Робоча програма навчальної дисципліни методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями
Скачати 300.02 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації02.01.2017
Розмір300.02 Kb.
ТипРобоча програма

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-методичної та навчальної роботи
___________________________О.Б. Жильцов
«___»_______________ 20 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДИКА РОБОТИ З ДИТЯЧИМИ ТА
МОЛОДІЖНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
(шифр і назва навчальної дисципліни) напрям підготовки
6.010106 „Соціальна педагогіка”
(шифр і назва напряму підготовки)
спеціальність
(шифр і назва спеціальності)
Спеціалізація
6.030103«практична психологія»
(назва спеціалізації)
інститут, факультет, відділення
Інститут людини
(назва інституту, факультету, відділення)
2014 – 2015 навчальний рікРобоча програма «Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями» для студентів за спеціальністю «Соціальна педагогіка»
Розробник:
Сапіга С.В., викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
Протокол від «28» серпня 2014 року № 9
Завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
_______________________________ (Т.Г. Веретенко)
З М І С Т
Пояснювальна записка
Структура програми навчальної дисципліни
І. Опис навчальної дисципліни
ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни
ІІІ. Програма
ІV. Навчально-методична карта дисципліни
V. Плани семінарських занять
VІ. Завдання для самостійної роботи
VІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота
VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю
ІХ. Методи навчання
Х. Методичне забезпечення курсу
ХІІ. Рекомендована література

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність.Громадські дитячі та молодіжні організації в Україні досить активно розвинули свою діяльність за останні десятиріччя, і зараз відзначаються різноманітними видами діяльності, потужнім професійним складом з багатим досвідом суспільної роботи . Крім того, вони надають можливості для самореалізації для дітей та молоді, обстоюють гнучкість та новаторство, швидко пристосовуються до змін.
Соціальний педагог має бути готовий як до співпраці з дитячими та молодіжними організаціями, так і до безпосередньої роботи по вдосконаленню діяльності конкретної організації, концентруючи свої зусилля на здійсненні процесу інтеграції всіх мікросистем в одну виховну систему, створюючи умови для їх взаємодії, контролюючи результативність такої взаємодії, корегуючи виховний вплив на формування особистості дитини, молодої людини. Підвищення ефективності виховної діяльності соціального педагога саме в цьому напрямку є об’єктивною потребою сьогодення, бо саме молодь вирішує майбутнє держави, а її ідеологічна спрямованість, активність, досвід громадської діяльності значною мірою формуються у процесі роботи в організації, куди діти, молодь приходять за власним бажанням.
Саме тому потрібна професійна підготовка соціального педагога в структурі вищої школи для роботи з дитячими та молодіжними організаціями.
Вирішенню цього завдання сприяє курс „Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями ”.
Робоча навчальна програма з дисципліни „Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями” є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра відповідно до навчального плану для напряму підготовки «Соціальна педагогіка» денної та заочної форм навчання.

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист
№1 /9-736 від 06.12.2007 р.) „Про Перелік напрямів ( спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра”.
Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент, розкриває алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни „Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями”, містить необхідне методичне забезпечення.
Мета
курсу –оволодіння студентами основами соціально-педагогічної роботи з молодіжними та дитячими організаціями, формування практичних навичок використання їх потенціалу для розв’язання соціально-педагогічних проблем дітей та молоді.
Завдання
курсу:
- показати роль громадських організацій увирішенні соціальних проблем; в системі соціалізації молоді та громадянського виховання;
- ознайомити з нормативно-правовою базою щодо створення та функціонування дитячих та молодіжних громадських організацій;
- познайомити з історією виникнення та розвитку молодіжного і дитячого руху в Україні та за кордоном;
- ознайомити з теоретичними та практичними засадами діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій в Україні; напрямами та формами роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними об’єднаннями.
Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань щодо основ діяльності неурядових організацій.
Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати:

- правові та організаційні основи створення дитячих та молодіжних громадських організацій, тенденції і закономірності розвитку, особливості формування дитячих та молодіжних організацій на території України;
-
-мету, завдання, зміст, принципи діяльності дитячих та молодіжних організацій, їх структуру, традиції, символи та ритуали;
- соціально-педагогічні аспекти діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій: соціалізуючий потенціал, основні напрями і форми соціальної роботи в дитячих та молодіжних організаціях, зміст діяльності в них соціального педагога.
Студент повинен вміти :
- аналізувати статутні документидитячих та молодіжних громадських громадськихорганізацій;
- надавати допомогу по створенню та організації життєдіяльності організацій на основі співробітництва, співтворчості, спільної діяльності;
- проводити соціально-педагогічну роботу по організації спілкування і змістовного дозвілля, спільної діяльності дітей, молоді, дорослих безпосередньо в організації чи в об’єднаннях за інтересами в мікрорайоні, у сімейно-сусідських спільнотах, в умовах неформального та відкритого соціального середовища;
- планувати діяльність організації, складати проекти програм;
- координувати діяльність дитячих та молодіжних організацій в школі, місті, районі тощо.
- застосовувати різноманітні форми і методи роботи дитячих громадських об’єднань.
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 108 год., з них 16 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, 4 год. – індивідуальна робота, самостійна робота – 36 год., модульний контроль - 4 год.Вивчення студентами навчальної дисципліни завершується складанням екзамену.


І. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної
дисципліни
денна
форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів – 3
Галузь знань
0101 «Педагогічна освіта»
Обов’язкова
Напрям підготовки
6.010106 «Соціальна педагогіка»
Модулів – 2
Спеціальність:
_____________________
Рік підготовки
Змістових модулів – 2 4-й
4-й
Індивідуальне науково- дослідне завдання: реферативне дослідження
Семестр
Загальна кількість годин –
108 7-й
7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 1
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
16 год.
10 год.
Практичні, семінарські
12 год.
2 год.
Лабораторні год. год.
Самостійна робота
36 год.
96 год.
Індивідуальні завдання:
4 год.
Вид контролю: екзамен екзамен
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИп/п

Назви теоретичних розділів
Кількість годин
Р
аз
ом

А
уд
и
то
р
н
и
х
Л
ек
ц
ій

С
ем
ін
ар
сь
к
і

Ін
ди
в
ід
уа
л
ь
н
а
р
об
от
а
С
ам
ос
ті
й
н
а
р
об
от
а
С
ам
ос
ті
й
н
а

р
об
от
а
з
п
ід
го
то
в
к
и
до
і
сп
и
ту

М
од
ул
ь
н
и
й

к
он
тр
ол
ь
Змістовий модуль І. Соціально-педагогічний потенціал дитячих та молодіжних
громадських організацій
1.
Вступ до курсу. Роль громадських організацій в сучасному суспільстві.
4 2
2 0
2 2.
Нормативно-правові аспекти діяльності громадських організацій
18 7 2
4 1
10 1
3
Типологія дитячих та молодіжних організацій України за статусом та основними показниками діяльності
14 7 4
2 1
6 1
Разом
36 16 8
6
2
18 18
2
Змістовий модуль ІІ. Соціально-педагогічна діяльність вдитячихтамолодіжних
об'єднаннях
4
Молодіжні та дитячіоб'єднання як суб'єктисоціально-педагогічної діяльності
10 4 2
2 1 5 5.
Взаємодія соціального педагога з дитячими і молодіжними організаціями та неформальними об’єднаннями
12 7 4
2 5

1
6.
Інструментарій роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними організаціями
14 5 2
2 1 8

1

Разом
36 16 8
6
2 18
18
2

Разом
за навчальним планом

108

32

16

12

4

36

36

4ІІІ. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
Соціально-педагогічний потенціал дитячих та молодіжних
громадських організацій

Лекція 1. Вступ до курсу. Роль громадських організацій в сучасному
суспільстві (2 год.)
Вступ до курсу.Предмет та основні завдання курсу. Роль курсу у формуванні та вдосконаленні професійних знань, умінь та навичок взаємодії з дитячими та молодіжними громадськими організаціями майбутніх соціальних педагогів.
Місце та роль громадськихорганізацій у сучасному світі. Причини виникнення організацій третього сектору. Право громадян на об’єднання.
Третій сектор в Україні, його можливості. Базова характеристики
НДО: критерії, структура та місія. Організаційно-правові форми НДО.
Види громадських організацій. Об'єднання громадян. Громадські організації. Благодійні організації. Неприбуткові організації (НПО)..
Недержавний
(неурядовий) характер організації.
Самоуправління.
Добровільність. Некомерційність. Неприбутковість. Корисність організації.
Основні поняття курсу: об’єднання, організація, дитяча громадська організація, молодіжна громадська організація, громадська організація.

Лекція 2.Нормативно-правові аспекти діяльності дитячих та
молодіжних організацій(2 год.)
Нормативно-правова основа діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій. Декларація прав людини, Декларація прав дитини,
Конвенція про права дитини, Конституція України, Закон України «Про об'єднання громадян», Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Закон України «Про охорону дитинства» .„Про соціальні послуги

. Соціальні послуги в громаді.
Демократичність дитячого та молодіжного руху. Варіативність та різноплановість за напрямами діяльності. Увага до особистості дитини, її
інтересів, запитів, потреб. Пошук активних форм роботи. Координаційні центри дитячого та молодіжного руху (СКУМО, УНКМО, УСМО, НРМОУ,
УМФ). Місце дитячих та молодіжних громадських організацій в реалізації державної молодіжної політики.

Основні поняття теми: закон, форми роботи
Лекція 3. Типологія дитячих та молодіжних організацій України за
статусом та основними показниками діяльності (4 год.)

Становлення та характеристика дитячого та молодіжного руху в Україні.
Періодизація історії українських дитячих та молодіжних організацій. .
Типологія і статус дитячо-молодіжних організацій (всесвітні, всеукраїнські, регіональні). Молодіжні організації, об'єднання при політичних партіях і рухах, творчих спілках.
Федерація дитячих організацій (Спілка піонерських організацій)
України. Скаутський рух в Україні: Асоціація скаутів України, Асоціація гайдів України, «Пласт», «СПОК», УСО, АДС «СКІФ». Загальні основи побудови скаутських організацій. Відображення мети і завдань діяльності скаутських організацій в Законах, принципах, символіці. Ритуали і церемонії,
їх місце в роботі скаутів.Осередки дитячих організацій, що працюють на основі козацьких виховних традицій. Поняття про козацьку педагогіку.
Методика організації «Козацької республіки» в школі.Дитячі організації за
інтересами. Напрями та форми роботи ВДС «Екологічна варта», Дитячого альпійського руху України, ВПО «Майбутнє України» та інУчнівські
(шкільні) організації. Діяльність Всеукраїнського учнівського творчого об’єднання «КРОКС».
Студентські організації в Україні (Українська студентська спілка, Спілка українських студентів, Центральний союз українських студентів, Український фонд студентів, Всеукраїнська рада студентів, Асоціація правозахисних організаторів студентів України): організаційна структура, завдання і форми діяльності.
Причини виникнення та типологія молодіжних організацій «політичної» спрямованості. Основні напрями та форми діяльності організацій «Молодий
Рух», «Українська соціал-демократична молодь», «Союз молоді регіонів
України», «Народно-демократична ліга молоді», Соціалістичний конгрес молоді, Ліберальне молодіжне об'єднання, ЛКСМУ та ін.
Молодіжні фахові об'єднання та організації за інтересами. Діяльність
УМАКО «Сузір’я», Молодіжної морської ліги, Асоціації КВН України,
«Україна ХХІ» та ін.
Екологічні організації молоді (УМЕЛ, «Молодь – надія України»,
«Зелена енергетика майбутнього»): програмні орієнтири та їх практичне втілення.
Молодіжні релігійні організації: Комітет Української Католицької
Молоді, «Українська молодь Христові», «Спілка православної молоді України в ім’я преподобного Нестора Літописця». Залучення молоді до найактивнішої участі у християнському житті, проведення благодійної діяльності.
Основні поняття теми:молодіжні організації, принципи діяльності
Підсумковий модульний контроль ( 2 год.)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
Соціально-педагогічна діяльність вдитячихтамолодіжних
об'єднаннях

Лекція 4. Молодіжні та дитячіоб'єднання як суб'єктисоціально-
педагогічної діяльності і (4 год.)
Основні завдання діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій. Роль і місце дитячих та молодіжних громадських організацій у вирішенні соціально-економічних завдань суспільства, реалізації державної молодіжної політики.
Особливості розвитку сучасних дитячих організацій. Принципи діяльності сучасних дитячих громадських організацій. Умови ефективного виховання та соціального становлення особистості в дитячій організації.
Закономірності та мотиви створення благодійних, релігійних, національно-просвітницьких, науково-технічних, професійних, політичних, спортивних, культури і дозвілля, соціальної взаємодопомоги та інших молодіжних організацій.
Основні напрямки та фукції діяльності дитячих та молодіжних
організацій Педагогічна (педагогічна терапія, педагогічне консультування і захист, сприяння розвитку обдарованих дітей та молоді, етнічно-релігійний захист тощо). Соціально-правова (профілактика правопорушень, соціальна підтримка різних категорій та груп членів дитячо-молодіжних організацій, соціально-реабілітаційна діяльність).Психологічна
(консультативно- посередницька, охорона здоров'я та пропаганда здорового способу життя, медико-реабілітаційна допомога).
Культурно-дозвіллєва
(організація діяльності членів молодіжної організації та широкого загалу).

Основні поняття теми: принципи діяльності, основні напрямки діяльності
Лекція5. Взаємодія соціального педагога з дитячими і молодіжними
організаціями та неформальними об’єднаннями ( 2 год.).


Особливості соціально-педагогічної роботи в дитячих та молодіжних організаціях. Співпраця з ЦСССДМ. Основні напрями і форми роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними організаціями.
Функції
соціального
педагога
в
дитячо-молодіжній
організаціяхДіагностична, прогностична, посередницька, корекційно- реабілітаційна, охоронно-захисна, запобіжно-профілактична, евристична.

Лекція 6.Інструментарій роботи соціального педагога з дитячими
та молодіжними організаціями ( 2 год.).

Основні напрямки діяльності соціального педагога в дитячих та
молодіжних організаціяхАналіз, прогнозування і планування роботи дитячих та молодіжних організацій соціальним педагогом.
Основні поняття теми:функції соціального педагога , форми
Підсумковий модульний контроль ( 2 год.)

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями «

Разом
:108 год., лекцій – 16 год., семінарські заняття – 12год., практичні заняття – год., , індивідуальна робота – 4год., самостійна робота - 36., підсумковий контроль – 4год.
Модулі
Змістовий модуль І
Змістовий модуль ІІ
Назва модуля
Соціально-педагогічний потенціал дитячих та
молодіжних громадських організацій
Соціально-педагогічна діяльність вдитячихтамолодіжних об'єднаннях
Кількість балів
72 бали
72 бали
Теми лекцій
1 бал
Роль громадських організацій в сучасному суспільстві
(1 бал)
Нормативно- правові аспекти діяльності дитячих та молодіжних організацій
(2 бала)
Типологія дитячих та молодіжних організацій
України за статусом та основними показниками діяльності ( 4 год)
(1бал) Молодіжні та дитячіоб'єднання як суб'єктисоціально- педагогічної діяльності
(2 бала)
Взаємодія соціального педагога з дитячими і молодіжними організаціями та неформальними об’єднаннями ( 4 год)
( 1 бал)
Інструментарій роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними організаціями
Теми семінарських занять
33 бали
Роль і місце громадських організацій у вирішенні соціально-економічних завдань суспільства, реалізації державної молодіжної політики
Порядок створення та реєстрації об‘єднань громадян
Соціально-правові засади роботи соціального педагога в діяльності дитячих та -молодіжних організацій України
33 бали
Особливості розвитку сучасних дитячих організацій
Діяльність соціального педагога в. дитячих та молодіжних організацій
Основні напрямки діяльності соціального педагога в дитячих та молодіжних організаціях
Самостійна робота
Самостійна робота 1,2
(10 балів)
Самостійна робота . 3, 4
(10 балів)

Види поточного контролю
Модульний контроль
(25 балів)
Модульний контроль
(25 балів)

ІНДЗ
30 балів (здається наприкінці курсу)
Розрахунок
Екзамен : 40 балів
174:60=2,9. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,9=ХХ балів; ХХ балів + бали за екзамен = загальна кількість балів

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Семінарське заняття 1.1.Роль і місце громадських організацій у
вирішенні соціально-економічних завдань суспільства, реалізації державної
молодіжної політики(2 год.)

Мета: закріпити знання щодо значення та роль громадських організацій у сучасному світі .
Студенти, працюючи в міні-групах, готують медіа-презентації
1.
Значення та роль неурядових (громадських) організацій у сучасному світі.
2.
Становлення недержавного громадського сектора за кордоном.
3.
Неурядові організації України на сучасному етапі
4.
Особливості взаємодії недержавних організацій і державних інститутів
5.
Міжнародні неурядові організації, які працюють в Україні. Місія, мета , їх роль в становленні громадянського суспільства в Україні
6.
Всеукраїнські громадські організаціїта громадські організації Києва.
Студенти, працюючи в міні-групах, готують медіа-презентації щодо ролі громадської організації у вирішенні соціальних проблем на основі узагальнення досвіду роботи однієї неурядової організації соціального спрямування

Основна література: 18, 19, 20, 21, 27

Семінарське заняття 1.2. Порядок створення та реєстрації об‘єднань
громадян (2 год.)

Мета: ознайомити студентів з нормативно-правовою базою щодо створення та функціонування дитячих та молодіжних громадських організацій.
Студенти, працюючи в міні-групах, готують медіа-презентації
1.
Загальна характеристика нормативно-правових актів діяльності організацій.
2. Особливості створення об‘єднань громадян та їх членство. Назва об‘єднань громадян.
3. Визначення структури організації. Статутні документи об‘єднань громадян.
4. Легалізація та правовий статус ГО.
5. Перші кроки ГО після державної реєстрації.

Основна література: 4, 5, 6, 7.

Додаткова література: 9, 10,


Семінарське заняття 1.3. (2 год.)Соціально-правові засади роботи
соціального педагога в діяльності дитячих та молодіжних організацій
України
Мета: ознайомити студентів з правовими засадами роботи соціального педагога в діяльності дитячих та молодіжних організацій
Студенти, працюючи в міні-групах, розробляють статут дитячої громадської організації та пакет документів для її легалізації.
Індивідуально опрацьовуючи законадавчулітературу з даної теми, студенти доповнюють словник основних понять по дитячим та молодіжними організаціям.
Основна література: 18, 19, 20, 21, 27

Семінарське заняття 2.1.Особливості розвитку сучасних дитячих
організацій

Мета: ознайомити студентів з сутністю діяльності дитячих організацій
Студенти, працюючи в міні-групах, готують медіа-презентації
1.
Розробка проблем дитячого та молодіжного руху в педагогіці.
2.
Особливості соціалізації в дитячих організаціях.
3.
Критерії ефективної соціалізації дітей в дитячих організаціях.
4.
Функції дитячих громадських об’єднань (ДГО
).

Основна література: 4, 5, 6, 7.
Додаткова література: 9, 10,.
Семінарське заняття 2.2.Діяльність соціального педагога в дитячих та
молодіжних громадських організаціях. (2 год.)

Мета: визначити основні напрями і форми роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними організаціями
Студенти, працюючи в міні-групах, готують медіа-презентації
1.
Особливості соціально-педагогічної роботи в дитячих та молодіжних організаціях.
2.
Професійна підготовка соціального педагога: знання та вміння
необхідні для роботи з дитячими та молодіжними організаціями.
Основна література: 4, 5, 6, 7.
Додаткова література: 9, 10, 14, 19.

Семінарське заняття 2.3.Основні напрямки діяльності соціального
педагога в дитячих та молодіжних організаціях

Мета: формувати навички проводити соціально-педагогічну роботу по організації спілкування і змістовного дозвілля, спільної діяльності дітей, молоді, дорослих безпосередньо в організації чи в об’єднаннях
1.
Охарактеризувати особливості, напрямки і форми діяльності найпоширеніших дитячих та молодіжних об'єднань України.
2.
Розкрити вииховні можливості молодіжних організацій на сучасному етапі суспільного розвитку )
3.
Підготувати бесіди, дискусії, ігри для роботи з дітьми в дитячих та молодіжних об’єднаннях
4.
Провести анкетування щодо ставлення підростаючого покоління до діяльності дитячих та молодіжних організацій
5.
. Визначити за яких умов діяльність організацій була б ефективнішою.
6.

Розробити анкету для визначення громадянської позиції підростаючого покоління
Основна література: 4, 5, 6, 7.
Додаткова література: 9, 10, 14, 19.
VІ.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Завдання виконуються у зошитах для самостійної роботи та подаються на підсумковому занятті відповідного модуля.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Соціально-педагогічний потенціал дитячих та молодіжних громадських
організацій .

Самостійна
робота 1.1
1. Скласти словник основних понять по дитячим та молодіжними організаціям.

2. Охарактеризувати соціально-педагогічний потенціал дитячих та молодіжних громадських організацій
Основна література: 4, 5, 6, 7.
Додаткова література: 9, 10, 14, 19.

Самостійна
робота 1.2
1. Ознайомитись з практичним досвідом роботи регіональної дитячо- молодіжної організації, визначити місце та роль дорослих в організації , проаналізувати структуру, форми та методи діяльності. Підготувати презентацію .
2. Охарактеризувати роль місце та вплив на особистість дитини дитячих, підліткових організацій, об'єднань, рухів,
Основна література: 4, 5, 6, 7.
Додаткова література: 9, 10, 14, 19.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
Соціально-педагогічна діяльність вдитячихтамолодіжних об'єднаннях
Самостійна
робота 2.1
1.
Розкрийте роль соціального педагога щодо співпраці з дитячими організаціями
2.
Охарактеризуйте особливості соціалізації в дитячих організаціях, критерії ефективної соціалізації дітей в дитячих організаціях.
Основна література: 4, 5, 6, 7.
Додаткова література: 9, 10, 14, 19.
Самостійна
робота 2.2
1.
Визначіть завдання, форми, методів соціально-педагогічної роботи в дитячій та -молодіжній організації, засобів вирішення особистих і соціальних проблем.
2.
Розкрийте можливості підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури соціальним педагогом, що працює в дитячо- молодіжній організації.
Основна література: 4, 5, 6, 7.
Додаткова література: 9, 10, 14, 19.

VІІ.ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Індивідуальне
навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу „Соціально- педагогічна робота неурядових організацій” – це вид поза аудиторної, науково- дослідної роботи, студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його компетентності щодо вирішення поставлених завдань..
Мета

ІНДЗ
:
самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.
Орієнтовна структура ІНДЗ
-
титульна сторінка (одна сторінка): згідно з вимогами навчального закладу;
-
зміст (одна сторінка): зазначаються усі розділи та сторінки їх розташування
-
вступ (одна сторінка): місія студента щодо розгляду теми , його авторське бачення або сутність та обґрунтування вибору цієї теми, мета й завдання дослідження;
-
основна частина (до п’ятнадцяти сторінок): відповідає структурі розгляду проблеми за авторським баченням, або аргументоване розкриття теми на підставі зібраного та опрацьованого матеріалу. В основній частині, спираючись на вивчення інформаційних джерел, подається обґрунтоване розкриття проблеми, аналізуючи погляди науковців, які працювали над цим питанням, висвітлюється досвід окремих соціальних агенцій, викладається аргументована власна позиція щодо вирішення поставлених завдань, подається власне бачення шляхів розв’язання проблеми;
-
висновки (одна сторінка): підбиваються остаточні підсумки наукового дослідження, узагальнюються і висвітлюються здобуті результати, формулюються обґрунтовані пропозиції, практичні рекомендації;
-
список використаних джерел: елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Бібліографічний опис складається безпосередньо за друкованим твором або виписується з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв та ін. Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Відомості про джерела слід подавати відповідно до вимог державного стандарту.
- додатки (схеми, таблиці тощо): оформляються як продовження кваліфікаційної роботи на її наступних сторінках, розміщуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті роботи. Кожний додаток має починатися з нової сторінки. Додатки мають мати спільну з рештою тексту наскрізну нумерацію сторінок. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток ____" і
велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, наприклад: "Додаток А", "Додаток Б" та ін.
Обсяг близько 30 сторінок рукописного тексту, 20 – друкованого тексту
(обсяг залежить від теми есе, шляхів і способів представлення результатів дослідження).
Оцінка за ІНД є обов’язковим балом, який враховується при виставленні підсумкової оцінки з навчального курсу
Максимальна кількість балів – 30.
Критерії оцінювання ІНДЗ


з/п
Критерії оцінювання роботи
Максимальна
оцінка у
балах
1.
Формулювання мети і завдань роботи
2,5 2.
Складання плану, чіткість і послідовність викладу матеріалу
2,5 3.
Обґрунтоване розкриття проблеми, аналіз різних
інформаційних джерел (наукових видань, навчальної літератури, періодичних видань, матеріалів мережі Internet), критична та незалежна оцінка різноманітних точок зору, позицій, аргументів
8 4.
Зв’язок з реальною практикою, аналіз діяльності окремих організацій, конкретних проблемних ситуацій
5 5.
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання поставлених завдань, творчий підхід до виконання ІНДЗ
7 6.
Якість оформлення роботи
5


Шкала оцінювання ІНДЗ

Рівень виконання
Кількість балів, що
відповідають рівню
Оцінка за традиційною
системою
Високий
26-30
Відмінно
Достатній
20-25
Добре
Середній
10-19
Задовільно
Низький
0-9
НезадовільноІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Орієнтовна тематика досліджень з навчальної дисципліни Методика роботи
дитячими та молодіжними організаціями»
1.
Виховна роль дитячих об’єднань.
2.
Роль дорослого в дитячій організації.
3.
Історія розвитку неформальних молодіжних об’єднань
4.
Вплив неформальних груп підлітків асоціально-кримінальної спрямованості на особистість підлітка.
5.
Зарубіжний молодіжний рух.
6.
Формування національної свідомості молоді в громадських організаціях.
7.
Патріотизм як вияв громадянської позиції молоді.
8.
Громадські організації у вирішенні соціальних проблем молоді та дітей..
9.
Нормативно-правова база діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій.
10.
Основні напрямки діяльності дитячих та молодіжних організацій
11.
Реалізація процесу формування здорового способу життя в дитячих та молодіжних громадських організаціях.
12.
Підтримка творчих ініціатив дітей та молоді громадськими організаціями.
13.
Взаємодія соціального педагога з дитячими та громадськими організаціями.
14.
Функції соціального педагога в дитячо-молодіжній організації.
15.
Громадські організації у вирішенні соціальних проблем дітей та молоді.
16.
Виховна роль дитячих об’єднань.
17.
Роль дорослого в дитячій організації.
18.
Зарубіжний молодіжний рух.
19.
Зарубіжний дитячий рух.
20.
Формування національної свідомості молоді в дитячих та молодіжних громадських організаціях.
21.
Особливості соціально-педагогічної роботи в дитячих та молодіжних організаціях.
22.
Професійна підготовка соціального педагога: знання та вміння необхідні для роботи з дитячими та молодіжними організаціями.
23.
Історія дитячих та молодіжних організацій на території України
24.
Основні завдання діяльності дитячих громадських організацій.
25.
Особливості розвитку сучасних дитячих організацій.
26.
Принципи діяльності сучасних дитячих громадських організацій.
27.
Умови ефективного виховання та соціального становлення особистості в дитячій організації.
28.
Становлення та характеристика молодіжного руху в Україні.
29.
Взаємодія соціального педагога з дитячими громадсьикими організаціями..

VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
ЗНАНЬ.
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Соціально-педагогічна робота неурядових організацій» оцінюються замодульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу нижче подано у таблицях.
Розрахунок рейтингових балів
за видами поточного (модульного) контролю

п/п
Вид діяльності
Кількість рейтингових балів
1.
Лекції
8 2
Семінарські заняття
66 3.
Модульні контрольні роботи
50 4.
Самостійна робота
20 5
Індивідуальна навчально-дослідницька робота
30
Підсумковий
рейтинговий
бал
: 174:60=2,9 Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,51=ХХ
балів

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
-
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, залік.
-
Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, ІНДЗ
-
Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз
Порядок переведення рейтингових показників успішності
у європейські оцінки ECTS
Кількість
балів
Оцінка за традиційною системою
Оцінка за
ECTS
100 – 90
Відмінно
А
89 – 75
Добре
ВС

74 – 60
Задовільно
ДЕ
59 – 35
Незадовільно з можливістю повторного складання
FX
34 – 1
Незадовільно з обов’язковим повторним курсом
F
Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у таблиці нижче.
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка
Критерії оцінювання
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення.
Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в тестовому режимі з використанням роздрукованих завдань.
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.


Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог: своєчасність виконання навчальних завдань; повний обсяг їх виконання; якість виконання навчальних завдань; самостійність виконання; творчий підхід у виконанні завдань;
ініціативність у навчальній діяльності.


ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І.
Методи
організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації:

Словесні:лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням комп'ютерних
інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.

Наочні:спостереження, ілюстрація, демонстрація.

Практичні:вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності:
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

-
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
- опорні конспекти лекцій;
- навчальний посібник;
- робоча навчальна програма;
- збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;
- засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового контролю)

ХІ. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1.
Передумови виникнення дитячих та молодіжних громадських організацій.
2.
Сутність понять «громадська організація», «дитяча громадська організація»,
«молодіжна громадська організація».
3.
Історія дитячого та молодіжного руху в Україні.
4.
Нормативно-правові засади функціонування дитячих та молодіжних громадських організацій.
5.
Особливості сучасного громадського дитячого та молодіжного руху.
6.
Класифікація дитячих громадських організацій.
7.
Класифікація молодіжних громадських організацій.
8.
Напрями діяльності молодіжних громадських організацій.
9.
Мета і завдання дитячих та молодіжних громадських організацій.
10.
Принципи та функції сучасної молодіжної громадської організації.
11.
Особливості підготовки кадрів до роботи в громадських дитячих та молодіжних організаціях.
12.
Модель професійної діяльності соціального педагога з громадськими дитячими та молодіжними організаціями
13.
Напрям, форми, методи соціально-педагогічної діяльності в громадських дитячих та молодіжних організаціях.
14.
Сутність реалізації варіативно-програмного підходу в діяльності громадських дитячих та молодіжних організаціях.
15.
Особливості координаційної діяльності Українського молодіжного форуму
(мета, завдання).
16.
Напрями співпраці соціального педагога з дитячими і молодіжними громадськими організаціями.
17.
Форми взаємодії соціального педагога з дитячими і молодіжними громадськими організаціями.
18.
Особливості надання соціально-педагогічної допомоги членам організацій.
19.
Інструментарій роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними організаціями.
20.
Роль громадських організацій у сучасному світі.
21.
Умови ефективного виховання та соціального становлення особистості в дитячій організації.
22.
Функції соціального педагога в дитячо-молодіжній громадських організаціях.
23.
Виховна роль дитячих громадських об’єднань.
24.
Роль дорослого в дитячій громадській організації.
25.
Вплив неформальних груп підлітків асоціально-кримінальної спрямованості на особистість підлітка.
26.
Реалізація процесу формування здорового способу життя в дитячих та молодіжних громадських організаціях.

27.
Підтримка творчих ініціатив дітей та молоді громадськими організаціями.
28.
Взаємодія соціального педагога з дитячими та громадськими організаціями.
29.
Формування національної свідомості молоді в дитячих та молодіжних громадських організаціях.
30.
Професійна підготовка соціального педагога: знання та вміння необхідні для роботи з дитячими та молодіжними організаціями.
31.
Умови ефективного виховання та соціального становлення особистості в дитячій організації.
32.
Становлення та характеристика молодіжного руху в Україні.
33.
Зміст діяльності дитячих організацій.
34.
Взаємодія соціальних служб для молоді та громадських, благодійних організацій щодо задоволення потреб дітей, молоді, різних категорій сімей в м.
Києві
35.
Ціннісно-нормативна основа соціалізуючої діяльності у скаутській організації.
36.
Теорія самовиховання як фундаментальна основа соціально-педагогічної діяльності сучасних молодіжних об’єднань.
37.
Сутність державної підтримки діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій у м. Києві.
38.
Зміст діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій в організації змістовного дозвілля дітей та молоді.
39.
Джерела фінансування молодіжних та дитячих громадських організацій.
40.
Умови ефективного виховання та соціального становлення особистості в дитячій організації.
41.
Зміст діяльності координаційних центрів дитячого і молодіжного руху в
Україні.
42.
Умови створення громадської організації.
43.
Сутність соціалізую чого потенціалу сучасних дитячих та молодіжних громадських організацій.
44.
Критерії ефективної соціалізації дітей в дитячих організаціях.
45.
Професійна підготовка соціального педагога: знання та вміння необхідні для роботи з дитячими та молодіжними організаціями.
46.
Реалізація процесу формування здорового способу життя в дитячих та молодіжних громадських організаціях.
47.
Зміст діяльності громадських організацій у вирішенні соціальних проблем дітей та молоді.
48.
Неурядові організації як фактор розбудови громадянського суспільства в
Україні.
49.
Роль громадських організацій у вирішенні соціальних проблем; в системі соціалізації молоді та громадянського виховання.
50.
Загальні особливості виникнення і розвитку неформального молодіжного руху.

ХІІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна
:
1.
Алєксєєнко Т. Ф. Виховання особистості у Пласті : Монографія /
Т. Ф. Алєксєєнко, Ю. М. Жданович. – К. : ПП «Проспект-А», 2006. – 262 с.
2.
Все вирішують... стандарти: Професійні та етичні стандарти діяльності громадських організацій: Посібник для громадських організацій / Ресурсний центр розвитку громадських організацій “Гурт”. – К., 2001. – 60 с.
3.
Громадські об’єднання в Україні. Навч. посіб./за ред.. В.М. Бесчастного.-
К. , Знання , 2007 .-415 с.
4.
Державна підтримка діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій у м. Києві: посібник для лідерів неурядових об’єднань / О.
Кулик, Ю. Шевцова, Т. Логінова, О.Ілясевич. – К.: Головного управління у справах сім’ї та молоді виконавчого органу Київ міськради (КМДА), 2003. –
С. 65.
5.
Дитячі об’єднання України у вимірах минулого та сучасного: Довідник- посібник/ Р.М. Охрімчук, Л.В. Шелестова, О.В. Кравченко та ін. – Луганськ:
Альма-матер, 2006. – 256 с..
6.
Заверико Н.В. Особливості соціалізації підлітків і молоді в умовах сучасності // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2005. – № 1. – С. 30–
35 7.
Закон України „Про молодіжні та дитячі громадські організації” //
Урядовий кур’єр. – 1999. – 12 січня. – №4. – С.10.
8.
Закон України “Про громадські об’єднання».
9.
Закон України “ Про соціальні послуги».
10.
Законодательство для неприбыльныхорганизаций: теоретическиеосновы и практическаяреализация:. Материалымеждунар. конф., Киев, 10 ноября
1999/Под ред. А. Ф. Ткачука - К.: «МП Леся», 2001. - 96 с.
11.
Лісовець О.В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України: Навчальний посібник, 2011 рік – 256 с.
12.
Молодіжна державна політика україни – хто є хто: інформаційний довідник
– К.: міністерство молоді та спорту України, 2013. – С. 184.
13.
Молодіжна політика в Україні. Висновки Команди міжнародних оглядачів
Ради Європи: Департамент підготовки документів та публікацій ради
Європи – , Страсбург. – 193 с.
14.
Настільна книга неприбуткових організацій. За ред. А. Ткачука. — К.:
Інститут громадянського суспільства, 2000. - 274 с.
15.
Новохацький В.Д. Неурядові організації як фактор розбудови громадянського суспільства в Україні: Автореф. дис. канд. політ, наук /
Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2005. – 16 с.
16.
Нормативно-правова основа діяльності молодіжних громадських
організацій / Посібник для НУО України. – К., 2002. – С. 6.
17.
Особливості формування світоглядної позиції особистості і умовах дитячого об’єднання: монографія /О.В.Безпалько, О.В.Касьянова та ін.; наук.ред. Т.К.Окушко. - Кіровоград: «Імекс -ЛТД». – 260 с.
18.
Поліщук Ю. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об‘єднань в Україні /Ред Н.Г. Никало – Тернопіль: ТНПУ,
2005– 432 с
19.
Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник За ред. І.Д.Звєрєвої. –
К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с.с.
20.
Третій сектор в Україні: проблеми становлення. – К., 2001. – 170 с.
18.Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об’єднаннях:
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / – К.: Ін-т проблем виховання, НАПН України, 2011. – С. 158.
19. Як сформувати світоглядну позицію особистості в дитячому об’єднанні: методичний посібник/ О.В. Пащенко, Н.В. Чиренко, К.І. Чорна; наук. Ред..
Т.К.Окушко – кіровоград: «Імекс-ЛТД» - 300 с.


Додаткова
:
1.
Диба С.Г. Ціннісно-нормативна основа соціалізуючої діяльності у скаутській організації // Рідна школа. – 2003. – № 1. – С.25–27.
2.
.Дитячі громадські організації України на захисті прав та інтересів дітей //
Початкова школа. – 2004. – № 8. – С.11–16.
3.
Детскоедвижение: словарь-справочник. – М., 2005. – 543 с.
4.
Міжнародні організації: Навч.посіб. / За ред. О.С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 749 с.
5.
Неурядові організації Європейського Союзу: порівняльний аналіз з громадськими організаціями в Україні. – К., 2002. – 48 с.
6.
Поліщук Ю.Й. Теорія самовиховання як фундаментальна основа соціально- педагогічнної діяльності сучасних молодіжних об’єднань // Наук. зап. ніжин. держ. пед. ун-ту ім. М.Гоголя. Психол.-пед. науки, 2004. – № 1. –
С.16–21.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал