Самостійна робота 2 Тем Створення методичних матеріалів засобами текстового процесора ms word (2 год.) План
Скачати 70.74 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації26.12.2016
Розмір70.74 Kb.

Самостійна робота 2
Тема2. Створення методичних матеріалів засобами текстового
процесора MS Word (2 год.)
План
1.
Опрацювати теоретичний матеріал до самостійної роботи.
2.
Обрати тему заняття з переліку тематики виховних заходів.
3.
Розробити заняття за обраною темою, використовуючи шаблон заняття.
4.
Розглянути та проаналізувати приклади дидактичних матеріалів для учнів.
5.
Продумати, які дидактичні матеріали потрібні для проведення розробленого вами заняття (скласти перелік за схемою)
Які матеріали потрібні
На якому з етапів виховного заняття, буде використано дидактичний матеріал
Примітка
Література
1.
Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 кл.: Навчальний посібник. – К.:
А.С.К., 2008.
2.
Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навчальний посібник. –
Львів, 2008.
3.
3. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г. Інформатика: експерим. підручник для 10 кл./ Під ред. Н.В. Морзе. – К.: Корбуш, 2008. -
592 с
4.
Intel
®
Навчання для майбутнього. – К.: Видавництво «Нора-прінт»,
2006.
5. Опрацювати теоретичний матеріал до самостійної роботи.
Позакласна виховна робота – це різноманітна діяльність вчителів, вихователів, спрямована на виховання в учнів і здійснювана в позаурочний час.
Позашкільна робота – це освітньо-виховна діяльність, позашкільних закладів для дітей та юнацтва. До них належать: палаци, будинки культури, дитячо-юнацькі спортивні школи, музичні школи, школи мистецтв, студії, бібліотеки, оздоровчі заклади.
Мета позакласної та позашкільної роботи полягає у задоволенні
інтересів та запитів дітей розвитку їх творчого потенціалу нахилів і здібностей у різній сфері діяльності та спілкування.
Завдання позакласної та позашкільної роботи
1. закріплення та поглиблення знань набутих у процесі навчання;
2. застосування знань на практиці;
3. формування наукового світогляду;
4. вироблення вмінь та навичок самоосвіти;

5. формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту;
6. виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів;
7. організація дозвілля школярів.
Принципи, на яких ґрунтується позакласна і позашкільна робота
1. добровільність;
2. суспільна спрямованість;
3.
ініціативність учня;
4. самодіяльність.
Форми виховної роботи - це варіанти організації виховного процесу, композиційна побудова виховного заходу.
Форми організації виховної роботи поділяють на масові, групові та
індивідуальні.
Масові форми виховної роботи (приймають участь всі учні школи)
 конференції;
 тематичні вечори, ранки;
 тижні з різних предметів;
 зустрічі з видатними людьми;
 огляди;
 конкурси;
 змагання;
 олімпіади;
 фестивалі.
Групові форми виховної роботи
 конкурси;
 вікторини;
 класна година;
 екскурсія;
 походи;
 культ походи;
 диспут;
 КВК;
 заочна подорож;
 усний журнал.
Індивідуальні форми
 доручення;
 відвідування сімей;
 колекціонування;
 індивідуальна бесіда.
Етична бесіда - це форма виховної роботи спрямована на формування в учнів умінь і навичок моральної поведінки, оволодіння загальнолюдськими і національними морально-духовними цінностями.

У системі підготовки і проведення етичних бесід важливим є дотримання певних методичних правил.
Правила проведення етичної бесіди
 бесіди проводить класний керівник або вихователь групи подовженого дня;
 тривалість бесіди залежить від віку учнів: 1—4 класи — 25—30 хв.,
5—7 класи — 30—40 хв., 8—11 класи — до 45 хв.;
 підготовка до бесіди має тривати 5—6 днів;
 тема бесіди залежить від віку учнів, рівня підготовки колективу, взаємин у колективі, соціально-економічних умов у суспільстві;
 необхідне залучення усіх дітей до висловлення власних думок щодо певних моральних понять;
 слід використовувати цікавий матеріал, різні педагогічні прийоми, які б спонукали школярів до активної емоційно-розумової діяльності;
 потрібно продумувати план бесіди, давати учням конкретні завдання на етапі підготовки до неї, які викликали б у них інтерес;
 аналізувати вплив бесіди на поведінку вихованців, класного колективу загалом;
 продовжувати роботу над проблемами, що обговорювались під час бесід.
Структура бесіди
1. Підготовчий етап.
Передбачає повідомлення учням теми, основних її питань для попереднього обдумування; доручення окремим із них самостійно підібрати матеріал, залучення учнів до читання літературних творів, статей, журналів, газет, перегляду кінофільмів, спектаклів, телепередач, добору ілюстративних матеріалів, репродукцій картин, портретів, плакатів, виготовлення таблиць, схем; проведення анкетного опитування. Вся ця робота стисло фіксується в конспекті.
2. Проведення бесіди (основний етап).
а) вступна частина — повідомляється тема, мотивується її актуальність і необхідність, вказуються основні питання, визначаються завдання, які треба вирішити, учнів у загальних рисах вводять у суть теми. Вступ розрахований на 3—7 хв.; б) основна частина — всебічно висвітлюють суть теми, ґрунтовно розкривають головні її питання, пояснюють зміст невідомих понять, наводять приклади, які б спонукали учнів до гуманних вчинків, пробуджували позитивні почуття і викликали осудливе ставлення до негативних дій. На цьому етапі переглядаються і аналізуються кіно-і діафільми, репродукції творів видатних художників, обговорюються прочитані твори, книги, журнальні чи газетні статті, прослуховуються фонозаписи, виступають запрошені, учні класу. Для виступів запрошених осіб, перегляду й аналізу
кіно- та діафільмів, картин художників, обговорення книги, статті, дається лише план. Основна частина триває до 35 хв.; в) підсумкова частина — короткі висновки й узагальнення на основі матеріалу, що розглядався, стислий аналіз виступів, а за потреби — їх доповнення чи уточнення, підсумки сказаного, спонукання учнів до формування в собі позитивних якостей, про які йшлося, завдання для самостійної роботи над собою, рекомендування певної літератури для самостійного читання;
3. Наступна діяльність школярів (практична робота, виконання
завдань, творча робота, оцінювальна діяльність).
4. Оцінювання вчителем рівня сформованості в учнів моральних
норм і навичок
5. Висновок.
Колективну бесіду з класом можна проводити з будь-яких проблем: політичних, моральних, правових, статевого виховання, естетичних та ін. Її ефективність зростає, коли під час розгляду фактів, явищ, процесів учні відкривають нове для себе або маловідоме. Під час такої бесіди вони можуть обстоювати свої помилкові погляди і переконання. Слід продумати запитання, якими можна спонукати учнів до самостійних пошуків відповіді на суперечливі судження. Доцільно стимулювати учнів до усвідомлення й аналізу власного досвіду поведінки, особистих цінностей і почуттів.
Зазвичай бесіда організовується спочатку у напрямку огляду життєвих практичних ситуацій, а потім – підведення підсумків. Аргументи педагога мають бути суттєвими й переконливими.
Усний журнал – своєрідна форма, яка дозволяє яскраво, емоційно до нести до вихованців важливу інформацію з галузі науки, техніки, літератури, мистецтва, спорту.
Правила проведення усного журналу
 Особливість цієї форми роботи в тому, що проводиться вона безпосередньо самими учнями.
 Частину журналу, який висвітлює яке-небудь одне питання, умовно прийнято називати “сторінкою” журналу. Загальний обсяг його – 3-5
“сторінок”. Кожна “сторінка” являє собою коротке усне повідомлення учнів, яке, в залежності від змісту, може бути проілюстроване експонатами, діафільмами, короткими фільмами, записами.
 “Сторінки” розміщують по ступеню їх значущості: перша висвітлює найбільш важливе питання, інші конкретизують його або висвітлюють якісь
інші самостійні питання.
 Усний журнал може мати тематичний або оглядний характер.
 Тематичні усні журнали можуть присвячуватись життю і діяльності громадських діячів, творчості письменників, композиторів, вчених, яким- небудь визначеним подіям.

 На окремих сторінках усного журналу може бути представлена творчість самих учнів: зачитування власних віршів, виконання пісень, замальовки, карикатури та інше.
 Для підготовки і проведення усного журналу необхідно створити
“редакцію” (редколегію) в складі 5-6 чоловік. Очолює її відповідальний редактор журналу. В обов’язки редколегії входить: визначення тематики усного журналу, називання його сторінок, складання плану і програми випуску чергового номеру; підбір основного і ілюстративно-художнього матеріалу для сторінок журналу; називання ведучих кожної сторінки і художників журналу. Необхідно чітко визначити термін випуску журналу
(підготовка зазвичай займає 2-3 тижні), місце його проведення.
 Відкривають і проводять журнал учні (ведучі). Ведучі повідомляють назви сторінок і пояснюють їх, використовуючи для цього афоризми, виразні віршовані рядки.
 Проводити журнал потрібно в темпі, відводячи на кожну сторінку 10-
20 хвилин, на весь журнал не більше години.
 Після проведення журналу корисно разом з учнями проаналізувати успіхи і недоліки в його підготовці і проведенні. Усний журнал корисно показувати іншим класам, батькам.
 Варіантів оформлення усного журналу багато. Так, в одних випадках сторінки журналу збирають як би в перепліт зовнішньо являють собою форму журналу. На кожній сторінці чітко великим шрифтом написана її назва. І ведучий, відкриваючи ту чи іншу сторінку, ніби перелистує журнал.
Вікторина – це гра, під час якої учні відповідають на усні або письмові запитання з різних галузей знань.
Правила проведення вікторини
 вибір теми;
 підбір літератури, ігрових матеріалів;
 поділ учнів на команди до 10 осіб;
 обрання капітанів.
 У вікторині слід задіяти всіх членів команд. Кожен учень має отримати від команди-суперниці хоча б одне запитання. У разі неправильної відповіді право задавати запитання залишається у команди-суперниці.
 Після проведення завершального етапу вікторини учителю потрібно підрахувати загальну суму балів кожної команди та оголосити команду- переможця.
Гра, в якій команди змагаються в гумористичних відповідях на задані запитання, імпровізаціях на певні теми і розігруванні заздалегідь заготовлених сцен, називають Клубом веселих і кмітливих (КВК).

Підготовку КВК розподіляють на декілька етапів, а саме
 формування творчої групи, зокрема обрання: сценариста-режисера; акторів; художника-декоратора; музичного керівника; освітлювача тощо;
 визначення основної теми і підтем для окремих конкурсів, зокрема таких, як: "візитна картка"; розминка; конкурс капітанів; музичний конкурс; домашнє завдання;
 обрання ведучого з огляду на специфіку заходу;
 проведення репетицій і попередній перегляд виступів команд;
 надання учителем методичної, музичної та оформлювальної допомоги командам;
 виготовлення афіш і запрошень, розміщення інформації про проведення КВК у шкільній газеті тощо.

3. Обрати тему заняття з переліку тематики виховних заходів.
Тематика виховних заходів
1.
Його величність Етикет.
2.
Здоров’я найдорожчий скарб людини.
3.
Хліб – усьому голова.
4.
Чим багата українська хата.
5.
До тебе, рідна Україно, я серцем лину.
6.
Знай, умій і будь здоровим!
7.
Комп’ютер – друг, комп’ютер – ворог.
8.
Про що співає земля.
9.
Збережемо природу рідного краю.
10.
Подорож до міста Здоров’я
11.
Я – громадяни України.
12.
Ввічливість – окраса людської душі.
13.
День святого Миколая.
14.
Козацькі розваги.
15.
Театр — життя, актори в ньому — люди...
16.
Свято українських ремесел
17.
Писанка - символ життя
18.
Давайте друзі разом природу берегти
19.
У природі – у рідному домі
20.
Мово рідна, слово рідне
21.
Що я знаю про Україну?
22.
Новий рік. Традиції. Святкування.
23.
Традиції мого народу.
24.
Чарівний світ природи.
25.
Без води – нема життя.
26.
Червона книга України.
27.
Чи знаєте ви лікарські рослини?
28.
Смітникам – ні! Чистоті- так!
29.
Наші захоплення (Подорож у світ прекрасного)
30.
Україна моя вишивана
31.
Виховний захід: Без калини нема України
32.
Норми і правила поведінки в природі
33.
В гостях у казки.
34.
Брати наші менші.
35.
8 березня.
4. Розглянути та проаналізувати приклади дидактичних матеріалів
для учнів.Приклади дидактичних матеріалів


Контрольні запитання
1. Якіметодичні матеріали були створені вами на лабораторній роботі?
2. Що таке шаблон?
3. Що таке позакласна та позашкільна робота?
4. Які завдання позакласної та позашкільної роботи?
5. Які форми позакласної та позашкільної роботи існують?
6. Що таке етична бесіда?
7. Які правила проведення бесіди?
8. Яка структура етичної бесіди?
9. Що таке усний журнал?
10. Які правила проведення усного журналу?
11. Яким чином можна використати текстовий процесор MS Word для створення виховних занять?
12. Що таке дидактичний матеріал?
13. Що таке електронний дидактичний матеріал?
14. Яким чином можна використати текстовий процесор MS Word для створення дидактичних матеріалів?


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал