Сучасне суспільство змінюється досить швидко, важко прогнозувати
Скачати 248.16 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації15.01.2017
Розмір248.16 Kb.


2
3

ВСТУП
Сучасне суспільство змінюється досить швидко, важко прогнозувати навіть найближче майбутнє. Тому неможливо передбачити, які знання можуть знадобитися дитині в її позашкільному житті, а які — ні.
Враховуючи це, вчитель початкових класів має навчити учня самостійно здобувати знання, знаходити найоптимальніші рішення певної проблемної ситуації, аргументовано відстоювати власну позицію, чітко висловлювати свою думку, мати розвинені комунікативні здібності.
Дитина, яка не вміє працювати з книгою творчо і самостійно, критично самостійно читати, самостійно виконувати завдання, робити висновок, переживає великі труднощі в процесі навчання, їй не цікаво на уроках, вона приречена на розумову обмеженість і зубріння. Такий учень не зможе об’єктивно оцінити себе та оточуючих, в повній мірі реалізувати себе, свої
індивідуальні здібності, свої схильності та інтереси.
Критичне мислення як інноваційна педагогічна технологія допомагає готувати дітей нового покоління, які вміють розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших. При запровадженні цієї технології знання засвоюються набагато краще, адже вона спрямована не на запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес пізнання світу, на постановку проблеми та пошук її вирішення.
ВИКОРИСТАННЯ
ЕЛЕМЕНТІВ
ТЕХНОЛОГІЇ
РОЗВИТКУ
КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Технологія формування та розвитку критичного мислення є однією з
інноваційних педагогічних технологій, що забезпечує перехід до нового типу гуманістично-інноваційної освіти,бо в ній увага переноситься на процес набуття школярами знань, умінь, навичок, життєвого досвіду, які трансформуються в компетенції.
Як відомо, учні не отримують навичок критичного мислення автоматично. Вони формуються і розвиваються при певній систематичній організації. Системне запровадження цієї технології в школі призводить до того, що усі учні поступово опановують її не тільки як навчальну технологію, вміння самостійно вчитися, критично мислити, але і використовувати свої знання у повсякденному житті. Саме завдяки критичному мисленню традиційний процес пізнання знаходить індивідуальність і стає свідомим, безперервним та продуктивним.
Критичне мислення – це процес, в якому перший крок - ознайомлення з
інформацією, а останній – прийняття рішення. Якщо людина самостійно аналізує інформацію, намагається знайти оптимальний шлях вирішення проблеми, бачить допущені помилки, свої та чужі, доводить аргументовано

4 свою думку і може змінити її за умови доведення помилковості свого судження, то можна сказати, що людина мислить критично.
Освітня технологія розвитку критичного мислення в процесі навчання дитини — це сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають учнів до дослідницької творчої активності, створюють умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань.
Критичне мислення — мислення самостійне. Учні повинні мати достатньо свободи, щоб мислити і самостійно вирішувати найскладніші питання.
Технологія формування та розвитку критичного мислення – система діяльності, що базується на дослідженні проблем та ситуацій на основі самостійного вибору, оцінки та визначення міри корисності інформації для особистих потреб і цілей.
Критичне мислення є досить складним процесом творчої переробки
інформації, пов’язаної з її усвідомленням, переосмисленням такої діяльності.
Характерні ознаки критичного мислення:
1 Самостійність
2 Постановка проблеми
3. Прийняття рішення
4. Чітка аргументованість
5 Соціальність.
Вміння критично просіювати інформацію, перевіряти її на предмет достовірності та вагомості, необхідні сучасній людині для досягнення успіху в житті
Розвиток критичного мислення допомагає учням не лише під час роботи з інформацією в школі, але й стає основою для формування логічного мислення та розмірковування.
Педагог, який використовує елементи технології розвитку критичного мислення, вчить учнів, перш за все, задавати питання типу:
-
Що я думаю по це?
-
Як нові знання відповідають раніш отриманим?
-
Що я можу робити по-іншому після вивчення нового матеріалу?
-
Як нові знання впливають на мою думку, погляд, рішення?
Навчити учнів формулюванню питання-непроста справа. Вчитель сам повинен знати питання якого характеру можна задавати в даному випадку, якій дитині його поставити, яку форму використати.
Для того, щоб технологія використання критичного мислення формувала та розвивала творчу особистість учня початкових класів, вчителю треба знати основні елементи критичного стилю мислення учнів, а саме:

5 1.
Здатність впевнено орієнтуватися у навчальному матеріалі, оцінювати ступінь достовірності інформації.
2.
Відкритість до нестандартних способів розв’язування задач.
3.
Готовність до конструктивного діалогу, відстоювання власної точки зору та перегляду її.
4.
Самодіагностика рівня сформованості різноманітних умінь і навичок.
5.
Рефлексія всіх пунктів свого навчального маршруту в контексті підготовки до майбутньої професійної діяльності.
Педагог повинен знати етапи критичного мислення і вміти передбачати дії учнів на кожному із цих етапів, а саме:

Етапи критичного мислення
Дії учнів
1. Ознайомлення з новою
інформацією
Дослідження предмета, розуміння його суті.
2. Вивчення різних точок зору на неї Ознайомся з кількома точками зору.
Порівняй їх.
3. Визначення власної думки, позиції
Зроби свій висновок стосовно цієї
інформації
4. Добір доказів на підтвердження власної думки
Запиши докази на користь свого висновку.
5. Прийняття рішення з опорою на докази
Чітко та ясно поясни свою думку.
Працюючи з технологією розвитку критичного мислення,слід усвідомлювати, що навчити учнів мислити критично з першого уроку фактично неможливо. Критичне мислення формується поступово, воно є результатом щоденної кропіткої роботи вчителя й учня, з уроку в урок, з року в рік. Не можна виділити чіткий алгоритм дій учителя з формування критичного мислення в учнів. Але можна виділити певні умови, створення яких здатне спонукати і стимулювати учнів до критичного мислення:
-
Відведення певного проміжку часу на те, щоб ознайомитися із
існуючими поглядами, одговорити їх, зробити висновки.
-
Дозвіл на розмірковування, записування своїх припущень,визначення
їх правильності чи помилковості.
-
Створення атмосфери очікування великої кількості різноманітних думок.
-
Залучення учнів до обговорення, формування в них почуття відповідальності за прийняте рішення.
-
Повага і цінування думок інших.
Структуру уроку, на якому використовуються елементи технології розвитку критичного мислення, має три етапи: актуалізація, усвідомлення,

6
рефлексія. Деякі вчителі-практики додають ще два етапи: розминка
(створення сприятливого психологічного клімату на уроці) та обґрунтування навчання (постановка мети уроку).
На етапі актуалізації вчитель розвиває когнітивні уміння учнів
(мислення, пам'ять, увагу, уяву, комунікативні вміння), визначає проблемне питання, організовує висування учнями пропозицій, обговорення мети уроку.
На етапі усвідомлення учні вступають в безпосередній контакт з
інформацією (читають, слухають, проводять досліди).
На етапі рефлексії учні переказують, висловлюють свої думки, доводять
їх, обмінюються своїми ідеями, переробляють нові знання на власні; запам’ятовують матеріал, так як розуміють його; активно обмінюються думками; удосконалюють і поповнюють словниковий запас; складається різноманітність міркувань; вибір правильного варіанту.
Деякі методи та форми роботи з технології «Критичне мислення»
1.

Стратегія «Асоціативний кущ» (використовується на етапі актуалізації і рефлексії)
Алгоритм роботи:
1). Записати на дошці в центрі ключове слово чи фразу;
2). Записати будь-які слова чи фрази, які спадають на думку;
3). Ставити знаки питання біля частин куща, в яких є невпевненість;
4). Записувати всі ідеї, які з’являються чи скільки дозволяє час.
2.

Стратегія «Есе» (використовується на етапі рефлексії, актуалізації)
Есе як метод формування критичного мислення полягає у написанні тексту в довільному стилі. Есе може бути абсолютно вільним чи аргументованим
(від 5 до 20 хвилин)
Алгоритм роботи:
1). Збирання інформації за проблемою.
2). Аналіз інформації.
3). Виявлення власної точки зору.
4). Викладання власної точки зору.
3.Стратегія «Дискусія»
Досить актуальним на сьогодні методом формування критичного мислення є різні види дискусій, дебатів.
Дискусії і дебати дозволяють ефективно розв’язувати проблеми через самовираження, вчитися аналізувати ситуацію, добирати аргументи для розв’язання проблеми, розвивати комунікативні навички.
Алгоритм роботи:
1). Оголошується проблемне питання дискусії.
2). У групі одна пара обирає позицію «ЗА», інша – «ПРОТИ».

7 3). Кожна пара обговорює свою позицію, добирає аргументи на її підтримку.
4). Через деякий час утворюються нові пари, які складаються з учасників, що займали одну і ту ж саму позицію, але з інших груп.
5). Учасники в нових парах порівнюють свої аргументи, додають за необхідності нові.
6). Учасники повертаються до своїх початкових пар, маючи
«удосконалений список» аргументів.
7). Проводиться дискусія у своїй групі серед двох пар.
8). Кожний учасник дискусії викладає власну позицію, скориговану під час дискусії, у вигляді есе.
4. Стратегія «Кероване читання з передбаченням»
Алгоритм роботи:
1). Після ознайомлення з назвою тексту та його автором перед читанням ставлю дітям питання, які дозволяють зробити припущення, про що саме буде текст (робота в парах чи групах).
2). Текст розподіляється на частини, і далі читати його учні будуть частинами. Зупинки треба роботи на найбільш цікавих місцях, створити
інтригуючу ситуацію очікування.
3). Після читання кожної частини учням ставляться запитання. Пропонується зробити передбачення стосовно того, що буде далі. А після читання наступної частини це передбачення аналізується.
5.Стратегія «Метод прес» (використовується на будь - якому етапі уроку)
Алгоритм роботи:
1). Висловлюю свою думку: «Я вважаю…»
2). Пояснюю причину такої точки зору: «Тому що…»
3). Наводимо приклад додаткових аргументів на підтримку своєї позиції:
6.Стратегія «Порушена послідовність»
Алгоритм роботи:
1). Учням пропонується кілька речень з тексту, записаних у порушеній послідовності.
2). Учнів об’єднують у групи. Кожна група повинна запропонувати свою послідовність поданих речень. Результат фіксується у зошитах.
3). Читання тексту і перевірка результатів.
4). Обговорення.
7.Стратегія «Взаємні запитання»
Алгоритм роботи:
1). Текст або матеріал для вивчення поділить на логічно завершені частини.
2). Учні вголос читають за цілими частинами, ставлять самі запитання:
- Одне одному в групі;
- Одне одному в парах;

8
- Одна пара (група) інший.
8.Стратегія «Письмо в малюнках»
Алгоритм роботи:
1). Намагайся намалювати те, що хотів сказати при роботі над матеріалом.
2). Власні враження, відношення до подій перенести на аркуш паперу.
9.Стратегія «Розв’язання задач-жартів» (використовується на будь-якому етапі)
Побудова, зміст, запитання в цих задачах незвичні. Вони лише побічно нагадують математичну задачу. Суть задачі замасковано зовнішніми, другорядними умовами. Для правильного їх розв'язання не вимагається виконати арифметичні дії, вони базуються на здогадці, кмітливості.
У роботі з формування критичного мислення вчителю слід дотримуватися послідовності:
1. Набуття знань про сутність критичного мислення, усвідомлення необхідності оволодіння уміннями критичного мислення.
2. Формування умінь критичного мислення шляхом виконання спеціальних алгоритмічних правил.
3. Розв’язання задач, виконання практичних дій щодо застосування умінь критичного мислення у типових ситуаціях.
4. Застосування умінь критичного мислення при вивченні нового матеріалу, в нестандартних ситуаціях; поглиблення засвоєних умінь шляхом використання їх у подальшій практичній діяльності.
Важливою педагогічною умовою формування критичного мислення учнів є створення зацікавленості і доброзичливої співпраці на уроці, активне залучення до парної і групової роботи. Вже починаючи з дитячих років дитину треба привчати формулювати свої думки, оціночні судження, переконання, незалежно від інших. Тобто, мислення може бути критичним тільки тоді, коли воно має індивідуальний характер. Для розвитку позитивної самооцінки дитини молодшого шкільного віку надзвичайно важливим є відчуття, що вона в результаті самостійного пошуку прийшла до висновку, який приближається як вірний і іншими членами колективу, і вчителем.

Методи та форми роботи технології розвитку критичного мислення
для розвитку когнітивних умінь учнів
(мислення, пам'ять, увагу, уяву, комунікативні вміння)

Когнітивни
й процес
Назва методів та
форм роботи
технології
розвитку
критичного
Опис суті методів та форм роботи
технології розвитку критичного мислення

9
мислення
Розвиток мислення
1.
«Мудра сова»
Пошук відповіді на запитання, доповнення відомостей.
2.
«Зайві картинки»
Пошук зайвих картинок у запропонованому наборі із обґрунтуванням вибору
3.
«Запитання для сусіда»
Розподіл учнів на пари, в яких кожний задає від 5 до 10 питань партнеру.
4.
«Чарівна скринька»
За описом визначити, що знаходиться в скриньці.
5.
«Слова - асоціації»
До наведених слів допишіть асоціації, закрийте запропоновані слова, за словами-асоціаціями назвіть запропоновані слова.
6.
«Утвори пару»
До наведених іменників підбери відповідні прикметники, закрийте
іменники. За прикметниками назвіть
іменники.
7.
«Утвори групи»
Із наведених слів утвори 4 пари, обґрунтуй свою думку.
8.
«Визнач зайве»
У наведених словах визнач зайве, обґрунтуй свою думку.
9.
«Підбери синоніми»
Підібрати до запропонованих слів синоніми
10.
«Визнач синонімічні групи»
Із наведених слів виділити синонімічні групи
11.
«Підбери антоніми»
Підібрати до запропонованих слів антоніми
12.
«Вгадай слово»
За кількома ознаками, названими учнем, діти повинні назвати його.
13.
«Знайди відповідь»
Вчитель залучає учнів до діяльності з пошуку відповіді на питання різних типів:
-прямі запитання
- запитання на тлумачення
-запитання на застосування знань
-аналітичні запитання
-запитання на синтез
-запитання на оцінку
14.
«Архімед»
Дітям пропонується знайти якомога більше рішень поставлених перед ними проблем. Наприклад: як допомогти героєві подолати труднощі?
15.
«Читання з
Читання супроводжується позначками:

10 позначками»
-
«це я знав раніше »- В
-
«це нове для мене »-Н
-
«це мені цікаво »-?
16.
«Кубування»
Виготовлення кубу, на гранях якого записані питання.
17.
«Робота довідкового бюро»
Самостійний пошук і повідомлення нової
інформації
18. «Щадне опитування»
Текст підручника розбивається на логічно закінчені частини. Вчитель або сильніші учні читають невеличку частину тексту.
Діти об’єднуються у дві групи. Учитель становить запитання до прочитаного тексту.
На нього відповідає перша група. При цьому кожній учень дає відповідь на запитання свого сусіда по парті – учня другої групи. Потім на це запитання відповідає сильний учень або вчитель.
Учні Другої групи, вислухавши відповідь учителя, порівнюють її з відповіддю товариша
і виставляють йому оцінку. На наступне запитання відповідають учні другої групи, а першої їх вислуховують. Тепер вони виконують роль викладача і після відповіді вчителя виставляють оцінку учням другої групи. Таким чином, поставивши 10 запитань, ми досягаємо того, що кожний учень у класі відповість на 5 запитань, прослуховуватиме відповіді вчителя й оцінить свого однокласника.
Розвиток пам’яті
1.
«Зоровий диктант»
Учням демонструються кілька малюнків.
Вони повинні записати слова, не порушуючи послідовності.
2.
«Письмо по пам’яті»
Учням пропонується за певний проміжок часу вивчити усний текст (в основному віршований), записати його.
3.
«Знайди відмінності»
До тексту, що вивчається, готують схематичний малюнок. Запам’ятовують його. У другому варіанті схематичного малюнку визначають відмінності
4.
«Живімалюнки
(правила, приклади)»
Учні зображають свої асоціації до змісту прочитаного, почутого, вивченого.
5.
«Кросворди»
Учні самостійно на задану тематику складають кросворди, розв’язують їх.
Розвиток
1.
«Юний
Учні за певним завданням складають

11 словесної творчості письменник» міні-твори різних жанрів.
2.
«Телеведучий»
Учню пропонується озвучити наданий малюнок, схему, плакат
3.
«Радіодіджей»
Учень висловлює свою думку на запропоновану тематику.
4.
«Мікрофон»
Учні в певній послідовності висловлюють
1-2 слова на запропоновану тематику
5.
«Сенкен»
Правила складання сенкена:
1 рядок- 1слово - назва (ім..)
2рядок - 2слова – ознака (прикм.)
3 рядок -3 слова – дія (дієслова)
4 рядок - 4 слова (ставлення)
5 рядок- 1 слово – синонім до 1 слова
Розвиток уваги
1.
«Хто шукає, той завжди знайде»
Пропонується знайти в тексті визначені слова, фрази і подовжити їх.
2.
«Встанови зв’язок»
Учням пропонується ключеві слова нової теми. Після вивчення нового матеріалу вони пояснюють зв'язок, утворивши нові смислові пари.
Розвиток уяви
1. «Театр мімів»
За допомогою міміки зобразити ключові слова уроку
2.«Я- літературний герой»
Уявити себе певним літературним героєм
і від його імені скласти розповідь.
3.
«Веселі скульптури»
Учні зображають алгоритм дій, що розглядались на уроці.


Зразки використання методів та форм роботи технології розвитку
критичного мислення на уроках читання в 4 класі за підручником
Савченко О.Я. «Читанка» (Підр. для 4 кл. – К.:Освіта,2004-Ч.2-175с.:іл..)

№ Тема розділу та уроку
Практичне використання
Назва прийому, елементу критичного мислення
1.
«Міфи народів світу» (тема)
1.1Знайдіть додаткову інформацію про те, як прадавні слов’яни пояснювали походження птахів
«Довідкове бюро»
1.2 Чим міф відрізняється від оповідання?
Проблемне питання
1.3 Складіть сенкен із словом «міф» «Сенкен»
Тема «Сторінки історії»

12 2
О.Олесь
«Наші предки
– слов’яни»
2.1 Оселялись цілим родом: що людина, як одна?
Запитання на синтез
2.2. Поставте по 3 запитання за змістом сусіду по парті
Запитання на застосування наявних знань
3.
О.Олесь
«Ярослав
Мудрий»
3.1 Складіть сенкен із словом
«князь»
«Сенкен»
3.2 Чим повчальна заповідь
Ярослава Мудрого для нас?
Проблемне питання
4.
І.Крип’якевич
«Книги за княжих часів»
4.1.Супроводіть своє читання позначками:
-« Це я знав раніше »-В
-« Це нове для мене »- Н
-«Це мене зацікавило »-?
«Читання з позначками»
5.
Наталя Забіла
«Старовинне місто»
Прочитавши текст, виконайте завдання:
-Скільки вулиць та річок згадують в тексті?
-Знайди в тексті речення та продовж його:
«Багато чого можна дізнатися з розкопок …..»
«Тепер Хрещатик зовсім інший….»
«Якщо була така небезпека….»
«Хто читає швидше?»

6.
І.Боднарчук
«На новій землі»
6.1 Підготуйте розповідь про те, як живуть українці за кордоном.
«Довідкове бюро»
7. Ю.Збанацький
«Гвардії
Савочка»
7.1 Складіть сенкен із словом
«війна»
«Сенкен»
7.2 Питання граней:
-Що відомо про час події?
-Яким уявляєте Савочку?
-Діти на війні: правило чи виняток?
«Кубування»
7.3. Уявити себе певним літературним героєм і від його імені скласти розповідь.
«Я- літературний герой»
7.4.
- Які події відбувалися на Донбасі під час ВВв?
- Як вшановують пам'ять загиблих у
ВВв сьогодні?
«Довідкове бюро»
Тема «Поетична світлиця»
8. І.Я.Франко
«Дивувалася
8.1 За допомогою міміки зобразити ключові слова уроку.
«Театр мімів»

13 зима»
9. І.Я.Франко
«У долині село лежить»
9.1.Знайдіть автобіографічні факти, зазначені в поезії

«Мудра Сова»
10.
П.Г.Тичина
«Гаї шумлять»
10.1. За допомогою зорових, слухових, почуттєвих слів - символів пояснити, «чого душі» поета «так весело».
«Встанови зв’язок»
11. М.Т.Рильський
«Ким хочеш бути, хлопчику?»
11.1
Пропонується знайти в тексті визначені слова, фрази і подовжити їх.
«Хто шукає, той завжди знайде»
12. М.Т.Рильський
«Не кидайсь хлібом…»
12.1
Учні зображають свої асоціації до змісту прочитаного, почутого.
«Живі малюнки»
13. Леся Українка
«Вечірня годинонька»
13.1 Учням пропонується за певний проміжок часу вивчити усний текст (в основному віршований), записати його
«Письмо по пам’яті»

Тема «З любов’ю до рідної землі»
14 Ю.Старостенко
«Ходить така чутка»
14.1 До тексту, що вивчається, готують схематичний малюнок. Запам’ятовують його. У другому варіанті схематичного малюнку визначають відмінності
«Знайди відмінності»
15 Д.Чередниченко
«Батьківщина»
15.1.Підібрати до запропонованих слів синоніми
«Підбери синоніми»


Зразки використання елементів технології розвитку критичного
мислення на уроках у третьому класі з теми «Вода»

№ Тема
уроку
Етеп уроку
Назва
елементу
Приклади із змісту уроку
1. Вода у природі.
Світовий океан.
Температу ра плавлення льоду та кип’ятіння води.
Актуалізація опорних знань
«Знайди відповідь»
-
Без крил – летить,
Без ніг – біжить,
Без вітрила – пливе.
-
В білім оксамиті дерева й дома,
А як вітер нападе – оксамит цей опаде, тощо

Усвідомлення
Робота у групах за схемою «Суша
Завдання:
- З чого складається Земля?
-
Які океани є на Землі?

14
- океан».
-
Відгадайте назви материків.
-
Доповнити назву нашої річки, моря, яке омиває
Україну.

Рефлексія
Гра «Вода – не вода».
Правила гри.
1)
Якщо назване слово позначає те, що містить воду
(наприклад, калюжа) – встати.
2)
Якщо предмет або явище безпосередньо стосується води
(наприклад, риба)
– підняти руки.
3)
Якщо предмет чи явище не мають ніякого зв’язку з водою
(наприклад, камінь)
– плескати в долоні.
Слова: хмара, кораблик, калюжа, вітер, камінь,тощо.Усвідомлення
«Швидке опитування»
Діти об’єднуються у дві групи.
Учні читають текст підручника, що розбивається на логічно закінчені частини. Кожен учень дає відповідь на запитання свого сусіда по парті – учня другої групи.
2. Вода- розчинник.
Розчинні та нерозчинні речовини.
Актуалізація опорних знань
«Мозковий штурм»
Математичну хвилинку.
Задача. Вода в річках прісна. А в морській чи океанській воді – 35 г. солі на 1 л. розчину. Скільки солі у трилітровій банці океанської води?
Рефлексія
Творча робота
-
Чому плями від олії не можна змити водою?За допомогою чого їх можна подолати?

15
-
Дайте оцінку вчинкам людей: а) водій зупинив автомобіль біля річки, щоб його вимити. б) дівчина приїхала до бабусі, яка жила на березі річки.
Позамітавши подвір’я, Оленка висипала сміття у воду.
3. Перетворе ння води.
Кругообіг води у природі.
Досліди
(визначенн я умов перетворен ня води з одного стану в
інший).
Актуалізація опорних знань
«Кубування»
Запитання на гранях:
1. Що таке водяна пара?
2. Що таке розчин?
3. У яких трьох станах може перебувати вода?
4.Як називають воду в твердому стані?
5. Які ти знаєш властивості води? .
6. Коли вода з рідкого стану переходить у твердий?
Усвідомлення
Групова робота
«Допоможіть приготувати розчини»
Завдання для 1групи: Я хочу приготувати їжу.
Допоможіть мені відібрати речовини, які розчиняються у воді?
Завдання для 2 групи.
Допоможіть мені відібрати речовини, які не розчиняються у воді?
Завдання для 3групи.
Я хотіла напитися холодної води і поставила
її в морозильну камеру.
Подивіться, що з нею сталося. Де ж поділася вода?
Усвідомлення
«Щадне опитування»
Завдання до тексту:
- У яких трьох станах перебуває вода?
- Куди ж зникає вода з калюж улітку?
- Що називають водяною парою?
- Які властивості водяної

16 пари ви знаєте? тощо

Рефлексія
«Кошик знань»
На аркуші паперу діти малюють кошик, на якому пропонується коротко написати все вивчене про воду.
Через певний час учитель зупиняє гру і просить представників груп зачитати записане.
Переможцем виявиться та група, у якої більше записано термінів.
4.
«Вода у природі і житті людини.
Охорона води»
Актуалізація опорних знань
«Мозковий штурм»
1.

Знайди зайве. а) дощ роса туман сніг б) сніг лід град пар
2.

Розкажи, для чого вода потрібна людині, використовуючи такі словосполучення: приготування
їжі, у побуті, у сільському господарстві, здоров’я водяний шлях у виробництві електроенергії, в медицині
3.

Закресли, що приносить шкоду воді?
Нафта, побутове сміття, водяні тварини, залишки від роботи заводів і фабрик,водяні рослини, не відремонтований кран у будинку.
4.

Якщо з не відремонтованого крана води за добу набігає одне відро, скільки відер води набереться за тиждень, за місяць?

Рефлексія
Гра «Добре, погано»
Діти об’єднуються у дві команди
«Добре»
і
«Погано».

17
- Добре, що на землі є вода.
Без неї не було б життя.
- Погано, що люди весь час забруднюють воду.
- Добре, що вода має властивість випаровуватися. Через це йде дощ., тощо


Вправи для розвитку когнітивних умінь учнів
(мислення, пам'ять, увагу, уяву, комунікативні вміння, пильності зору)
«Павутинка»
Класовод називає слово. Учні добирають інші слова, які за змістом поєднуються із запропонованим.
Наприклад: школа — клас — парта — учні і т. д.
Інший вид вправи.
Вчитель називає перший склад, а діти добирають слова, що починаються цим складом.
Перемагає той, хто створив найбільшу павутинку.
«Стовпчик»
Викликана дитина повинна досить швидко прочитати записані в стовпчик слова. Швидко перебудувати мовний апарат на «слові-пеньку» і знову повернутися до попереднього слова. Все це треба зробити швидко й чітко, якщо дитина помилилася, чи запнулася, пропонуємо ще потренуватися.
«Передбач наступне слово»
Спочатку пропоную школярам для читання слова з пропущеними буквами, потім речення з пропущеними словами. Коли діти вже добре справляються з цими завданнями, вводжу вправи.
«Знайди мої слова»
Учні пишуть по кілька слів. Пропускаючи голосні. Потім обмінюються листочками і відновлюють задумані слова. Перевірка взаємна.
«Диктор»
Вже сама назва вправи підказує, що ця вправа є копіюванням роботи диктора на телебаченні. Не обов'язково робити макет телевізора, достатньо запропонувати учневі сісти за вчительський стіл і читати текст для класу. Але він повинен якнайчастіше відривати очі від тексту, щоб дивитися на глядачів.
Отже під час виконання цієї вправи розвивається периферичний зір, оперативна пам'ять, антипація, а також покращується техніка читання.
Доцільно цю вправу використовувати в третьому класі.
«Образ»

18
Вчитель читає набір іменників, які пов'язані одним або двома образами.
Кількість слів не більше десяти. За сигналом вчителя діти записують слова у стовпчик. Перед вправою доцільно попередити учнів, що слова легше запам'ятати, якщо по них уявити образ. Мало відновлених слів — значить не повний образ. Проводиться перевірка питаннями: «Хто записав 5 слів? Хто 6 слів?» і т. д.
Потім вчитель знову зачитує слова й учні встановлюють, які з них вони не записали.
Наприклад. Дерево, гілка, гніздо, пташеня, кіт, портфель, книга, зошит, ручка.
«Відшукай у слові слова»
Дітям пропонуються одне велике слово.
Використовуючи букви з цього слова скласти нові слова.
Наприклад: велосипед ( село, осел, поле, оси, пил, весело.)
«Хто придумає кінцівочку, той і буде розумничком »
Дітям пропонується продовжити склад так, щоб утворилось нове слово.
Го...(ра, лова, дина.), жме…( нька), ве...(сна,рба),мо...(роз, лодець, локо, лоток, ва)
«Вітрячки».
Один учень дивиться, не зводячи з крапки очей, намагаючись побачити букви, що є поруч із крапкою, пошепки читає. Другий дивиться йому знизу в очі, стежить, чи справді вони в стані нерухомості.
«Ромбики».
При читанні учні повинні охоплювати поглядом ціле слово. Один учень читає, інший — слідкує. Потім виконують завдання навпаки.
Зразки вправ для учнів 1 класу для розвитку критичного
мислення
Приклади вправ, щовикористуються у добукварний період
«Правда чи ні»
Хід гри
Вчитель зачитує речення. Якщо воно правдиве, учні піднімають зелену картку, якщо хибне - червону. Один з учнів пояснює Незнайкові, яка у реченні помилка.
«Уважні долоньки»
Хід гри
Вчитель називає слова - назви істот та неістот, учні мають "упіймати", плескаючи у долоні, ті слова, які відповідають на питання хто?
«Телеграф»
Хід гри

19
Вчитель називає учню слово, який повинен відстукати по парті стільки разів, скільки складів у цьому слові. Усі інші- "контролери" - перевіряють правильність виконання завдання Пізніше учні можуть грати самостійно в парах, даючи завдання один одному.
«Ланцюжок»
Хід гри
Клас ділиться на команди (за рядами). Кожній команді вчитель пропонує перше слово, а далі учні самостійно продовжують складати ланцюжок:
мишашапкакартина і т.д. На кожне правильне слово, яке називає команда, вчитель малює на дошці кільце ланцюжка. Якщо хтось помиляється або довго розмірковує, ланцюжок рветься. Перемагає команда, в якої він розірветьсянайменшу кількість разів.
«З яких звуків складається слово?»
Хід гри.
У слові визначити і назвати послідовність звуків.
«Заміни звук»
Хід гри.
У визначеному слові замінити один звук, назвати нове слово.
«Скільки речень?»
Хід гри.
Учитель читає текст. Учні, використовуючи сигнальні картки, показують, скільки речень в ньому.
«Скільки слів у реченні?»
Хід гри.
Учитель читає почергово речення. Учні, використовуючи сигнальні картки, показують, скільки слів в кожному реченні.
«Злови п’ять слів»
Хід гри.
Учитель називає п’ять слів (наприклад, «зошит, ручка, книга, школа, парта»), які учні повинні запам’ятати. Читає речення, в якому обов’язково повинно бути хоча б одно із зазначених слів. Учні, почувши зазначені слова, плескають у долоні, «ловлять їх». Останнім читає речення, в якому немає жодного зазначеного слова.
«Хто більше»
Хід гри.
Назвати казкових героїв, предмети, імена, назви казок на визначену букву
«Відгадай казку»
Хід гри.
Відгадай казку за опорними словами: лисичка, рибка, вовк, ополонка;
Маруся, яблунька, річечка, гуси, піч.

20
«Продовж прислів’я»
Хід гри.
Учні повинні назвати кінцівку прислів’я
Книга вчить, як на світі … .
Наука в ліс не веде, а з лісу … .
Треба нахилитись, щоб з криниці води … .
«Відгадай речення і казку»
Хід гри.
Розбери «зашифроване» речення і скажи, з якої воно казки
Наприклад: коНіли не батре сятиясмі з біслашого.
і дід І абаб вонз листазось міса бісо.
Приклади вправ, що використовуються у букварний період.
«Чарівний ланцюжок»
Хід гри.
Прочитай чарівний ланцюжок слів. А в чому їх незвичність, чарівність?
Наприклад: Дим — дім — тім — сім; сон — син — сан.
«Міні-кросворд»
Хід гри.
Впиши в клітинки кросворда слова — назви дерев. Правильно прочитай кожне, постав наголос.
Наприклад: Дуб, осика, сосна, клен, береза, ліщина.
«Слова - «перевертки»
Хід гри.

Прочитай незвичні слова - «перевертки». Значення їх не зміниться, коли читатимеш зліва — направо, та справа — наліво. Чи так?
Наприклад: Еге, ага, біб. тут, пуп, дід, піп, око, ПИЛИП, АЛЛА, АДА, АЗА, корок, потоп, кабак

«Загубилися склади»
Хід гри.

Знайди склади, що «загубилися», утвори слова, правильно прочитай їх.
Наприклад: Де..во, ..рона, ки..ми, соро.., вов.., ..ні, зем.., …тра, зер.., дош..., світ..фор.
«
Овочі»
Хід гри
Малюнки із зображенням овочів розміщені по всьому класу. Вчитель дає завдання, а учні підбігають до того малюнка, який відповідає йому. Приклади завдань:Знайдіть овоч, назва починається з голосного звука;…
«Змійка»
Хід гри
Клас ділиться на команди (за варіантами). Члени кожної команди по черзі читають по одному складу (слову).
Перемагає та команда, яка жодного разу не

21 помилиться.
«М'ячик»
Хід гри
Вчитель дає першому учневі м'яч, той називає слово із виучуваним звуком і передає м'яч наступному, який теж називає слово, і т.д.
«Збери слово»
Хід гри
Із запропонованих учителем букв учні складають слова та "друкують" їх у зошиті. Перемагає той, хто складе найбільше слів. Виконання завдання слід обмежити в часі. Наприклад, хто збере найбільше слів за три хвилини.
Приклади вправ, що використовуються у післябукварниіі період
«Впіймай помилку»
Хід гри
Вчитель читає текст із Букваря, навмисно змінюючи якісь слова. Учні уважно стежать за читанням учителя та текстом і, помітивши помилку, зупиняють його та виправляють. Перемагає той, хто "впіймає" найбільше помилок,
«Розвідники»
Хід гри
Вчитель ділить клас на три команди. Перша команда шукає в тексті всі слова, що означають назви предметів, друга - слова - назви дій, третя назви ознак предметів. Потім команди зачитують, що вони знайшли. Перемагає та команда, яка жодного разу не помилиться і не пропустить слова.
Зразки завдань стратегії «Розв’яжи задачі - жарти»
1. Сестра старша за брата на 4 років. На скільки вона буде старшою від нього через 5 років?
2. Що важче: кілограм заліза чи кілограм борошна?
3. Опівночі йшов дощ. Чи можна чекати сонячну погоду через дві доби?
4. Ремонт половини даху коштує 2800грн. Скільки коштує ремонт цілого даху?
5. Коли чапля стоїть на одній нозі, вона важить 3 кг. Скільки буде важити чапля, якщо вона стане на дві ноги?
6. Мій товариш ішов, п’ятак знайшов. А якщо ми підемо, скільки знайдемо?
7. Пара коней пробігла 20 км. Скільки км пробіг один кінь?(20 км).
8. Щоб зварити 1 кілограм м’яса, потрібна 1 година. За який час звариться півкілограма м’яса?(за 1 год).
9. Одна сторона квадрата 5 см, а друга – на 2 см більша. Обчислити площу квадрата.(У квадрата всі сторони рівні).

22 10. Двоє хлопчиків грали в шахи 1 год 20 хв. Скільки хвилин грав кожен із суперників?(1 год 20 хв).
11. Ціна книжки 31 грн. Книжка дорожча за обкладинку на 11 грн. Визначити ціну книжки.(31 грн).
12. Два хлопчики разом йшли до школи і по дорозі знайшли 10 копійок.
Скільки грошей знайдуть 4 хлопчики?(10 к.).
13. Термометр показує 15 градусів. Яку температуру покажуть два таких годинники? (15 градусів).
14. Сашко витрачає на дорогу до школи 10 хвилин. Скільки часу він витратить, якщо піде разом з другом? (10 хв).

23

Заключення

При застосуванні елементів розвитку критичного мислення кожен учень відчуває, що він цікавий як особистість, пробуджується у дітей прагнення до спільної організації шкільного життя, формується здатність довільно регулювати свої дії, обґрунтовувати свою позицію і приймати думку іншого, якщо вона більш обґрунтована.
Критичне мислення допомагає учням усвідомити і набути умінь:
- поваги до думок інших;
- уміння уважно слухати;
- уміння і навички викладати матеріал у формі повідомлення.
Робота школярів на уроці в групах чи в парах заохочує до спілкування між дітьми, уважного ставлення один до одного, допомоги.
Саме так відбувається пошук співробітництва, співдружності, спільної організації шкільного життя.
Реформування вітчизняної освіти через орієнтацію на технологію розвитку критичного мислення є одним із шляхів входження України до світового освітнього простору.
Ця технологія дозволяє одночасно і більш ефективно формувати в учнів низку ключових компетентностей. Перш за все — «уміння вчитись», тобто вміння самостійно здобувати знання у будь-якому вимірі «простору навчання». Вони вчаться організовувати свою роботу з розв’язання актуальних проблем і досягнення потрібного результату, набувають навичок самоконтролю, самооцінки, самовдосконалення. Співпраця учнів між собою та з учителем сприяє формуванню соціальної компетентності демократичної природи. Учні навчаються спільно визначати проблеми і мету діяльності, ефективно співпрацювати, бути ініціативними і відповідальними за прийняття рішень, обґрунтовано долати суперечки.
Застосування технології розвитку критичного мислення — один із шляхів виховання активної особистості, що може взяти на себе ініціативу і діяти відповідно до чинного законодавства.

24


Література
1.
Дубіч Т. А. Ігрові технології навчання у початковій школі / Т. А. Дубіч.Тернопіль
- Харків: Видавництво «Ранок», 2010. - 128 с
2. Досяк І. М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій. 1 –
4 класи. – Х.: Основа, 2007. – 160 с.
3. Жиденко Н. І. Розвиток логічного мислення учнів початкових класів на позакласних заняттях із математики // Початкове навчання та виховання. – 2004.
- № 13. С. 2 – 8.
4. Карасик А. Структура і методика інтерактивного уроку в початковій школі //
Початкова освіта. – 2005. - № 7. С. 2 – 5.
5. Карпець Л. Інтерактивні форми роботи на уроках «Я і Україна» // Початкова освіта. – 2007. - № 4. – C. 10 – 16.
6. Козак Т.П. Урок математики з використанням інноваційних технологій //
Початкове навчання та виховання. – 2006. - № 6. С. 12 – 14.
7. Комар О. Інтерактивні технології – технології співпраці // Початкова школа. –
2004. - № 9. – С. 5 – 7.
8. Коротун І. Інтерактивні техніки і технології групової роботи на уроках //
Початкова освіта. – 2007. - № 4. С. 21 – 23.
9. Куріпта В. І.Нестандартні уроки читання. 3 – 4 клас. – Х.:Основа, 2007. –160 с.
10. Лотоцька А.В., Щербакова Л.Ф. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом початкової загальної освіти) – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011р.
11. Новиченко О. З досвіду використання інтерактивних технологій // Початкова освіта. – 2007. - № 41. – С. 4 – 5.
12. Побірченко Н., Коберник Г. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій // Початкова школа. – 2004. - № 10. С. 8 – 10.
13. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.
– К.: А. С. К., 2004. – 192с.
14. Сухарева Н. Застосування інтерактивних технологій на уроках читання // Початкова освіта. – 2007. - № 7. С. 9 – 11.
15. Сухарєва Л. С. Сучасний урок у початковій школі. Нестандартні уроки математики у 1 – 4 класах. – Х.: Основа, 2005. – 192 с.
16. Телячук В. П., Лесіна О. В. Інноваційні технології в початковій школі. – Х.:
Основа, 2007. – 240 с.
17.Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект/Посібник для вчителів і студентів.- К., 2006.-220с.

25
З М І С Т
Вступ …………………………………………………………………….. 3 1.
Використання елементів технологій розвитку критичного мислення в початковій школі ………………………………………………………….. 3 2.
Деякі методи та форми роботи з технології «Критичне мислення»…... 6 3.
Методи та форми роботи технології розвитку критичного мислення для розвитку когнітивних умінь учнів (мислення, пам'ять, увагу, уяву, комунікативні вміння) …………………………………………….… 9 4.
Зразки використання методів та форм роботи технології розвитку критичного мислення на уроках читання в 4 класі ………………... 12 5.
Зразки використання елементів технології розвитку критичного мислення на уроках у 3 класі з теми «Вода» …………………………….…….. 14 6.
Вправи для розвитку когнітивних умінь учнів (мислення, пам'ять, увагу, уяву, комунікативні вміння, пильності зору) ……………………..…. 17 7.
Зразки вправ для учнів 1 класу для розвитку критичного мислення … 19 8.
Зразки завдань стратегії «Розв’яжи задачі - жарти» …………………..22
Заключення ……………………………………………………………… 23
Література ………………………………………………………………... 24

26


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал