Робоча програма навчальної дисципліни «Управління іт у внз» Галузь знань: 1801 Специфічні категорії
Скачати 241.89 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.02.2017
Розмір241.89 Kb.
ТипРобоча програма

2

3

4 Міністерство освіти і науки України Київський університет імені Бориса Грінченка Кафедра теорії та історії педагогіки “ЗАТВЕРДЖУЮ” Проректор з науково-методичної та навчальної роботи
________________ О.Б.Жильцов
“______”_______________2014 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Управління ІТ у ВНЗ
Галузь знань 1801 Специфічні категорії Напрям пыдготовки: 8.18010021 Педагогіка вищої школи Гуманітарний інститут
2014 рік

5 Структура програми типова. Години відповідають робочому навчальному плану. Заступник директора Гуманітарного інституту з навчальної роботи
_________________ Єременко О. В. Робоча програма Управління ІТ у ВНЗ для студентів галузі знань 1801 Специфічні категорії , спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи 2014 року - 23 с.
Розробники: Тернопільська Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, Шестопалова Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Укладач Козир Маргарита Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. Робочу програму затверджено на засіданні кафедри теорії та історії педагогіки. Протокол від “_____” ______________ 2014 року.
Завідувач кафедри Чернуха Надія Миколаївна
__________________________ (Чернуха НМ) підпис) (прізвище та ініціали)
“_____”___________________ 20___ року Схвалено Вченою радою Гуманітарного інституту за галуззю знань 1801 Специфічні категорії, спеціальністю 8.18010021 Педагогіка вищої. Протокол від. “____”________________2014 року № ___
“_____”____________2014 року Учений секретар_________(Т.Л.Видайчук)
(підпис) (прізвище та ініціали)
2014 рік

__________, 2014 рік

6

УДК 378:004.9(073)
ББК Я

Управління ІТ у ВНЗ. Програма навчальної дисципліни. – К Київський університет імені Бориса. Грінченка, 2014. – 23 с.
Розробники: Тернопільська Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, Шестопалова Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Укладач: Козир Маргарита Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.Рецензенти:
Чобітько Микола Григорович, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету міжнародної економіки та менеджменту Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.
Вайнола Рената Генадіївна , доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки Національного університету імені М. П. Драгоманова.
ББК Я
© Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014 р.
7
ЗМІСТ
Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
ІІІ. Програма
Змістовий модуль І. Теоретичні основи інформатизації освіти та використання
ІТ у освітньому процесі………………………………………………...................................
8

Змістовий модуль ІІ. Методика застосування ІТ у навчальному процесі ВНЗ…..10
ІV. Навчально-методична карта дисципліни Управління ІТ у ВНЗ . . . . . . . . . . . . . . 12
V. Плани семінарських занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 І. Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Карта самостійної роботи студента. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота (навчальний проект) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ІХ. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Х. Методичне забезпечення курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ХІ. Питання для самоперевірки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ХІІ. Рекомендована література Основна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Додаткова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

8
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча навчальна програма з дисципліни Управління ІТ у ВНЗ є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою теорії та історії педагогіки на основі освітньо-професійної програми підготовки магістрів відповідно до навчального плану для напрямів підготовки Педагогіка вищої школи денної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати магістр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни Управління ІТ у ВНЗ, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Управління ІТ у ВНЗ є складовою частиною дисциплін психолого- педагогічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки
завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації,
зокрема: опанування системою знань про информатизацію освіти, управління навчально- виховним процесом у ВНЗ за допомогою інформаційних технологій, використання інформаційних технологій у організаційній роботі викладача ВНЗ.
Мета вивчення курсу: розкрити закономірності та психолого-педагогічні особливості використання ІТ у навчально-виховному процесі ВНЗ, методику організації та проведення теоретичних і практичних занять з використанням ІТ, сформувати у студентів цілісну систему знань про сучасні підходи до ефективної організації навчально-виховного процесу у ВНЗ на основі використання ІТ.
Завдання курсу

сформувати в студентів систему знань про дидактичні можливості ІТ у навчально-виховному процесі ВНЗ забезпечити оволодіння студентами основами методології та методики використання ІТ у навчально-виховному процесі ВНЗ надати уявлення про різноманіття методів організації та проведення теоретичних та практичних занять з використанням ІТ забезпечити оволодіння майбутніми викладачами вміннями здійснювати ефективну організацію навчально-виховного процесу, розвивати свій творчий потенціал розкрити специфічні ознаки, позитивні та негативні впливи ІТ на студентів формувати у майбутніх педагогів професійний педагогічний світогляд. У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких питань дидактичні та методичні особливості використання ІТ у ВНЗ. Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:
1. Користуватись різноманітними інформаційними засобами та технологіями навчання у своїй професійній діяльності.
2. Обирати доцільні інформаційні засоби та технології відповідно домети і завдання кожного окремого заняття. Застосовувати ІТ у навчально-виховному процесі на основі психолого- педагогічних закономірностей і дидактичних принципів використання ІТ.

9 4. Підбирати комплекс оптимальних методів застосування ІТ.
5. Організовувати навчальну діяльність студентів з урахуванням санітарно- гігєнічних правил роботи з ІТ.
6. Оцінювати ефективність та якість ІТ.
7. Органічно поєднувати інноваційні, інформаційні та традиційні методи навчання. Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 72 год., з них 12 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, 4 год. – індивідуальна робота, 40 год. – самостійна робота, 4 год. – модульний контроль,
Вивчення магістрами навчальної дисципліни Управління ІТ у ВНЗ завершується складанням заліку.10
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет: логіка та методи наукового дослідження, основні етапи науково-педагогічного дослідження, його особливості.
Курс:
підготовка
(бакалаврів)

Напрям,
галузь знань,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
Характеристика
навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ЕСТ
2 кредити Змістові модулі
2 модулі Загальний обсяг дисципліни (години
72 години Тижневих годин
2 години

Галузь знань 1801
Специфічні категорії
Спеціальність
8.18010021 Педагогіка
вищої школи
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Нормативна
Рік підготовки: 2
Семестр: 4
Аудиторні заняття: 28 години,
з них
Лекції (теоретична підготовка): 12 годин
Семінарські заняття:
12 годин
Індивідуальна робота:
4 години
Модульні роботи:4 години
Самостійна робота:
40 годин
Залік

11
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

#

п
п/п

/


Назви теоретичних розділів
Кількість годин
Р
аз
ом

А
уд
и
то
р
н
и
х
Л
ек
ц
ій

С
емі
н
ар
сь
к
и
х
Ін
ди
ві
д.
р
об
от
а
С
ам
ос
т.
р
об
от
а
М
од
ул
ь
н
.
к
он
тр
ольЗмістовий модуль І
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ ТА
ВИКОРИСТАННЯ ІТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
1. Вступ. Роль і місце ІТ в реалізації сучасної освітньої парадигми.
10 4 2 2 6
2. Особливості педагогічної науки в умовах інформатизації освіти.
10 4 2 2 6
3. Рішення дидактичних задач за допомогою ІТ.
12 5 2 2 1 6
1
Разом
32 13 6 6 1
18 1
Змістовий модуль ІІ.
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІТ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ
ПРОЦЕСІ ВНЗ
4.
Інформаційно-комунікативні засоби навчання та організації навчально- виховного процесу у ВНЗ.
14 5 2 2 1 8
1 5.
Інформаційно-комунікативні методи навчання.
12 5 2 2 1 6
1 6. Методика використання ІТ в практиці викладача-предметника.
14 5 2 2 1 8
1
Разом
40 15 6 6 3
18 3
Разом за навчальним планом
72 28 12 12 4
40 4


12
ІІІ. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ ТА
ВИКОРИСТАННЯ ІТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Лекція 1.

Вступ. Роль і місце ІТ в реалізації сучасної освітньої парадигми.

(2 год.) Вступ. Сучасна парадигма освіти фундаментальні концепції та підходи загальна характеристика. ІТ як засіб реалізації концепцій гуманізації та демократизації освіти. ІТ як засіб реалізації концепції особистісно-орієнтованого навчання та індивідуалізації. ІТ як засіб підвищення ефктивності та якості освіти. ІТ як засіб реалізації положень Боонського процесу про безперервну освіту.
Основні поняття теми: освітня парадигма, гуманістичні принципи, самореалізація особистості студента, демократизація управління ВНЗ, демократизація навчального процесу, навчальний стиль, особистісно-орієнтований підхід, індивідуалізація, безперевна освіта, інформатизація освіти, інформаційне середовище.
Семінар 1. Роль і місце ІТ в реалізації сучасної освітньої парадигми год.)


Лекція 2. Особливості педагогічної науки в умовах інформатизації освіти.
(2 год.) Інформатизація освіти як галузь педагогічних знань. Цілі, завдання, основні поняття. Перспективні питання розвитку педагогічної науки в умовах інформатизації освіти. Дидактичні функції ІТ в освітньому процесі Дидактичні умови ефективного використання ІТ в освітньому процесі. Підготовка педагогічних кадрів та студентів до використання ІТ в освіті. Психолого- педагогічні та санітарно-гігієнічні проблеми використання ІТ в навчальному процесі школи та ВНЗ.
Основні поняття теми: психолого-педагогічні та дидактичні основи використання ІТ, дидактичні функції ІТ, дидактичні принципи використання ІТ, дидактичні умови застосування ІТ .
Семінар 2. Сучасна педагогічна наука в умовах інформатизації освіти
(2 год.).

Лекція 3. Рішення дидактичних задач за допомогою ІТ. (2 год.)

Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою ІТ. Реалізація принципів активності та інтерактивності. Модульно-рейтингова система навчання на основі ІТ. Теоретичні основи і принципи інтеграції ІТ в навчальний процес. Поєднання традиційних методів навчання з іноваційними методами навчання на основі ІТ. Автоматизація навчального процесу та інноваціїні технології.

13
Основні поняття теми інновація та автоматизація у навчальному процесі, інтеграція ІТ у навчално-виховний процес, принципи активності та інтерактивності.
Семінар 3. Дидактичні основи використання ІТ. (2 год.).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІТ
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ

Лекція 4. Інформаційно-комунікативні засоби навчання та організації
навчально-виховного процесу ВНЗ. (2 год.)

Поняття технолгія навчання, педагогічна технологія навчання, інформаційна технологія навчання (педагогічне та технологічне визначення. Інформаційно- комунікативні засоби навчання загальна характеристика та класифікація. Загальні дидактичні вимоги до них. Компьютерні засоби навчання. Єлектронні навчальні програми та матеріали. Навчальні ігри. Графіка. Мультімедійні засоби навчання.
Основні поняття теми педагогічний та технологічний підход до ІТ, засоби навчання, електронні, комунікативні та мультімедійні засоби навчання.
Семінар 4. Управління навчально-виховним процесом ВНЗ засобами ІТ.
(2 год.).
Лекція 5. Інформаційно-комунікативні методи навчання. (2 год.)

Методика використання електронних підручників. Метод проектів з використанням ІТ. Методика застосування Інтерент технологій у навчальному процесі. Онлайн конференції. Можливості Інтернет навачання. Методика організації та застосування дистаційного навчання. Методика організації та проведення контролю знань на основі ІТ.

Основні поняття теми дидактичні основи використання електроних підручників, онлайн конференція, дистанційне навчання.
Семінар 5. Інформаційно-комунікативні методи навчання. (2 год.).
Лекція 6. Методика використання ІТ в практиці викладача-предметника.

(2 год.)

Ососбливості та методика використання ІТ в навчальному процесі з іноземних мов. Ососбливості та методика використання ІТ в процесі вивчення дисципліни Українська мова та література. ІТ в роботі класного керівника та куратора. ІТ в роботі адміністративних робітників школи та ВНЗ. Методика та вимоги до оформлення предметного кабінету з інформаційно-комунікативними

14 засобами та технологіями навчання. Особливості використання ІТ в середній освіті та у ВНЗ.

Основні поняття теми підвищення ефективності навчально-виховного процесу з дисципліни, дидактичні можливості ІТ, організаційні можливості ІТ, тезнічне обладнання кабінету.
Семінар 6. Методика використання ІТ в практиці викладача-
предметника. (2 год.).15
ІV. Навчально-методична карта дисципліни Управління ІТ у ВНЗ
Разом 72 год: лекції – 12 год., семінарські заняття – 12 год., індивідуальна робота – 4 год., самостійна робота – 40 год., модульний контроль – 4 год., підсумковий контроль (залік.
Тиждень


Модулі
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Назва
модуля
Теоретичні основи інформатизації
освіти та використання ІТ в освітньому
процесі
Методика застосування ІТ у навчально-виховному процесі
ВНЗ
Кількість балів
за модуль
76
76
Лекції
2 год. (1 бал)
2 год. (1 бал)
2 год (1 бал)
2 год. (1 бал)
2 год. (1 бал)
2 год. (1 бал)
Семінари
2 год. (балів) 2 год. (балів) 2 год. (балів) 2 год. (балів)
2 год. (балів)
2.год. (бал)
Теми лекцій
Вступ. Роль і місце ІТ в реалізації сучасної освітньої парадигми. Особливості педагогічної науки в умовах інформатизації освіти.
Рішення дидактичних задач за допомогою ІТ Рішення дидактичних задач за допомогою ІТ Інформаційно- комунікативні методи навчання. Методика використання ІТ в практиці викладача- предметника.
Теми
семінарсь
ких
занять

Роль і місце ІТ в реалізації сучасної освітньої парадигми Сучасна педагогічна науки а умовах інформатизації освіти

Дидактичні основи використання ІТ. Управління навчально-виховним процесом ВНЗ засобами ІТ Інформаційно- комунікативні методи навчання Методика використання ІТ в практиці викладача- предметника.
Самост.
робота
5
5
5
5
5
5
ІНДЗ
30 балів
Поточний
контроль
25 балів 25 балів
Підсумковий
контроль
Залік

16
V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль І
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ


Семінар 1
Тема:
Роль і місце ІТ в реалізації сучасної освітньої парадигми год.)

План заняття І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми. Сучасна парадигма освіти фундаментальні концепції та підходи (загальна характеристика. ІТ як засіб реалізації концепцій гуманізації та демократизації освіти. ІТ ІТ як засіб реалізації концепції особистісно-орієнтованого навчання та індивідуалізації. ІТ ІТ як засіб підвищення ефктивності та якості освіти. ІТ ІТ як засіб реалізації положень Боонського процесу про безперервну освіту.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література
Основна: [1-7] Додаткова [2] [3] [4] [7] [8]

Семінар 2.
Тема: Сучасна педагогічна науки а умовах інформатизації освіти
План заняття І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми. Інформатизація освіти як галузь педагогічних знань. Цілі, завдання, основні поняття. Перспективні питання розвитку педагогічної науки в умовах інформатизації освіти. Дидактичні функції ІТ в освітньому процесі Дидактичні умови ефективного використання ІТ в освітньому процесі. Підготовка педагогічних кадрів та студентів до використання ІТ в освіті.
5.
Психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні проблеми використання ІТ в навчальному процесі школи та ВНЗ.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література
Основна: [1-7] Додаткова [2] [3] [4] [7] [8]

Семінар 3.
Тема:
Дидактичні основи використання ІТ. (2 год.). План заняття І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

17 Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою ІТ. Реалізація принципів активності та інтерактивності.
2.
Модульно-рейтингова система навчання на основі ІТ. Теоретичні основи і принципи інтеграції ІТ в навчальний процес. Поєднання традиційних методів навчання с іноваційними методами навчання на основі ІТ. Автоматизація навчального процесу та інноваціїні технології.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література
Основна: [1-7] Додаткова [2] [3] [4] [7] [8]

Змістовий модуль ІІ
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІТ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
ВНЗ


Семінар 4.
Тема:
Управління навчально-виховним процесом ВНЗ засобами ІТ. План заняття І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми. Поняття технолгія навчання, педагогічна технологія навчання, інформаційна технологія навчання (педагогічне та технологічне визначення.
2.
Інформаційно-комунікативні засоби навчання загальна характеристика та класифікація. Загальні дидактичні вимоги до них.
3.
Компьютерні засоби навчання. Єлектронні навчальні програми та матеріали. Навчальні ігри. Графіка.
4.
Мультімедійні засоби навчання.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Підсумковий модульний контроль.
Рекомендована література
Основна: [2] [3] Додаткова [2] [3]

Семінар 5.
Тема:
Інформаційно-комунікативні методи навчання.
(2год.)
План заняття І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми. Методика використання електронних підручників. Метод проектів з використанням ІТ. Методика застосування Інтерент технологій у навчальному процесі. Онлайн конференції. Можливості Інтернет навачання. Методика організації та застосування дистаційного навчання. Методика організації та проведення контролю знань на основі ІТ.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література
Основна: [1 ] [2] [3] [4]

18
Додаткова: [3-6]

Семінар 6.
Тема:
Методика використання ІТ в практиці викладача-предметника.
(2 год.). План заняття І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1.
Ососбливості та методика використання ІТ в навчальному процесі з іноземних мов.
2.
Ососбливості та методика використання ІТ в процесі вивчення дисципліни Українська мова та література. ІТ в роботі класного керівника та куратора. ІТ в роботі адміністративних робітників школи та ВНЗ. Методика та вимоги до оформлення предметного кабінету з інформаційно- комунікативними засобами та технологіями навчання. Особливості використання ІТ в середній освіті та у ВНЗ.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література
Основна: [1 ] [2] [3] [4]
Додаткова: [3-6]


VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


І. Підготуйте такі теоретичні питання
1. Поняття інформаційних і комунікаційних технологій.
2. Еволюція інформаційних і комунікаційних технологій.
3. Основні напрямки впровадження засобів інформаційних та комунікаційних технологій в освіті.
4. Дидактичні властивості і функції інформаційних і комунікаційних технологій.
5. Необхідність формування інформаційної компетенції учнів і вчителів.
6. Різні підходи до використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчальному процесі (утилітарний, технократичний, інноваційний.
7. Методи пошуку навчальної інформації в Інтернет.
8. Методи проведення уроку з застосуванням інформаційних технологій і ресурсів Інтернет.
9. Критерії оцінки навчально-методичного пакета.
10. Характеристика методу проектів.
11. Класифікація навчальних телекомунікаційних проектів.
12. Етапи проведення навчального телекомунікаційного проекту.
13. На основі аналізу освітніх ресурсів Інтернет скласти перелік реалізованих в поточному навчальному році навчальних телекомунікаційних проектів по заданому напрямку (шкільного предмету.
14. На основі аналізу навчально-методичних матеріалів, представлених в мережі Інтернет, скласти характеристику навчальних планів зарубіжних освітніх установ.

19 15. За результатами інформації, представленої в мережі Інтернет, дати порівняльну характеристику системам тестових завдань, що використовуються для діагностики навчальних досягнень учнів різних регіонів, країн.
16. На основі інформації, представленої в мережі Інтернет, скласти перелік та дати характеристику системі програмних засобів, використовуваних у процесі навчання інформаційних технологій в заданому регіоні (країні.
17. На основі інструментарію мультимедіа технології розробити навчальні проекти, які реалізують міжпредметні зв'язки.
18. Розробити вимоги до методичних матеріалів, що забезпечують особистісно орієнтоване навчання з використанням засобів ІКТ.
19. Проаналізувати склад інформаційно-методичного забезпечення навчального закладу (інформатизоване робоче місце працівників навачально-методичного відділу, організатора методичної роботи в галузі викладання певного навчального предмета, керівника регіонального органу освіти і т.д.).
20. Розробити вимоги дообладнання та оснащення кабінету ІТ з заданою кількістю персональних комп'ютерів в освітньому навчальному закладі.
21. Скласти методичні рекомендації щодо обладнання та використання кабінету ІТ в освітньому навчальному закладі.

ІІ. Приблизна тематика рефератів
1. Історичний огляд процесу впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освіту.
2. Вплив процесу інформатизації суспільства на розвиток інформатизації освіти.
3. Цілі і напрями впровадження засобів інформатизації та комунікації в освіту.
4. Педагогічно-ергономічні вимоги до створення і використання програмних засобів навчального призначення, втому числі реалізованих на базі технології Мультимедіа.
5. Основні положення теорії інформаційно-предметного середовища з вбудованими елементами технології навчання, приклади реалізації в освіті.
6. Педагогічно-ергономічні умови ефективного і безпечного використання засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій в кабінеті ІТ ВНЗ або загальноосвітньої школи.
7. Навчально-методичний комплексна базі засобів інформаційних технологій.
8. Перспективи використання систем навчального призначення, реалізованих на базі мультимедіа технології.
9. Реалізація можливостей систем штучного інтелекту при розробці навчальних програмних засобів та систем.
10. Реалізація можливостей експертних систем в освітніх цілях.
11. Закордонний досвід застосування інформаційних і комунікаційних технологій в освіті.

20
Таблиця 6.1
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Змістовий модуль та теми курсу
Академічний
контроль
Бали
Термін
виконання
(семестр)
Змістовий модуль І
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ІТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Тема 1. Вступ. Роль і місце ІТ в реалізації сучасної освітньої парадигми. (6 год.) Семінарське заняття,
ПМК
5 2 Тема 2. Особливості педагогічної науки в умовах інформатизації освіти год.) Семінарське заняття,
ПМК
5 2 Тема 3. Рішення дидактичних задач за допомогою ІТ. (6 год) Семінарське заняття,
ПМК
5 2
Змістовий модуль ІІ.
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІТ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
ВНЗ
Тема 4. Інформаційно-комунікативні засоби навчання та організації навчально-виховного процесу у ВНЗ.
(8 год.) Семінарське заняття,
ПМК
5 2 Тема 5. (Інформаційно-комунікативні методи навчання год.) Семінарське заняття,
ПМК
5 2 Тема 6. Методика використання ІТ в практиці викладача-предметника..
(8 год) Семінарське заняття,
ПМК
5 2
Разом: 40 год.
Разом: 30 балів


VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА
(навчальний проект)
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконанням студентом ІНЗД, прилюдним захистом навчального проекту.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу Основи наукових досліджень – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань з навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

21
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.
Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання

розробка та захист лекції-презентації – 30 балів.

Таблиця 7.1
Критерії оцінювання ІНДЗ

п/п
Критерії оцінювання роботи
Максимальна
кількість балів
за кожним
критерієм
1. Теоретична повнота розкриття теми, логічність викладення матеріалу
10 балів
2. Технічне оформлення матеріалу, наочність, використання ТЗН
10 бали
3. Презентація матеріалу
10 балів
Разом
30 балів

Таблиця 7.2
Шкала оцінювання ІНДЗ
Рівень виконання
Кількість балів, що
відповідає рівню
Оцінка за традиційною
системою
Високий
25-30 Відмінно Достатній
19-24 Добре Середній
11-18 Задовільно
Низький
0- 10 Незадовільно Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни Управління ІТ у ВНЗ.

VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ Навчальні досягнення студентів з дисципліни Управління ІТ у ВНЗ оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок розширення кількості підсумкових балів до 100. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. Іде зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.

Таблиця 8.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

п/п
Вид діяльності
Кількість
рейтингових балів
1. Відвідування лекцій та семінарів
6+6=12 2. Семінарські заняттях. Самостійна роботах. Індивідуальна навчально-дослідницька робота
30 5. Модульний контроль х 6. Залік
Підсумковий рейтинговий бал 182
Коефіцієнт розрахунку 1,8 У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.

Методи письмового контролю: підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе.

Комп’ютерного контролю: тестові програми.

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Таблиця 8.2
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки
ECTS
Підсумкова
кількість балів (max –
100)
Оцінка за 4-
бальною шкалою
Оцінка за
шкалою ECTS

1 – 34 35 – 59
«незадовільно»
(з обов’язковим повторним курсом)
«незадовільно»
(з можливістю повторного складання)
F
FX
60 – 74
«задовільно»
ED
75 – 89
«добре»
CB
90 – 100
«відмінно»
A Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу. Реферативні дослідження, які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях (див. п. Захист творчих проектів.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог
- своєчасність виконання навчальних завдань
- повний обсяг їх виконання
- якість виконання навчальних завдань
- самостійність виконання
- творчий підхід у виконанні завдань
-
ініціативність у навчальній діяльності.

23

ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації

Словесні: лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація, семінари, пояснення, розповідь, бесіда.

Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю під керівництвом викладача самостійна робота студентів з книгою виконання індивідуальних навчальних проектів.
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії створення ситуації пізнавальної новизни створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо.

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

- опорні конспекти лекцій
- навчальні посібники
- робоча навчальна програма
- збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів
- засоби підсумкового контролю ( комплект друкованих завдань для підсумкового контролю, екзаменаційні білети.

XI. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
1. Інформатизація суспільства як соціальний процесі його основні характеристики.
2. Вплив інформатизації на сферу освіти.
3. Цілі і завдання впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у навчальний процес.
4. Основні напрямки впровадження засобів інформаційних та комунікаційних технологій в освіту.
5. Дидактичні властивості і функції інформаційних і комунікаційних технологій.
6. Фактори інтенсифікації навчання, що реалізуються при використанні засобів інформаційних та комунікаційних технологій.
7. Вплив ІКТ на педагогічні технології.
8. Електронні засоби навчального призначення.
Програмно-методичне забезпечення. Педагогічна доцільність використання електронних засобів навчального призначення.
9. Типологія електронних засобів навчального призначення за функціональним призначенням.
10. Типологія електронних засобів навчального призначення з методичного

24 призначенням.
11. Інструментальні програмні засоби для розробки електронних матеріалів навчального призначення.
12. Вимоги до електронних засобів навчального призначення.
13. Система засобів навчання на базі інформаційних і комунікаційних технологій.
14. Інформаційно-предметне середовище з вбудованими елементами технології навчання.
15. Навчально-матеріальна база забезпечення процесу інформатизації освіти.
16. Засоби автоматизації інформаційно-методичного забезпечення навчального закладу.
17. Перспективні напрямки розробки і використання засобів інформаційних та комунікаційних технологій в освіті.
18. Види інформаційно-навчальної взаємодії при роботів комп'ютерних мережах.
19. Телеконференції освітнього і навчального призначення.
20. Використання Інтернет-ресурсів для організації навчально-освітньої діяльності.
21. Навчальні телекомунікаційні проекти (УТП). Типологія УТП.
22. Організація виконання навчальних телекомунікаційних проектів. Координація проектної діяльності при роботів комп'ютерній мережі.
23. Можливості реалізації особистісно орієнтованого навчання за допомогою засобів інформаційних та комунікаційних технологій.
24. Психолого-педагогічна діагностика на основі інформаційних і комунікаційних технологій.
25. Педагогічна інформаційна система моніторингу якості освіти.
26. Експертні та аналітичні методи оцінки електронних засобів навчального призначення.
27. Принципи поєднання традиційних та комп'ютерно-орієнтованих методичних підходів до вивчення навчального предмета.
28. Змінив організації та методах навчання при введенні інформаційних і комунікаційних технологій.

ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна
1.
Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В.Ю.
Биков. – К. : Атіка, 2009. – 684 с.
2.
Коваль Т.І. Підготовка викладачів вищої школи інформаційні технології у педагогічній діяльності : навч.-метод. посіб. / ТІ. Коваль. – К. : Вид. центр НЛУ,
2009. – 380 с.
3.
Козлакова Г.О. Теоретичні і методичні основи застосування інформаційних технологій у вищій технічній освіті Монографія. – К. : ІЗМН, ВІПОЛ, 1997. –
180 с.
4.
Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их использования: Учеб. пособие. – М Academa, 2009.
5.
Козяр М.М. Віртуальний університет : навч.-метод. посіб. / ММ. Козяр, ОБ.
Зачко, Т.Є. Рак. – Львів Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2009. – 168 с.

25 6.
Новые педагогические и информационные технологии в системе образования /
Под ред. Е.С. Полат. - М, 2008.
7.
Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. – К, 2005.
8.
Линьов К.О. Інформаційне забезпечення державного управління та державної служби : навч.-метод. посіб. / К.О. Линьов. – К. : ДПС України, 2013. – 49 с.
9.
Фіцула М.М. Педагогіка Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К Академія, 2001. – 528 с.
10.
Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи Навч. посіб. – К «Академвидав», 2006.
Додаткова
1.

Абрамов В.О. Базові технології комп’ютерних мереж : навч. посіб. /
В.О. Абрамов, С.Ю. Клименко. – 2-ге вид. випр. і допов. ; Київ. унт ім. Б. Грінченка. – К. : [ Київ. унт ім. Б. Грінченка ], 2013. – 248 с
2.
Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. Підручник. – К Либідь, 1998. – 558 с.
3.
Афанасьєв Ю.Л. Ентропійні тенденції у сучасній інформаційній культурі /
Ю.Л. Афанасьєв // Проблеми формування інформаційної культури особистості.
– Маріуполь, 2013. – С. 6–9.
4.
Бобрицька В.І. Професійна підготовка майбутнього вчителя в реаліях процесу реформування вищої освіти // Наук. записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. –
2005. – № 59. – С. 14-24.
5.
Бобрицька В.І. Технологія формування інноваційного освітнього середовища у вищому педагогічному навчальному закладі // Вища освіта України. – Додаток 3 (т. – 2007 р. – Тематичний випуск Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору моніторинг якості освіти. – К «Гнозис», 2007. – С. 194-201.
6.
Бoлонська декларація //
www.mon.gov.ua/education/higher/bolon/
7.
Бонч-Бруєвич Г.Ф. Організація та обробка електронної інформації : навч. посіб. /
Г.Ф. Бонч-Бруєвич, ТІ. Носенко ; Київ. унт ім. Б. Грінченка, Ін-т суспільства. – К. : Київ. унт ім. Б. Грінченка, 2013. – 108 c.
8.
Буйницька О. Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету Електронний ресурс / Оксана Буйницька, Богдан Грицеляк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – № 36 (4). – С. 66–83. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/865#.Uo9SpNiHh9U. – Назва з екрану.
9.
Глушак ОМ. Застосування мережевих технологій в навчально-виховному процесі ВНЗ
/ ОМ. Глушак // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Том 37 (5). – С. 81–88. Загальні відомості провищу освіту в Україні // Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти метод. посібн. / автор. кол. : Л.О. Базиль, НІ. Боринець, І.Б. Гардашник, О.І. Гук,
І.І. Задніпрянець, С.Л. Капіруліна, В.І. Ковальчук, І.В. Кузьменчук,
С.В. Назаренко, О.А. Олексюк, О.Ф. Трухан, С.В. Якубов, Я.Ю. Якунін ; за заг.ред. В.І. Ковальчука, Л.О. Базиль; Л.О. Базиль, НІ. Боринець,
І.Б. Гардашник та ін.]. – К. : Київ. унт ім. Б. Грінченка, 2013. – 82 c. Теоретичні основи педагогіки Курс лекцій. Підручник для студентів / Під ред. Вишневського О. – Дрогобич Відродження, 2001. – 268 с.

26
Робоча програма навчального курсу

«УПРАВЛІННЯ ІТ У ВНЗ
Розробники: Тернопільська Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, Шестопалова Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
Укладач:Козир М.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
____________________________ Управління ІТ у ВНЗ. Програма навчальної дисципліни / УкладачМ.В. Козир. – К Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014. – 23 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал