Робоча програма навчальної дисципліниСкачати 437.89 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/2
Дата конвертації09.01.2017
Розмір437.89 Kb.
  1   2

1
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Кафедра управління персоналом та
економіки праці

“Затверджую”

РЕКТОР_________________МОГИЛЬНИЙ О.М.
“____” ____________________2015 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Н00814 ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 1501 «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8. 15010008 «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»

Київ, 2015

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Планування розвитку територій» призначена для студентів за спеціальністю 8.15010008 «Публічне адміністрування»
Розробник програми доктор економічних наук, професор Гнибіденко І.Ф.
Рецензенти:
Щербак В.Г., доктор економічних наук, проф., зав. кафедри адміністративного менеджменту та політики зайнятості Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
Кицак Т.Г. – кандидат економічних наук, доцент, заст. зав. кафедри управління персоналом Київського національного економічного університету
ім. В. Гетьмана
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри управління персоналом та економіки праці Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості
України
Протокол № від
Завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці: проф.
Гнибіденко І.Ф. ________________________
Схвалена Вченою радою Інститут у підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
Протокол № від "Погоджено"
Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу
_____________М. Руженський ____________В. Куляша
Гнибіденко І.Ф.
Інститут підготовки кадрів
Державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2015

3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування
показників
Галузь знань,
спеціальність, освітньо-
кваліфікаційний рівень
Характеристика
навчальної
дисципліни
денна
форма
навчання
заочна
форма
навчання
Кількість кредитів –5
Галузь знань
1501 "Державне управління"
Нормативна
Модулів – 3
Спеціальність 8.15010008
«Публічне адміністрування»
Рік підготовки
Змістовних модулів –
3
3-й

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 20
Семестр
Загальна кількість годин – 150
6-й

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
Лекції
28 год.

Практичні
20
Семінарські
-
Самостійна робота
82 год.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання
–20 год.
Вид контролю: іспит
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 47%.

4

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Мета дисципліни: засвоєння теоретичних та практичних знань щодо планування розвитку територій та формування професійних компетентностей з управління стратегічними та тактичними змінами територій.

2.2. Завданнями вивчення дисципліни є формування у студентів:
- вмінь аналізувати теоретичні положення планування розвитку територій,
їх генезис, закони і закономірності державної політики розробки планів як системи взаємозалежних умов і параметрів конкретного суб‘єкта господарювання;
- формування навичок щодо розробки цілей, заходів, способів їх досягнення;
- розуміння щодо теоретичних та методологічних основ планування розвитку територій з урахуванням можливості запобігання господарським ризикам;
- вмінь застосовувати отримані знання і навички у практичній роботі щодо планування розвитку територій, раціонального використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. активної політики зайнятості в Україні, управління державною службою зайнятості та її підрозділами.

2.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають
таких компетентностей:

Інструментальні компетентності:
- здатність до соціально-економічного аналізу у процесі стратегічного планування;
- вміння проводити ситуативне дослідження swot-аналізу таrestр-аналізу на прикладі конкретної території;
- знання нормативно - правових основ територіального планування;
- здатність ставити перед собою мету і мати способи її досягнення;
- здатність передбачати й розроблювати стратегічні, довгострокові, поточні, оперативні плани розвитку територій;
- здатність до організації, планування і проведення досліджень різноманітних аспектів соціально-економічного розвитку територій, визначення найефективніших форм і методів їх регулювання;
- усне і письмове спілкування рідною мовою з представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, профспілкових організацій та організацій роботодавців;

5
- знання другої мови в обсязі, необхідному для користування інтернет- ресурсами, зокрема урядовими сайтами і сайтами європейських служб зайнятості, таких міжнародних організацій, як МОП, МОМ та ін;
- навички користувача комп'ютерної техніки, перш за все програм word- wind, Microsoft exel, Microsoft office power point, прикладних програм, зокрема обробки статистичної і соціологічної інформації;
- навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати
інформацію з різних джерел), перш за все в бібліографічних колекторах, на інтернет-сайтах, зокрема, Державної служби статистики, урядових структур, організацій роботодавців і профспілок, міжнародних організацій тощо.
Міжособистісні компетентності:
- вміння працювати в команді – приймати участь в проведенні нарад і круглих столів регіонального рівня, роботі комісії з соціально- економічного розвитку, бути здатним замінити тимчасово відсутніх колег, визначити функціональні обов'язки підпорядкованих осіб тощо;
- здатність до критики та самокритики під час дискусій з колегами, при обговоренні результатів власної роботи і діяльності підрозділів регіональних органів управління;
- навички та уміння з формування міжособистісних стосунків у колективі при відстоюванні власної позиції під час дискусій щодо розробки планів розвитку територій і визначення шляхів їх реалізації;
- навички співробітництва з територіальними громадами та іншими суспільними групами;
- етичні зобов'язання при опануванні точок зору інших учасників дискусій, зокрема виступів доповідачів на навчальних заняттях.
Системні компетентності:
- здатність аналізувати державні та регіональні цільові програми розвитку територій;
- здатність породжувати нові ідеї (креативність) у процесі практичної діяльності з розв'язання виробничих проблем в органах регіонального управління, зокрема конфліктних ситуацій в колективі, з клієнтами та під час дискусій на заняттях;
- здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці раціонального планування територій, вирішення проблем з теми дискусії в органах регіонального управління;
- турбота про аргументацію і зрозумілість висловлення власних думок, якість доповідей на нарадах та презентацій під час навчальних занять;

6
-
ініціативність та дух новаторства в повсякденної роботі, у пошуку
інноваційних шляхів вирішення проблем з планування соціально- економічного розвитку регіонів;
- здатність визначати перешкоди, які заважають впровадженню стратегічного планування на територіальному рівні та шляхи їх подолання.
Спеціальні (фахові) вміння (компетентності):
- вміння проводити дослідження різноманітних проблем державної соціально-економічної політики в регіоні, управлінської праці, а також аналізувати аналогічні проблеми міжнародного характеру та глобального масштабу;
- вміння визначати функції, аналізувати практику роботи міжнародних організацій, діяльність яких спрямована на розв'язання проблем зайнятості населення або впливає на стан зайнятості в Україні, зокрема
Міжнародної організації праці, Міжнародної організації міграції,
Міжнародного валютного фонду, Світової організації торгівлі, Світового банку тощо, роль української держави як суб'єкту цих організацій, використання потенціалу Міжнародної асоціації публічних служб зайнятості для удосконалення діяльності вітчизняної служби зайнятості;

7
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль І. Стратегічне планування
Тема 1. Система планування в Україні
Економічна сутність прогнозування та планування економіки.
Методологія прогнозування та програмування
(макроекономічного планування). Принципи державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України. Форми і методи планування.
Форми організації планування.
Система планування. Законодавство про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України. Прогнозні і програмні документи економічного і соціального розвитку. Розробка прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст.
Тема 2. Переваги стратегічного планування. Визначення перешкод,
які
заважають
запровадженню
стратегічного
планування
на
територіальному рівні та шляхи їх подолання
Соціальне ринкове господарство як об’єкт державного регулювання та стратегічного планування. Цілі, завдання і функції стратегічного планування територій.
Переваги, особливості та характерні риси стратегічного планування. Об’єктивні обставини, що обумовлюють потребу стратегічного планування територій в умовах ринкової економіки.
Перешкоди, які заважають запровадженню стратегічного планування на територіальному рівні, та шляхів
їх подолання. Принципи стратегічного планування . Методи стратегічного планування. Діюче законодавство в галузі стратегічного розвитку України та її регіонів.
Тема 3. Процес стратегічного планування
Складові процесу стратегічного планування.
Визначення та формулювання цілі або системи цілей. Вимоги до формулювання цілей соціально-економічної системи. Оцінка та аналіз зовнішнього середовища.
Аналіз рівня розвитку національної економіки. Оцінка та аналіз вихідного рівня об’єкта стратегічного планування, визначення сильних і слабких його сторін. Вивчення обсягу і структури потреб суспільства, його окремих підсистем у плановому періоді. Аналіз стратегічних альтернатив. Вибір, реалізація, оцінка стратегії. Система процесу стратегічного планування розвитку регіонів.

8
Тема 4. Організаційне забезпечення процесу стратегічного
планування. Співробітництво з територіальними громадами та іншими
суспільними групами
Основні види управлінської діяльності в рамках процесу стратегічного планування.
Організація
інформаційного забезпечення стратегічного планування. Завдання збору інформації. Вимоги до інформації. Участь місцевого населення у зборі інформації. Механізм реалізації Державної стратегії регіонального розвитку. Учасники реалізації державної стратегії регіонального розвитку. Запровадження координації діяльності центральних та місцевих органів влади. Інструменти реалізації стратегії. Інституційне та організаційне забезпечення стратегії. Фінансове забезпечення реалізації стратегії.
Напрями удосконалення організаційного забезпечення процесу стратегічного планування.
Показники економічного і соціального розвитку регіонів.
Співробітництво з територіальними громадами та іншими суспільними групами.
Тема 5. Соціально-економічний аналіз у процесі стратегічного
планування
Інформація й аналітичні дослідження, що необхідні для планування розвитку території. Мета та способи збору і аналізу інформації. Основні аспекти аналізу розвитку територій. Етапи та процедури економічного аналізу розвитку територій. Аналіз соціально-економічної бази регіону. Аналіз
(оцінка) вихідного рівня розвитку об’єкта стратегічного планування. Методи кількісного аналізу стану економіки території. Аналіз відносної зміни.
Коефіцієнт розвитку галузей економіки в окремій місцевості. Шкалограма визначення місця окремих районів міста та малих міст в економічній ієрархії.
Порівняльний аналіз. Рейтинг економічного розвитку регіонів України.
Конкурентний аналіз. Сутність swot-аналізу та pest-аналізу Ситуативне дослідження: проведення swotаналізу та pest-аналізу на прикладі конкретної території. Case-study: формування "дерева цілей".


Тема 6. Управління
реалізацією
стратегічного
плану.
Моніторинг та оцінювання реалізації стратегічного плану.
Управління реалізацією стратегічного плану та контроль за його виконанням. Тактика. Політика. Процедури. Правила. Формулювання цілей.
Планування дій. Перевірка та оцінка виконання стратегічного плану.
Корегуючі заходи. Стратегічні контрольні точки. Розробка програм и проектів.

9
Методи відбору проектів. Механізм реалізації стратегії стійкого розвитку регіонів в Україні. Система моніторингу та оцінки реалізації державної стратегії регіонального розвитку. Індикатори процесу реалізації державної стратегії регіонального розвитку. Етапи реалізації стратегії. Очікувані результати реалізації стратегії. Розроблення програми нагляду за виконанням стратегічного плану та оцінки його результатів. Моніторинг виконання стратегічного плану розвитку території територіальною громадою.
Змістовний модуль ІІ. Планування на регіональному та
місцевому рівні та землекористування

Тема 7.
Нормативно-правові основи
територіального
планування
Основні принципи та засади територіального планування. Територія як складна динамічна система.
Нормативно-правове забезпечення територіального планування в Україні. Закони України "Про Генеральну схему планування території України", "Про благоустрій населених пунктів".
Генеральний план.. Роль генерального плану у розвитку територій. Зміст та структура генерального плану. Порядок розроблення, коригування, погодження і затвердження містобудівної діяльності з планування територій.
Тема 8. Види документів, що регулюють розвиток територій
Нормативно-правове забезпечення розвитку територій в Україні.
Концепція державної регіональної політики. Головна мета державної регіональної політики. Принципи Державної регіональної політики. Основні завдання державної регіональної політики. Вдосконалення державного регулювання розвитку регіонів. Підвищення ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в соціально- економічному розвитку регіонів. Етапи реалізації Концепції.
Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів". Мета і засади стимулювання розвитку регіонів. Державне стимулювання розвитку регіонів.
Особливості державного стимулювання розвитку депресивних територій.
Фінансування та звітність щодо стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності територій.
Тема 9. Прогнозування територіального розвитку
Сутність і зміст економічного прогнозування. Види і призначення прогнозів. Класифікація прогнозів: за масштабами прогнозування, за часом та характером проблем, що вирішуються, за функціональною ознакою. Функції

10 економічного прогнозування.
Класифікація методів прогнозування.
Характеристика методів економічного прогнозування. Система державних прогнозів економічного і соціального розвитку України та її регіонів.
Тема 10. Державні цільові програми
Сутність та принципи програмно-цільового методу планування.
Особливості розроблення цільових програм. Законодавчі акти, що регулюють застосування програмно-цільового підходу. Закон України "Про державні цільові програми". Визначення та види державних цільових програм. Мета та основні умови розробки державних цільових програм. Класифікація державних цільових програм. Державні цільові програми в системі планування та прогнозування економічного і соціального розвитку України. Розробка та виконання державних цільових програм. Основні стадії розробки і виконання державних цільових програм. . Контроль за виконанням державних цільових програм. Повноваження органів державної влади у сфері розробки і виконання державних цільових програм.
Тема 11. Оперативне планування. Особливості планування міст.
Сутність оперативного планування. Оперативне планування як
інструментарій реалізації стратегії. Підходи до розробки оперативних планів місцевого розвитку. Принципи підготовки оперативного плану. Розроблення оперативного плану. Суб’єкти процесу розробки оперативного плану. Склад робочої групи з підготовки оперативного плану реалізації стратегії територіального розвитку.
Етапи підготовки оперативних планів.
Послідовність основних заходів з розробки оперативного плану. Визначення оперативних цілей. Відбір проектів для досягнення оперативних цілей.
Створення програмних документів. Структура та зміст оперативного плану.
Програма соціальноекономічного розвитку як невід’ємна складова оперативного плану. Ресурси для забезпечення плану реалізації стратегій регіонального розвитку.
Законодавство у сфері містобудівної діяльності. Закони України "Про основи містобудування", "Про регулювання містобудівної діяльності".
Напрями, завдання, основні вимоги до містобудівної діяльності. Державне регулювання у сфері містобудування. Компетенція органів влади різного рівня у сфері містобудування Будівельні норми, державні стандарти, норми і правила у сфері містобудування. Містобудівна документація. Земельні відносини у містобудуванні. Містобудівний кадастр населених пунктів. Державний контроль у сфері містобудування. Відповідальність за порушення

11 містобудівного законодавства. Управління у сфері містобудівної діяльності.
Органи, що здійснюють управління у сфері містобудівної діяльності.
Планування територій. Генеральний план населеного пункту. План зонування території. Містобудівний кадастр. Містобудівний моніторинг.
Змістовний модуль ІІІ. Управління земельними та трудовими
ресурсами.
Тема 12. Правові основи управління земельними ресурсами,
функціональне використання земель
Земельний кодекс України. Земельні відношення, їх регулювання.
Земельне законодавство та його завдання. Принципи земельного законодавства. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради автономної Республіки Крим і органів місцевого самоуправління в області земельних відношень. Повноваження органів виконавчої влади в області земельних відношень. Склад і цільове призначення земель України. Категорії земель. Права на землю. Одержання та реалізація права на землю. Гарантії прав на землю. Охорона земель. Управління в області використання і охорони земель. Відповідальність за порушення земельного законодавства. Основні принципи формування соціально та економічно ефективного і екологічно безпечного землекористування. Стале землекористування, його умови.
Концептуальні основи класифікації земель.
Класифікатор типів землекористування, цільового призначення, функціонального і дозволеного використання земель.

Тема 13. Структура управління земельними ресурсами. Особливості
регулювання земельних відносин в населених пунктах. Шляхи
підвищення ефективності використання земельних ресурсів
Земельні ресурси як об’єкт управління. Поняття та мета управління земельними ресурсами. Методи управління земельними ресурсами. Закон
України "Про землеустрій". Призначення і система землеустрою. Суб’єкти та об’єкти землеустрою. Принципи землеустрою. Повноваження органів державної влади і органів місцевого самоуправління у сфері землеустрою.
Організація і регулювання землеустрою. Бонитіровки ґрунтів при здійсненні землеустрою.
Проведення землеустрою на загальнодержавному
і регіональному рівнях. Організація діяльності спеціально уповноважених органів у сфері державного управління земельними ресурса. Міністерство охорони навколишнього природного середовища. Державний реєстр прав на нерухоме майно. Бюро технічної інвентаризації. Структура та організація діяльності органів земельних ресурсів. Державний комітет України із

12 земельних ресурсів. Державна служба з геодезії картографії та кадастру.
Особливості регулювання земельних відносин в населених пунктах. Шляхи підвищення ефективності використання земельних ресурсів.

Тема 14. Оцінка земельних ділянок
Закон України про оцінку земель. Правове регулювання оцінки земель.
Об’єкти оцінки земель. Принципи проведення оцінки земель.
Види оцінки земель. Основи проведення оцінки земель. Нормативнометодичне регулювання оцінки земель. Порядок проведення бонитировки ґрунтів.
Порядок проведення економічної оцінки земель. Порядок проведення нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок. Документація з оцінки земель та її затвердження. Відповідальність та вирішення суперечок за порушення законодавства в сфері оцінки земель.
Податковий кодекс України.. Об’єкти та суб’єкти плати за землю. Плата за землі сільськогосподарського призначення, населених пунктів, за землі промисловості, транспорту, зв’язку, оборони і іншого призначення. Пільги по платі за землю. Розрахунок та строки уплати земельного податку.
Використання грошових коштів від плати за землю. Відповідальність платників і контроль за дотриманням Закону України про плату за землю.
Порядок розв’язання суперечок.
Тема 15. Шляхи підвищення ефективності використання земельних
ресурсів.
Земельна реформа – як основа ефективності використання земельних ресурсів. Структурні перекоси в агропромисловому комплексі та напрямки їх подолання. Поліпшення регуляторної ролі держави у вирішенні проблеми земельних відносин. Нормативно-правове врегулювання земельних відносин.
Агрохолдинги: плюси та мінуси розвитку. Роль держави, приватного капіталу і місцевої влади у розвитку сільських територій.
Тема 16. Особливості планування розвитку трудового потенціалу
регіону.
Трудовий потенціал регіону. Людські ресурси. Людський капітал. Ринок праці. Рівень зайнятості, безробіття. Критерії трудового життя. Міжнародний та вітчизняний досвід регулювання соціально-трудових відносин.13


14
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ДЕРЖАВНА
ПОЛІТИКА НА РИНКУ ПРАЦІ"Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усьо
го
в тому числі
Лекції Практ.
зан-тя
СРС
Індив.
робота
Модуль 1
Змістовний модуль 1. Теоретико-методологічні основ зайнятості
Тема 1. Система планування в
Україні.
9 2
2 5
Тема 2. Переваги стратегічного планування. Визначення перешкод, які заважають впровадженню стратегічного планування на територіальному рівні та шляхи їх подолання.
8 2
1 5
Тема 3. Процес стратегічного планування.
8 1
2 5
Тема 4. Організаційне забезпечення процесу стратегічного планування.
Співробітництво з територіальними громадами та іншими суспільними групами.
8 2
1 5
Тема 5. Соціально-економічний аналіз у процесі стратегічного планування.
9 2
2 5
Тема 6. Управління реалізацією стратегічного плану розвитку території. Моніторинг оцінювання реалізації стратегічного плану.
9 2
2 5
Разом за змістовним модулем 1:
50
11
9
30
Змістовний модуль 2. Планування на регіональному та місцевому рівні

15
Тема 7. Нормативно-правові основи територіального планування.
9 2
2 5
Тема 8. Види документів, що регулюють розвиток територій.
7 1
1 5
Тема
9.
Прогнозування територіального розвитку.
8 1
2 5
Тема 10. Державні цільові програми 8 2
1 5
Тема 11. Оперативне планування.
Особливості планування міст та сільських територій.
9 2
2 5
Разом за змістовним модулем ІІ:
41 8
8 25
Змістовний модуль ІІІ. Управління земельними та трудовими ресурсами
територій
Тема 12. Правові основи управління земельними ресурсами, функціональне використання земель.
9 2
1 6
Тема 13. Структура управління земельними ресурсами. Особливості регулювання земельних відносин в населених пунктах.
8 2
1 5
Тема 14. Оцінка земельних ділянок.
8 2
1 5
Тема 15. Шляхи підвищення ефективності використання земельних ресурсів.
7 2
-
5
Тема 16. Особливості планування розвитку трудового потенціалу ресурсів регіону.
7 1
-
6
Разом за змістовним модулем ІІІ:
39
9
3
27

ІНДЗ
20
-
-
-
20
Усього годин
150
28
20
82
20

16
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Система планування в Україні.
Практичне заняття "Обґрунтування доцільності планування на рівні народного господарства, регіону, підприємства". Законодавство про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України. Принципи державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України. Прогнозні і програмні документи економічного і соціального розвитку
Література: [1; 3; 6 – 8; 10; 13; 14; 16 – 21; 24; 25; 28; 30; 35; 36; 43]


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка