Роль змі у процесі консолідації українського суспільства
Скачати 46.41 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.01.2017
Розмір46.41 Kb.

Кучерук А. В.,
методист науково-методичного центру організації наукової роботи та моніторингових досліджень
Хмельницького ОІППО
Роль ЗМІ у процесі консолідації українського суспільства
на засадах національної ідеї
Питання об’єднання нації, згуртування суспільства завжди перебували на порядку денному незалежної Української держави. Неспроможність до національного
єднання і консолідації ставили під загрозу існування держави у різні періоди її
історичного розвитку, були причиною її «руїни» та розвалу. Тому цілком зрозумілим є
інтерес до національної ідеї як втілення цього ідеалу впродовж усіх років незалежності.
Національна ідея тлумачиться як дух нації, комплекс її світоглядних установок
[4]; уособлення прагнень і сподівань громадян; як узагальнення минулого та висловлення уявлень етносу або нації про своє майбутнє. Із здобуттям незалежності в українських ЗМІ усе частіше з’являється термін «українська національна ідея». Але й досі не існує єдиного розуміння значення цих слів. Тому перед українськими ЗМІ постає завдання структурувати це поняття в теорії і донести його до усіх громадян нашої країни. Ця ідея має поєднати всі верстви суспільства, усі складові суспільної свідомості. Національну ідею розглядають як «цемент», «суспільний клей», що скріплює націю [3, с. 53, 122]; як «уявлення представників нації про той радикальний засіб, який потрібний для її прогресивного розвитку» [2]; як «інтегральний чинник демократичних перетворень» у періоди становлення нової національної держави [6].
Дослідники вказують на складність та багаторівневість національної ідеї: «Українська національна ідея є тим складним соціально-культурним, політичним феноменом, який слугує єднанню нації для найефективнішої реалізації завдань щодо розбудови національно-культурної духовності українського народу» [3, с. 254], виділяють у її складі різні аспекти: ціннісний, духовний, соціокультурний, культурно-історичний та ін.
Сьогодні, незважаючи на велику кількість публікацій, високу якість досліджень, присвячених визначенню і формуванню національної ідентичності, пошуку української національної ідеї, остання залишається неусвідомленою широким загалом громадян.
Наприклад, за даними репрезентативного дослідження
«Ставлення до національної ідеї в Україні», що було проведено з 15 по 25 травня 2011 р. компанією
Research and Branding Group, 40% респондентів не змогли відповісти на запитання, у чому полягає національна ідея України; 18% опитаних вважають, що в Україні немає національної ідеї [8].
Враховуючи кризовий стан національної ідеї сучасного українського суспільства і вкрай низький рівень його консолідованості, перед українською державою постає завдання концептуалізації та її реалізації саме як чинника соціально-політичної
ідентифікації та консолідації українського соціуму.
Для сучасної України цілями захисту національно-державної ідентичності своїх громадян є:
- досягнення політичної злагоди та рівноваги;
- демократичний та ефективний розвиток суспільства;
- подолання негативного образу української національної ідеї та економічної
кризи;
- спрямування людських зусиль в одному напрямі з державною політичною думкою;
- збереження самобутності та подальше збагачення унікальної української культури та менталітету;
- об’єднання суспільної думки навколо ідеї гармонійного розвитку українського суспільства [1, с. 85].

Головними напрямами державної політики України у сфері міжнаціональних відносин є:
- забезпечення рівних конституційних прав і свобод усіх громадян;
- перетворення поліетнічності суспільства, його багатокультурності в консолідуючий фактор громадянського суспільства;
- розвиток культурної самобутності та підтримання національно-державної
ідентичності українського народу, всебічний розвиток української культури та мови;
- створення сприятливих умов для розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин. Інтеграція до українського суспільства етнічних груп, що були незаконно депортовані;
- розширення співпраці з українською діаспорою;
- затвердження в міжетнічних відносинах атмосфери толерантності, дружби, взаємоповаги та довіри;
- удосконалення правових засад регулювання міжнаціональних відносин [7, с.196-197].
Зрозуміло, що здійснення такої національної політики вимагає існування ідейних засад, поширення яких найефективніше відбувається за допомогою ЗМІ.
Україна обрала шлях побудови самостійної держави, базуючись на національних
інтересах та пріоритетах, і тому ефективна національна політика потребує оперативної
інформаційної підтримки її діяльності у ЗМІ. Тільки ЗМІ можуть досягти великих успіхів у цій сфері впродовж достатньо невеликого відрізку часу та надовго закріпити національну
ідею у свідомості людей так, щоб рідна культура сприймалась як частина повсякденного життя. Звісно, цей процес має бути результатом здійснення грамотної та добре виваженої політики уряду, який є найбільш зацікавленим у збереженні та посиленні ідентичності свого народу.
Головними напрямами, на які повинні звертати увагу українські ЗМІ, є: по-перше, пропаганда кращого досвіду інших країн в розбудові правової держави, по-друге, широке висвітлення проблем національного відродження, по-третє, орієнтація на просвітницько-виховні потреби суспільства [5, с. 256].
Головною особливістю ЗМІ як джерела інформації є спосіб подання матеріалу, при якому реципієнт (споживач інформації) відчуває себе у центрі подій, може так чи
інакше змінювати ситуацію, приймати важливі рішення, тому ЗМІ є могутнім
інструментом укріплення національно-держаної ідентичності у громадській свідомості.
За допомогою ЗМІ кожний відчуває себе прилежним до якоїсь події, чи то на державному рівні, чи на місцевому. Таким чином, реципієнт залучається не тільки до окремої дії чи явища, а й до ідеї, яка закладена в основі, сприймає їх не як примусові, а скоріше як власні погляди та переконання. Завдяки цьому підсилюється соціальна активність людини.
Отже, українським ЗМІ слід шукати шляхи сприяння вихованню задля того, щоб зростити гідного громадянина нашої країни, котрий буде усвідомлювати, що він є частиною могутнього народу - української нації. Поки ми не згадаємо свого спільного коріння, не зрозуміємо, що тільки у єдності нас чекає успіх, поки ми й справді не станемо єдиною нацією, єдиною державою, доти кожний сильніший зможе легко відібрати нашу волю та поставити наш народ на коліна. Потрібно ще багато часу, щоб ми звикли до ідеї єдності, але цей процес можливо прискорити якщо український уряд зрозуміє необхідність проведення змін у цій сфері, сприятиме активній діяльності українських ЗМІ та спрямує свої сили не на копіювання західного шляху розвитку та стилю життя, а на підтримку української культури, традицій, досліджень історії нашого народу та зміцнення у свідомості людей того, що ми є вільний український народ.
Список використаних джерел та літератури
1.
Городенко Ю. Політична стратегія України // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. - 2000. - № 5. - С. 84-89.

2. Костенко О. Соціальна культура громадян - національна ідея для України. -
Режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=11337 3. Кремень В.Г. Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум. - К. :
Грамота, 2010. - 576 с.
4. Медведєв О.Г. Поняття політичної свідомості: націоналізм та національна ідея.
-Режим доступу: : http://www.km.ru/referats/EF2E949DFDD74C0B9D57FFEBABC20C1D#.
5. Москаленко А.З., Губернський Л.В., Іванов В.Ф. Основи масової комунікації /
Київський ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - К.: - 1999. - 634 с.
6. Пашкова О. Тож чи потрібна українська національна ідея?. - Режим доступу : http://www.viche.info/journal/1064/
7. Політологія. Підручник. Серія АМ / За ред. Бабкіної О.В., Горбатенка В.П. - 2-е видання. - К.: «Академія», 2001. - 528 с.
8. Ставлення до національної ідеї в Україні / Research and Branding Group. -
Режим доступу : http://rb.com.ua/ukr/projects/omnibus/7623/.
_______________
Лиса Г. К.,
голова методичного об'єднання педагогів- організаторів Віньковецького району
Загальношкільний виховний проект патріотичного спрямування
«Ми - громадяни України»
Патріотичне виховання молоді сьогодні є одним з найголовніших пріоритетів гуманітарної політики в Україні, важливою складовою національної безпеки України.
Ставлення владної еліти до виховання молоді на кращих зразках історії рідного народу, його досвіду, традицій, освіти та культури, вищих християнських ідеалів, є лакмусовим папірцем її справжніх намірів у будівництві соборної самостійної держави національного типу.
Метою національно-патріотичного виховання є формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків. Патріотичне виховання включає у себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти. Головною складовою патріотичного виховання є формування у молоді любові до рідної країни, що здійснюється в першу чергу сім’єю, безпосереднім соціальним оточенням через передавання певних культурних традицій, звичаїв, обрядів, вірувань. Значну увагу патріотичному вихованню молоді приділяють органи державної влади, які здійснюють його переважно через формування готовності до захисту Вітчизни, поваги до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави, поваги до української історії, видатних пам’яток культури.
Виховання молоді на кращих прикладах життя борців за становлення української державності є одним з найбільш важливих шляхів формування історичної пам’яті.
Саме тому актив учнівського самоврядування Охрімовецької ЗОШ І-ІІІ ст. розробив і поетапно втілює в життя (учні, класоводи та класні керівники, педагоги- організатори, громадськість села тощо) загальношкільний виховний проект патріотичного спрямування «Ми - громадяни України».
Мета проекту:
Формування
і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією.
Працюючи над проектом, ми визначили основні пріоритети громадянського виховання:
- розвиток патріотизму,
- національної самосвідомості,
- політичної культури,


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал