Сучасна систематика засобів І методівСкачати 416.07 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації05.01.2017
Розмір416.07 Kb.
ТипЛекція
  1   2   3   4
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Кафедра теорії і методики фізичного виховання

ЛЕКЦІЯ № 3 модуль 1)

ТЕМА: СУЧАСНА СИСТЕМАТИКА ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ. КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ ЗАНЯТЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ. з дисципліни “ТіМВФВ” для магістрантів 5 курсу ФР

Лекція обговорена і затверджена на засіданні кафедри теорії і методики фізичного виховання (протокол № ___ від “___” ______________ 20___ року. Завкафедрою, к.пед.н., проф. Ю.В. Петришин
ПЛАН Засоби фізичного виховання як складові даного педагогічного процесу. Аналіз підходів до класифікації засобів фізичного виховання, та ознак цих класифікацій. Методи фізичного виховання як складові даного педагогічного процесу. Аналіз підходів до класифікації методів фізичного виховання, аналіз критеріїв та ознак цих класифікації.


1.

Засоби фізичного виховання як складові даного педагогічного процесу.
Аналіз підходів до класифікації засобів фізичного виховання, та ознак цих
класифікацій.
Термін "засіб" походить від слова "середній, "серединний. Засіб — це те, що створене людиною для досягнення певної мети. До засобів фізичного вдосконалення відносять фізичні вправи, природні сили природи і гігієнічні чинники.
Фізичні вправи - це основний і специфічний засіб фізичного виховання,
особливий вид рухової діяльності, за допомогою якого здійснюється направлена дія на
того, що займається
Фізичні вправи — рухові дії, за допомогою яких вирішуються освітні, виховні завдання і завдання фізичного розвитку. Багатократне виконання рухових дій складає фізичну діяльність. Природні сили природи, чинники гігієни є допоміжними засобами. З їх допомогою повніше і краще використовується основний засіб, створюються умови для ефективного впливу фізичних вправна тих, що займаються, а також успішної організації і проведення занять. Основні і допоміжні засоби фізичного виховання повинні застосовуватися в єдності. При виконанні окремо взятої фізичної вправи практично неможливо досягти педагогічних цілей і розвиваючого ефекту. Необхідне багатократне повторення вправи (наявність рухової діяльності) з тим, щоб удосконалити рух або розвинути фізичні якості. При цьому рухова діяльність супроводжується цілим поряд процесів, що відбуваються в організмі, і явищ (біохімічних, фізіологічних, психічних, інтелектуальних і ін.):
Рухова діяльність

Терміновий руховий ефект

Ефект сліду

Адаптаційний
ефект

Виконання фізичних вправ активує діяльність різних системі функцій організму і тим самим залишає свій "слід" (ефект) в організмі людини. В процесі багатократного повторення дій рухові ефекти "слідів, згідно теорії адаптації, накопичуються і сприяють процесу морфологічного, функціонального розвитку організму і соціально-психологічного розвитку особи тих, що займаються. Ж.Б.
Ламарк сформулював закон вправ так робота будує орган в міру його вживання. Проте дія руху на організм не обмежується розвитком його тілесних і духовних здібностей. У тій мірі, в якій рух впливає на організмі особу людини, сам організм за допомогою вправ будує свої рухи. Цю другу сторону закону вправи — "організація визначає і будує функцію у міру її виконання" — вперше сформулював Д. Дідро. Науково, ще в 1947 р, її обґрунтував НА. Бернштейн, який показав, що з кожним
новим рівнем нейрофізіологічної організації, що виникла у зв'язку із зміною умов життю, з'являється можливість реалізації неіснуючих раніше форм рухових дій. При цьому організм будує свої рухи не тільки, як затверджував Ж.Б.
Ламарк, в порядку простого повторення і накопичення ефекту вправи, а шляхом модифікованого повторення і відбору найбільш раціональних способів рішення виниклих рухових задач. Виділяють різні види ефектів, що виникають в організмі і психіці людини в
результаті застосування фізичних вправ: залежно від вирішуваних задач розрізняють освітній, оздоровчий, виховний, функціонально-розвиваючий, рекреаційний, реабілітаційний ефекти залежно від характеру вживаних вправ він може бути специфічним і неспецифічним (загальним залежно від переважної спрямованості на розвиток і вдосконалення якої- небудь здатності (функції) існує силовий, швидкісний, швидкісний-силовий, аероб, анаеробний і інші види ефектів залежно від досягнутих результатів ефект може бути позитивним, негативним або нейтральним
5)
залежно від часу, в рамках якого здійснюються адаптаційні (пристосовні) змінив організмі, ефект може підрозділятися на терміновий, який виникає після виконання одного або серії вправ водному занятті що відставлений (поточний) з'являється після декількох занять, кумулятивний (сумарний, який виявляється після якогось тривалого етапу, періоду занять. Одночасно фізичні вправи розглядаються і як метод навчання і виховання. Найважливіша ознака фізичних вправ як методу — повторюваність їх застосування, що дозволяє педагогові надавати необхідну дію на тих, що займаються. За допомогою фізичних вправ, з одного боку, здійснюється біологічна дія на
організм людини, змінюється його фізичний стан, з іншої - відбувається передача
суспільно-історичного досвіду одного з видів фізичної діяльності, тобто здійснюється
соціальна дія Характерною рисою фізичних вправ є те, що вони пов'язані з активною руховою діяльністю людей. Фізичні вправи є цілеспрямованими і свідомими діями, вони пов'язані з рядом психічних процесів, з уявленням про рухи, розумовою роботою, переживаннями, розвивають інтереси і відчуття, волю і характері є, таким чином, одним із засобів духовного розвитку людини. Фізичні вправи можна розглядати як один з показників єдності фізичної і психічної діяльності людини. Вони впливають не тільки на організм, але і на особистість тих осіб, що займаються. Окрім фізичних вправ, які історично виділилися з трудової, бойової і побутової діяльності (ходьба, біг, лазіння, стрибки, метання, перенесення вантажів, плавання і т.д.) і умовно називаються "природними", існують вправи, спеціально створені в процесі розвитку теорії і практики фізичного виховання. Це так звані
аналітичні вправи, вживані для навчання основам руху, створення "школи руху, розвитку основних фізичних здібностей (якостей, рішення спеціальних педагогічних і лікувальних задач.
Сюди відносять вправи на більшості гімнастичних снарядах, вправи з різноманітними снарядами і предметами і ін. Характерною особливістю цієї групи фізичних вправ є їх вельми значна абстрагованість від рухів і дій, що зустрічаються в практичному повсякденному житті. Оскільки фізичні вправи виникли на основі трудових дій, вони мають багато спільних рис. Ця спільність виражається в схожості їх біомеханічних, фізіологічних і біохімічних механізмів. Проте це не може служити основою для ототожнення фізичних вправі праці між ними є принципова відмінність. Як відомо, праця є процес, що здійснюється між людиною і природою. Змінюючи зовнішню природу, людина пристосовує її до своїх потреб. Але, діючи на природу і змінюючи її, людина в процесі праці змінює і саму себе. Проте дія фізичної праці на людину в процесі виробництва є супутнім чинником, підлеглим закономірностям розвитку виробництва. Кажучи про фізичну працю, слід враховувати не тільки власне рухову діяльність, м'язові зусилля, що здійснюються в процесі роботи, але і ту нервову напругу, психічні, вольові прояви, якими супроводжується виконання виробничих рухів. Що ж до фізичних вправ, то їх дія, як вже було сказано, направлена на природу самої людини і визначається закономірностями процесу фізичного вдосконалення. За допомогою фізичних вправі здійснюється направлена дія на людину для розвитку її фізичних і духовних здібностей. В окремих випадках у поєднанні з фізичними вправами, фізична праця, що проводиться в сприятливих умовах зовнішнього середовища (робота в лісів полі і т.д.), з певним дозованим навантаженням, може виступати як допоміжний засіб фізичного вдосконалення. Але використовувана таким чином, вона вже підкоряється цілям фізичного виховання, міняється її суть і спрямованість. Отже, фізичні вправи можна визначити як рухову діяльність, здійснювану за законами фізичного вдосконалення особи.
Чинники, що визначають дію фізичних вправ Фізичні вправи впливають не тільки нам язи людини. Вони чинять на неї багатобічну і глибоку дію. При виконанні фізичних вправ в організмі що займається здійснюється цілий ряд фізіологічних, психічних, біохімічних і інших процесів, які викликають відповідні зміни як в руховій, такі у вегетативній сферах. Систематичне застосування фізичних вправ удосконалює діяльність всіх органів і систем, сприяє позитивним перебудовам в роботі організму. Крім того, фізичні вправи є найважливішим засобом попередження захворювань і боротьби з ними. Але фізичні вправи, якщо вони застосовуються без урахування закономірностей фізичного виховання, можуть дати негативний ефект, заподіяти шкоду. Тому педагог повинен знати і враховувати вплив фізичних вправ в конкретних умовах, маючи на увазі, що організм людини — це єдине ціле і що будь- який рух викликає діяльність багатьох його органів і системі надає на нього загальну і цілісну дію.
Найбільш загальним чинником, що обумовлює раціональну дію фізичних вправ, є
педагогічно правильне керівництво заняттям, доцільність методики навчання і
виховання. Крім того, велику роль грають зовнішні і внутрішні чинники.
Індивідуальні особливості тих, що займаються (вікові, статеві, стан здоров'я і фізичного розвитку, рівень розумової, етичної, фізичної і емоційної підготовленості, режим праці, навчання, відпочинку, побуту. Одна і та ж фізична
вправа (біг, стрибки, метання і т.п.) залежно від індивідуальних особливостей надає різний ефект. Так, фізична підготовка (загальна і спеціальна) у спортсменів різної кваліфікації неоднакова, тому навантаження, середнє для майстра спорту, буде максимальним для спортсменів нижчих розрядів. Значну роль грають особливості самих фізичних вправ, тобто їх складність, новизна, емоційність, спрямованість, техніка, величина навантаження і т.д. Вправи, виконані неохоче, недбало, без зусилля, не можуть мати такий же вплив на тих, що займаються, як вправи, виконані свідомо і активно.
До особливостей зовнішніх умов відносяться метеорологічні, рельєф місцевості, якість устаткування, гігієнічна стани місць занять і ін.
Кваліфікація педагога. Педагог зобов'язаний знати основні наукові положення про працездатність людини, закономірність адаптації організму до фізичних навантажень і ін. Правильний і постійний облік чинників, що визначають вплив фізичних вправ, дасть педагогові можливість методично раціонально організовувати і проводити заняття, успішно вирішуючи задачі фізичного виховання.
Класифікація фізичних вправ Класифікація фізичних вправ - це розділення їх на групи (класи) відповідно до певної класифікаційної ознаки. За допомогою класифікації вчитель, викладач, тренер можуть визначати характерні властивості тих або інших фізичних вправ, їх освітньо-виховний потенціал, а отже, більш цілеспрямовано і ефективно підбирати ті вправи, які в більшій мірі відповідають вирішенню конкретних педагогічних задач, індивідуальним і віковим особливостям тих, що займаються, характеру фізкультурної діяльності і умовам проведення занять. Вданий час відомо більше 300 класифікацій фізичних вправ (Наталов, 1976). У зв'язку з тим, що теорія і практика фізкультурної освіти безперервно збагачується новими даними, класифікації не залишаються незмінними. Проблема вдосконалення класифікації полягає втому, щоб систематизувати все різноманіття
існуючих фізичних вправ, виходячи зоб єктивних можливостей, що представляються ними для формування фізичної культури особи в цілому і окремих її компонентів. Важливо також і те, щоб в класифікації передбачалася можливість появи і прогнозування нових форм фізичних вправ. Слід мати на увазі, що кожна фізична вправа володіє не одним, а декількома характерними ознаками. Тому одна і та ж вправа може бути представлена в різних класифікаціях. У зв'язку з цим не може бути створено придатної для кожного випадку єдиної класифікації вправ.
Найбільш поширені класифікації фізичних вправ:
1.
Класифікація вправ по переважній цільовій спрямованості їх використання.
2.
Класифікація вправ по їх переважній дії на розвиток окремих якостей
(здібностей) людини.
3.
Класифікація вправ по переважному прояву певних рухових умінь і навиків.
4.
Класифікація вправ по структурі рухів. В цьому випадку вправи
підрозділяються на циклічні, ациклічні і змішані.
5. Класифікація вправ, побудована по переважній дії на розвиток окремих
м'язових груп.
6.
Класифікація вправ по особливостях режиму роботи м'язів.
7.
Класифікація вправ по відмінності механізмів енергозабезпеченням

діяльності, що беруть участь в роботі.
8.
Класифікація вправ по інтенсивності роботи
Розглянемо їх.
1. Класифікація вправ по переважній цільовій спрямованості їх використання. За цією ознакою вправи підрозділяються на загально-розвивальні, професійно- прикладні, спортивні, відновні, рекреаційні, лікувальні, профілактичні і ін. У свою чергу, залежно від значущості їх у відповідному виді фізкультурної діяльності, вони можуть мати різні різновиди. Наприклад, спортивні вправи підрозділяються на змагальні, спеціально-підготовчі і загально-підготовчі. Змагальні вправи - рухові дії, які є предметом спортивної спеціалізації і виконуються відповідно до правил змагань поданому виду спорту. Спеціально- підготовчі вправи — це вправи, що представляють ті або інші варіанти вправи змагання. Обов'язковою ознакою цих вправ є істотна схожість з дією змагання як формою, такі за характером прояву зусиль. Загально-підготовчі вправи — це всі решта вправи, що включаються в спортивне тренування і слугують, перш за все, засобами загальної підготовки спортсмена.
2.
Класифікація вправ за їх переважною дією на розвиток окремих якостей
(здібностей) людини. За цією ознакою виділяють вправи для розвитку швидкісних, силових, швидкісний-силових і координаційних здібностей, витривалості, гнучкості, сенсорно-перцептивних, інтелектуальних, естетичних і вольових здібностей і т.д.
3.
Класифікація вправ за переважним проявом певних рухових умінь і навиків.
Тут зазвичай розрізняють акробатичні, гімнастичні, ігрові, бігові, стрибкові і інші вправи.
4.
Класифікація вправ за структурою рухів. В цьому випадку вправи підрозділяються на циклічні, ациклічні і змішані. До групи циклічних вправ входять ходьба, біг, плавання, веслування, пересування на велосипеді і на лижах, біг на ковзанах і ін. Їх характерними ознаками є закономірна послідовність, повторюваність і зв'язок самих циклів. До ациклічних вправ відносяться метання диска і молота, штовхання ядра, стрибки з місця, гімнастичні вправи на снарядах, ривок і поштовх штанги і ін. Тут кожна вправа є закінченою дією, а якщо вона багато разів повторюватиметься, тоне стане циклічним, оскільки повторення не витікає з суті самої дії. До змішаних вправ відносяться такі, в яких поєднуються дії циклічного і ациклічного типу. До цієї групи входять стрибки в довжину з розбігу, стрибки з жердиною, метання списа з розбігу і т.д.
5.
Класифікація вправ, побудована по переважній дії на розвиток окремих
м'язових груп. Залежно від того, на якім язові групи вони впливають, виділяють вправи для м'язів шиї і потилиці, спини, живота, плечового поясу, плеча, передпліччя, кисті, тазу, стегна, гомілки і стопи. Така класифікація широко застосовується при складанні комплексів силових вправ в процесі проведення занять по бодибилдингу, атлетичній гімнастиці, пауерліфтингу, гирьовому спорту і ін.
6. Класифікація вправ за особливостями режиму роботи м'язів. При цьому виділяють динамічні вправи, якщо в процесі виконання якої-небудь дії м'язи скоротившись, коротшають або подовжуються статичні (ізометричні, при виконанні яких довжинам язів при скороченні залишається незмінною комбіновані, тобто одночасно поєднуючі обидва режими роботи м'язів.
7.
Класифікація вправ за відмінностями механізмів енергозабезпеченням

діяльності, що беруть участь в роботі. В цьому випадку розрізняють вправи аеробного характеру, коли енергозабезпеченням роботи здійснюється в основному за рахунок процесів окислення за участю кисню анаеробного характеру, виконання яких відбувається в безкисневих умовах і анаеробно-аеробні вправи, тобто змішаного характеру.
8.
Класифікація вправ за інтенсивністю роботи. Існують різні способи оцінки інтенсивності, тому угрупування і рівні градації вправ за цією ознакою в окремих видах фізичної культури може відбуватися по-різному. Як правило, вони підрозділяються на вправи максимальної, субмаксимальної, великої, середньої, малої або помірної інтенсивності. Крім вказаних класифікацій існують і інші класифікації вправ події нарізні системи і функції організму (на розвиток органів дихання, кровообігу, вестибулярного апарату і т.д.), за снарядною ознакою (без снаряда, з снарядами і
ін.), по наочних формах застосування (гімнастика, спорт, ігри, туризм по числу тих, що займаються, виконують вправи (без партнера, з партнером. Не втратила своєї педагогічної цінності класифікація фізичних вправ, розроблена ПФ. Лесгафтом відповідно до дидактичного правила "від простого до складного. Розділи і основні групи його класифікації вправ наступні розділ — прості вправи (елементарні рухи, складні рухи, вправи з пересуванням, на місці, метання розділ — складні вправи або вправи з напругою, що збільшується (вправи з тим, що обтяжило, ускладнені, тривалі, ходьба і біг, вправив метанні із збільшенням напруги, вправив лазінні, вправив стрибках, вправив боротьбі
III розділ — вправи у вигляді складних дій (ігри, прогулянки, плавання, біг на ковзанах, фехтування. Класифікація ПФ. Лесгафта характеризує одну сторону фізичних вправ — їх складність.

Природні сили природи і гігієнічні чинники як засоби фізичного
виховання Природні сили природи (сонячна радіація, повітря, вода) є важливим засобом зміцнення здоров'я і підвищення працездатності людини. Одне з головних завдань фізичного виховання — формування у школярів основних знань, про вплив на організм природних сил природи, а також практичних навиків їх використання в самостійних заняттях фізичними вправами і в повсякденному житті. В процесі фізичного виховання природні сили природи застосовуються у поєднанні з рухами (заняття фізичними вправами на повітрі, при опромінюванні сонячними променями, у воді і т.п.), а також у вигляді спеціальних процедур повітряні і сонячні ванни, купання і ін.). Вони можуть бути використані вдвох напрямах по-перше, для створення умов успішної організації і проведення занять фізичними вправами і, по-друге, для гартування організму тих, що займаються. Сприятливі умови зовнішнього середовища підсилюють позитивний вплив фізичних вправ, дозволяють застосовувати значне навантаження, організовувати раціональний відпочинок, викликають у тих, що займаються позитивні емоції, бадьорість і життєрадісність. Необхідно відзначити, що у високогірних районах, тобто в особливих умовах зовнішнього середовища, природні сили природи надають особливо велику дію на організм. Як показує досвід, під час тренувань спортсменів
різних спеціалізацій (легкоатлетів, ковзанярів, лижників) в цих умовах, включаючи період акліматизації, підвищуються функціональні можливості їх організму. При переході до звичайних, рівнинних умов спортсмени протягом певного часу можуть виконувати велику за об'ємом і інтенсивності роботу, що сприяє поліпшенню спортивних результатів. Таким чином, високогірні умови набувають якби специфічного "тренуючого" значення. Методика використання природних сил природи повинна спиратися на дослідження єдності організму і середовища, впливу середовища на організм тих, що займаються. Велике значення в процесі фізичного виховання, фізичної рекреації, занять спортом має гартування, тобто створення стійкості організму до дії несприятливих природних чинників холоду, жари, підвищеної сонячної радіації (особливо при їх різких коливаннях. Гартування дає можливість зберігати здоров'я і працездатність. Тому його необхідно проводити з найбільш раннього віку. Для різностороннього гартування потрібно застосовувати засоби, що по-різному впливають на організм вода і повітря різної температури, перебування під сонячними променями і т.п.). Виконання при цьому фізичних вправ підсилюється гартуючою дією природних сил природи. Цей ефект, отриманий в процесі занять фізичними вправами, володіє здатністю до перенесення, тобто він виявляється і в інших видах діяльності людини, зокрема — в трудовій і у військовій, що підсилює прикладне значення самого фізичного виховання. Гартування допомагає прояву вольових якостей осіб, що займаються, особливо за несприятливих зовнішніх умов занять. За допомогою фізичних вправі природних сил природи можна розвинути опірність організму до неспецифічних дій (заколисуванню, вібрації, перевантаженням, стану невагомості і
ін.). Як допоміжний засіб фізичного виховання також використовуються полювання, рибна ловля, що проводяться в сприятливих умовах природних сил природи. Особливо це важливо для осіб зрілого і старшого віку. До гігієнічних чинників відносять заходи щодо особистої і суспільної гігієни праці, побуту, відпочинку, харчування, навколишнього середовища і т.д. В процесі виконання фізичних вправ, що різносторонньо впливають на організмі особистість тих, що займаються, дотримання гігієнічних нормі правил є обов'язковим, оскільки це підвищує ефект дії вправ. Велике значення в створенні необхідних гігієнічних умов має стан матеріально-технічної бази, спортивного устаткування, інвентаря і одягу. Істотну роль в процесі систематичних занять фізичними вправами має також науково обґрунтований режим чергування навантаження і відпочинку і ведення здорового образу життя, до яких відноситься харчування, відсутність шкідливих звичок. Вданий час з'явилося багато видів рухової активності, які складаються з відомих і традиційних вправ, але при своєму поєднанні і змінених умовах виконання, набувають привабливості у різних вікових груп населення (спінбайк- аеробіка, роуп-скіппінг, аквааеробіка і ін.).
2.

Методи фізичного виховання як складові даного педагогічного процесу.
Аналіз підходів до класифікації методів фізичного виховання, аналіз
критеріїв та ознак цих класифікації.
Перед педагогом при рішенні виховно-освітніх задачі завдань фізичного розвитку в процесі фізичного виховання, спортивного тренування, фізичної
рекреації і реабілітації особливо важливого значення набувають способи застосування вибраних засобів, які допоможуть успішніше і продуктивно їх досягти. Цей пошук пов'язаний з вибором ефективних методів навчання руховим діям, розвитку фізичних якостей (здібностей) і виховання особистісних властивостей. Існують різні визначення методів. Найчастіше поняття "метод" визначають як шлях досягнення поставленої педагогічної мети як певний спосіб застосування яких-небудь засобів з відомою, наперед наміченою метою як спосіб взаємної діяльності педагога і учня, за допомогою якого досягається виконання поставлених завдань як сукупність прийомів і правил діяльності педагога, вживана для вирішення певного кола завдань як певним чином впорядковану діяльність, тобто систему цілеспрямованих дій, що приводять до досягнення результату, відповідного наміченій меті як форму освоєння учбового матеріалу і ін. Не дивлячись на деякі відмінності в розумінні категорії "метод" можна виділити ряд загальних істотних ознак, властивих багатьом з цих визначень
1.
Будь-який метод припускає усвідомленуПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка