Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Скачати 382.79 Kb.

Сторінка1/3
Дата конвертації23.11.2016
Розмір382.79 Kb.
  1   2   3
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Управління освіти Рівненського міськвиконкому
НВК №12 м. Рівне Використання інтерактивних технологій навчання на уроках української мови і літератури Методична розробка Досвід роботи вчителя української мови і літератури
НВК №12 м. Рівне Сороки І. В. Рівне - 2013

Автор досвіду
Сорока Ірина Володимирівна, вчитель української мови і літератури
НВК №12 м. Рівне, освіта вища, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель, стаж роботи - 26 років.
Тема досвіду
“Використання інтерактивних технологій навчання на уроках української мови і літератури
Адреса досвіду
НВК №12, вул. Грушевського, 81, м. Рівне. Телефон 0362-28-77-65
Сорока І. В. Використання інтерактивних технологій навчання на уроках української мови і літератури. Досвід роботи. - Рівне, 2013. У методичній розробці подано матеріали з досвіду роботи вчителя української мови і літератури НВК №12 м. Рівного Сороки І.В. щодо використання інтерактивних технологій навчання на уроках української мови і літератури. Зроблено опис досвіду зарекомендованою схемою та запропоновано розробки уроків української мови і літератури, які ілюструють практичні підходи вчительки щодо реалізації теми досвіду. Посібник рекомендовано вчителям української мови і літератури. Схвалено науково-методичною радою Рівненського ОІППО
( протокол № від ).

Зміст


1. Автор, тема, адреса досвіду 2. Анотація досвіду 3. Зміст ________________________________________________________ 4 4. Опис досвіду _________________________________________________ 5 5. Розробки уроків за темою досвіду _______________________________ 6 5.1. _______________________________________ 10 5.2. _________________________________________ 10 5.3. __________________________________________ 12 5.4. _______________________________________ 12 6. Додатки ______________________________________________________ 14 7. Список використаної літератури _________________________________ 14
Опис
досвіду

Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу, я пам’ятаю.
Те , що я роблю, я розумію. Конфуцій Учень, який навчається в сучасному навчальному закладі, - це особистість, у якої мають бути сформовані всі ключові компентентості. Саме така особистість зможе успішно самореалізуватися в соціумі як свідомий та відповідальний громадянин, високий професіонал, особистість. Визначальна мета педагогічної діяльності полягає в спрямуванні навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей кожного учня. Розв’язання цих проблем можливе лишена основі запровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на розвиток здібностей та нахилів особистості. Тому активно працюю над проблемою Використання інтерактивних технологій навчання на уроках української мови та літератури.
Актуальність досвіду. Інтерактивне навчання дозволяє розв’язати одразу кілька завдань розвиває комунікативні вміння й навички, стимулює роботу з додатковою літературою, розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення, формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності, допомагає встановленню контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, оскільки змушує працювати в команді. Використання інтерактивних методів знімає нервове напруження, дає можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу на основні питання.
Практична значущість. Інтерактивні технології сприяють формуванню вмінь та навичок, виробленню цінностей, створенню комфортних умов навчання, за яких учень відчуває свою успішність,
інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним сам процес навчання.
Провідна ідея досвіду.
Розвиток особистих здібностей учнів – розумових, комунікативних, творчих шляхом застосування інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури.
Інноваційна значущість.
Інтерактивні технології є інноваційними порівняно з традиційними. На сьогодні надзвичайно значущою є проблема використання педагогічних технологій, які були б зорієнтовані не лишена поповнення знань учнів, ай на розвиток умінь творчого, самостійного вирішення завдань практичного характеру, посилення інтелектуальної спроможності, пізнавальної активності школярів. Таким чином, нагальною є потреба в оновленні не лише змісту мовної освіти, ай у визначенні нових підходів до організації навчального процесу. Реалізація цього завдання можлива за умови впровадження сучасних інноваційних технологій.
Науково-технічна база досвіду.
Останнім часом певний внесок у теорію і практику інтеракції внесли такі науковці, як
О.І. Пометун, Л.В. Пироженко у своїх роботах « Інтерактивні технології навчання теорія, практика, досвіді Сучасний урок, інтерактивні методи навчання. Неабиякий інтерес становить монографія О.І.Пометун Енциклопедія інтерактивного навчання, у якій авторка дає узагальнену інформацію про інтерактивне навчання, тобто організацію навчально- виховного процесу шляхом постійної взаємодії всіх учнів. Також описані педагогічні умови використання інтерактивності, подається понад сто прийомів і методів створення позитивної атмосфери навчання, мотивації та актуалізації, засвоєння нових знань і формування вмінь, навичок. Заслуговують увагу і навчальні посібники, які містять детально розроблені уроки української мови і літератури із використанням інтерактивних технологій, що спрямовані на єфективне засвоєння учнями
навчального матеріалу. Це такі роботи « Інтерактивні технології на уроках української мови і літератури авторів В.І. Щербини, О.В. Волкова,
О.В. Романенка.

Суть досвіду
На сучасному етапі модернізація навчально-виховного процесу покликана сприяти формуванню та розвитку творчої особистості, яка спроможна повноцінно реалізуватися вжитті. Для цього їй потрібні певні навички думати, розуміти сутність речей, аналізувати , осмислювати ідеї, шукати потрібну інформацію, тлумачити її, застосовувати за певних умов. Особистістю людина стає поступово, на її формування впливає багато чинників. Серед них провідне місце належить рідній мові і літературі, тому що саме вони найглибше пронизують свідомість і півсвідомість людини, доносять інформацію про навколишній світ. Результативність реалізації навчальної мети, свідомість, міцність і глибина знань учнів з української мови та літератури перебувають у прямій залежності від активної зацікавленості предметом, бажання знати його, тобто від рівня мотивації учнів до вивчення предмету. Викладаючи українську мову та літературу, я ставила перед собою питання як зробити урок не лише пізнавальним, інформативним, алей підтримувати в дітей зацікавленість предметом, бажання вчитися, зробити урок цікавим, підвищити у школярів мотивацію до навчання Шукаючи відповідь на це питання, я дійшла висновку, що зацікавити, вмотивувати учнів до вивчення предмету можна шляхом уникнення одноманітності, шаблонності в роботі, використання таких форм, методів навчання, які збуджують пізнавальний інтересі стимулюють самостійне мислення школярів. Як відомо, вся діяльність дитини складається з окремих послідовних операцій. Спочатку учень сприймає інформацію, а далі мислить на підставі її. При цьому дуже важлива зацікавленість у цьому процесі. Причому, всі ці операції взаємопов’язані між собою. Тому вчитель має спрямувати всі
свої творчі зусилля на створення системи активних методів навчання, що будуть спрямовані на активізацію мотивації учнів до навчання та їх пізнавальної діяльності. Працюючи два роки над проблемною темою Упровадження інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури, я спираюсь на педагогічний досвід доктора педагогічних наук, професора О. Пометун, кандидата педагогічних наук Л. Пироженко (які займаються вивченням використання у навчанні інтерактивних технологій) та кандидата педагогічних наук Г. Передрій (яка обстоює ідею використання ігрових форм роботи. Вивчаючи їх досвід, я зрозуміла, що на сьогоднішній день покликані зробити урок цікавим, пізнавальним, таким, що може розкрити творчий потенціал особистості, дасть змогу постійно підтримувати високий тонус дитячої уваги, навчить приймати самостійні рішення саме інтерактивні технології. Науковці О.Пометун, Л.Пироженко виділяють чотири групи технологій залежно відмети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів
інтерактивні технології колективно-групового навчання – технології, що передбачають одночасну спільну (фронтальну) роботу всього класу (мікрофон, незакінчені речення, мозковий штурм, ажурна пилка, навчаючи – учусь, аналіз ситуації, дерево рішень, вирішення проблем обговорення проблеми в загальному колі
інтерактивні технології кооперативного навчання (організація навчання у малих групах учнів, об’єднаних спільною навчальною метою робота в парах, карусель, робота в малих групах, акваріум, два-чотири-всі разом, ротаційні трійки
технології ситуативного моделювання – побудова навчального процесу за допомогою залучення учня до гри (симуляції або імітаційні
ігри, спрощене судове слухання, громадські слухання, розігрування ситуацій за ролями
технології опрацювання дискусійних питань – широке публічне обговорення будь-якого суперечливого питання (метод ПРЕС, займи позицію, зміни позицію, неперервна шкала думок, дискусія в стилі телевізійного ток – шоу, оцінювальна дискусія, дебати. Дотримуюся цієї класифікації і у використанні інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури. Робота над даною проблемною темою, впровадження її у власний педагогічний досвід, дали мені змогу переконатися втому, що поруч із пояснювально-ілюстративними прийомами вчитель повинен застосовувати нові, особистісно зорієнтовані, в яких посилений творчодіяльнісний компонент. Лише в цьому разі учні під керівництвом учителя здобувають а не отримують) справді необхідні знання, вміння, навички. І починати таку роботу необхідно відразу, з 5 – 6 класу, тому що саме в цьому віці у дітей зникає безумовна мотивація до навчання, і вчителю необхідно викликати і посилити у школярів власні корисні мотиви у навчанні, викликати інтерес, сприяти кращому засвоєнню і запам’ятовуванню відомостей змови. Дані завдання мені, як учителю, вдається реалізовувати, використовуючи на уроках української мовив класах окремі інтерактивні технології навчання, які дають змогу створювати на уроці ситуацію успіху, супроводжувати роботу доброзичливим коментарем, що дуже важливо для учнів 5-6 класів з огляду на їх вікові психологічні особливості. На таких уроках запорукою успіху стає вміння створити атмосферу пізнання, пошуку, зацікавленості. Важливим є те, що, застосовуючи елементи інтерактивного навчання на уроках української мовив класах, я побачила, що завдяки таким технологіям учні вчаться бути демократичними, критично мислити, співпрацювати, приймати рішення, спілкуватися з іншими.
У 5-6 класах, я, звичайно, використовую не весь їх спектра тільки найдоступніші, найзрозуміліші для учнів. Це такі технології, як Мікрофон, Мозковий штурм, робота в парах, Навчаючи – вчусь, Метод ПРЕС, Займи позицію, Незакінчене речення. Наприклад, інтерактивну технологію Мікрофон використовую на етапі мотивації навчальної діяльності. Учні мають уявити, що працюють з мікрофоном (ручка, олівець) і, передаючи його один одному, висловити власну думку проте, чого вони очікують від уроку (що дізнатися, чого навчитися, що пригадати, виходячи з теми. В такий же спосіб можна провести етап підсумку уроку, поставивши до учнів питання
- Що нового я дізнався/лася/ на уроці
- Який мій найбільший успіх
- Які труднощі траплялися Як я їх подолав(ла)?
- Чого я раніше не знав(ла), не вмів(ла), а тепер знаю, вмію
- Чи потрібно це мені і для чого
- Які завдання я ставлю перед собою надалі Метод Прес використовую під час обговорення дискусійних питань та виконання вправу яких потрібно виробити й чітко аргументувати визначену позицію з проблеми, що обговорюється. Головне, щоб учні керувалися схемою : Метод Прес
Я вважаю, що
тому, що наприклад …
Отже, таким чином
Також дану стратегію можна використовувати під час організації дискусії на уроці, при підготовці написання творів - роздумів. Наприклад, узагальнюючи знання з теми «В.Стефаник, Камінний хрест, розв’язуємо проблему Еміграція - зрада чи вимушений крок або Тигролови Івана Багряного - твір пригодницький чи політичний Метод Сенкан (п’ятиряддя) допомагає підсумувати інформацію, визначивши головні ідеї, думки, основні поняття, які були введені на уроці. Моїм вихованцям дуже подобається ця стратегія. Вони часто створюють сенкан навіть у риму.
МОВА
БАРВІНКОВА, КАЛИНОВА
ЛУНАТИ, НАДИХАТИ, БРИНІТИ
НАЙКРАЩИЙ СПОСІБ ТЕБЕ ЗРОЗУМІТИ
СЛОВО
Сенкан можна використати на етапі актуалізації знань, перевірки домашнього завдання, усвідомлення, закріплення, повторення матеріалу, контролю знань. Наприклад,
ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ
НЕСАМОСТІЙНІ, ПОТРІБНІ
ПРИСЛУГОВУЮТЬ, ПОШИРЮЮТЬ, ПОЯСНЮЮТЬ
ВИКОНУЮТЬ НЕПОМІТНУ ВАЖЛИВУ РОБОТУ
БУДІВЕЛЬНИКИ На етапі формування вмінь і навичок використовую інтерактивну технологію Займи позицію. Цей метод допомагає проводити дискусію зі спірної, суперечливої теми. Він дає можливість висловитись кожному учню, продемонструвати різні думки з теми, обґрунтувати свою позицію або
перейти на іншу в будь-який час. Його ефективно використовувати під час аналізу образів, явищ, подій, які не мають однозначної відповіді. Так, вивчаючи поезію Л. Костенко Кольорові миші (6 кл.), учням пропоную ряд запитань, відповідаючи на які, вони повинні висловлювати власні думки, судження
- Чи можна зробити щось по-своєму, якщо цього не сприймають інші
- Що означає бути особливим
- Чи потрібно вирізнятися серед інших
- Чи варто засуджувати тих, хто відрізняється чимось особливим серед усіх
При вивченні драми Наталка Полтавка» І. Котляревського дев’ятикласники працюють над діаграмою Вена, записуючи уній спільні та відмінні риси Наталки і сучасних дівчат.

Діаграма Вена
Запишіть ключові слова, які характеризують Наталку і сучасних дівчат. Укажіть спільні риси.
Наталка
Сучасна дівчина
Використовуючи на уроках дані технології, я побачила певний результат учні не лише засвоюють знання, алей розуміють, вчаться їх застосовувати, аналізувати, синтезувати, оцінювати. Тобто така робота сприяє дуже високому рівню активності учнів, що, на мою думку, є
результатом того, що головним джерелом мотивації навчання стає інтерес самих учнів. Мені ж, як вчителю, використання таких технологій дає змогу розв’язувати ряд завдань пропонувати свою точку зору з позиції наукового знання, а не змушувати схилятися до моєї думки, розвивати критичне мислення школярів, навчити бачити помилки або логічні порушення утвердженнях інших учнів, вміти аргументувати власні думки, змінювати їх, якщо вони невірні тощо. Основні труднощі при використанні інтерактивних технологій
- іноді важко контролювати процес взаємонавчання;
- результати роботи учнів менш передбачувані
- проблематично організувати роботу всіх учнів, які повинні зрозуміти і дотримуватися правил, що вимагає та чи інша технологія.

Урок української літератури в 6 класі
МЕТА:
зацікавити учнів творчістю Л. Глібова; дати поняття про байку як літературний жанр, звернути увагу на особливість її побудови розвивати навички виразного читання, уміння аналізувати й коментувати прочитане, виділяти основну думку байки, розвивати вміння зіставляти описане в байках із сьогоднішнім реальним життям, допомогти учням усвідомити важливість самокритичного погляду для успішної життєдіяльності людини виховувати критичне ставлення до своїх і чужих учинків, уміти розрізняти добро і зло, спонукати до роздумів, запалити бажанням самовдосконалюватися, формувати духовний світ учнів.

ОБЛАДНАННЯ: пам'ятка Як декламувати байку, опорні схеми, портрет Л. Глібова, словники літературознавчих термінів, тексти байок Л. Глібова.
ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПСИХОЛОГІЧНИЙ МОМЕНТ
Аутототренінг « Налаштування на вдосконалення мистецтва
спілкуватися»

Учитель. Діти, привітно, з повагою погляньте на свого сусіда по парті. Сідайте зручно, заплещіть очі й подумки перенесіться в те місце, де б ви хотіли бути. Пропоновані речення повторюйте мовчки
-

«Я говорю спокійно, не хвилююся
-

«Я володію своєю мовою і собою
-

«Справлятиму враження впевненої, доброї людини.
Розплющіть очі, сідайте зручно, так, як повинна сидіти зосереджена, смілива, упевнена, розумна людина.
ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.

Актуалізація опорних знань
Читання вчителем тексту
-

«Оце я собі думаю що треба, щоб мати право з людини посміятися, покепкувати, навіть насміятися , із своєю, рідної людини. Треба - любити людину. Більше, ніж самого себе. Тоді тільки ти маєш право сміятися. І тоді людина разом з тобою буде сміятися…із себе, із своїх якихось хиб, недоліків. І буде такий дружній, такий хороший сміх. Той сміх, що не ображає, а виліковує, виховує людину, підвищує… Сміх, спрямований проти різноманітних вад та поганих звичок людей ».
(Остап Вишня « Думи мої, думи мої) Про що йдеться ? Про байку. Байка – не магічне слово, а силу має незвичайну, бо викликає сміх і зацікавлення.
2.

Бесіда
-

Коли ви вперше ознайомилися з жанром байки
-

Які байки ви можете назвати ? Хто автори цих творів
-

Як вирозумієте рядки байки Л. Глібова: « Ото на себе не надійся, чужому лихові не смійся
-

Чи актуальні ці слова в наш час

-

У чому їх актуальність
-

Кого вважають основоположником жанру байки ?

3. Мікрофон
Учитель. Визначимо, яких результатів від уроку очікує кожен із вас. Починати свою відповідь можете словами
-

«Цей урок навчить мене. » ;
-

«Я очікую від цього уроку ;
-

«Цей урок допоможе мені ;
-

«Цей урок ознайомить мене .
Узагальнення відповідей учнів у вигляді грона (на дошці.


Надасть багато цікавої інформації прожиття Л. ГлібоваНавчить мене аналізувати та коментувати прочитане, виділяти основну думку

Цей урок


Допоможе усвідомити важливість самокритичного погляду для успішної життєдіяльності людиниНавчить зіставляти описане в байках із сьогоднішнім реальним життям

Учитель. Наприкінці уроку перевіримо, чи досягли мети, чи справдилися очікувані результати.

Ш. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТЕМИ УРОКУ І. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ
1. Теоретична скринька робота зі словником літературознавчих
термінів
Учитель. З'ясуємо, що таке алегорія, байка, гумор, сатира, іронія.
Алегорія (грецьк. - інакомовність, іносказання) – зображення життєвих подій і явищ за допомогою образу. Значення алегорії однозначне і відділене від образу зв'язок між значенням і образом встановлюється за подібністю.
Байка – один із різновидів ліро-епічного жанру, невеликий алегоричний, здебільшого віршовий твір повчального змісту.
Гумор – доброзичливо-глузливе ставлення до чого-небудь, спрямоване на викриття вад. Фізична або вербальна дія, яка має наметі розсмішити.
Сатира – гостра критика чогось, окремих осіб, людських груп чи суспільства з висміюванням, ато й гнівним засудженням ваді негативних явищу різних ділянках індивідуального, суспільного й політичного життя, суперечних із загальнообов'язковими принципами чи встановленими ідеалами.
Іронія - художній троп, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення.
2.

«Скринька ерудита»
Коментар. Учні по черзі підходять до скриньки, тягнуть картки із запитаннями і дають відповідь.
-

Що таке байка

-

З яких частин складається байка
-

Хто є персонажами байок
-

Що характерно для персонажів байки
3.

Робота над узагальненням поняття про байку складання схеми (на
основі повтореного)


П
ЛЮДИ Е ПТАХИ Р
РОСЛИНИ С ЗВІРІ О
КОМАХИ Н
А
Ж
І
4.

Розповідь прожиття і творчість Л. Глібова

Леонід Іванович Глібов

(
1827-1893)
Давно колись мимо стародавнього Седнева, що неподалік від Чернігова, проїжджав один чоловік. Зупинився і довго милувався чудовим краєвидом, що відкрився його очам . Забрався на зелену гору – і перед ним постала широка долина, посеред якої срібною стрічкою протягнулася річечка Снов. Сумно посхиляли свої віти замріяні верби. Підперши рукою щоку, чоловік стояв у задумі і вдивлявся, як плине ріка. Отакі спливають літа, минає молодість ... Чоловік поглядом обіймав цей мальовничий куточок, а уста шепотіли слова вірша. Так народилася поезія "Журба, яка зачарувала композитора

БАЙКА
Оповідна частина
( розповідь) Повчальна частина
( мораль)
Алегорія, сатира, іронія, гумор

М.Лисенка. Він написав до неї музику – і пішла пісня в народ. Давно нема того чоловіка, та залишилася його безсмертна пісня, яку співають усі, хоч не завжди знають, що творцем її був Леонід Іванович Глібов. Народився Л.Глібов у селі Веселий Поділ на Полтавщині. Батько його, Іван Назарович управителем маєтку поміщиків Родзянків. Вони поважали його за ретельну службу, за розум, завжди з ним радились у всіх господарських справах. Мати, Орина Гаврилівна виховувалась у родині пана Трощинського, якого домашнім театром керував батько Миколи Гоголя. Орина Гаврилівна була освіченою і культурною жінкою, отож вона стала і першою вчителькою
Глібова. У цих поміщиків у свій час зупинялися Шевченко, Пушкіні залишили про них свідчення як про жорстоких і свавільних людей. Після поділу майна між батьками Родзянків батько Глібова переїжджає до села Горби, де й минуло дитинство хлопчика . У дитинстві Льолик, як усі його звали, був веселим і жвавим. Йому подобалося все красиве, але найбільше він любив доглядати за квітами. Його й прозвали "королем квітів. Але поруч з красивим він бачив і сумні картини, особливо на панському дворі, де хлопчик був свідком жорстокого катування селян. Серед дворових кріпаків він мав багато друзів. Іноді хлопчик не витримував знущань і сам ходив до пана просити за селян. Коли Льолик слухав казки баби Одарки, йому настільки виразно вимальовувалися риси вдачі і звички тих лисиць, вовків, левів та інших звірів, що навіть здавалося, ніби тварини насправді думають і говорять, що серед них теж є добрі і злі, бідній багаті. Оселю Івана Назаровича ніколи не минали колядники і щедрівники, і Леонід любив слухати ці пісні. Коли настав час здобувати освіту в гімназії, тринадцятирічний хлопець так засумував за рідною домівкою, що всю тугу вилив у своєму першому вірші "Сон. Друзям – гімназистам цей вірш сподобався, схвалив його й учитель іще більше заохотив юного поета до літературної творчості. Та
через хворобу Леонідові довелося повернутися додому. Тепер він багато читає, сидячи під улюбленим явором. Розвиткові літературних смаків
Глібова сприяло й те, що він мав доступ до багатої бібліотеки пана Родзянка, часто бував у нього на обговоренні літературних новинок.
Л.Глібов любив дітей. Він якийсь час працював учителем історії й географії. Про нього залишилися спогади як про хорошого вчителя, котрий не бив учнів як було заведено, не примушував зубрити уроки, ставився до дітей з повагою. Свої твори для них він підписував псевдонімом "Дідусь Кенир". Розказують, що колись його батько купив дуже співучу пташку, через що сусіди прозвали Івана Назаровича "Кенир". Діти щоразу з нетерпінням чекали журнал "Дзвінок, аби прочитати нову баєчку Дідуся Кенира. Хвороба серця й астма підірвали здоров'я Леоніда Івановича. Втративши зір, він продовжував писати під лінійку з лупою. Залишив Глібов великий доробок байки, пісенно-ліричні твори, вірші-загадки з відгадками, акровірші, які дуже подобаються дітям. Помер письменнику Чернігові, де прожив основну частину свого творчого життя.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал