Шкільна історична освіта спрямована не тільки на те, щоб допомогтиСкачати 54.15 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.02.2017
Розмір54.15 Kb.

Історія
Шкільна історична освіта спрямована не тільки нате, щоб допомогти учням засвоїти систему наукових знань, ай щоб сформувати в них здатність творчо мислити, аргументовано обстоювати власну думку. Важливими завданнями навчання історії є розвиток в учнів історичного мислення, формування позитивної історичної самоідентифікації, навичок творчої діяльності та вмінь використовувати отриманий досвідна практиці, виховання в молодого покоління особистісних рис громадянина України, загальнолюдських духовних цінностей, демократизму, патріотизму підготовка учнів до свідомої активної участі в суспільному житті.
Вивчення історії України та всесвітньої історії доцільно синхронізувати. Проте вчитель може організувати вивчення учнями програмного матеріалу зазначених курсів як послідовно, такі паралельно. Обласні, районні та міські методичні кабінети неуповноважені регламентувати розподіл учителем навчальних годину межах тем.
У 2011/12 навчальному році учні 5–9 класів навчатимуться за програмою
«Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи. Для 10–11 класів академічного рівня та рівня стандарту чинними є програми Історія України. 10–11 класи авторів Пометун О.І., Гупана НМ, Фреймана ГО. (52 години нарік години на тиждень для класів історичного профілю чинними є програми Історія України. 10–11 класи (140 годинна рік, 4 години на тиждень) авторів Кульчицького С.В., Лебедєвої Ю.Г. Всі програми розміщено на офіційному сайті міністерства (www.mon.gov.ua), надруковано у фахових виданнях та опубліковано окремою збіркою у 2010 р.
За результатами Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів класу загальноосвітніх навчальних закладів грифи міністерства було надано трьом підручникам з історії України, які відповідають програмі рівня стандарту/академічного. До використання рекомендовано такі підручники підручник авторів Гупана НМ, Пометун О.І. що має вдалу структуру розділів (на початку кожного винесено його короткий змісту кінці з метою узагальнення вивченого є рубрика Чи засвоїли ви розділ завдання підручника згруповано за рівнем навчальних досягнень учнів після теми уроку подано основні питання, які опрацьовуватимуться, закцентовано увагу оди надцятикласників на основних поняттях, термінах, датах (рубрика Зверніть увагу, а також виокремлено ключові питання для розуміння та сприйняття нового матеріалу (рубрика Подумайте особливістю підручника є методично вмотивовані фрагменти історичних писемних джерел та фотодоку­ менти, що супроводжуються запитаннями та завданнями, спрямованими на розвиток критичного мислення та формування історичної компетентності одинадцятикласників.
– підручник авторів Струкевич О.К., Дровозюк І.С., Романюк І.М., містить навчальний історичний матеріал, що синтезує культурологічний, цивілізаційний та соціо­антропоцентричний підходи до життя в минулому (суб’єктом і творцем історичного процесу у підручнику подано людину, народ, етнічні меншини, українську політичну націю показує, які еволюційні зміни відбувалися із зазначеними історичними суб’єктами, як провідні історичні діячі і народ протягом визначеного історичного періоду долали ті внутрішньополітичні виклики, які були зумовлені політико­культурними, ­правовими,
­соціальними особливостями історичної еволюції українського суспільства у складі СРСР підручник Кульчицького С.В., Лебедєвої Ю.Г., представляє авторське бачення новітнього періоду історії України зміст доповнює велика кількість
різноманітних документів і розповідей рубрики Усна історія».
У педагогічно­виховному контексті автори вищезазначених підручників добирали навчальний матеріал так, щоб формувати в учнів систему загальнолюдських і громадянських цінностей українського суспільства – гуманізм, Батьківщина, самовизначення, права і свободи людини, держава, громадянин, людина, сім’я.
Для учнів класів історичного профілю Міністерство освіти і науки, молоді і спорту рекомендує підручник автора Турченка Ф.Г. У ньому подано систематизований виклад подій в Україні від початку Другої світової війни до кінця 2010 р. Текст складено на основі новітніх досягнень вітчизняної і зарубіжної історичної науки. Велику увагу приділено висвітленню особливостей соціально­економічного й політичного розвитку України в роки радянської влади, впливу тоталітарної системи на культурно­ідеологічні процеси в республіці, дисидентському руху, досягненню Україною незалежності, розбудові незалежної української держави.
Для вивчення всесвітньої історії чинними є програми Всесвітня історія класи (рівень стандарту/академічний рівень колективу авторів Ла­ диченко Т.В. та ін. Програма розрахована на 35 годинна рік (1 година на тиждень).
Для класів історичного профілю чинною є програма із всесвітньої історії
(автори Ладиченко Т.В., Черевко ОС, Камбалова ЯМ, що розрахована на години на тиждень (105 годинна рік).
Період всесвітньої історії, що вивчатиметься в 11 класі загальноосвітньої школи, хронологічно охоплює період від 1939 по 2011 рр. і є продовженням
«новітньої», або модерної історії. За цей відносно недовгий проміжок часу в історії людства відбулися настільки істотні зміни, що це вплинуло на життя кожної людини в усіх куточках Земної кулі. Проте вивчення цього періоду всесвітньої історії є важливим не тільки для розуміння складних соціально економічних, політичних, культурних процесів сьогодення в Україні та світі, алей для усвідомлення тенденцій подальшого розвитку людства.
У загальноосвітніх навчальних закладах використовуватимуться кілька під­
ручників:
У класах рівня стандарту/академічного рівня підручник Всесвітня історія автора Ладиченко Т.В., що побудований за схемою, яка передбачає авторський текст, документи, свідчення очевидців та учасників подій, уривки з праць відомих істориків, карти, схеми, питання і завдання для самоперевірки, обговорення та дискусій у групі авторка намагалася дотримуватися гендерної рівності – на фотографіях і картинах зображені не тільки чоловіки, ай жінки, які в останні десятиріччя брали активну участь у політичному, економічному, культурному житті світу у тексті також ідеться про зміну статусу жінки у суспільстві підручник Всесвітня історія автора Щупака І.Я., у якому запропоновано зручний порядок структурування тексту з пунктами та підпунктами, невеликими за обсягом, логічно завершеними блоками матеріалу, що сприяє його розумінню учнями (рубрика Згадайте, інформує про події та явища попереднього курсу всесвітньої історії та пов’язує їх з новим матеріалом у рубриках Свідчать документи, Слово історика, Мовою цифр, Роздуми з приводу наведено свідчення учасників подій та оцінки істориків, з якими можна сперечатися, статистичні дані та інша інформація підручник Всесвітня історія автора Полянського ПБ, подає запитання й завдання різного ступеня складності, спрямовані на виявлення вміння
аналізувати суперечливі факти, події та інформацію у підручнику вміщено фактичний, картографічний і статистичний матеріал, який допоможе учням набути системні знання з історії цього періоду і на їх основі опанувати вміння глибоко розуміти закономірності та механізми взаємовідносин між окремими людьми, націями і державами.
Для учнів 11 класів історичного профілю рекомендовано підручник Всесвітня історія авторів Ладиченко Т.В., Заблоцького Ю.І., який має наметі сформувати в учнів поглиблене уявлення про історичні процеси та діяльність відомих політичних і культурних діячів, показати головні проблеми сучасності та тенденції розвитку людства на початку ХХІ ст. Кращому засвоєнню змісту підручника сприятиме широка добірка унікальних документальних матеріалів, створених очевидцями або учасниками описуваних подій.
У видавництві Генеза вийшов друком додаток до підручника Історія України, 10 клас (рівень стандарту/академічний рівень авторів Кульчицько­ го С.В., Лебедєвої Ю.Г., який містить навчальний матеріал, що охоплює події від 1921 до 1939 рр. Матеріал трьох тем уміщено вдесятьох параграфах і завершено повторювально­узагальнювальним уроком. Структура навчального матеріалу та методичний апарат відповідають структурі підручника з історії України для 10 класу.
Також вийшли друком додаткові матеріали до підручника Всесвітня історія, 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень) автора Полянського П.Б.
«Драматичні тридцяті. У посібнику висвітлено питання економічного, соціального та політичного життя в х роках ХХ ст. від початку Великої депресії й до початку Другої світової війни – фактично, передвоєнне десятиріччя, що позначилося руйнуванням економічної моделі, заснованої на нічим необмеженому вільному підприємництві, а також важливими процесами державного регулювання економіки в період світової економічної кризи 1929–
1933 рр., встановленням нацистської диктатури в Німеччині та назріванням
Другої світової війни.
У 6 класі історія України і всесвітня історія вивчається як єдиний інтегрований курс. Тому в класному журналі для записів відводиться одна сторінка. Має бути такий запис Історія України. Всесвітня історія. (Інтегрований курс. Відводити дві різні сторінки та виставляти окремо оцінки з історії України та всесвітньої історії не доцільно.
З метою формування в учнів умінь та навичок сприймати українську культурну спадщину як надбання світової культури та інтерпретувати найвидатніші мистецькі творив історичному контексті Міністерство освіти і науки як додаток до навчальної програми з історії України рекомендує перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання учнями загальноосвітніх закладів. Цей перелік з відповідними рекомендаціями та коментарями надруковано в журналі Історія і суспільствознавство в школах України теорія і методика навчання (№8, 2011 р.).
Вивчаючи історію України та всесвітню історію, варто особливу увагу звертати на такі події. 2011 року громадськість України та інших країн згадуватиме у річницю нападу Німеччини на СРСР, що збігається з початком Голокосту на території України. Ці річниці є приводом поміркувати не лише про трагедію війни та страждання народів Європи, міжнаціональну ворожнечу, алей про героїзм в опорі нацизму, приклади взаємодопомоги між народами, духовного подвигу заради порятунку людей. На вшанування цих подій у 2011 р. громадська організація «Ткума» за сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та спорту проводить VІІІ Міжнародний конкурс творчих робіт школярів, студентів та вчителів Уроки війни та Голокосту – уроки толерантності».


Каталог: content -> Освіта
Освіта -> Програма навчального предмета «Природознавство»
Освіта -> Пояснювальна записка Навчальний предмет «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство»
Освіта -> Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх
Освіта -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Освіта -> Нова редакція навчальної програми для 1-3 класів Українська мова (мова навчання) Пояснювальна записка
Освіта -> Математика 4 клас


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка