Та особливості розвиткуСкачати 66.87 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації23.10.2019
Розмір66.87 Kb.
  1   2   3   4   5
ТЕМА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНА СУТЬ КОНТРОЛІНГУ,

ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ

ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
План лекційних питань


 1. Науково-теоретична концепція контролінгу.

 2. Проблеми термінології (неоднозначність формулювань).

 3. Порівняльний аналіз найбільш поширених трактувань контролінгу.

 4. Передумови формування і розвитку контролінгу як інформаційної системи.

 5. Причини появи контролінгу на сучасних підприємствах.

 6. Оперативний і стратегічний контролінг.


1.1. Науково-теоретична концепція контролінгу
Сучасні умови ринкового господарювання як у вітчизняній, так і у між-народній практиці передбачають постійне ускладнення параметрів функціону-вання підприємств, що об‘єктивно призводить не лише до формального зрос-тання значення управління, але й вимагає якісних змін у всій структурі і мето-дах системи управління. В жорстких умовах ринкової конкуренції перед керів-никами підприємств реально постає проблема недопущення банкрутства і уник-нення кризових ситуацій. В даному аспекті цілісною концепцією економічного управління підприємством, направленою на виявлення всіх шансів і ризиків, пов‘язаних з отриманням максимального прибутку, виступає контролінг.

Сфера базових параметрів контролінгу передбачає: 1) формування страте-гічної мети та встановлення поточних цілей діяльності підприємства; 2) акуму-лювання і адекватну обробку інформації з метою прийняття економічно обгрун-тованих рішень; 3) здійснення процедур контрольно-аналітичного характеру.Ефективне функціонування системи контролінгу забезпечується шляхом послідовної чітко визначеної реалізації основних елементів її науково-теоретич-ної концепції: 1) визначення поточних і стратегічних цілей діяльності компанії; 2) розробка механізму координації і контролю за процесом досягнення кінцевих результатів діяльності підприємства; 3) встановлення причин відхилень фактич-них підконтрольних показників; 4) здійснення аналізу виявлених причин відхи-лень, встановлення конкретних винуватців; 5) формування варіантів управлін-ських рішень щодо коригування цілей розвитку підприємства (рис.1.1).

Визначення поточних і стратегічних цілей діяльності компаніїРозробка механізму координації процесу досягнення цілейВстановлення причин відхилень підконтрольних показників


Здійснення аналізу причин відхилень, встановлення винуватців
Формування варіантів управлінських рішень щодо змін цілейРис. 1.1. Модель науково-теоретичної концепції контролінгу
На основі представленої моделі концепції контролінгу (інформації та уп-равління) можна стверджувати про її орієнтацію на різноманітні функції управ-ління, яка здійснюється шляхом інтеграції традиційних методів обліку, аналізу, планування, контролю і т.д. в єдину систему акумулювання, консолідації та об-робки інформації для прийняття управлінських рішень.

Таким чином, система контролінгу є синтезом елементів обліку, аналізу, контролю і планування, практична реалізація яких забезпечує формування аль-тернативних підходів при здійсненні оперативного і стратегічного управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності підприємства.
  1. Проблеми термінології (неоднозначність формулювань)


Інтерес до контролінгу як одного із нових напрямів інформаційно-еконо-мічного розвитку підприємства обумовлюється в зв’язку з появою численої пе-рекладної літератури з питань фінансів і обліку. При цьому виникає значна неоднозначність тлумачень, які характеризують внутрішній зміст цього понят-тя, наприклад: управлінський облік, контролінг, внутрішньогосподарський об-лік. Одні автори і перекладачі вважають наведені поняття однозначними за змістом, інші – навпаки. Очевидним є те, що не варто відривати поняття і термі-ни від національного грунту. Не дивлячись на походження терміну контролінг від англійського “to control” – контролювати, управляти, в англомовних країнах використовується термін “управлінський облік”, хоча працівників, обов’язком яких є формування інформації для потреб управління, називають контролерами. В теорії і практиці управління німецькими підприємствами відсутнє поняття “управлінський облік”. Бухгалтерія чітко поділяється на фінансову і виробничу. Німці використовують термін “контролінг” в якості принципово нового явища в управлінні підприємством.

1.3. Порівняльний аналіз найбільш поширених трактувань контролінгу


Результати вивчення напрямків еволюції обліково-економічної науки свідчать про відсутність єдиних чітких уявлень про систему контролінгу. Спе-ціалісти з обліку та управління формулюють, у певній мірі, досить суб’єктивні погляди на суть, зміст і функції контролінгу.

Анташов В.А. „ … контролінг розглядається як певна концепція керів-ництва підприємством, орієнтована на його довготермінове і ефективне функ-ціонування у мінливих господарських умовах ”.

Градова А.П. „ ... контролінг – новітня концепція ефективного управ-ління фірмою для забезпечення її довготермінового існування на ринку”.

Майєр Е. „ … контролінг являє собою в широкому розумінні систему забезпечення виживання підприємства в двох аспектах: короткотерміновому – оптимізація прибутку; довгостроковому – збереження і підтримання гармоній-них співвідношень і взаємозв’язків даного підприємства з оточуючими його сферами: соціальною, господарською тощо”.

Майєр Е „ … під контролінгом слід розуміти керівну концепцію ефек-тивного управління фірмою і забезпечення її довготермінового існування”.

Манн Р. ”… контролінг слід розуміти як систему управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності фірми”.

Пушкар М.С. „ ... контролінг є системою інформації, яка сприяє забез-печенню тривалого існування підприємства, він націлений на майбутнє”.


  1. Передумови формування і розвитку контролінгу

як інформаційної системи
Історичні відомості та докази виникнення й розвитку контролінгу свід-чать про його зародження у королівських дворах Англії і Франції. З часом деякі функції управління відокремились, що призвело до утворення окремих систем, зокрема: планування, внутрішнього контролю і т.д. Робота цих систем в біль-шості розвинутих європейських країн задовільняє інтереси менеджерів в управ-лінні підприємством, відповідно контролінг як наука не володіє там першочер-говим значенням. Однак, в США і Німеччині значимість його все збільшується, що пов’язано з історичними особливостями розвитку облікових систем цих дер-жав і проблемами в механізмі оподаткування.

Передумови формування і розвитку контролінгу як інформаційної сис-теми створились історично. Тривалий час бухгалтерський облік був лише засо-бом реєстрації господарських операцій методом подвійного запису і складання фінансової звітності. Однак, вже на початку ХХ століття стало зрозумілим, що традиційний облік не повною мірою задовільняє потреби управління в умовах загострення конкуренції, ускладнення технології і організації виробництва. Більшість вчених стверджували, що бухгалтерський облік не може одночасно з інформаційною функцією володіти ще й якостями аналітичного і контрольного характеру. Таким чином, в доповнення до системи бухгалтерського обліку ство-рюється механізм контролінгу.

Значною мірою на розвиток контролінгу вплинула світова економічна криза. Роки депресії призвели до усвідомлення того, що успішне керівництво діяльністю фірми пов‘язане, передусім, з посиленням уваги до внутрішньо-господарського планування і обліку. Це, в свою чергу, зумовило кардинальну еволюцію поглядів на контролінг. Якщо спочатку переважало історично-бух-галтерське бачення контролінгу, тобто контролер здійснював облік і ревізію господарських подій, які вже відбулися, то з часом ці функції були трансфор-мовані, зокрема, в частині орієнтації на майбутні планові події. У подальшому (в 60-х роках) у зв‘язку із швидкими змінами ринкового середовища відбу-вається посилення орієнтації контролінгу на стратегічне планування, участь його у формуванні цілей діяльності і політики підприємства.


1.5. Причини появи контролінгу на сучасних підприємствах


 1. Нестабільність як зовнішніх (інтернаціоналізація економіки, загострення конкуренції на внутрішніх і світових ринках тощо), так і внутрішніх (обсяги ви-робництва, заборгованість по заробітній платі, пошук надійних партнерів і т.д.) факторів висувають додаткові вимоги до системи управління підприємством.

 2. Необхідність пошуку новітніх більш ефективних систем управління, які покликані забезпечувати гнучкість і надійність функціонування фірми.

 3. Суттєві зміни в організації і методології системи інформаційного забезпе-чення адміністративного апарату підприємства.

 4. Відсутність коментарів різноманітних варіантів управлінських рішень.

1.6. Оперативний і стратегічний контролінг
Сучасний менеджмент розмежовує цілі підприємства на дві групи: опера-тивні (короткотермінові) і стратегічні (довготермінові, перспективні). Відповід-но контролінг як система передбачає два основних елементи (підсистеми): опе-ративний і стратегічний.

Суть оперативного контролінгу полягає в формуванні засобів і методів ефективного управління поточними цілями підприємства, які можуть бути виз-начені як прибутковість і ліквідність.

Суть стратегічного контролінгу полягає в забезпеченні виживання під-приємства, його орієнтації на потенціал успіху, який може бути охарактеризо-ваний як шанси і ризики.

На практиці існує тісний взаємозв’язок між оперативним і стратегічним контролінгом. При стратегічній постановці питання домінує завжди аспект оперативного здійснення і навпаки – оперативні проблеми дохідності можуть бути не враховані при нехтуванні стратегічною постановкою питання. Цей взає-мозв’язок носить фундаментальний характер. Порівняльну характеристику опе-ративного і стратегічного контролінгу наведено в табл.1.1.

Таблиця 1.1.

Порівняльна характеристика оперативного і стратегічного контролінгу


Особливості

Оперативний контролінг

Стратегічний контролінгОсновні планові величини (цілі)

Одержання прибутку і забезпечення ліквідності

Забезпечення довгостро-кового функціонування
Переважаюча

орієнтаціяВ основному внутрішнє середовище підприємств

В основному зовнішнє середовище підприємств
Часовий горизонт

Короткостроковий та середньостроковий

Довгостроковий, зазда-легідь не обмежений
Інформація, яка береться до уваги

Витрати і доходи, показники виробництва

Ринкові позиції, конкурентні переваги
Ступінь свободи

Постійність основних цілей і можливостей

Мінливість усіх планових і контрольних параметрів
Ступінь структуризації і формалізації

Структуризований і фор-малізований спосіб дій

Обмеження заданої величини моделі дій
Ступінь автономності контролера

Автономні сфери завдань контролінгу

Тісне співробітництва з іншими відділами

ТЕМА 2. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

КОНТРОЛІНГУ
План лекційних питань 1. Принципи і сфера застосування контролінгу.

 2. Мета і завдання контролінгу.

 3. Предмет, методи та об`єкти контролінгу.

 4. Функції контролінгу.

 5. Специфічна (коментуюча) функція контролінгу.


2.1. Принципи і сфера застосування контролінгуПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка