Шосте скликанняСкачати 116.7 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.01.2017
Розмір116.7 Kb.


УКРАЇНА
ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

02.06.2011 м. Глухів
№ 154


Про Програму правової
освіти населення міста Глухова
на 2011-2015 роки
Розглянувши рекомендований виконавчим комітетом міської ради проект
Програми правової освіти населення міста Глухова на 2011-2015 роки, з метою підвищення рівня правової освіти населення міста, керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму правової освіти населення міста Глухова на
2011-2015 роки та основні заходи щодо виконання Програми, згідно додатку.
2. Редакції газети «Народна трибуна» (Коваленко А.В.) та студії радіомовлення «Радіо-Глухів» (Письмак С.Б.) постійно висвітлювати зміст і хід реалізації Програму правової освіти населення міста Глухова на 2011-2015 роки органами місцевого самоврядування та правоохоронними органами.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконкому міської ради Геращенко Н.А.
Міський голова

Ю.О. Бурлака2
Додаток
до рішення міської ради
02.06.2011 № 154

ПРОГРАМА
правової освіти населення
міста Глухова на 2011-2015 роки
Глухів - 2011

3
ЗМІСТ

І. ПАСПОРТ Програми правової освіти населення міста Глухова на 2011-
2015 роки ……………………………………………………………………………..

ІІ. Загальні положення …………………….………………………………………..

ІІІ. Мета і завдання Програми ………………………………………………………..

ІV. Основні напрями реалізації Програми ………………………………………

V. Матеріально-технічне забезпечення виконання Програми ………………..

VІ. Очікувані результати …………………………………………………………..

VІІ. Основні заходи щодо виконання Програми ………………………………

4
І. ПАСПОРТ
програми правової освіти населення міста Глухова
на 2011-2015 роки
(далі – Програма)

1
Ініціатор розроблення програми
Виконавчий комітет міської ради
2
Розробник програми
Відділ з правової та внутрішньої політики
Глухівської міської ради
3
Відповідальні виконавці програми
Управління та відділи міської ради, установи та організації міста
4
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
Конституція України,
Закон
України
«Про місцеві державні адміністрації»,
Указ Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення», постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 року № 366 «Про Програму правової освіти населення України», розпорядження голови Сумської ОДА від 10 травня 2011 року № 332 «Про Програму правової освіти населення Сумської області на
2011-2015 роки»
5
Термін реалізації програми
2011-2015 рр.
6
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього
30 тис. грн.
6.1. Кошти державного бюджету

6.2. Кошти міського бюджету
20 тис. грн.
6.3. Коштів інших джерел фінансування
10 тис. грн.


5
Програма
правової освіти населення міста Глухова на 2011-2015 роки

ІІ. Загальні положення

Розбудова України як демократичної, правової, соціальної держави, головним обов'язком якої є утвердження та забезпечення прав та свобод людини, зумовлює необхідність підвищення рівня правової культури населення, потребує вирішення питань подальшого розвитку правосвідомості подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні правових знань. Недостатня правова обізнаність громадян часто є причиною порушень їх основних прав і свобод у повсякденному житті, серйозною перешкодою в реалізації ними конституційно закріплених норм. Таке становище зумовлює потребу у всебічному роз'ясненні правових актів, утвердженні їх у свідомості громадян та втілення у практику. Це може бути забезпечено, насамперед, шляхом удосконалення правової освіти населення.
Правова освіта – складова частина системи освіти, що полягає з проведенні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації ними своїх прав і свобод, а також виконання покладених обов'язків, що сприяють реалізації ними своїх прав і свобод, а також виконання покладених обов'язків.

ІІІ. Мета і завдання Програми

Програма правової освіти населення міста Глухова на 2011-2015 роки
(далі – Програма) передбачає створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань і навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрямки правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.
Набуття громадянами необхідного мінімуму правових знань забезпечується розгалуженою мережею загальноосвітніх та навчально- виховних закладів незалежно від форм власності, широким правовим
інформуванням через засоби масової інформації та культурно-освітні установи, в процесі лекційної пропаганди та фахової підготовки. Правова освіта має здійснюватися в усіх навчальних закладах.

Метою Програми є:
удосконалення системи правової освіти населення міста; набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права, підвищення загального рівня правової культури; виховання громадянина, здатного відстоювати та захищати свої права, формування його активної життєвої позиції; формування поваги до чинного законодавства України та міжнародного права; формування нетерпимості до насильства, правопорушень та злочинів.

6
Основними
завданнями Програми є:
створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи та обов'язки; забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації; підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед, учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, працюють у органах місцевого самоврядування, обрані депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін, журналістів, які висвітлюють правову тематику; широке інформування населення про правову політику держави та чинне законодавство; сприяння подоланню правового нігілізму серед населення; удосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері.
Мету та завдання Програми передбачається досягти шляхом:
визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості та правової культури конкретного громадянина, усього суспільства; активної участі в організації та проведенні заходів із правової освіти населення органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення; систематичного і безперервного поширення знань про державу та право серед населення, у тому числі шляхом оприлюднення в засобах масової
інформації нормативно-правових актів, коментарів до них, широкого розповсюдження правової літератури; забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до її джерел; поєднання правової освіти із загальною середньою, професійно- технічною і вищою освітою; розроблення сучасної методичної бази для реалізації всіх напрямків і форм правоосвітньої діяльності; удосконалення системи безоплатної правової допомоги; залучення громадян до участі в удосконаленні системи правової освіти; сприяння самоосвіті населення з питань держави та права; розширення ринку юридичних послуг; безпосередньої участі юристів у поширенні правових знань; міжнародного співробітництва з питань правової освіти населення; систематичного та оперативного оприлюднення правової інформації на офіційному сайті міської ради, сайтах установ та організацій міста, в засобах масової інформації.


7
IV. Основні напрями реалізації Програми

Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів навчального, виховного та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов’язків.
Методичні рекомендації з питань правової самоосвіти громадян розробляються Міністерством освіти і науки України, Міністерством юстиції
України та періодично публікуються у виданнях педагогічного, юридичного, культурно-освітнього спрямування.
Оперативне вирішення питань координації та методичного забезпечення правової освіти населення здійснюється міською міжвідомчою координаційно-методичною радою з правової освіти населення міської ради.
При необхідності можуть утворюватися відомчі координаційно- методичні ради з правової освіти населення на підприємствах, установах, в організаціях, навчальних закладах, закладах культури.
Методичне забезпечення правової освіти здійснюють міськрайонне управління юстиції, виконавчі органи міської ради, які визначають принципи, форми і методи проведення правороз'яснювальної та правовиховної роботи, проводять конференції, навчальні семінари та інші організаційно-методичні заходи, спрямовані на підвищення якості правопросвітницької роботи.
Правова освіта має здійснюватись у навчальних закладах міста, де буде проводитись позакласна, позааудиторна правонавчальна та правовиховна робота із залученням працівників правоохоронних органів, установ юстиції, юристів-практиків, представників правозахисних організацій та інших фахівців.
В усіх навчальних закладах обов'язково вивчаються питання держави та права, проводяться заняття з питань практичного застосування законодавства та інших нормативно-правових актів.
З метою задоволення потреб працівників у юридичних знаннях під час виконання ними своїх службових обов'язків і завдань, прийняття кваліфікованих рішень, реалізації наданих повноважень на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності запроваджується правове навчання.
Заклади культури здійснюють цілеспрямовану правову освітньо-виховну діяльність. З цією метою ними за участю міськрайонного управління юстиції, правоохоронних органів на громадських або договірних засадах створюються університети правових знань, лекторії, кінолекторії, проводяться виставки юридичної літератури, зустрічі з працівниками правоохоронних органів та інші заходи.
Для кваліфікованої правої освіти населення в засобах масової інформації запроваджуються сторінки, рубрики та інші популярні форми надання правової
інформації. Студія місцевого радіомовлення «Радіо-Глухів», місцеві газети систематично інформують населення про національне законодавство та міжнародні нормативно-правові акти, які діють в Україні, про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влад, а також про стан правопорядку,

8 боротьби з правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх, профілактику їх вчинення тощо.
Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань держави і права.
Кадровий потенціал правової освіти громадян складають представники міськрайонного управління юстиції, викладачі правознавства та інших юридичних дисциплін, а також представники органів місцевого самоврядування, правозахисних громадських організацій тощо.

V. Матеріально-технічне забезпечення виконання Програми
При розробленні та затвердженні міського бюджету виконавчий комітет міської ради щороку передбачає витрати на виконання програми правової освіти населення, спрямовують на ці цілі кошти установ, організацій, відповідальних за реалізацію її положень, залучають також кошти підприємств, організацій незалежно від форм власності.

VІ. Очікувані результати
Реалізація Програми сприятиме: підвищенню рівня правової культури громадян; формуванню в громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, національних правових цінностей, подоланню правового нігілізму; підвищенню ефективності викладання правових дисциплін у навчальних закладах міста; підвищенню рівня правової обізнаності населення.

VІI. Основні заходи щодо виконання Програми:
1. На виконання Національної програми правової освіти населення розробити та затвердити програму правової освіти населення міста на 2011-
2015 роки, переглянути склад міської міжвідомчої координаційно- методичної ради з правової освіти населення, вжити організаційні та інші заходи щодо підвищення ефективності їх діяльності.
Відділ з правової та внутрішньої політики міської ради.
Травень 2011 року
2. Проаналізувати стан правової освіти населення міста, розглянути дане питання на засіданні виконавчого комітету міської ради.
Міська міжвідомча координаційно- методична рада з правової освіти населення.
Січень 2012 року
3. Сприяти створенню координаційно-методичних рад з правової освіти населення на підприємствах, в організаціях, навчальних закладах.
Відділ з правової та внутрішньої політики міської ради, міськрайонне управління

9 юстиції, міська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення.
Протягом 2011-2015 рр.

4. Розробити та затвердити структуру юридичного всеобучу міста з метою охоплення ним усіх верств та соціальних груп населення.
Міська міжвідомча координаційно- методична рада з правової освіти населення, міськрайонне управління юстиції, відділ з правової та внутрішньої політики міської ради, відділ освіти міської ради.
ІV квартал 2011 року.
5. Організовувати та проводити конференції, семінари, інші правоосвітні заходи з питань підвищення рівня правової культури населення міста.
Установи та організації міста.
Постійно
6. Організувати проведення соціологічних досліджень з питань ефективності правоосвітньої діяльності та з урахуванням їх результатів розробляти практичні рекомендації щодо вдосконалення цієї роботи.
Міськрайонне управління юстиції, міська міжвідомча координаційно- методична рада з правової освіти населення.
Щороку

7. Переглянути склад лекторських груп, увести до них найбільш підготовлених юристів, спеціалістів управлінь та відділів міської ради.
Спрямувати пропагандистську діяльність на роз'яснення серед різних верств населення змісту політико-правових реформ, норм Конституції
України, Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, інших нормативно-правових актів.
Відділ з правової та внутрішньої політики міської ради, міськрайонне управління юстиції.
ІІІ квартал 2011 року

8. Практикувати проведення семінарів для працівників кадрових служб підприємств, установ, організацій.
Міськрайонне управління юстиції.
Щоквартально.
9. Провести міські огляди-конкурси:
- на кращу організацію правоосвітньої, правовиховної роботи серед навчальних закладів.

10
Міська координаційно-методична рада з правової освіти населення при виконавчому комітеті міської ради.
Щороку

- на краще висвітлення правоосвітньої, правороз'яснювальної проблематики друкованими засобами масової інформації.
Координаційно-методична рада з правової освіти населення при виконавчому комітеті міської ради.
Щороку
10. Продовжити практику проведення при центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрі зайнятості населення, управлінні праці та соціального захисту населення міської ради юридичних консультацій для різних категорій громадян.
Управління праці та соціального захисту населення міської ради, управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, міськрайонний центр зайнятості.
Постійно

11. Сприяти розвитку молодіжних та студентських громадських організацій для здійснення ними діяльності, спрямованої на задоволення
і захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших
інтересів молоді, підвищення рівня правової свідомості.
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради.
Постійно

12. Сприяння упровадженню системи безоплатної правової допомоги, що має забезпечити кваліфікований захист прав людини, створенню та функціонуванню громадських приймалень, консультативних пунктів та інших доступних широким верствам населення форм надання правової допомоги.
Аналіз діяльності громадських приймалень, що діють при відповідних органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, а також проблемних питань, що порушуються у зверненнях громадян з наданням рекомендацій щодо удосконалення відповідної роботи.
Міська міжвідомча координаційно- методична рада з правової освіти населення, міськрайонне управління юстиції.
Постійно
13. Сприяти створенню та функціонуванню молодіжних правових клубів та об’єднань молодих виборців.
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради.

11
Постійно
14. Проводити тижні, місячники правових знань у навчальних закладах міста. Організовувати роботу гуртків, факультативів правового спрямування.
Відділ освіти міської ради, відділ культури міської ради, відділ з питань правової та внутрішньої політики міської ради, управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, міськрайонне управління юстиції, міська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, установи та організації міста.
Постійно
15. Проведення олімпіад, конкурсів, вікторин та інших змагань з правознавства, конкурсів учнівських та студентських робіт, рефератів з питань історії, теорії держави та права, застосування норм чинного законодавства. Забезпечення бібліотек юридичною літературою, електронними носіями інформації. Інформування населення про новини в законодавстві шляхом оформлення у бібліотеках області постійно діючих книжкових виставок, стендів літератури з правової тематики.
Відділ освіти міської ради, навчальні заклади міста, міськрайонне управління юстиції.
Постійно
16. У закладах культури, бібліотеках міста активізувати діяльність правових лекторіїв, занять гуртків правознавців, вести пропаганду юридичної літератури, проводити для громадян консультації з правових питань. Проведення в закладах культури лекцій, бесід, консультацій для громадян з правових питань за участю працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів, органів юстиції.
Відділ освіти міської ради, відділ культури міської ради.
Постійно
17. Вивчити можливість створення в загальноосвітніх школах міста класів (груп) з поглибленим вивченням правознавства. Розроблення пам'яток, буклетів, методичних рекомендацій та посібників для дітей та молоді щодо їх прав та обов'язків. Забезпечення навчальних закладів та місць значного скупчення людей інформаційними стендами з правової тематики.
Відділ освіти міської ради.
2011 рік


12 18.
Забезпечувати всебічне висвітлення актуальних правових питань у засобах масової інформації, приділивши особливу увагу роз'ясненню відповідних актів чинного законодавства та практики їх застосування, діяльності органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості щодо боротьби зі злочинністю та корупцією, попередження правопорушень.
Міська міжвідомча координаційно- методична рада з правової освіти населення при виконавчому комітеті міської ради, управління та відділи міської ради, міськрайонне управління юстиції, Глухівський МВ УМВС України в Сумській області.
Постійно
19. Проведення засідань „круглих столів", прес-конференцій, передач в режимі прямого ефіру і зворотного зв'язку за участю керівників управлінь та відділів міської ради, юристів, провідних фахівців у галузі права.
Відділ з правової та внутрішньої політики міської ради, редакція газети «Народна трибуна», студія радіо-мовлення «Радіо-
Глухів».
Щороку
20. Широко використовувати святкування Дня юриста для поширення серед населення знань про державу та право, інформування громадян про правову політику держави, стан законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод людини.
Відділ з правової та внутрішньої політики міської ради, міськрайонне управління юстиції, Глухівський МВ УМВС України в Сумській області.
Щороку

Міський голова

Ю.О. Бурлака

Каталог: doc -> rishenna
doc -> Загальнонаціональна газета українського реєстрового козацтва №1-6 (259-264) грудень 2015 р., січень, лютий, березень 2016 р
doc -> Міністерство культури України Управління культури І туризму Рівненської облдержадміністрації Громадська Рада директорів обласних центрів народної творчості кз «Рівненський обласний центр народної творчості» рор
doc -> Епіграфом візьму слова шевченка… Ольга Богдан
doc -> Т. Б. Чернявська В. М. Грищенко екохвилинки у початковій школі програми, уроки, матеріали
doc -> Українська мова Вивчення теми


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка