Структура дистанційного курсу «ділова іноземна мова» для студентів спеціальностей «дошкільна освіта»
Скачати 60.96 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.02.2017
Розмір60.96 Kb.

СТРУКТУРА ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ
«ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»,
«ПОЧАТКОВА ОСВІТА»
Р.О. Павлюк м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка roman_pavljuk@mail.ru
Сучасний етап розвитку суспільства, науки характеризується тенденціями інформатизації, глобалізації, переходом до інформаційного суспільства тощо. Такі зміни в основному стосуються сфери освіти, оскільки саме освітній процес стоїть у центрі гармонійного та ефективного розвитку суспільства, держави.
Із поширенням
інформатизації, якісним удосконаленням
інформаційно-комунікаційних технологій, освітяни всього світу почали широко і активно впроваджувати ці технології у навчання. З самого початку їх застосування стало зрозумілим, що використання
інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні може стати шляхом до вирішення багатьох проблем у галузі освіти та підняти її на якісно новий рівень.
Ефективним засобом використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі сучасних вишів є розробка та впровадження дистанційних навчальних курсів, які допомагають студентові, майбутньому фахівцеві, на більш якісному рівні оволодіти відповідними професійно значущими компетенціями, удосконалити свої навички та уміння, розширити світогляд.
Для дистанційного навчання з використанням комп’ютерних технологій існує багато систем-оболонок. В основному вони є закордонними розробками, і принцип їхнього функціонування стандартний – це розподіл навчальної програми на курси. Серед найпопулярніших систем дистанційної освіти можна назвати такі: Ilias,
Moodle, Lotus. Перші дві – це системи з відкритим кодом (Open Source), тобто вони розповсюджуються безкоштовно та дозволяють редагувати й змінювати програмний код відповідно до потреб. Остання, Lotus, вимагає сплати за ліцензію на встановлення та не є системою Open
Source.
У Київському університеті імені Бориса Грінченка наразі ведеться активна робота із навчання науково-педагогічного складу розробки дистанційних курсів навчання на платформі Moodle. Більшість викладачів успішно пройшли таке навчання та більшість ефективно
впроваджує їх у практику. Лідером серед розробки дистанційних курсів для студентів є Інститут психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, працівники якого 100% пройшли навчання та багато з них уже отримала сертифікати на свої курси.
Активна робота ведеться й у інших структурних підрозділах:
Педагогічному, Гуманітарному інститутах, Інституті суспільства,
Інституті мистецтв, Інституті підвищення кваліфікації педагогічних працівників та Університетському коледжі.
Moodle, тобто модульне динамічне об’єктно-орієнтоване середовище для навчання, – це вільна система управління навчанням, орієнтована на організацію взаємодії між викладачем та студентами.
Також ця система використовується для організації традиційних дистанційних курсів. Середовище Moodle розроблена на PHP, з використанням SQL-бази, має модульну архітектуру, що дозволяє легко розгалужувати можливості. Також Moodle має продуману систему безпеки, а функції адміністратора дозволяють налаштовувати зовнішній вигляд системи та її функціональність, тобто включати або виключати вбудовані модулі. Привертає до себе увагу гнучкість системи, тобто викладач, наприклад, може власноруч контролювати доступ до своїх курсів, використовувати часові обмеження, створювати власні системи оцінки знань, контролювати запізнення студентів при виконанні завдань, дозволяти або забороняти перездачу тощо. Система підтримує показ будь-якого електронного формату документів, що є корисним при створенні курсів. Для організації взаємодії між учасниками навчального процесу існують чати та форуми з можливістю використання графічної
інформації, а також інструменти проведення онлайн-класів та надсилання відгуків студентам. Контроль знань здійснюється в системі за допомогою окремого модуля, який представляє багато видів тестів, можливість перетестування з дозволу викладача, можливість захисту від списування, шляхом редомізації питань та встановлення бази даних питань, для використання у тестах. До переваг цієї системи можна віднести і підтримку багатьох мов, у тому числі й української, а також можливість зацікавлення студентів використанням кросвордів та взаємної конструктивної критики [2, с. 491].
Нами розроблено дистанційних навчальний курс з предмету
«Ділова іноземна мова» для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» ОКР «спеціаліст», «магістр» на платформі
Moodle.
Мета курсу «Ділова іноземна мова» – сприяти практичному опануванню студентами системи англійської мови та нормативної бази
її функціонування в комунікативно-мовленнєвих ситуаціях у сфері

їхньої майбутньої професійної діяльності, якісній підготовці фахівця до
іншомовного спілкування у професійній сфері на основі світового досвіду та рекомендацій Ради Європи.
Засвоєння структури мови відбувається в типових комунікативних контекстах і основних видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні, письмі).
Передбачається розвиток у студентів навичок самостійної роботи під час виконання домашніх завдань (читання, переклад та переказ тексту, лексико-граматичні вправи, письмовий переклад, підготовка повідомлень тощо) і контрольних робіт, а також індивідуальне прослуховування аудіозаписів, перегляд відеоматеріалів, постійне навчання читання та розуміння англійської спеціалізованої літератури в контексті сучасного життя і певної сфери трудової діяльності.
На вивчення навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» відводиться 108 годин. Кількість кредитів, відповідних ECTS, – 3.
Програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» складається з таких змістових модулів: Модуль 1. Основи ділового мовлення у сучасному світі; Модуль 2. Основи ділової кореспонденції;
Модуль 3. Основи наукового фахового мовлення.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова»:
Модуль 1. Основи ділового мовлення у сучасному світі
Тема 1. Структура, зміст та завдання курсу. Особливості професійно-педагогічної комунікації. Мова ділових паперів (Структура, зміст та завдання курсу. Сутність, суб’єкт, об’єкт професійно- педагогічної комунікації. Комунікативність учителя. Комп’ютерні комунікації в освіті).
Тема 2. Пошук роботи. Оголошення про пошук роботи/вакансії.
Вимоги до кваліфікації (Successful search for a job. Questions you must ask yourself when beginning to search for a job. Methods of finding a job.
Suggestions that will help you to use want ads effectively).
Тема 3. Влаштування на роботу. Резюме. Види резюме. Основні вимоги до складання резюме (Resume. Basic requirements for a good resume. Types of resumes. Special suggestions that can help you write a perfect resume).
Тема 4. Співбесіда з роботодавцем. Основні вимоги та норми етикету (The job interview. Good interview. Guidelines).
Тема 5. Знайомство з фірмою. Структура фірми. Типи взаємин на фірмі (At the company office. Business structure, staff of the enterprise.
Classification of Organization Cultures).

Тема 6. У відрядженні. Замовлення номеру в готелі. Купівля квитка на потяг, літак (Reserving a room at the hotel. Buying a ticket).
Модуль 2. Основи ділової кореспонденції

Тема 7. Ділова телефонна розмова (A telephone talk with a company.
Telephone etiquette. Main rules of a business call. Business call manners.
Make an appointment).
Тема 8. Ділова кореспонденція. Структура ділового листа. Лист- запит (Kinds of sentences in a business letter. Characteristics of a letter.
Seven steps in planning a business letter).
Тема 9. Види ділових листів (Types of business letter. Main aim of an offer. Types of the quotation. Free and a firm offers).
Тема 10. Електронні засоби зв’язку. Факс. Телекс (Principle of a fax machine work. Advantages of sending messages by fax. Abbreviations used when sending telexes).
Тема 11. Інтернет. Електронна пошта (Tell the story of creating the
Internet. Purpose of using the Internet. Main spheres/branches of using the
Internet. E-mail. Abbreviations used when writing an e-mail message).
Тема 12. Конференції. Презентації.
Модуль 3. Основи наукового фахового мовлення
Тема 13. Анотації (Поняття анотації. Вимоги до написання анотації.
Структура анотації).
Тема 14. Реферат (Поняття реферату. Структура реферату. Вимоги до написання реферату. Мовні кліше).
Тема 15, 16. Доповідь (Поняття доповіді. Структура доповіді.
Вимоги до написання доповіді. Мовні кліше).
Тема 17, 18. Обговорення доповіді (Наукова дискусія. Мовні кліше).
Під час розробки дистанційного курсу нами враховані всі теми до кожного модуля та запропонована велика кількість додаткових навчальних матеріалів, які стануть у нагоді майбутньому фахівцеві та сприятимуть підвищенню його загальної професійної компетентності.
Розглянемо детально структуру навчального курсу на прикладі розробки однієї з тем. Зазначимо, що всі виучувані теми розроблені за
єдиною структурою: презентація до виучуваної теми, теоретичний матеріал, лексичний матеріал, практичне завдання до теми, аудитивні матеріали до теми, тест та корисні посилання до теми.
Розпочинаючи вивчення дисципліни, студент ознайомлюється із загальною презентацією курсу, робочою навчальною програмою, словником (українською та англійською термінологією), путівником по курсу (відомостями про викладача, структурою курсу, критеріями
оцінювання тощо), тематичним плануванням, картою знань та може висловити свої враження й побажання у форумі курсу (рис. 1).
Рис. 1. Структура дистанційного курсу «Ділова іноземна мова»
Карта знань курсу розкриває перед студентом загальну структуру курсу з конкретизацією тем, виучуваної дисципліни, завданнями, які він має виконати та принципом проходження підсумкової атестації (рис. 2).
Рис. 2. Карта курсу з дисципліни «Ділова іноземна мова»

Структура кожної виучуваної теми має такий вигляд (рис. 3).
Рис. 3. Структура теми з дисципліни «Ділова іноземна мова»
Натиснувши на кожне покликання, студент матиме доступ до завдань, які йому потрібно виконати або до матеріалів, з якими потрібно ознайомитись. Наприклад, щоб виконати завдання, що розміщені у розділі аудитивні матеріали, студент має завантажити на свій комп’ютер pdf-документ із завданнями та прослухати аудіо запис, що розміщено за посиланням із відповідною назвою (рис. 4).
Рис. 4. Аудитивні матеріали до теми 2 з курсу
«Ділова іноземна мова»
Виконавши усі завдання з усіх тем, студент має змогу перейти до розділів модульний контроль та підсумкова атестація (рис. 5).

Рис. 5. Модульний контроль та підсумкова атестація з курсу
«Ділова іноземна мова»
Таким чином, студент завершує вивчення курсу, виконуючи всі завдання та надсилаючи їх на електронну пошту викладача або здаючи особисто.
Вивчення курсу «Ділова іноземна мова» не обмежується лише виконанням завдань, що розміщені у рамках дистанційного курсу, оскільки сформувати іншомовну комунікативну компетентність неможливо без залучення людини до живого спілкування. У нашому випадку ми радимо застосовувати дистанційний курс лише для тих видів завдань, які потребують письмового виконання. Усі завдання, які побудовані на комунікативній основі (читання текстів, їх переказ, співбесіда з викладачем з виучуваної лексики та теми, що на ній грунтується) відбувається за реальної присутності викладача та студента, у режимі реального спілкування.
Список використаних джерел
1.
Абакумова О. О. Феномен дистанційної освіти в контексті сучасних соціокультурних змін / О. О. Абакумова // Вісник
НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – № 2.
– С. 7-10.
2.
Борисовська Ю. О., Козлова О.С., Лисенко О. А. Аналіз сучасних платформ дистанційного навчання
/

Ю. О. Борисовська, О. С. Козлова, О. А. Лисенко // Вестник
ХНТУ. Проблеммы высшей школы. – 2010. – № 2 (38). – С. 491-
496.
3.
Греков Є. А., Грекова М. М. Фактори розвитку дистанційної освіти в Україні та світі / Є. А. Греков, М. М. Грекова // Право і безпека. – 2012. – № 4 (46). – С. 217-221.
4.
Ділова іноземна мова: роб. навч. прог. [для студ. спец.
7.01010101/8.01010101
«Дошкільна освіта»,
7.01010201/8.01010201 «Початкова освіта» ОКР «спеціаліст»,
«магістр»] / уклад. Р. О. Павлюк, І. П. Сінельник. – К. :
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – 23 c.
5.
http://moodle.kmpu.edu.ua/pi/course/view.php?id=24.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал