Робоча програма навчальної дисципліни історія фізичної культуриСкачати 402.16 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/2
Дата конвертації14.03.2017
Розмір402.16 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Кафедра теорії і методики фізичного виховання та здоров'я людини ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з науково-педагогічної роботи
_____________ ВВ. Кобильник
“______”_____________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Історія фізичної культури галузь знань 0102 Фізичне виховання, спорті здоров'я людини напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання факультет фізичної культури

Кам’янець-Подільський – 2013 рік
Робоча програма з дисципліни Історія фізичної культури для студентів за напрямом підготовки 6.0102.01 Фізичне виховання.
„___” ________, 20__ року __ с. Розробники програми МС. Солопчук, к.п.н. професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та здоров'я людини,
Боднар А.О., викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання та здоров'я людини Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії і методики фізичного виховання та здоров'я людини Протокол від “29” серпня 2013 року № 1 Завідувач кафедри
________________ МС. Солопчук
“_____”___________________ 20___ року Схвалено методичною радою факультету _______________________________ Протокол від “____”________________20___ року № ___ Голова методичної ради факультету ______________
______________
______________________ підпис ініціали та прізвище
“_____”___________________ 20___ року
__________, 20__ рік
__________, 20__ рік


Опис навчальної дисципліни
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів – 2,5 Галузь знань
0102 Фізичне виховання спорті здоров'я людини Нормативна Напрям підготовки
6.010201 Фізичне виховання Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування
Рік підготовки
Змістових модулів – 3 й й Індивідуальне науково- дослідне завдання – реферат
Семестр
Загальна кількість годин – 90 й й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання аудиторних - 3 год. самостійної роботи студента – 2.5 год.
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
18 год.
10 год.
Практичні, семінарські
22 год.
2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
35 год.
63 год.

Індивідуальні завдання 15 год.
Модульні
контрольні роботи
1
1
Вид контролю: іспит

Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 40 : 50 (44% : 56%) для заочної форми навчання – 12 : 78 (14% : 86%)

Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою та завданнями вивчення дисципліни "Історія фізичної культури" є формування у студентів системи знань щодо виникнення й розвитку засобів, форм, методів, ідей та теорій фізичного виховання та спорту розвитку професійної самосвідомості майбутніх фахівців виховання морально-етичних та ідейно-патріотичних переконань фахівця, причетності до світової історичної спадщини та традицій в галузі фізичної культури

прищеплення фахівцям навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку фізичної культури та спорту навчання практичних навичок роботи з історичною та науковою літературою, критичного осмислення документів та першоджерел вироблення умінь застосовувати набуті знання у професійній діяльності для орієнтації в сучасних тенденціях розвитку фізичної культури та спорту, оцінки спортивних явищ та подій. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: періодизацію ІФК; теорії походження фізичної культури особливості розвитку фізичної культури у первісному суспільстві особливості розвитку фізичної культури у країнах Стародавнього Сходу

особливості розвитку фізичної культури в Стародавній Греції систему античної гімнастики

розвиток фізичної культури у Стародавньому Римі особливості підготовки середньовічних лицарів, міщан, ремісників, селян вплив християнської релігії на розвиток фізичного виховання у середні віки розвиток шкільного фізичного виховання на європейському континенті у ХУІІ-ХУІІІ
ст.; формування та розвиток німецької, шведської, французької, сокольської системи гімнастики діяльність Ф. Амороса, Д. Ебера, Ж. Далькроза, Дж. Демені, Н. Бука та інших діячів європейської фізичної культури Нового часу англійську систему фізичного виховання Нового часу формування організаційних структур спорту та системи міжнародних змагань у кінці
XIX століття легенди та міфи зародження давньогрецьких Олімпійських ігор програму та організацію проведення давньогрецьких Олімпійських ігор передумови відродження Олімпійських ігор сучасності

діяльність та роль П'єра де Кубертена у відродженні сучасних Олімпійських ігор характеристику першого /1896-1912/, другого /1920-1948/, третього /1952-1992/, четвертого /1996- / періодів Олімпіаді виникнення та проведення зимових Олімпійський ігор Олімпійську символіку і атрибутику

діяльність президентів МОК

особливості розвитку міжнародного студентського спортивного руху

фізичну культуру трипільських племен, скіфо-сарматів; особливості фізичного виховання в античних державах Північного Причорномор’я;

особливості фізичної культури Київської Русі фізичну культуру запорізького козацтва особливості розвитку фізичної культури і спорту в східній Україні до Першої світової війни особливості розвитку фізичної культури і спорту в УРСР уроки століття особливості розвитку фізичної культури і спорту в західній Україні виступи спортсменів України в Олімпійських іграх проблеми та перспективи розвитку спортивного руху в сучасній Україні утворення НОК України та розвиток спортивного руху в період розбудови української державності
результати виступів спортсменів України в останніх літніх та зимових Олімпійських іграх.
вміти:

використовувати отримані знання в своїй практичній діяльності проаналізувати виступ спортсменів України на першостях і чемпіонатах Європи, Світу, Олімпійських іграх практично користуватись історичною та науковою літературою, критично осмислювати документи та першоджерела застосовувати набуті знання у професійній діяльності для орієнтації в сучасних тенденціях розвитку фізичної культури та спорту, оцінки спортивних явищ та подій.

Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Всесвітня історія фізичної культури і спорту
Тема 1. Витоки фізичної культури. Фізична культура в первісному суспільстві.
Тема 2. Фізична культура стародавнього світу.
Тема 3. Фізична культура епохи Середньовіччя.
Тема 4. Фізична культура епохи Відродження і занепаду феодалізму. Формування наукових основ розвитку спорту.
Тема 5. Особливості розвитку фізичної культури та спорту Нового та новітнього часу.
Тема 6. Англійська система фізичного виховання у період нового часу. Розвиток спорту та утворення МСФ. Діяльність Т. Арнольда, Ч. Кінгслі.Фізична культура і спорт в зарубіжних країнах у міжвоєнні рокита після другої світової війни.
Змістовий модуль 2. Історія міжнародного спортивного і Олімпійського рухів.
Тема 7. Олімпійські ігри Стародавньої Греції
Тема 8. Відродження Олімпійських ігор сучасності.
Тема 9. Міжнародна олімпійська система. Особливості формування структури сучасного міжнародного спортивного руху.
Тема 10. Особливості розвитку міжнародного спортивного та олімпійського рухів.
Тема 11. Значення та основні підсумки останніх зимових олімпійських ігор.
Тема 12. Зародження та розвиток Паралімпійського руху. Особливості проведення
Паралімпіад. Особливості розвитку міжнародного студентського спортивного руху.
Універсіади.
Тема 13. Сучасний олімпійський рух.
Змістовий модуль 3. Історія фізичної культури і спорту в Україні
Тема 15. Витоки фізичної культури в Україні
Тема 16. Фізична культура та спорт в Україні у ХІХ-ХХ ст.
Тема 17. . Розвиток державних і суспільних форм керівництва фізкультурним рухом. Спортивний рух української діаспори


Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем Кількість годин денна форма Заочна форма усього утому числі усього утому числі л п лаб
інд с.р. л п лаб
інд с.р
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Всесвітня історія фізичної культури і спорту
Тема 1. Витоки фізичної культури. Фізична культура в первісному суспільстві.
3 1
2 4
1 3 Тема 2. Фізична культура стародавнього світу.
3 1
2 4
1 3 Тема 3. Фізична культура епохи Середньовіччя 2
2 2
2 Тема 4. Фізична культура епохи Відродження і занепаду феодалізму. Формування наукових основ розвитку спорту.
3 3
4 4 Тема 5. Особливості розвитку фізичної культури та спорту Нового та новітнього часу.
4 2
2 5
2 3 Тема 6. Англійська система фізичного виховання у період нового часу. Розвиток спорту та утворення МСФ. Діяльність Т. Арнольда, Ч.
Кінгслі.Фізична культура і спорт в зарубіжних країнах у міжвоєнні рокита після другої світової війни.
6 6
4 4
Разом за змістовим модулем 1 23 6
8 9
23 4
19
Змістовий модуль 2. Історія міжнародного спортивного і Олімпійського рухів.
Тема 7. Олімпійські ігри Стародавньої Греції.
6 2
2 2
6 2
2 2 Тема Відродження олімпійських ігор сучасності
8 2
2 4
3 3 Тема 9. Міжнародна олімпійська система. Особливості формування структури сучасного міжнародного спортивного руху.
5 5
3 3 Тема 10. Особливості розвитку міжнародного спортивного та олімпійського руху 2
2 4
4 Тема 11. Значення та основні підсумки останніх зимових олімпійських ігор.
2 2
3 3 Тема 12. Зародження та розвиток
Паралімпійського руху. Особливості проведення
Паралімпіад. Особливості розвитку міжнародного студентського спортивного руху. Універсіади.
4 4
4 4 Тема 13. Сучасний олімпійський рух.
4 2
2 5
2 3 Разом за змістовим модулем 2 33 8
8 17 28 4
2 22
Змістовий модуль 3. Історія фізичної культури і спорту в Україні
Тема 14. Витоки фізичної культури в Україні.
3 1
2 6
2 4 Тема 15. Фізична культура та спорт в Україні у ХІХ-
ХХ ст.
7 1
2 4
4 4
Тема 16. Міжнародні зв’язки спортсменів СРСР зсередини х посатку х років
1 1
5 5 Тема 17. Розвиток державних і суспільних форм керівництва фізкультурним рухом. Спортивний рух української діаспори
2 2
4 4 Тема Україна в олімпійському спорті.
6 2
2 2
5 5 Разом за змістовим модулем 3 19 4
6 9
24 2
22 Усього годин
75 18 22 35 75 10 2
63
ІНДЗ
15 15
Усього годин
90
18
22
50
90
10
2
75
Зміст теоретичної підготовки
№ п/п Теми і підтеми
К-ть год. Літра Наочні посібники,
ТЗН
1.
Вступ. Фізична культура в первісному
суспільсті. Фізична культура Стародавнього
світу.
«Історія фізичної культури як навчальна дисципліна. Теорії походження фізичних вправ
2
Осн.: 1,3
Дод.: 1-7 Малюнки
та ігор. Фізичні вправи та ігри в родовому суспільстві та в період розпаду первісного сіспільства.Фізична культура країн
Стаодавнього Сходу. Значення фізичного виховання вжитті Стародавньої Греції. Особливості спартанської системи фізичного виховання. Особливості Афінської системи фізичного виховання. Зміст грецької гімнастики. Зародження педагогічних теорій фізичного виховання. Особливості фізичної культури Стародавнього Риму.
2.
Фізична культура епохи середньовіччя.
Особливості фізичної культури в Середні віки. Фізична культура в період винекнення феодалізму. Фізична культура в період розвинутого феодалізму. Фізична культура епохи відродження і занепаду феодалізму. Зародження науково-методичної думки в галузі фізичного виховання у працях вчених гуманістів. Фізична культура народів Азії, Америки та Африки у період Середньовіччя.
2
Осн.: 1,3
Дод.:1-3,5-7. Малюнки
3.
Особливості розвитку фізичної культури і
спорту Нового та Новітнього часу.
Особливості розвитку фізичної культури у країнах Західної Європи після буржуазних революцій XVII-XVII ст. Розвиток теоретичних основ фізичного виховання. Місце фізичного виховання у школах нового типу. Діяльність Г. Фіта, І. Гутс-Мутса. Винекнення і розвиток національних систем фізичного виховання на початку XIX ст. Міжнародний скаутський рух. Формування в Англії шкільного виховання. Діяльність Г. Кінгслі і Т. Арнольда. Утворення міжнародних спортивних організацій. Формування наукових основ розвитку спорту.
2
Осн.: 1,3
Дод.: 1-7. Малюнки
4.
Олімпійські ігри Стародавньої Греції.
Значення спорту вжитті античних греків. Зародження давньогрецьких Олімпійських ігор. Олімпія – місце проведення Олімпійських ігор. Олімпійські ігри в різні періоди розвитку Стародавньої Греції. Інші Всегрецькі змагання. Види змагань у програмах Олімпійських ігор. Організація і проведення Олімпійських ігор. Учасники Олімпійських ігор. Переможці Олімпійських ігор та їх нагордження. Підготовка атлетів до Олімпійських ігор. Кризові явища в давньогрецьких Олімпійських іграх. Причини занепаду давньогрецьких Олімпійських ігор.
2
Осн.: 1,3,6
Дод.: 1-7 Малюнки
5.
Відродження Олімпійських ігор сучасності.
Олімпійські ігри в XVII – XIX століттях. Передумови відродження Олімпійських ігор
2
Осн.: 1,2,3,4,6
Дод.: 1-7 Відеоматеріали
сучасності. Діяльність П’єра де Кубертена.
Олімпізм. Конгрес 1894 року і його роль в олімпійському русі. Міжнародний олімпійський комітеті основи його діяльності. Олімпійські символи і церемонії. Президенти міжнародного олімпійського комітету.
6.
Особливості розвитку міжнародного
спортивного та олімпійського руху.
Виникнення і розвиток робітничого спортивного руху. Характеристика першого періоду Ігор Олімпіад
(1896-1912). Характеристика другого періоду Ігор Олімпіад
(1920-1948). Характеристика третьго і четвертого періодів Ігор Олімпіад (1952- 2012). Зимові Олімпійські ігри. Континентальні, регіональні і інші Ігри. Міжнародний студентський спортивний рух, Універсіади.
2
Осн.:
1-6
Дод.:
1-7 Малюнки
7.
Сучасний олімпійський рух.
Чесна грав спорті. Участь жінок в олімпійському спорті. Технічний прогрес на службі Олімпійських ігор. Засоби масової інформації та олімпійський спорт. Проблеми олімпійського спорту допінг, травматизм, необ’єктивне суддівство, охорона довкілля, безпека.
2
Осн.:
1-6
Дод.:
1-7 Малюнки
8.
Фізична культура і спорт в Україні від
стародавніх часів до ХХ ст.
Витоки фізичної культури в Україні. Зародження фізичної культури на українських землях в період первіснообщинного ладу. Фізична культура трипільських племен. Особливості військово-фізичної підготовки скіфо-сарматської доби. Розвиток фізичної культури та спорту в античних державах Північного Причорномор’я. Самобутня система фізичного виховання східних слов’ян в
VI-VIII століттях. Фізичне виховання у Київській Русі. Військово-фізична підготовка запорізького козацтва. Особливості розвитку фізичної культури і спорту в Східній Україні ХІХ – початку ХХ ст. Особливості розвитку фізичної культури та спорту в Західній Україні (кінець ХІХ -ті роки ХХ ст.). Розвиток фізичної культури і спорту в УРСР.
2
Осн.:
1,2,3,4,5
Дод.:
1-6 Малюнки
9.
Україна в олімпійському спорті.
Перші олімпійські старти українських спортсменів. Україна в літніх та зимових Олімпійських іграх (1952-1992 рр). Участь незалежної України в літніх та зимових Олімпійських іграх (1994-2012рр). Участь спортсменів Хмельниччини в
2
Осн.: 1-3,6 Малюнки
Олімпійських іграх. Участь спортсменів
Кам’янець-Подільського національного університету в Олімпійських іграх.

Теми семінарських занять

№.
з/п
Назва теми
Кількість
годин
1. Зародження та розвиток фізичної культури
2 2. Фізична культура і спорту країнах Стародавнього світу
2 3. Фізична культура епохи середньовіччя
2 4. Фізична культура і спорт нового часу
2 5. Олімпійські ігри Стародавньої Греції.
2 6. Відродження Олімпійських ігор сучасності
2 7. Особливості розвитку міжнародного спортивного та олімпійського рухів
2 8. Сучасний олімпійський рух
2 9. Витоки фізичної культури в Україні
2 10. Фізична культура та спорт в Україні у ХІХ-ХХ ст.
2 11. Україна в Олімпійському спорті.
2


Самостійна робота
Самостійна робота студентів над опануванням теоретичних основ історії фізичної культури як навчальної дисципліни дає змогу систематизувати, узагальнити, закріпити знання отриманні під час аудиторних занять, а також активізувати пізнавальну діяльність студентів. Під час самостійної роботи студент опановує необхідні знання, вміння і навички, вчиться планомірно і систематично працювати, мислити, формує свій стиль розумової діяльності. Формуються вміння застосовувати набуті знання на практиці і у професійній діяльності.
Питання для самостійної роботи студентів
№ п/п Питання Кількість годин Форми контролю Література Фізична культура епохи відродження і занепаду феодалізму
1 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 1,5.
Дод.: 8,12,13.
2. Англійська система фізичного виховання у період нового часу
1 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 1,5.
Дод.: 8,12,13.
3. Розвиток спорту та утворення міднародних спортивних федерацій
1 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 1,5.
Дод.: 8,12,13.
4. Діяльність Т. Арнольда,
Ч.Кінгслі
1 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 1,5.
Дод.: 8,12,13.

5. Формування наукових основ розвитку спорту І. Сеченов, П. Лезгафт, Ф. Садолін, Г. Рацине)
2 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 1,5.
Дод.: 8,12,13.
6. Фізична культура в зарубіжних країнах у період між першою та другою світовими війнами.
2 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 1,5.
Дод.: 8,12,13.
7. Фізична культура і спорту зарубіжних країнах після другої світової війни.
1 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 1,5.
Дод.: 8,12,13.
8. Спортивні споруди Стародавньої Греції
2 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 2,3,5,6
Дод.: 1-7 10. Діяльність та роль
О.Бутовського у історії сучасного олімпійського руху
2 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 2,3,5,6
Дод.: 1-7 11. Особливості формування структури сучасного міжнародного спортивного руху
2 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 2,3,5,6
Дод.: 1-7 12. Міжнародна олімпійська система
3 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 2,3,5,6
Дод.: 1-7 13. Олімпійська хартія – основний правовий документ оілмпійського руху
2 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 2,3,5,6
Дод.: 1-7 14. Зародження та розвиток паралімпійського руху. Особливості проведення
Паралімпіад.
2 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 2,3,5,6
Дод.: 1-7 15. Особливості розвитку міжнародного студентського спортивног руху.
Універсіади.
2 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 2,3,5,6
Дод.: 1-7 16. Значення та основні підсумки останніх зимових Олімпійських ігор
2 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 5,6
Дод.: 10,11 17. Діяльність сокільських, січових, пластових, лугових та спортивних товариств в Західній Україні
1 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 1,5
Дод.: 1, 12-14 18. Фізичне виховання і
1 Обговорення та
Осн.: 1,5
спорту навчальних закладах опитування на консультаціях
Дод.: 1, 12-14 19. Спортивних рух української діаспори
1 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 1,5
Дод.: 1, 12-14 20. Розвиток державних і суспільних форм керівництва фізкультурним рухом
1 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 1,5
Дод.: 1, 12-14 21. Фізична культура та спорт в роки Великої вітчизняної війни
1 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 1,5
Дод.: 1, 12-14 22. Міжнародні зв’язки спортсменів СРСР зсередини х початку х років.
1 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 1,5
Дод.: 1, 12-14 23. Проблеми та перспективи розвитку спортивного руху в сучасній україні.
1 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 1,5
Дод.: 1, 12-14 24. Президенти НОК України
1 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 5,6
Дод.: 1, 12-14 25. Виступи спортсменів України з Вашого виду спорту на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи.
1 Обговорення та опитування на консультаціях
Осн.: 1,5
Дод.: 1,12-14, ін джерела.


Індивідуальні завдання
В ході вивчення дисципліни студенти написати 1 наукову роботу у вигляді реферату обсягом 10-20 сторінок на обрану ним тему з переліку запропонованих. Написання і захист реферату є важливою формою самостійної навчальної діяльності студентів. Основна мета – організація самостійної творчої роботи студента, що засвідчує його знання літератури з обраної ним теми, розуміння основних підходів до вирішення наукової і практичної проблеми, а також відображає власні професійні погляди майбутнього педагога і демонструє його вміння усвідомлювати історичні явища на основі теоретичних знань. Теми рефератів підібрано відповідно до наявності інформації з певних проблем в рекомендованій літературі.
ТЕМАТИКА
рефератів з історії фізичної культури і спорту
для студентів го курсу денної форми навчання

Олімпійські ігри для інвалідів (історія, розвиток. Участь спортсменів України у Паралімпійських іграх. Боротьба з вживанням допінгу у спорті. Всесвітні ігри. Панамериканські ігри. Африканські ігри. Азіатські ігри. Ігри Співдружності націй.

Середземноморські ігри.

Ігри країн центральної Америки і Карибського моря. Європейські спортивні ігри школярів. Всесвітні Універсіади (історія та розвиток. Участь спортсменів України в Універсіадах. Виступи легкоатлетів України в першостях Європи і Світу (жінки, чоловіки.

Виступи спортсменів з велоспорту в першостях Європи та Світу. Аналіз виступів спортсменів України з академічного веслування на чемпіонатах Європи та Світу. Аналіз виступів спортсменів України з веслування на байдарках і каное на чемпіонатах Європи та Світу. Виступ спортсменів України з плавання на чемпіонатах Європи.

Виступ спортсменів України з плавання на чемпіонатах Світу. Виступ спортсменів України з важкої атлетики на чемпіонатах Європи і Світу. Розвиток жіночої важкої атлетики в Україні. Розвиток пауерліфтингу в Україні.

Виступ спортсменів України з пауерліфтингу на чемпіонатах Європи та світу. Виступ чоловічої збірної команди України з спортивної гімнастики на чемпіонатах Європи та Світу.

Виступ жіночої збірної команди України з спортивної гімнастики на чемпіонатах Європи та Світу. Аналіз виступів спортсменок з художньої гімнастики на європейських та світових чемпіонатах. Виступи спортсменів України з вітрильного спорту. Аналіз виступу спортсменів України з стрибків у воду на міжнародних змаганнях. Виступ спортсменок з синхронного плавання у чемпіонатах Європи та Світу. Виступ спортсменів з спортивної акробатики на чемпіонатах Європи та Світу. Стрільба злука (аналіз виступів українських спортсменів. Стрільба кульова (аналіз виступів українських спортсменів на чемпіонатах Європи та
Світу. Виступи боксерів-аматорів на чемпіонатах Європи та Світу. Розвиток професійного боксу в Україні. Аналіз виступу спортсменів з вільної боротьби на чемпіонатах Європи та Світу. Боротьба греко-римська (аналіз виступу українських спортсменів на міжнародних змаганнях. Боротьба дзюдо (аналіз виступу українських спортсменів на міжнародних змаганнях. Боротьба самбо (аналіз виступу українських спортсменів на міжнародних змаганнях. Виступ спортсменів-фехтувальників на міжнародних змаганнях. Розвиток бадмінтону в Україні. Виступ чоловічої збірної команди України з баскетболу на чемпіонатах Європи і Світу. Виступ жіночої збірної команди України з баскетболу на чемпіонатах Європи і Світу. Аналіз виступів українських баскетбольних команду Євролізі. Регулярний чемпіонат НБА. Розвиток бейсболу в Україні. Водне поло (аналізі розвиток. Виступ чоловічої і жіночої збірної команди України з волейболу в міжнародних змаганнях. Виступ збірних чоловічої і жіночої команд з гандболу на міжнародних змаганнях.

Розвиток настільного тенісу в Україні. Розвиток пляжного волейболу в Україні.

Виступи українських тенісистів на міжнародних змаганнях. Виступ збірної команди України з футболу на міжнародних змаганнях. Виступ українських клубних команд України у Європейських кубках. Виступ збірної команди України зміні футболу на міжнародних змаганнях.

Розвиток хокею на траві в Україні. Розвиток зимових видів спорту в Україні. Виступи спортсменів України з лижних перегонів на чемпіонатах Європи та Світу. Розвиток гірськолижного спорту в Україні. Розвиток фігурного катання на ковзанах в Україні. Розвиток фристайлу в Україні. Розвиток фітнесу в Україні. Виступи українських хокеїстів на міжнародних змаганнях. Розвиток біатлону в Україні. Розвиток нетрадиційних видів спорту в Україні. Розвиток фізичної культури і спорту в США. Розвиток фізичної культури і спорту в Англії.

Розвиток фізичної культури і спорту у Франції. Розвиток фізичної культури і спорту в Італії. Розвиток фізичної культури і спорту в Іспанії. Розвиток фізичної культури і спорту у Німеччині. Розвиток фізичної культури і спорту в Росії. Розвиток фізичної культури і спорту в Китаї. Розвиток фізичної культури і спорту у Японії.

Розвиток фізичної культури і спорту на Кубі. Розвиток фізичної культури і спорту у країнах Латинської Америки. Розвиток фізичної культури і спорту в Африці. Розвиток фізичної культури і спорту в Азії.

Розвиток фізичної культури і спорту в Австралії.


Хмельниччина і Олімпійські ігри. Розвиток автоспорту (Індікар. Формула-І).

Розвиток гирьового спорту в Україні. Розвиток армреслінгу в Україні. Розвиток армліфтингу в Україні. Розвиток маутенбайку в Україні.

Змагання військовослужбовців. Розвиток фізичної культури і спорту в і роки в країнах Східної Європи.

Аналіз виступів студентів-спортсменів факультету фізичного виховання на міжнародних змаганнях. Актуальні проблеми сучасного олімпійського спорту. Розвиток науки з фізичної культури і спорту в Україні. Особливості розвитку фізичної культури в Стародавній Греції. Особливості фізичної культури Стародавнього Риму.

Гладіаторські бої (історія та розвиток. Особливості фізичної підготовки середньовічних лицарів. Президенти Міжнародного олімпійського комітету.

Міжнародна олімпійська система.

Система олімпійської освіти.

Урочисті церемонії та ритуали на Олімпійських іграх.

Олімпійські нагороди. Олімпійська символіка. Міжнародні спортивні федерації. Міжнародний олімпійський комітеті основи його діяльності. Національні олімпійські комітети. Проблема допінгу в олімпійському спорті. Олімпійський спорті політика. Жінки в олімпійському спорті.
9. Методи навчання
Словесні, наочні, проблемно-інформаційні, частково-пошукові, дослідницькі, аналіз ситуацій, методи мозкового штурму, рольові ігри, запрошення провідних фахівців профільної сфери, аналіз, синтез.

Методи контролю
Поточне вибіркове опитування на лекціях, перевірка готовності до семінарських занять, звіт за змістовий модуль, написання самостійних робіт, захист індивідуальних навчально-дослідних завдань, підсумковий тестовий контроль. По закінченню вивчення дисципліни студенти складають іспит.

Програма семестрового екзамену
Питання семестрового іспиту з дисципліни Історія фізичної культури
Всесвітня історія фізичної культури
1.
Фізичне виховання та змагання вжитті селян у Середні Віки. Англійська система фізичного виховання у період нового часу. Розвиток спорту та утворення міжнародних спортивних організацій. Особливості розвитку фізичної культури народів Америки у період доєвропейської колонізації. Фізична культура епохи Відроження і занепаду Феодалізму. Місце фізичного виховання у школах нового типу. Діяльність Г.Фіта,

І. Гутс-Мутса. Діяльність Т.Арнольда, Ч.Кінгслі. Теорії (гіпотези) походження фізичної культури. Особливості фізичного виховання в стародавніх Спарті та Афінах.
10.
Виникнення та розвиток французької системи гімнастики. Діяльність Ф.Амороса.
11.
Діяльність Джорджа Ебера, Жака Далькроза, Джорджа Демені, Айседори Дункан, Нільса Бука та інших діячів європейської фізичної культури Нового часу. Особливості розвитку фізичної культури в Стародавній Греції. Фізична культура і змагання в Стародавньому Римі. Виникнення та розвиток шведської системи гімнастики. Діяльність П.Лінга, Я.Лінга. Фізична культура у зарубіжних країнах у період між першою та другою Світовими війнами. Виникнення та розвиток сокільської гімнастики. Діяльність М.Тірша. Фізичне виховання та змагання ужитті середньовічних міщан і ремісників. Особливості розвитку фізичної культури у первісному суспільстві. Виникнення та розвиток німецької системи гімнастики. Діяльність Ф.Яна, А.Шпісса,
Е.Айзелена. Фізична культура і спорту зарубіжних країнах після другої світової війни. Зародження науково-методичної думки в галузі фізичного виховання у Середні Віки
(Вітторіно де Фельтре, Франсуа Рабле, Мішель Монтень, Ян Амос Коменський, Річард
Малкастер, Ієронім Меркуліаліс). Формування наукових основ розвитку спорту (Іван Сєченов, Петро Лесгафт, Фроде
Садолін, Георг Рацине та ін.). Система античної гімнастики. Особливості розвитку фізичної культури в країнах Стародавнього Сходу (Китай, Індія, Стародавня Месопотамія, Єгипет. Розвиток теоретичних основ фізичного виховання (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Іоганн Генріх
Песталоцці). Особливості фізичного виховання у Середні Віки в країнах Сходу, народів Америки та Африки. Міжнародний скаутський рух. Питання фізичного виховання у працях Платона і Арістотеля. Предмет, завдання, структура, періодизація, джерела історії фізичної культури. Особливості фізичної підготовки середньовічних лицарів.
Міжнародний спортивний та олімпійський рухи
31.
Особливості проведення ігор ХУ-ХХУІ Олімпіад (1952-1988 р.р.). Характерні риси Ігор Олімпіад до першої світової війни. Значення спорту вжитті античних греків. Участь жінор в олімпійському русі. Зародження та розвиток паралімпійського руху. Особливості проведення Параолімпіад. Діяльність та роль О. Бутовського у відродженні сучасного олімпійського руху. Спортивні споруди Стародавньої Греції. Континентальні і регіональні спортивні ігри. Міжнародна олімпійська система. Причини занепаду давньогрецьких Олімпійських ігор. Легенди та міфи про зародження давньогрецьких Олімпійських ігор. Особливості формування структури сучасного міжнародного спортивного руху. Олімпійська символіка і атрибутика. Піонери відродження Олімпійських ігор. Проблеми сучасного олімпійського спорту. Місце проведення, програма та учасники Олімпійських ігор Стародавньої Греції.
Початок четвертого періоду олімпійського руху сучасності. Види спорту в Олімпійських іграх. Передумови відродження Олімпійських ігор сучасності. Діяльність та роль П’єра де Кубертена у відродженні сучасних Олімпійських ігор. Олімпійська хартія – основний правовий документ олімпійського руху.
52.
Істмійські, Піфійські, Немейські та інші атлетичні ігри Стародавньої Греції. Основні проблеми та тенденції у проведенні Олімпійських ігор сучасності. Особливості розвитку міжнародного студентського спортивного руху. Універсіади. Міжнародний Атлетичний конгрес 1894 року та його значення. Особливості проведення ігор УІІ-ХІУ Олімпіад (1920-1948 р.р.) Значення та основні підсумки останніх зимових Олімпійських ігор. Діяльність президентів МОК. Засоби масової інформації та олімпійський спорт. Виникнення та проведення зимових Олімпійських ігор.
Історія фізичної культури і спорту в Україні
61.
Особливості виступів спортсменів України в Іграх ХХХ Олімпіади (2012 р) та зимових Олімпійських іграх (р. Спортивний рух української діаспори. Діяльність сокільських, січових, пластових, лугових та спортивних товариств в Західній Україні. Особливості розвитку фізичної культури та спорту у Східній Україні в ХІХ-ХХ ст. Відновлення і подальший розвиток фізичної культури і спорту в Україні у перші повоєнні роки. Виступи спортсменів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка на міжнародних змаганнях та Олімпійських іграх. Фізичне виховання і спорту навчальних закладах України. Розвиток фізичної культури і спорту в Україні в перші післяреволюційні роки. (1917-
1930). Особливості фізичної культури стародавніх слов’ян в УІ-УІІІ ст. Розвиток державних і суспільних форм керівництва фізкультурним рухом. Президенти НОК України. Фізична культура в Україні у ХУІІ-ХУІІІ ст. Особливості фізичного виховання в античних державах Північного Причорномор’я. Виступи спортсменів України в Олімпійських іграх (1952-1992 р.р.) Розвиток фізичної культури та спорту в УРСР у ті рокит ХХ ст. Перші олімпійські старти українських спортсменів. Зародження фізичної культури на українських землях в період первіснообщинного ладу. Розвиток спорту в Західній Україні. Дебют спортсменів України як самостійної команди на Іграх Олілімпіади. Проблеми та перспективи розвитку спортивного руху в сучасній Україні. Виступи спортсменів України з Вашого виду спорту на на Олімпійських іграх, чемпіонатах Світу та Європи. Роль І. Боберського у розвитку спортивно-гімнастичного руху Західної України. Особливості, провідні форми та напрями фізичного виховання у Київській Русі. Особливості військово-фізичної підготовки запорізького козацтва. Виступи спортсменів Хмельниччини на олімпійських іграх у складі збірних команд СРСР та в складі команди України (або іншого регіону України. Створення НОК України. Особливості фізичної культури на українських землях у скіфо-сарматську добу. Фізична культура та спорт в роки Великої вітчизняної війни. Міжнародні зв’язки спортсменів СРСР зсередини х та початку х років. Фізична культура трипільських племен.Критерії та норми оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної
дисципліни.
Розподіл балів, які отримують студенти
Поточний контроль 60 балівІспитСума
Змістовий модуль Змістовий модуль Змістовий модуль 3ІНДЗМКР
40 балів
100 балів
30 балів10 балів балів
11 балів балів балів
ЗМ 1 = (60:90) ×16 = 11 балів
ЗМ 2 = (60:90) ×17 = 11 балів
ЗМ 3 = (60:90) ×12 = 8 балів
ІНДЗ – 10 балів
МКР – 20 балів Максимальний бал оцінки поточної успішності студентів на навчальних заняттях рівний 12.
Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів на навчальних заняттях
Рівні
навчал
ьних
досягн
ень
Оцін
ка в
бала
х (за
12-
баль
ною
шка
лою)


Критерії оцінювання
Почат
ковий
(поняті
йний)
1 Студент володіє навчальним матеріалом нарівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними відповідає на запитання, які потребують відповіді так чині Студент недостатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача нарівні так чині може самостійно знайти в підручнику відповідь.
3 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок виявляє окремі закономірності робить спроби виконання вправі завдань репродуктивного характеру за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.

Середн
ій
4 Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях самостійне опрацювання навчального матеріалу

(репро
дуктив
ний)
викликає значні труднощі.
5 Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати визначення понять, категорій (однак з окремими помилками вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати частину навчального матеріалу виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.
6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою самостійно відтворює більшу частину матеріалу вміє застосовувати знання під час виконання вправі завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.

Достатн
ій
(алгори
тмічно
дієвий)
7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати теоретичні знання у стандартних ситуаціях самостійно користуватися додатковими джерелами правильно використовувати термінологію складати таблиці, схеми.
8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріалу стандартних ситуаціях вміє аналізувати, робити висновки відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями вміє самостійно працювати, може підготувати рефераті обґрунтувати його положення.
9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії формулює правила може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання має сформовані типові навички

Висок
ий
(профе
сійний
)
10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях може визначати особливості мовних процесів робить аргументовані висновки практично оцінює сучасні здобутки лінгвістичної науки самостійно визначає мету власної діяльності виконує творчі завдання може сприймати іншу позицію як альтернативну знає суміжні дисципліни використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, процеси.
11 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо спроможний за
допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію самостійно вивчити матеріал визначити програму своєї пізнавальної діяльності оцінювати різноманітні мовні явища, процеси.
12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки розв’язує складні проблемні ситуації та завдання схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію займається науково-дослідною роботою логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі розвиває свої здібності й схильності використовує різноманітні джерела інформації моделює ситуації в нестандартних умовах. Якщо студент не відпрацював пропущені навчальні заняття, не виправив оцінки
0,1,2,3, отримані на навчальних заняттях, не виконав модульної контрольної роботи (МКР), завдання самостійної та індивідуальної роботи менше ніжна від максимальної кількості балів, виділених наці види робіт, він вважається таким, що має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Пропущені заняття студент має обов’язково відпрацювати. За відпрацьовані лекційні заняття оцінки не ставляться, за практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні заняття нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12). Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів. Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).
Самостійна робота
Контроль за самостійною роботою відбувається на навчальних заняттях, і тому окремі бали на цей різновид роботи не виділяються.
(ІНДЗ) (10 балів)
Успішно виконана ІНДЗ вважається, якщо студент отримав рейтинговий бал не менший 60% від загальної кількості балів виділених на ІНДЗ, тобто не менше як 6 балів.
Критерії оцінювання рефератів
10
балів
У ході виконання реферату чітко дотримана структура його оформлення. Студент обгрунтовує вибір і актуальність теми. Зрозуміло сформульована мета і завдання дослідження. Зміст роботи відповідає змісту, меті і завданням. Послідовно розкриваються усі передбаченні планом питання, підкріплюється конкретними прикладами, фактами. Студент може проаргументувати усі міркування, які викладенні в роботі. Дотримані правила посилань на джерела. У висновках дотримана ступінь досягнення мети і виконання завдань. Студент захищає реферат, заздалегіть підготувавши тези виступу (план.

9
балів
У ході виконання реферату дещо порушена структура його оформлення. Студент обгрунтовує вибір і актуальність теми. Зрозуміло сформульована мета і завдання дослідження. Зміст роботи відповідає змісту, меті і завданням. Послідовно розкриваються усі передбаченні планом питання, підкріплюється конкретними прикладами, фактами. Студент може проаргументувати усі міркування, які викладенні в роботі. Недотриманні правила посилань на джерела, або відсутні. У висновках дотримана ступінь досягнення мети і виконання завдань. Студент захищає реферат, заздалегіть підготувавши тези виступу (план.
8
балів
У ході виконання реферату дещо порушена структура його оформлення. Студент обгрунтовує вибір і актуальність теми. Зрозуміло сформульована мета і завдання дослідження. Зміст роботи дещо не відповідає меті і завданням. Послідовно розкриваються усі передбаченні планом питання, не підкріплюється конкретними прикладами, фактами. Студент з труднощами аргументує міркування, які викладенні в роботі. Недотриманні правила посилань на джерела, або відсутні У висновках дотримана ступінь досягнення мети і виконання завдань. Студент захищає реферат, заздалегіть підготувавши тези виступу.
7
балів
У ході виконання реферату дещо порушена структура його оформлення. Студент собгрунтовує вибір теми але не може визначити її актуальність. Зрозуміло сформульована мета і завдання дослідження. Зміст роботи дещо не відповідає меті і завданням. Передбаченні планом питання розкриваються неповністю, не підкріплюється конкретними прикладами, фактами. Студент з труднощами аргументує міркування, які викладенні в роботі. Недотриманні правила посилань на джерела, або відсутні У висновках недотримана ступінь досягнення мети і виконання завдань. Студент захищає реферат, заздалегіть підготувавши тези виступу.
6
балів
У структурі реферату допущенні грубі помилки при оформленні. Студент не може обгрунтувати вибір і не може визначити її актуальність. Незрозуміло сформульована мета і завдання дослідження. Зміст роботи не відповідає меті і завданням. Передбаченні планом питання розкриваються неповністю, відсутні конкретними прикладами, фактами. Студент не може проаргументувати міркування, які викладенні в роботі. Відсутні правила посилань на джерела. У висновках недотримана ступінь досягнення мети і виконання завдань. Студент з труднощами захищає реферат, з допомогою викладача.
5-0
Балів (не
зараховано)
Студент допускає грубі помилки при виконанні роботи. Не розуміє сутність її виконання. Не може обгрунтувати і визначити мету. Студент не здатен висловити думки викладені в роботі і захистити її.

Модульна контрольна робота (20 балів)
Модульна контрольна робота виконується у формі тестів. Матеріал МКР відображає зміст матеріалу змістових модулів. Варіант МКР містить 40 тестових завдань з навчальної дисципліни. Загальна тривалість роботи студентів визначається із розрахунку 2,25 хв. на одне тестове завдання. Правильна відповідь в кожному завданні є одна і оцінюється в 0,5 балів. Успішно виконаною МКР є правильна відповідь студента не менше як 60% тестових завдань, тобто, не менш як 24 відповіді.

Семестровий іспит (40 балів)
Білет іспиту складається з трьох теоретичних питань.
Питання екзаменаційного білета оцінюються відповідно до таких критеріїв
«відмінно»
Студент виявляє глибокі фундаментальні теоретичні знання, повно викладає вивчений матеріал, виявляє розуміння предмета висловлювання, розуміє можливість різних тлумачень однієї і тієї ж проблеми, вміє оцінювати аргументи для її доведення, формулює своє бачення проблеми, виявляє розуміння матеріалу, може обґрунтовувати свої судження, застосовувати знання на практиці у нестандартних ситуаціях, наводити необхідні приклади, викладає матеріал логічно, послідовно, вживає мовні засоби відповідно до норм української літературної мови.
«добре»
Якщо відповідь студента відповідає тим самим вимогам, що і для оцінки відмінно, але при цьому студент допускає 1-2 помилки, які сам виправляє, і 1-2 недоліки в послідовності викладу матеріалу та мовному оформлення висловлювання. Студент вміє наводити власні приклади на підтвердження нових думок, може застосовувати вивчений матеріалу стандартних та дещо змінених ситуаціях.
«задовільно»
Якщо студент виявляє знання і розуміння основних положень предмета, але викладає матеріал неповно і допускає неточності у визначенні понять не вміє досить глибоко і доказово обґрунтовувати свої судження і наводити приклади не в змозі захистити проект побудови системи роботи з певних тем дисципліни викладає матеріал непослідовно і допускає помилки в мовному оформленні викладу.
«незадовільно»
Якщо студент виявляє незнання більшої частини вивченого матеріалу, не володіє методичним апаратом, допускає помилки у формулюванні понять, які спотворюють їх зміст, не вміє самостійно побудувати систему вивчення певних тем, хаотично і невпевнено викладає матеріал. Студент неспроможний виконати стандартні завдання навіть після навідних питань викладача.

Оцінювання іспиту
40-35 балів відмінно
34-29 балів – добре
28-24 бали – задовільно
23 бали і менше – незадовільно (студенту виставляється -1 бал. Студенти, які мають академічну заборгованість за результатами поточного контролю, не допускаються до іспиту. Вони допускаються до іспиту після ліквідації академічної заборгованості за результатами поточного контролю. Вважається, що студент підготувався до іспиту, якщо рейтингова оцінка за його результатом більша або дорівнює 24 балам. Якщо ж студент до іспиту не підготувався, то в екзаменаційну відомість обліку успішності виставляється штрафний (зі знаком мінус) бал
(-1). Студентам, які за іспит отримали незадовільну оцінку, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість після належної підготовки. Ліквідація академічної заборгованості за результатами семестрового контролю дозволяється до початку наступного семестру вчас, визначений графіком ліквідації академічної заборгованості, та допускається не більше двох
разів з навчальної дисципліни один раз викладачеві, другий – комісії, яка створюється за розпорядженням декана факультету. Якщо студент ліквідовує академічну заборгованість на засіданні комісії, яка створюється за розпорядженням декана факультету, його відповідь оцінюється за 100- бальною шкалою без урахування результатів поточної успішності.
Рейтингова оцінка з кредитного модуля
Рейтингова оцінка з кредитного модуля (RD)сумарна підсумкова оцінка за багатобальною шкалою рівня засвоєння студентом певного кредитного модуля (навчальної дисципліни) упродовж його вивчення.
Рейтингов
а оцінка з
кредитного
модуля
Оцінка за шкалою ЕСТ
Рекомендовані
системою ЕСТ
статистичні
значення (у %)
Екзаменаційна
оцінка за
національною
шкалою
Національн
а залікова
оцінка
90-100 і більше А (відмінно)
10 відмінно зараховано
82-89 В (дуже добре)
25 добре
75-81 С (добре)
30 67-74
D (задовільно)
25 задовільно
60-66 Е (достатньо)
10 35-59
FX (незадовільно з можливістю повторного складання) незадовільно не зараховано
34 і менше
F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля) Перескладання рейтингових оцінок (від 60 і більше балів) з метою їх підвищення дозволяється лише у виняткових випадках за погодженням з деканом факультету таз дозволу ректора університету. Рейтингова оцінка у балах знань, умінь і навичок студента на навчальних заняттях з навчального (змістового) модуля обчислюється після проведення цих занять та ліквідації студентом поточної заборгованості, пов’язаної з пропусками занять,
непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до них.


Методичне забезпечення
Семінарські заняття
Заняття 1.
Кількість годин – 2
Мета: ознайомити студентів з дисципліною, з передумовами виникнення і розвитку фізичних вправ та ігор в первісному суспільстві, а також – з теоріями походження фізичної культури.

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Теорія і методика викладання спортивних ігор
sites -> Міський відділ культури Централізована бібліотечна система Центральна міська бібліотека ім. М. Горького Організаційно-методичний відділ
sites -> ˳òåðàòóðà: Закревська Я. Казки І. Франка: Мовно-художній аналіз. – К., 1966. Радевич-Винницький Я. Етикет І культура спілкування. – Львів, 2001. Словник української мови: в 11 томах. – К., 1970–1980. Франко І
sites -> М. Драгоманова ідеться про "Дзвінок". Так, у березні 1890 року І. Франко писав, наприклад, про " часть невеличкого гонорару, який платить мені "Дзвінок" за віршо вану переробку "Reinecke Fuchs"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка