Статья посвящена проблеме нравственного воспитания старших подростков в условиях полиэтнической среды общеобразовательной школы
Скачати 58.81 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.03.2017
Розмір58.81 Kb.

УДК 37.034:37.061-053.6
Надія ШАГАЙ,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри управління освітою
Рівненського державного гуманітарного університету

РОЛЬ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ЦІННІСНОГО
СТАВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ В
УМОВАХ ПОЛІЕТНІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаття присвячена проблемі морального виховання старших підлітків в
умовах поліетнічного учнівського середовища загальноосвітньої школи.
Ключові слова: моральне виховання, моральна вихованість, поліетнічне
учнівське середовище.

Статья посвящена проблеме нравственного воспитания старших
подростков в условиях полиэтнической среды общеобразовательной школы.
Ключевые
слова:
нравственное
воспитание,
нравственная
воспитанность, полиэтническая ученическая среда.

The article is dedicated to the problem of moral upbringing of senior teenagers
within the framework of pupils’ polyethnic comprehensive school enviroment.
Key words: moral upbringing, moral good breeding, pupils’ polyethnic
enviroment.
В умовах реформацій сучасного українського суспільства, переходу до нових стандартів освіти і виховання підростаючого покоління, загострення міжетнічних відносин, стає актуальним пошук нових шляхів удосконалення виховного процесу в контексті формування ціннісного ставлення школярів до оточуючого світу.
Першочергове значення у вирішенні цієї проблеми належить загальноосвітнім навчальним закладам, які здатні швидко реагувати на суспільні запити, інтереси та потреби молоді, вимоги держави щодо освіти і виховання особистості, а також мають передумови для підвищення ефективності виховного процесу з метою формування вихованості учнів.
Український народ, згідно з Конституцією, є поліетнічним утворенням, саме тому перед педагогами постає актуальне завдання: формування культури міжетнічних стосунків у школярів, прагнення жити в мирі та злагоді задля благополуччя нашої держави [3].
У Концепції національного виховання серед основних принципів, які мають бути враховані при організації виховної роботи, визначено принцип полікультурності виховання, який передбачає введення школяра у світ культури українського народу, як складової загальнолюдської культури, формування полікультурної компетенції, як системи культурологічних знань, загальнолюдських та національних цінностей, набуття вмінь позитивної
міжетнічної, міжкультурної взаємодії та відкритості до інших народів [2].
Питання морального виховання та формування ціннісного ставлення школярів до навколишнього світу стало предметом ряду досліджень. Зокрема, психологічні механізми та закономірності морального виховання учнів розкрито в дослідженнях психологів: І.Беха, Т.Ващенко, М.Іванчук,
Ю.Приходько та ін.
Проблему формування ціннісного ставлення, культури поведінки школярів на основі загальнолюдських моральних цінностей на сучасному етапі вивчали Л.Бондар, С.Волкова, Г.Іванова, В.Караковський, В.Кукушин,
Н.Мойсеюк, В.Перепелиця, П.Щербань.
Національний аспект у розвитку теорії морального виховання охарактеризовано Г.Ващенком, О.Вишневським, В.Кузем, М.Стельмаховичем,
Ю.Руденком. Технологічний підхід у навчально-виховному процесі обґрунтовано
Л.Маленковою,
О.Пєхотою,
Л.Шульгою.
Особистісно зорієнтований підхід в організації виховної роботи школярів досліджували
І.Бех, О.Бондаревська, В.Бучківська, К.Чорна, І.Якіманська.
Отож, визначена проблема частково представлена в наукових дослідженнях та публікаціях, саме тому констатуємо необхідність висвітлення
її теоретичних аспектів та виділення перспективних завдань діяльності навчальних закладів.
Мета статті полягає в обґрунтуванні ролі морального виховання у формуванні ціннісного ставлення старшокласників до навколишнього світу в умовах поліетнічного середовища.
Від розв’язання проблем виховання молодого покоління значною мірою залежить майбутнє української нації. Виховання, насамперед, спрямоване на засвоєння системи суспільних цінностей, норм, правил, на становлення духовно збагаченого громадянина, здатного відстоювати інтереси своєї держави. Одним
із пріоритетних напрямів сучасної виховної системи є моральне виховання, яке розглядається нами у двох аспектах: по-перше, це суспільне явище, яке зумовлюється національними особливостями та підпорядковується принципам та законам суспільного розвитку, по-друге, визначається можливостями та
інтересами кожної особистості зокрема, що передбачає врахування особливостей тих етнічних груп, які проживають на території України.
Нині існують неоднозначні погляди на зміст виховного процесу та його складові, що доводить багатоаспектність окресленого питання в умовах поліетнічного середовища. Зокрема, термін «моральне виховання» тлумачиться як: процес формування принципів загальнолюдської моралі (Н.Волкова); процес становлення системи моральних цінностей (Г.Іванова, В.Кукушин); корекція поведінки, виправлення бажань i почуттів, культивування чеснот на рiвнi мотивів діяльності (Карагодін В.М.); цілеспрямований процес організації та стимулювання різнобічної діяльності учнів, їх спілкування (О.Скрипченко).
Отже, моральне виховання означає процес і результат цілеспрямованої виховної діяльності педагога, яка передбачає формування моральних якостей, адекватної моральної поведінки та вчинків школярів у різноманітних життєвих ситуаціях. Метою виховної роботи є формування громадянських якостей,
позитивного ставлення до Батьківщини, родини, культури, звичаїв, традицій та обрядів українського та інших народів. Моральне виховання враховує національний характер, звичаї, традиції українського народу, ґрунтується на системі моральних якостей та цінностей, які засвоюються особистістю з ранього віку і визначають її моральну діяльність, поведінку та сформованість ціннісного ставлення до оточуючих у майбутньому [4].
Теоретико-методологічною основою морального виховання є система уявлень про «мораль», «моральність». Мораль – це система принципів, ідей, законів і правил поведінки, які регулюють гуманні стосунки між людьми і лежать в основі побудови суспільних відносин (за В.Малаховим). Таким чином, мораль виступає особливою формою регулювання суспільних відносин, як у межах окремого етносу, так і в міжетнічних стосунках, а також визначає ставлення особистості до оточуючого соціального і матеріального середовища.
Мораль означає також систему цінностей та ідеалів, які відображають рівень розвитку окремої особистості і суспільства в цілому. Актуальним у контексті нашого дослідження є етична категорія «моральність», яка в широкому розумінні є синонімом «моралі» і, водночас, показником розвитку кожного індивіда. Як сутність моралі, вона визначає особливості світогляду, поведінки особистості та результати її діяльності.
Психологи С.Анісімов, І.Бех, Л.Божович, О.Скрипченко, Л.Долинська аналізують моральність крізь призму системи психічних процесів і підкреслюють, що саме вона є важливим чинником регулювання власної поведінки особистості [1].
Врахування особливостей морального розвитку учнів старшого шкільного віку є визначальним в організації виховної роботи в контексті формування ціннісного ставлення до навколишнього світу. Старшокласники, за трактуванням
Л.Кольберга, знаходяться на постконвенційному
(принципіальний, або автономний) рівні морального розвитку, який характеризується тим, що учні намагаються з’ясувати та встановити для себе універсальні моральні цінності, у своєму ставленні до навколишнього світу орієнтуються на універсальні загальнолюдські етичні принципи справедливості, добра, взаємності, рівності [5].
Важливою умовою ефективності виховної роботи у контексті морального становлення є прогнозування результату виховного впливу, тобто моральної вихованості учнів. Під моральною вихованістю ми розуміємо певну властивість особистості, яка визначається наявністю і ступенем сформованості комплексу моральних якостей, що відображають розвиток особистісних характеристик, ставлень до оточуючого середовища, а також моральної поведінки.
Одним із важливих компонентів моральної вихованості школярів є мотиваційно-ціннісний, який передбачає наявність системи мотивацій для здійснення позитивних вчинків, а також сформованість ціннісного ставлення до навколишнього світу, яке в свою чергу охоплює наступні напрями:
ставлення до себе (адекватна самооцінка: бачення власних переваг та недоліків, готовність працювати над вирішенням проблем самовиховання, самовдосконалення);

ставлення до друзів, однолітків (вміння розуміти та співчувати, готовність допомогти, проявити терпимість до недоліків інших, здатність пожертвувати своїми переконаннями, інтересами заради друга);
ставлення до старших (батьків, вчителів), незнайомих людей (уважне ставлення до старших та оточуючих людей незалежно від обставин, вияв поваги до батьків, учителів);
ставлення
до
праці
та
громадських
доручень
(виконання запропонованого громадського доручення, надання допомоги батькам);
ставлення до природи (прояв любові та поваги до природи, активне піклування про її збереження, відчуття єдності з природою).
В умовах поліетнічного середовища зміст виховання в закладах освіти необхідно уточнити шляхом врахування окремих аспектів позитивного ставлення до: себе як представника певної етнічної групи і учасника міжетнічних стосунків; поліетнічності української держави та членів різних етнічних груп; міжетнічних відносин як важливого показника ефективної внутрішньої політики України; культурних надбань власної нації та культури інших етнічних груп, які входять до складу української нації.
Зазначені ціннісні позиції виступають основою для набуття системи переконань старшокласниками, характеризують їх внутрішню позицію у поліетнічному середовищі, трансформуються в особистісні цінності, і, як наслідок, сприяють формуванню культури міжетнічних відносин.
Розгляд окремих аспектів становлення ціннісного ставлення старшокласників до навколишнього світу в умовах поліетнічного середовища дозволив сформулювати пріоритетні завдання діяльності освітніх закладів:
1. Сприяти одержанню школярами знань про поліетнічний склад українського суспільства, нормативно-правові документи, які регулюють міжетнічні відносини.
2. Створення необхідних умов для усвідомлення учнями старших класів культурних особливостей етносів, які входять до складу української нації, норм та правил поведінки в поліетнічній групі.
3.
Формування у старшокласників системи стійких мотивів, стимулювання інтересу до вивчення культурних здобутків різних етнічних груп.
4. Розвиток активності в призмі етнонаціональної ідентифікації, готовність відстоювати етнічну приналежність, а також приймати компромісне рішення.
5. Набуття учнями старших класів навичок спілкування та толерантної взаємодії з представниками інших етнічних груп.
6. Стимулювання старшокласників до вдосконалення набутих умінь у поліетнічному середовищі і поширення знань у контексті етнокультурних здобутків.

Здійснення виховної роботи з метою формування адекватного ставлення до навколишнього світу можливе за умови врахування комплексного підходу, який передбачає створення особливого середовища, що є передумовою розвитку здатності до естетичного освоєння дійсності. Тобто, важливою є не лише кількість сформованих умінь і навичок взаємодії, а і їх якісна характеристика, яка виявляється як у розвитку всіх компонентів естетичної свідомості (почуттів, поглядів, переживань, оцінок, смаків, потреб та ідеалів), так і в активізації перетворюючої діяльності в мистецтві, праці, побуті, людських взаєминах. Формування у школярів естетичної культури сприятиме виробленню в них дієвих критеріїв естетичних цінностей, готовність та уміння вносити елементи прекрасного в стосунки з оточуючими.
Таким чином зазначимо, що формування ціннісного ставлення старшокласників до навколишнього світу в умовах поліетнічного середовища є не лише завданням морального виховання, а й невід’ємною складовою його змісту, важливим показником результативності виховної роботи в навчальних закладах, що передбачає водночас естетичні прояви у поведінці школярів.
ЛІТЕРАТУРА

1.
Вікова та педагогічна психологія / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська,
З.В.Огороднійчук. - К.: Просвіта, 2001. - 416 с.
2.
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
28 червня 1996 року. - К.: Право, 1996. - 55 с.
3.
Концепція національного виховання // Рідна школа. - 1995. - № 6. -
С.18-25.
4.
Руденко Ю. Українська козацька педагогіка / Ю.Руденко, О.Губко. - К.:
МАУП, 2007. - 384 с.
5.
Kolberg L., Kramer K. Continuities and Discontinuities in Childhood and
Adult Moral Development // Human Development. - 1969. - № 12.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал