Робоча програма навчальної дисципліни пп 24 основи природознавства з методикою напрям підготовки
Скачати 428.53 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації21.01.2017
Розмір428.53 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра дошкільної освіти
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-методичної та навчальної роботи
_____________О.Б. Жильцов
“___”_____________ 2014 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПП 3.2.24 ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ
напрям підготовки
6.010101 «Дошкільна освіта»
Педагогічний інститут
Київ-2014

2
УДК 373:372.
ББК 74.147
Основи природознавства з методикою: роб. прог. навч. дисцип. [для студентів за напр. підгот. 6.010101 «Дошкільна освіта] / уклад. С.О. Довбня. – Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014 - 47 с.
Розробник:
Довбня Софія Олегівна, старший викладач кафедри дошкільної освіти
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри дошкільної освіти
Протокол від «03» вересня 2014 року №1
Завідувач кафедри дошкільної освіти
_______________ О. А. Половіна
Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи
_______________ М.А Машовець
©
КУ імені Бориса Грінченка, 2014 рік
©
Педагогічний інститут, 2014 рік

3
ЗМІСТ
Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Структура програми навчальної дисципліни
І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7
ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 8
ІІІ. Програма
Змістовий модуль І.Природно розвивальне середовище дошкільного навчального закладу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………
10
Змістовий модуль ІІ. Методи формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку. . .…………………………………………………..
12
Змістовий модуль ІІІ. Форми організації та планування формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку……………...
15
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Основи природознавства з методикою» ………………………………………………………………….
17
V.
Плани семінарських занять. . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………..
18
VІ. Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Карта самостійної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
27
VІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота (навчальний проект) . . . . . . . . .. . 28
VIII. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
32
IХ. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Х. Методичне забезпечення курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….
37
ХI. Питання до екзамену………………………………………………………
ХIІ. Рекомендована література
38
Основна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. 44
Додаткова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи природознавства з методикою» є нормативним документом КУ імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою дошкільної освіти на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання.
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра».
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Основи прородознавства з методикою», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.
«Основи природознавства з методикою» ґрунтується на класичних та сучасних наукових дослідженнях у галузі: «Основи екології», «Психологія дитяча», «Педагогіка дошкільна», є складовою частиною дисциплін психолого- педагогічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої
кваліфікації, зокрема: опанування системою знань про природу, професійної підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі дошкільної освіти відповідно до вітчизняних та європейських стандартів; форми, методи і засоби формування особистості майбутнього фахівця; професійно- педагогічну діяльність вихователя дошкільного навчального закладу.
Мета: формування професійної компетентності майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти, що ґрунтується на вивченні об’єктів та явищ природи,

5 змістів та методів ознайомлення дітей з ними, форм організації навчально- виховної роботи в умовах суспільного дошкільного виховання та сім’ї.
Завдання:
теоретико-методологічні – є систематизація знань студентів про природу; окреслення змісту інформації про об’єкти та явища оточуючої природи, доступної розумінню дітей дошкільного віку, їх потребам та інтересам;
методичні – оволодіння студентами методами ознайомлення дітей з природою; розкриття перспектив використання потенціалу природи для гуманізації педагогічного процесу;
практичні – формування умінь доцільно використовувати форми організації співпраці дорослого і дитини в процесі пізнання світу природи.
У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких питань: природа Космосу, космічні об’єкти та явища доступні сприйняттю та розумінню дітьми дошкільного віку, природні умови України, рослинний світ
України, тваринний світ України, теоретичні та методичні засади ознайомлення дітей з природою, форми організації та планування роботи з ознайомлення дітей з природою.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи природознавства з методикою» студент повинен
знати: природу Космосу, космічні об’єкти та явища доступні сприйняттю та розумінню дітьми дошкільного віку, природні умови України, рослинний світ
України, тваринний світ України, теоретичні та методичні засади ознайомлення дітей з природою, форми організації та планування роботи з ознайомлення дітей з природою.
вміти: користуватися
інформаційними з джерелами науково- природничого, фахового спрямування для пошуку потрібної інформації; опрацьовувати отриманий матеріал; самостійно вести спостереження за об’єктами та явищами неживої природи, рослинним та тваринним світом та

6 фіксувати їх; облаштувати куточок природи в ДНЗ; вирощувати рослини та доглядати за мешканцями кутка природи; володіти методикою ознайомлення дітей з природою в різних вікових групах дошкільного закладу; планувати, організовувати та здійснювати навчально-виховну роботу з ознайомлення дітей з природою; організовувати процес пізнання дітьми дошкільного віку світу природи на засадах особистісно орієнтованої освіти; підбирати та виготовляти дидактичний матеріал для активізації і закріплення знань дітей про природу, описувати методику його використання.
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 144 год.,
із них 22 год. – лекції, 20 год.- семінарські заняття, 6 год. – індивідуальна робота,
54 год. – самостійна робота, 6 год. – модульний контроль, 36 год. – семестровий контроль.
Вивчення бакалаврами навчальної дисципліни «Основи природознавства з методикою» завершується складанням екзамену.

7
І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів – 4
Галузь знань
0101 «Педагогічна освіта»
Нормативна

Напрям підготовки
6.010101 «Дошкільна освіта»
Модулів – 3
Рік підготовки:
Змістових модулів – 3
1-й, 2-й
Індивідуальне
навчально-дослідне
завдання: реферат (2- й семестр); портфоліо за освітньою лінією
«Дитина у природному довкіллі»
(3-й семестр)
Семестр
Загальна кількість годин – 144
2-й, 3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4
Освітньо- кваліфікаційний рівень:
«бакалавр»
22 год.
Семінарські
20 год.
Самостійна робота
36 год.
Модульний контроль:
6 год.
Індивідуальні завдання:
6 год.
Семестровий контроль:
36 год.
Вид контролю: залік - 2-й семестр, екзамен – 3-й семестр
8
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів
і тем
Кількість годин
денна форма
ус
ьо
го

ауд. год.

л
ек
ц
ії

се
м
.
ін
д
с.
р
.
м
к
р

1 2
3 4
5 6
7
Змістовий модуль 1.
Природно розвивальне середовище дошкільного навчального закладу
Лекція 1. Природне розвивальне середовище
– складова формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку
2 6
Лекція 2-3.
Куточок природи дошкільного навчального закладу
4 4
6
Лекція 4. Ділянка дошкільного навчального закладу
2 2
2 6
Разом за змістовим
модулем 1
36
8
6
2
18
2
Змістовий модуль 2.
Методи формування еколого-природничої компетенції дітей
дошкільного віку.
Лекція 5. Різноманітність
і класифікація методів формування еколого- природничої компетенції дітей дошкільного віку
2 2
4
Лекція 6. Спостереження
– основний метод формування еколого- природничої компетенції дітей дошкільного віку.
2 2
4
Лекція 7. Практичні методи формування
2 2
4

9 еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку
Лекція 8. Словесні методи формування еколого- природничої компетенції дітей дошкільного віку
2 2
2 4
Разом за змістовим
модулем 2
36
8
8
2
16
2
Змістовий модуль 3.
Форми організації та планування формування еколого-
природничої компетенції дітей дошкільного віку
Лекція 9. Форми формування еколого- природничої компетенції дітей дошкільного віку
2 2
6
Лекція 10. Засоби фіксації знань про природу у дітей дошкільного віку
2 2
7
Лекція 11. Планування освітнього процесу з формування екологічних уявлень у дітей дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу
2 2
2 7
Разом за змістовим
модулем 3
36
6
6
2
20
2
Семестровий контроль
36

Усього годин
144
22
20
6
54
610
ІІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
ПРИРОДНО РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Лекція 1. Природне розвивальне середовище – складова формування
еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку (2 год.)
Природно розвивальне середовище – система матеріальних динамічних і змінних об’єктів діяльності дитини дошільного віку.
Значення природного розвивального середовища у формуванні природничо-екологічної компетенції дошкільника (створення повноцінного всебічного розвитку дітей; реалізація програмового змісту навчально-виховної роботи; опора на особистісну орієнтовану модель взаємодії між педагогом і дітьми; забезпечення інтересів дитини, задоволення її природних нахилів і потреб; наповнення новизною розвивального характеру середовища, забезпечення складових елементів та їх варіативність.
Складові компоненти природно-розвивального середовища у ДНЗ: традиційні; нетрадиційні: екологічна стежина, майданчик природи, куток лісу, лугу, водойми.

Ключові
поняття теми: лриродно розвивальне середовище, складові: традиційні, нетрадиційні

Лекція 2-3. Куточок природи дошкільного навчального закладу (4
год.)
Необхідність організації куточка природи, його навчально-виховне значення. Розміщення і обладнання куточка природи. Створення науково- природничого центру в куточку природи. Вимоги до його обладнання.
Правила підбору об'єктів для куточка природи: врахування можливостей утримання об'єкта в умовах жилого приміщення, безпечність для дітей, відповідність вимогам програм, доступність для догляду тощо, та тимчасові мешканці куточка природи.
Кімнатні рослини куточка природи і зимового саду (декоративно-красиво- квітучі, цибулинні, виткі, ампельні, сукуленти): походження біологічна характеристика, особливості догляду, використання.
Утримання риб у куточку природи. Риби місцевих водойм і екзотичні риби біологія, умови утримання. Влаштування акваріуму і догляд за ним.
Птахи в куточку природи. Утримання в куточку природи папуг, канарок, щиглів, їх біологія та умови утримання.

11
Ссавці - постійні мешканці кутка природи: морська свинка, хом'ячок.
Біологія тварин та умови утримання.
Тимчасові мешканці куточка природи: безхребетні тварини (молюски, ракоподібні, комахи) та хребетні (земноводні, плазуни, ссавці, птахи). Біологія тварин та умови утримання. Сезонні зміни в об'єктах куточка природи.
Ключові
поняття теми: куточок природи, постійні мешканці, тимчасові мешканці, кімнатні рослини, вегетативне розмноження, умови життя, середовище, інсектарій, акваріум, тераріум.

Семінар 1-2. Моделювання куточка природи в дошкільному навчальному закладі (4 год.)
Рекомендована література
Основна література: 1, 3, 5.
Додаткова література: 5, 6, 7.
Лекція 4. Ділянка дошкільного навчального закладу (2 год.)
Значення ділянки для реалізації змісту і завдань щодо формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку. Вимоги до планування та озеленення ділянки дошкільного навчального закладу. Вибір та розміщення дерев, кущів, витких рослин. Влаштування газонів на ділянці.
Вибір місця для квітника. Планування та форми квітників (клумби, рабатки, бордюри, альпійські гірки, мікс-бордери). Підбір декоративних квіткових рослин для квітника: однорічні, дворічні, багаторічні з урахуванням строків цвітіння та естетичних вимог. Вирощування квітів у квітнику, догляд за ними. Збір насіння. Зимове зберігання бульб та цибулин. Зрізання квітів.
Складання букетів. Зміст роботи з ознайомлення дошкільників з декоративними квітами.
Вибір місця та планування городу на ділянці дошкільного закладу.
Загальна характеристика овочевих культур, рекомендованих для вирощування в дошкільному навчальному закладі.Особливості вирощування овочів (городня сівозміна, обробіток і удобрення ґрунту, підготовка розсади і висаджування її у
ґрунт). Догляд за рослинами городу. Механічні та біологічні методи боротьби з хворобами та шкідниками рослин.
Добір плодових дерев та ягідних кущів. Розміщення плодово-ягідних культур на земельній ділянці. Підготовка ділянки, ям та саджанців до садіння.
Посадка плодових дерев та ягідних кущів. Догляд за садом. Захист плодово-

12 ягідних рослин від шкідників. Зміст роботи щодо ознайомлення дітей дошкільного віку з рослинами саду. Участь дітей у зборі урожаю фруктів та ягід.
Догляд за садом.
Ключові
поняття теми: ділянка, дерева, кущі, газон, приваблювання птахів, декоративні квіти, обробка ґрунту, посів насіння, висадка розсади, квітник, овочеві культури, сад, ягідник, плодово-ягідні рослини.

Семінар 3 . Оформлення ділянки дошкільного навчального закладу (2 год.)
Рекомендована література
Основна література: 1, 3, 5.
Додаткова література: 5, 7.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ПРИРОДНИЧОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Лекція 5. Різноманітність і класифікація методів формування еколого-
природничої компетенції дітей дошкільного віку (2 год.)
Єдність чуттєвого та раціонального в пізнанні природи дітьми дошкільного віку. Загальна характеристика методів ознайомлення дошкільників з природою. Класифікація методів ознайомлення дітей з природою.
Взаємозв'язок методів. Пріоритет методів (наочних і практичних), що забезпечують безпосереднє і дійове ознайомлення дошкільників з природою. їх значення. Зумовленість вибору методів і прийомів особливістю пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку, конкретними завданнями ознайомлення дітей з природою на різних етапах засвоєння знань.

Ключові
поняття теми: методи, безпосередні й опосередковані.
Рекомендована література
Основна література: 1, 3, 5.
Додаткова література: 5, 7.13
Лекція 6. Спостереження – основний метод формування еколого-
природничої компетенції дітей дошкільного віку (2 год.)
Значення спостережень у природі щодо формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку. Педагоги-класики Я. Коменський, К.
Ушинський, Є. Водовозова, Є. Тихєєва, С. Русова, В. Сухомлинський про роль спостережень у природі у формуванні особистості дитини.
Зв'язок спостережень з різними видами діяльності дітей. Види спостережень і їх зміст у кожній віковій групі.
Методика організації та проведення спостережень з дітьми різного віку. Основні етапи процесу спостереження. Послідовність розгляду рослин і тварин, об'єктів та явищ неживої природи. Прийоми активізації пізнавальної діяльності дітей у процесі спостереження. Підготовка вихователя до проведення спостережень.
Ключові
поняття теми: види спостережень, структура, етапи обстеження, пізнавальна діяльність.

Семінар 4-5. Організація спостережень в природі з дітьми дошкільного віку (4 год.)
Рекомендована література
Основна література: 1, 2, 3, 5.
Додаткова література: 2, 5, 6, 7.

Лекція 7. Практичні методи формування еколого-природничої
компетенції дітей дошкільного віку (2 год.)
Праця в природі як один з основних методів формування еколого- природничої компетентності дітей дошкільного віку. Погляди видатних педагогів М. Монтессорі, С. Русової, А. Макаренка на роль праці в природі як важливого фактора формування особистості дитини.
Навчально-виховне значення праці, її своєрідність. Педагогічні та гігієнічні вимоги до праці дітей. Види та зміст праці дітей у природі в різних вікових групах. Форми організації праці дітей у природі. Методика керівництва різними формами організації праці дітей різного віку.
Нескладні досліди як метод безпосереднього ознайомлення дітей з природою. Використання спадщини К. Ушинського, Є. Водовозової, Є. Тихєєвої в організації пошуково-дослідницької діяльності з дошкільниками. Значення, зміст дослідів, що проводяться з об'єктами неживої природи, рослинами,

14 тваринами. Методика організації та проведення дослідів з дітьми різного віку.
Організація діяльності дітей в науково-природничому центрі.

Ключові
поняття теми: праця в природі, трудові доручення, чергування, колективна праця, досліди, пошуково-дослідницька робота.

Семінар 6. Презентація конспектів занять з використання праці в природі з дітьми дошкільного віку (2 год.)

Рекомендована література
Основна література: 1, 3, 5.
Додаткова література: 5, 6, 7.

Лекція 8. Словесні методи формування еколого-природничої
компетенції дітей дошкільного віку(2 год.)
Використання словесних методів щодо формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку. Зв'язок словесних методів з методами безпосереднього ознайомлення дітей з природою.Вітчизняні педагоги К.
Ушинський, В. Сухомлинський про значення розповіді в ознайомленні дітей з природою. Розповіді вихователя, види розповідей. Словесні логічні завдання як різновид розповіді. Використання художньої природознавчої літератури, творів класиків літератури, українського фольклору, сучасної літератури в процесі ознайомлення дошкільників з природою. Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою. Види бесід, їх зміст. Вимоги до проведення бесід, методика проведення.

Ключові
поняття теми: види розповідей, словесно логічні завдання види бесід.

Семінар 7. Нескладні досліди як метод безпосереднього формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку (2 год.)
Рекомендована література
Основна література: 2, 4.
Додаткова література: 3, 4.


15

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ Й ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ЩОДО
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ПРИРОДНОЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО
Лекція 9. Форми роботи щодо формування еколого-природничої
компетенції дітей дошкільного віку (2 год.)

Форми організації дітей (колективна, групова, індивідуальна) при ознайомленні дітей з природою.
Значення і місце занять у системі роботи щодо формування еколого- природничої компетенції дітей дошкільного віку (комбіновані, інтегровані, комплексні, сюжетні). Підготовка вихователя до заняття: визначення змісту знань, умінь і навичок, що формуються на занятті, виходячи з вимог програми; відбір матеріалу для занять; використання різноманітних методів і прийомів навчання на заняттях відповідно до завдань програми, місця заняття у системі роботи, віку дітей.
Методика організації і проведення природознавчих занять з дітьми різного віку. Особливості проведення ігор-занять з дітьми раннього віку. Використання н заняттях досвіду і знань дітей, що отримані у повсякденному житті.
Систематизація ї на заняттях. Індивідуалізація навчання дітей за їх інтересами.
Зв'язок занять з іншим формами роботи.

Ключові
поняття теми: типи заняття, добір методів, індивідуалізація навчання.

Семінар 8. Гра як засіб формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку (2 год.)
Рекомендована література
Основна література: 1, 2, 3, 4.
Додаткова література: 5, 6.16
Лекція 10. Засоби фіксації знань про природу у дітей дошкільного
віку (2 год.)
Необхідність фіксації знань дітей про природу. Ведення календарів природи
і погоди: оформлення та зміст у різних вікових групах. Складання гербаріїв, різноманітних колекцій з природного матеріалу; методика використання під час закріплення знань дітей про природу. Повсякденні спостереження, праця і пошукова діяльність дітей у куточку природи в різні пори року. Проведення свят
і розваг на природничому матеріалі. Значення, місце та методика організації свят природничого характеру. Співпраця дошкільного навчального закладу і сім'ї з питань формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку.

Ключові
поняття теми: засоби фіксації, календар природи і погоди, гербарії, колекції, свята і розваги на природничому матеріалі, розвиток творчості.

Семінар 9
.
Презентація конспектів екскурсії та цільової прогулянки в природу з дітьми дошкільного віку (2 год.)
Рекомендована література
Основна література: 3, 5.
Додаткова література: 1, 2, 5.
Лекція 11. Планування освітнього процесу з ознайомлення дітей
дошкільного віку з природою в умовах дошкільного навчального
закладу (2 год.)
Своєрідність планування роботи з ознайомлення з природою: врахування основних етапів засвоєння знань; передбачення використання методів, що забезпечують безпосереднє сприйняття об'єктів природи, інтеграція з іншими розділами програми. Вимоги до планування роботи з ознайомлення дітей з природою. Планування системи занять на сезон та повсякденної роботи з ознайомлення дітей з природою. Місце індивідуальної роботи в плануванні.
Форми планування педагогічного процесу: перспективний, календарний план.
Значення обліку роботи в забезпеченні результативності начально-виховного процесу, форми обліку.

Ключові
поняття теми: перспективний, календарний план, навчально- виховний процес.

17
Семінар 10. Презентація планування освітнього процесу з формування екологічних уявлень у дітей дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі (2 год.)
Рекомендована література
Основна література: 1, 3, 5.
Додаткова література: 5, 6. 7.

18
V. ПЛАНИ
СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
ПРИРОДНО РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Семінарське
заняття 1-2.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал