Робоча програма вибіркової дисципліни впп. 16. Управління змінами підготовки магістрів
Скачати 228.35 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації18.01.2017
Розмір228.35 Kb.
ТипРобоча програма

1

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра менеджменту

«Затверджую»
Ректор ____________Могильний О.М.


«____» ________________2015р.
РОБОЧА ПРОГРАМА ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВПП.16. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.18010018 «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Київ 2015

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Управління змінами» для студентів спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент»
Розробник програми доктор економічних наук, професор Пріб К.А.
Робоча програма навчальної дисципліни «Управління змінами» укладена у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти Освітньо-професійної програми та
Освітньо-кваліфікаційної характеристики
«Програм нормативний навчальних дисциплін і практик підготовки магістра спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент», схвалених на засіданнях президії НМК з менеджменту і адміністрування 22.04.2009 р., протокол №22 із доповненнями та змінами від 18.05.2010 р., протокол №24 та 09.11.2011 р., протокол №26.
Рецензенти:
Лутай Л.А., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості
України
Гуткевич С.О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету харчових технологій
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри менеджменту
Протокол № __від ___________р.
Завідувач кафедри менеджменту
___________________ Лутай Л.А.
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Протокол № ___від ____________р.

«Погоджено»
Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу

_________ М. Руженський ___________В. Куляша

©Пріб К. А., 2015
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2015

3
1.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системних економічних знань, навичок володіння методами наукового вирішення проблемних питань управління змінами, умінь і навичок, достатніх для майбутньої професійної діяльності.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів фаху щодо:
- основних понять та категорій, що розкривають суть змін;
- особливостей розвитку теорії змін, закономірностей розвитку процесів змін;
- теорії та практики управління процесами змін;
- проблем сприйнятливості організацій до впровадження нового;
- формування умінь виділяти проблеми управління процесами змін;
- оволодіння прийомами аналізу причин опору персоналу змінам;
- придбання практичних навичок використання методик відбору та оцінки проектів змін.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких компетенцій:
Загальні вміння (компетенції):

Інструментальні компетентності:
- здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих динамічних проблем та процесів;
- здатність до організації і планування змін;
- уміння оцінювати перспективи глобалізації як новітнього етапу соціально- економічних перетворень;
- розуміння сутності і наслідків мікроекономічних процесів, поведінки окремих економічних суб’єктів;
- уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;
- уміння на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень;
- уміння проводити моніторинг змін у законодавстві, орієнтуватися у нормативних актах, щоб забезпечувати правомочність рішень.
Міжособистісні компетенції
- уміння донести до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду щодо змін;
- уміння зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, а також знання та пояснення до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;
- уміння спілкуватися з експертами з інших галузей;
- уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання.

4

Системні компетентності
- уміння організовувати процес виконання завдань у відповідності до принципів управління;
- уміння виконувати консультаційні обов’язки, дотримуватися норм законодавства;
- здатність вносити рекомендації по введенню нових чи змін існуючих вимог до якості;
- уміння формулювати і висловлювати думки та своє ставлення до подій, ситуацій виробничого характеру, уміння слухати та сприймати думки інших;
- уміння формулювати та ініціювати нові ідеї, формулювати її мету, завдання, необхідні ресурси;
- уміння використовувати загальнонаукові та креативні методи пізнання у професійній діяльності;
- здатність провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності;
- здатність дотримуватися етики ділового спілкування.
Фахові компетентності:

- уміння формувати цілі функціонування організаційних систем, визначати місію та цілі діяльності підприємства, установи, організації в умовах змін;
- уміння на основі сформованої зведено-аналітичної інформації здійснювати прогнозування напрямків розвитку малих, середніх та великих підприємств та можливі ситуації на ринках праці (локальному, регіональному та державному);
- здатність здійснювати організацію взаємодії та функціональний розподіл робіт між підрозділами, службами, працівниками в умовах змін;
- знання методологічних засад та уміння проектувати організаційні структури управління та організації (філії підприємства) в умовах змін;
- уміння розробляти алгоритм реалізації прийнятого управлінського рішення, оцінювати ефекти його реалізації;
- здійснювати стабілізаційний вплив, усувати відхилення у діяльності організації (підрозділу), провадити оперативні наради; збори та засідання органів корпоративного управління;
- здатність створювати сприятливі умови для навчання та розвитку персоналу в організації;
- здатність формувати організаційну культуру ;
- здатність управляти конфліктами;
- уміння виявляти та досліджувати складові елементи іміджу організації серед основних контактних аудиторій, створювати та підтримувати високу репутацію організації;
- знання, розуміння та критичне осмислення основних теорій, принципів і методів аналізу та оцінювання процесів діяльності організації;

5
- уміння формувати інформаційну базу для аналізу діяльності організації, визначати способи її опрацювання, систематизації та презентації в умовах змін;
- уміння застосовувати науково-методичний інструментарій аналізу для оцінки факторів зовнішнього середовища;
- здатність оцінювати вплив внутрішнього середовища на функціонування організації;
- уміння здійснювати оцінку сильних, слабких сторін організації, можливих загроз в діяльності на ринку праці;
- знання і уміння формулювати гіпотезу, мету, завдання, календарний план дослідження в рамках загального наукового процесу;
- визначати цілі і задачі консультування, потребу у внутрішньому або зовнішньому консультуванні, розробляти технічне завдання консультанту;
- уміння добирати та використовувати передові прийоми, різноманітні дидактичні методи та інтенсивні технології викладання;
- здатність організовувати процес навчання персоналу.

6
2.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Галузь знань, спеціальність, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Кількість кредитів: 3
Галузь знань: 1801
Нормативна
Модулів: 2
Спеціальність
8.18010018
«Адміністративний
менеджмент»
Рік підготовки
Змістовних модулів: 2
2
Індивідуальне науково- дослідне завдання
(контрольна робота)
Семестр
Загальна кількість годин: 90
III
Лекції
Освітньо- кваліфікаційний рівень: магістр
12
Практичні
18
Лабораторні
Самостійна робота
50

Індивідуальні завдання:
(контрольна робота)
10
Форма контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 33,3 % для заочної форми навчання –


7
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1. Соціально-економічна сутність змін та підходи до
управління ними.

Тема 1. Теоретичні основи управління змінами.
Природа виникнення змін. Сутність змін у природі та у відкритих соціально-економічних системах
(їх взаємозв‘язок).
Організаційна досконалість – основа організаційних змін. Основні складові організаційної досконалості за Харингтоном (процеси, проекти, зміни, знання, ресурси).
Класифікація видів змін.
Філософський рівень методології дослідження змін. Парадокс виникнення нового. Діалектичне протиріччя. Види змін та їх причини.
Класифікаційні ознаки: цілеспрямованість змін, спрямованість сил, що спонукають до зміни, характер спонукання, переслідувані цілі, способи здійснення змін, глибина змін, значимість зміни та ін. Приватнонауковий рівень методології дослідження змін. Моделі планованих змін: модель контексту і процесу Е. Петтігрю, модель змін К. Левіна, модель
«Дослідження - дії», модель планування змін, модель змін Т. Каммігса і К.
Уорлі. Методичний рівень методології дослідження і проектування змін: процес змін, суб'єкт змін, об'єкти змін, об'єкти розвитку, стратегії змін.
Тема 2. Індивідуальні зміни.
Навчання та зміни. Особа і зміни. Види компетентностей.
Біхевіористичний, когнітивний, психодинамічний, гуманістично- психологічний підходи до змін. Управління своїми і чужими змінами.
Розроблення індивідуальних планів управління поліпшенням результатів роботи. Заходи перед початком ініціювання змін. Характеристика концепції організації, що навчається, як провідника змін. Теорії навчання.
Цикл втручань у процес змін. Модель Колба. Таксономія Блума.
Тема 3. Командні зміни.
Понятт групи та переформування її в команду. Форми підприємств та
їх дій: «Самовдоволені», «волинщики», «керуючі проблемами», «уявно-
інноваційні». Організаційне навчання: результати і вимірювання. Зв'язок між
інтенсивністю програм навчання, новими здібностями і уміннями і результатами. Залучення працівників до процесу модернізації. Сім кроків до оновлення. Ментальність і зміни. Особиста позиція і ставлення до змін.
Компетенції як прирощення досвіду. Стійкість перетворень.
Проведення оцінювання стану організації та підготування документів, що описують бачення ключових чинників розвитку команди та організації загалом. Розроблення цілей результатів роботи організації. Визначення бажаних стандартів поведінки команди та організації.8
Тема 4. Організаційні зміни.
Моделі та підходи до організаційних змін. Управління проектами - поєднання людей, систем і методів. Модель участі: освіта і консультування, участь і залучення, допомога і підтримка, переговори і угоду, маніпулювання
і співробітництво, відкрите і приховане примус. Політична модель: вплив на зацікавлені групи. Внутрішній і зовнішній контекст змін. Управлінські технології, використовувані в управлінні змінами: управління по цілях; управління за результатами; управління на базі потреб та інтересів; управління шляхом постійних перевірок і вказівок; управління на базі активізації діяльності персоналу; управління на базі «штучного інтелекту».
Моделі вибору стратегій розвитку організації: стратегічне планування, розвиток культури організації, трансформація, організаційне проектування, реструктуризація, рееінжінірінг, бенчмаркінг та ін.

Тема 5. Роль керівництва в управлінні змінами.
Ефективне лідерство. Матриця взаємозв‘язків: метафора організації та необхідний тип керівництва. Стилі та звички керівника змін. Менеджери та лідери: спільне та відмінне. Характеристика «єднальних» керівників.
Самоаналіз та внутрішні ресурси управління змінами. Емоційна компетенція управління.
Проекти змін. Відповідність проекту цілям організації. Планування організаційних змін: аналіз ситуації, проектування нововведення, підготовка проекту рішення, прийняття рішення. Реалізації плану змін. Створення системи управління, що включає суб'єкта і об'єкта управління, що забезпечує виконання всіх управлінських функцій, застосування всього комплексу управлінських методів, використання різних управлінських стилів.
Мотивація в управлінні змінами: позитивне підкріплення, стимулювання змістом роботи, використання морального стимулювання, посилення стимулюючої значущості передового досвіду і пр. Контроль досягнення цілей змін: підвести підсумки, виміряти отримані результати; зіставити отримані підсумки з планованими результатами діяльності; проаналізувати хід виконання програми змін, причини відхилень; оцінити модифікацію самої організації внаслідок здійснених змін.
Змістовний модуль 2. Стратегія і тактика управління змінами.
Тема 6. Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми
управління опором змінам.
Причини опору змінам: егоїстичний інтерес, неправильне розуміння цілей і стратегії змін, різна оцінка наслідків здійснення стратегії, низька терпимість до змін і пр. Набір стереотипів опору змінам. Негативне сприйняття. Психологічні бар'єри: визначення і параметри. Пасивні, активні і крайні форми прояву психологічних бар'єрів. Формування готовності персоналу до змін. Заходи формування позитивного ставлення до змін.

9
Шляхи подолання опору змінам. Методи формування психологічної готовності до змін: діагностичні, розвиваючі і тонізуючі.
Тема 7. Структурні зміни.
Сутність реструктуризації. Реструктуризація з позиції індивідуальних змін.
Триступінчаста модель
Льюіна.
Причини реструктуризації.
Стратегічний аналіз і причини змін. Критичні чинники успіху змін.
Моніторинг та аналіз змін. Реструктуризація з погляду індивідуальних змін: особливий випадок скорочення штатів (модель Ноєра). Команди у процесі реструктуризації.

Тема 8. Управління змінами у стратегічному розвитку організації.
Стратегія
інтенсивного зростання.
Процеси диверсифікації.
Інтеграційні процеси та зміни в організаціях. Прочини об‘єднання та поглинання. Переваги та недоліки різних організаційних структур та об‘єднань. Висновки із досліджень вдалих і невдалих поглинань. Принципи поглинання та об‘єднання для координаторів змін.
Тема 9. Зміни корпоративної культури.
Основні принципи успішної зміни корпоративної культури.
Регулювання діяльності організації. Ребрендинг. Створення бренду працедавця.
Тема 10. Зміни на основі інформаційних технологій.
Стратегія та інформаційні технологій. Стратегічна сітка Кеша для оцінювання стану інформаційних технологій і організації. Роль ІТ- менеджменту в організаційних змінах. Триступеневий підхід управління змінами в ІТ. Зміни процесів та корпоративної культури. Нові правила
інформаційного суспільства.
10
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин
денна форма навчання
Усього
в тому числі
лекції
практ
ичні
СРС
контро-
льна
робота
36
2
2
22
10
Модуль 1
Змістовний модуль 1. Соціально-економічна сутність змін та підходи до
управління ними
Тема 1. Теоретичні основи управління змінами.
8 2
2 4
-
Тема 2. Індивідуальні зміни.
4
-
-
4
-
Тема 3. Командні зміни.
8
-
2 6
-
Тема 4. Організаційні зміни.
10 2
2 6
-
Тема 5. Роль керівництва в управлінні змінами.
8
-
2 6
-
Разом за змістовним модулем 1
40
6
8
26
-
Змістовний модуль 2. Стратегія і тактика управління змінами.
Тема 6. Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми управління опором змінам.
8 2
2 4
-
Тема 7. Структурні зміни.
6
-
2 4
-
Тема 8. Управління змінами у стратегічному розвитку організації.
8 2
2 4
-
Тема 9. Зміни корпоративної культури.
10 2
2 6
-
Тема 10. Зміни на основі
інформаційних технологій.
8
-
2 6
-
Разом за змістовним модулем 2
40
6
10
24
-
Всього за модулем 1
80
12
18
50
-
Модуль 2
ІНДЗ
-
-
-
-
10
Усього годин:
90
12
18
60
10


11
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Теоретичні основи управління змінами.
1. Філософський рівень методології дослідження змін.
2. Види змін та їх причини.
3. Приватнонауковий рівень методології дослідження змін.
4. Методичний рівень методології дослідження і проектування змін.
Література: [1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 20].
Тема 3. Командні зміни.
1. Політика управління змінами: «ВІД - ЧЕРЕЗ - ДО».
2. Моделі управління змінами.
3. Управлінські технології, використовувані в управлінні змінами.
4. Моделі вибору стратегій змін в організації.
Література: [2, 4, 5, 8, 11, 12, 16].
Тема 4. Організаційні зміни.
1. Планування організаційних змін.
2. Реалізація плану змін.
3. Мотивація в управлінні змінами.
4. Контроль досягнення цілей змін.
Література: [3, 5, 7, 9, 13, 19].
Тема 5. Роль керівництва в управлінні змінами.
1. Суть управління змінами.
2. Типи управління.
3. Роль керівника.
4. Вплив на персонал для формування готовності персоналу до змін.
Література: [2, 4, 8, 11, 12, 17, 21].


Тема 6. Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми управління
опором змінам.
1. Причини опору змінам.
2. Стереотипи опору змінам.
3. Психологічні бар'єри і форми їх прояву.
1. Ролі і позиції в змінах.
2. Формування готовності персоналу до змін.
3. Шляхи та методи подолання опору змінам.
Література: [2, 4, 8, 11, 12, 17, 21].12
Тема 7. Структурні зміни.
1. Суть і види структурних змін.
2. Причини структурних змін.
3. Перебіг структурних змін.
4. Основні характеристики структурних змін
5. Управління структурними змінами.
Література: [3, 5, 7, 9, 13, 19].


Тема 8. Управління змінами у стратегічному розвитку організації.
1. Підходи до визначення поняття «проект змін».
2. Основні елементи проекту змін.
3. Основні показники проекту.
4. Основні характеристики проекту.
5. Структура управління змінами.
Література: [3, 5, 7, 9, 13, 19].


Тема 9. Зміни корпоративної культури.
1. Управління змінами організаційних структур.
2. Організаційне навчання: результати і вимірювання.
3. Залучення працівників до процесу модернізації.
4. Ментальність і зміни.
Література: [1, 6, 10, 12,14, 18].

Тема 10. Зміни на основі інформаційних технологій.
1.
Суть змін на основі інформаційних технологій.
2.
Напрями змін на основі інформаційних технологій.
3.
Наслідки змін на основі інформаційних технологій
4. Управління змінами на основі інформаційних технологій.
Література: [1, 6, 10, 12,14, 18].


13
6. САМОСТІЙНА РОБОТАз/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1
Теоретичні основи управління змінами.
Наведіть характеристику поняття «зміни» за різними класифікаційними ознаками.
4 2
Індивідуальні зміни.
Вивчіть підходи до оцінювання ставлення людей до змін.
Визначте найбільш ефективні методи залучення працівників до процесу модернізації.
4 3
Командні зміни.
Виявіть критерії оцінювання стану організації та чинників розвитку команди.
6 4
Організаційні зміни.
Дослідіть методологію оцінювання чинників, що заважають реалізації проектів змін.
6 5
Роль керівництва в управлінні змінами.
Дослідіть методологію аналізу інтенсивності змін.
6 6
Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми
управління опором змінам.
Визначте форми прояву опору змінам, що відповідають найбільш розповсюдженим стереотипам.
Вкажіть в яких ситуаціях використовуються ті чи інші методи подолання опору змінам, визначте їх переваги і недоліки.
4 7
Структурні зміни.
Сутність та форми реструктуризації.
4 8
Управління змінами у стратегічному розвитку організації.
Вивчіть методологію визначення основних аспектів, що заважають впровадженню змін на підприємстві.
4 9
Зміни корпоративної культури.
Вкажіть як різні типи ментальності впливають на здійснення змін.
6 10
Зміни на основі інформаційних технологій.
Сучасна практика застосування інформаційних технологій.
6

14
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:

організації самостійної навчальної діяльності;

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел;

роботи з довідковою літературою;

опрацьовування статистичної інформації;

написання рефератів з проблем курсу.
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним

15 своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави. Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі.
Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.
План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України. На основі отриманих результатів

16 розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату.
Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.).

17
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
Мета – прищеплення та розвиток навичок самостійної роботи.
Індивідуальне завдання складається з теоретичної і практичної частин. У теоретичну частину входить два питання, у практичну частину одне практичне завдання, що виконується на прикладі господарюючого суб‘єкта за вибором студента.
Теоретична частина
Варіант 1
1.
Політика управління змінами.
2.
Навчання у процесі змін.

Варіант 2
1. Моделі управління змінами.
2. Опір змінам і методи його усунення.
Варіант 3
1. Управлінські технології, використовувані в управлінні змінами.
2. Причини опору змінам.
Варіант 4
1. Моделі вибору стратегій розвитку організації.
2. Стереотипи опору змінам.
Варіант 5
1. Управління проектами змін.
2. Психологічні бар'єри і форми їх прояву.
Варіант 6
1. Планування організаційних змін.
2. Формування готовності персоналу до змін.
Варіант 7
1. Реалізації плану змін.
2. Шляхи та методи подолання опору змінам.
Варіант 8
1. Мотивація в управлінні змінами.
2. Управління змінами організаційних структур.
Варіант 9
1. Залучення працівників до процесу модернізації.
2. Поняття та сутність командних змін.

Варіант 10

18 1. Види змін та їх класифікація.
2. Реформування організацій.
Практична частина контрольної роботи
Завдання 1: Виберіть і опишіть ситуацію, пов'язану із здійсненням
зміни (або їх комплексу) у Вашій організації.
1. Ця зміна спрямована на досягнення цілей індивідів, окремих груп або організації в цілому?
2. Охарактеризуйте її по різних підставах класифікації змін (з поясненнями). Ідентифікуйте її по можливості більш точно.
3. Поясніть значення внутрішнього і зовнішнього контексту. Покажіть, яким чином вони сприяють або перешкоджають проведенню змін.
Завдання 2: Що послужило причиною зміни у Вашій організації в
розглянутій раніше ситуації.
1. Як можна охарактеризувати це причини (відхилення) за походженням? Обґрунтуйте необхідність зміни, використовуючи методи діагностичного аналізу (діаграма Ісікави, модель поля сил, когнітивна карта та ін.) Перерахуйте основні фактори зміни в організації.
2. Виділіть окремі етапи проведення зміни. Який моделі організаційних змін в більшій мірі воно відповідає?
3. Які управлінські підходи та технології використовував менеджмент вашої організації при проведенні змін?


19
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

на семінарських заняттях запроваджуються різні навчальні технології: семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; семінар-вирішення ситуаційних вправ; семінар-розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.


20
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи студентів;
- підсумкового контролю (іспит).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на семінарських заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал
(презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання;
­
виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:
­
тестові завдання;
­
розрахункові завдання;
­
обговорення проблеми, дискусія;
­
аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);
­
ділові ігри (кейс-методи);
­
презентації результатів роботи;
­
інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є виконання усних та письмових завдань.
На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати іспиту студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Екзаменаційний білет містить 3 завдання.

21
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування,
самостійна та
контрольна робота
Підсумковий тест
Сума
50 50 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.

22
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1. Теоретичні аспекти дослідження та проектування змін.
2. Філософський рівень методології дослідження змін.
3. Види змін та їх причини.
4. Приватнонауковий рівень методології дослідження змін.
5. Методичний рівень методології дослідження і проектування змін.
6. Методичні аспекти управління змінами.
7. Політика управління змінами.
8. Моделі управління змінами.
9. Управлінські технології, використовувані в управлінні змінами.
10. Моделі вибору стратегій розвитку організації.
11. Управління проектами змін.
12. Планування організаційних змін.
13. Реалізації плану змін.
14. Мотивація в управлінні змінами.
15. Контроль досягнення цілей змін.
16. Опір змінам і методи його усунення.
17. Причини опору змінам.
18. Стереотипи опору змінам.
19. Психологічні бар'єри і форми їх прояву.
20. Формування готовності персоналу до змін.
21. Шляхи та методи подолання опору змінам.
22. Менеджмент організацій, що навчаються.
23. Управління змінами організаційних структур.
24. Організаційне навчання: результати і вимірювання.
25. Залучення працівників до процесу модернізації.
26. Ментальність і зміни.
27. Стійкість перетворень.
28. Інформаційні технологій та їх роль в управлінні змінами.
29. Ефективне лідерство.
30. Поняття та сутність командних змін.
31. Поняття та суть реструктуризації.
32. Корпоративна культура та підходи до її зміни.
33. Модель організаційних пертворень.
34. Реформування організацій.
35. Поглинання та приєднання.
36. Формування інноваційної організаційної культури.
37. Навчання у процесі змін.
38. Управління своїми і чужими змінами.
39. Самоаналіз та внутрішні ресурси управління змінами.
40. Управління змінами в інформаційних технологіях.23
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Афонин И.В. Управление развитием предприятия: Стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены: Уч. пос. - М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К», 2002. - 380 с.
2. Бовин А.А. Управление инновациями в организации. –М.: Омега-Л,
2006. –415 с.
3. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания./ Пер. с англ. - М.: Издательство
«Финпресс», 2000. - 272 с.
4. Вишнякова М.В. Охота на менеджеров в кризисный период: кн. Для эффектив. Собственников и вменяемых менеджеров. –М.: Журнал
«Управление персоналом», 2009. –367 с.
5. Гибкое развитие предприятия: эффективность и бюджетирование. -
М.: Дело, 2002. - 376 с.
6. Горшкова Л.А. Анализ организации управления. Аналитический инструментарий. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 208 с.
7. Жизненный цикл малого предприятия/ [Г. Ермилова и др.,: под общ. ред. А.А. Шамрай, О.М. Шестонерова]. – М.: Новое литературное обозрение,
2009. – 335 с.
8. Капра Ф. Скрытые связи. - М.: Изд. Дом «София», 2004. – 258 с.
9. Крейчман Ф.С. Эффективное управление предприятием на основе демократизации собственности. – М.: РАЕН, 2009. – 526 с.
10. Круглова Н.Ю. Основы менеджмента: учебное пособие. – М.:
КноРус, 2009. – 499 с.
11. Масленченков Ю.С., Тронин Ю.Н. Стратегический и кризисный менеджмент фирмы: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. - С. 152 –157.
12. Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М. МЦФЭР,
2003. – 864 с.
13. Распопов В.М. Управление изменениями: Учебное пособие. – М.:
Изд-во: «Издательский Дом МАГИСТР-ПРЕСС», 2008. – 333 с.
14. Сенге Питер М., Клейнер Арт., Робертс Шарлотта, Росс Ричард Б.,
Рот Джордж, Смит Брайан Дж. Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организаций/ Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес»,
2003. - 624 с.
15.
Трифилова А.А. Управление инновационным развитием предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 176 с.
16. Фрайлингер К., Фишер И. Управление изменениями в организации: пер. с нем. – М.: Книгописная палата, 2002. -264 с.
17. Фрейдина Е.В. Исследование систем управления: учеб. пособие/
Под ред. Ю.В.Гусева. – М.: Издательство «Омега-Л», 2008. – С. 310-335.


24
Допоміжна

18. Кужева С.Н. Инновационный менеджмент: Учебное пособие в трёх частях. Часть 3. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. - 160 с.
19. Кужева С.Н. Отбор и оценка проектов: Учебное пособие, - Омск:
Изд. ОмГТУ, 2000. - 96с.
20. Кужева С.Н. Теоретические и методологические основы управления развитием субъектов хозяйствования: Монография. - Омск: Изд- во ОмГУ, - 2006. - 228 с.
21. Масленникова Н.П. Управление развитием организации. - М.:
Центр экономики и маркетинга, 2002. - 304 с.
25
ЗМІСТ


1. Мета та завдання навчальної дисципліни…………………………...….....3 2. Опис навчальної дисципліни……………………………………………….6 3. Програма навчальної дисципліни………………………………….……….7 4. Структура навчальної дисципліни………………………………………...10 5. Теми практичних занять……………………………………………...……11 6. Організація самостійної роботи……………………………….…... ……13 7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання……………………………..17 8. Методи навчання …………………………………………………………..20 9. Методи контролю …………………………………………… ……………21 10. Розподіл балів, які отримують студенти………………………….…..... 22 11 Методичне забезпечення………………………………………………. ..22 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань…..…...23 13. Рекомендована література………………………………………………..2426

Навчально-методичне видання

Пріб Катерина Анатоліївна

Робоча програма навчальної дисципліни
«Управління змінами»
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір К.А. Пріб
Підписано до друку Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 0,8.
Тираж 100 прим. Зам. № _____
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85


Document Outline

  • «Затверджую»
  • Ректор ____________Могильний О.М.
    • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал