Тема 6 стратегічний менеджмент у міжнародних корпораціях
Скачати 129.17 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації09.01.2017
Розмір129.17 Kb.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Стратегія у зовнішньоекономічній діяльності.
2. Стратегічне планування.
3. Розробка базової стратегії та глобальна стратегія.
ТЕМА 6
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТУ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ
6.1. СТРАТЕГІЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Зовнішньоекономічна діяльність буде найбільш успішною лише втому випадку, якщо вихід підприємств на міжнародні ринки буде не тільки добре продуманий, всебічно обґрунтований, ай випливатиме з довгострокових цілей. На практиці існують чотири способи управління
зовнішньоекономічною діяльністю міжнародної компанії: стратегічне планування, фінансовий контроль, стратегічний контроль та керівна роль холдингової компанії, особливості яких представлені в структурно- логічній схемі 6.1.
Стратегічне
планування головний офіс
ТНК бере участь у розробці стратегії кожного підрозділу)
Фінансовий
контроль керівники підрозділів самі розробляють стратегію розвитку в рамках визначеного бюджету)
Стратегічний
контроль
(планування здійснюється нарівні підрозділів, але вже розроблені зовнішньоекономічні стратегії розглядаються нарівні головного офісу)
Керівна роль
холдингової
компанії головний офіс відіграє незначну роль в управлінні підрозділами)
Способи управління ЗЕД
Структурно-логічна схема 6.1
Міжнародний менеджмент
83
Розробка стратегії поведінки підприємства на зовнішньому ринку включає в себе шість етапів, що наведені в структурно-логічній схемі 6.2.
Етапи розробки стратегії поведінки
підприємства на зовнішньому ринку
1) Всебічний аналіз стану і розвитку ЗЕД
2) Аналіз очікуваних зміні кон’юнктури зовнішнього ринку
3) Аналіз можливостей на зовнішньому ринку з урахуванням прогноз- тичних зміну його кон’юнктурі
4) Аналіз внутрішньої і зовнішньої бюджетно- податкової політики і впливи зміну ній на умови діяльності
5) Аналіз тенденцій розвитку світової економіки, стану і тенденції розвитку світового ринку
6) Розробка довгострокової стратегії
ЗЕД з урахуванням стану ринку
Структурно-логічна схема 6.2
Перший етап – всебічний аналіз стану і розвитку зовнішньоекономічної
діяльності – передбачає аналіз стану на ринку товарів і послуг, що поставляються підприємством за теперішньої структури виробництва і збуту оцінка діяльності підприємства з позиції споживача, товарів і послуг оцінка діяльності організації з позиції ринку. На другому етапі – аніліз очікуваних зміні кон’юнктури зовнішнього
ринку – визначаються тенденції розвитку ринку та їхній впливу перспективі на становище підприємства. На третьому етапі – аналіз можливостей на зовнішньому ринку з
урахуванням прогнозтичних зміну його кон’юнктурі – аналізуються очікувана динаміка обсягів зовнішньоекономічної діяльності, доцільність переорієнтації на нові ринки збуту, умови діяльності в новому середовищі та доцільність скорочення її в традиційних сферах і сегментах ринку. Четвертий етап – аналіз внутрішньої і зовнішньої бюджетно-
податкової політики і впливи зміну ній на умови діяльності організації – передбачає розгляд впливу відповідних чинників на умови функціонування організації при змінах фіскальної політики в межах країни і закордоном.
П’ятий етап – аналіз тенденцій розвитку світової економіки, стані тенденції розвитку світового ринку – передбачає врахування прогнозних зміну зовнішньоторговельній політиці різних країну їхній загальногосподарській кон’юнктурі, врахування тенденцій розвитку світового ринку.

Лазарєва О.В.
84
Шостий етап – розробка довгострокової стратегії зовнішньоеко-
номічної діяльності з урахуванням існуючого і прогнозного стану на
зовнішніх ринках – передбачає формування глобальної довгострокової цілі (місії) зовнішньоекономічної діяльності, розробка альтернативних варіантів досягнення цілі зовнішньоекономічної діяльності, поділ декомпозиція) глобальної цілі зовнішньоекономічної діяльності на кілька взаємозалежних підцілей, порівняння варіантів досягнення цілі зовнішньоекономічної діяльності, вибір стратегічних альтернатив, оцінювання можливостей та наслідків їхньої реалізації і формування стратегії поведінки підприємства на зовнішньому ринку. Розробка стратегії поведінки підприємства на зовнішньому ринку здійснюється на трьох різних рівнях глобальному, тактичному та стратегічному, особливості яких наведені наочно в структурно-логічній схемі 6.3.
Рівні розробки стратегії поведінки підприємства на зовнішньому ринку
Глобальний
Тактичний
Стратегічний охоплює довгострокові аспекти діяльності на основі визначення найважливіших цілей, сукупність яких розглядається як єдине ціле при цьому планування здійснюється нарівні керівництва підприємства планування ЗЕД концентрується на визначенні конкретних цілей, досягнення яких є умовою ефективного використання наявних ресурсів для реалізації глобальних цілей на
існуючих ринках збуту розробка стратегії поведінки підприємства здійснюється на перспективу
Структурно-логічна схема 6.3
6.2. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
Основою стратегічного менеджменту є стратегічне планування, під яким розуміється процес формування, оцінювання і прийняття стратегій розвитку бізнесу. До питань стратегічного планування належить також контроль реалізації планів і їхнє коригування. Стратегічні плани базуються на прогнозуванні майбутнього стану підприємства і зовнішнього середовища. Стратегічне планування в міжнародній корпорації здійснюється на трьох рівнях – головної компанії, структурних підрозділів та функціональних відділів. Відповідно, виділяють три рівні стратегії корпоративна стратегія, стратегія структурних підрозділів та функціональна стратегія, особливості яких представлені в структурно-логічній схемі 6.4.
Міжнародний менеджмент
85
Рівні стратегічного планування в міжнародних корпораціях
Корпоративна
стратегія
Стратегія структурних
підрозділів
Функціональна
стратегія визначає напрями розвитку організації в цілому, її структурних підрозділів, товарних ліній будується на основі загальної корпоративної стратегії, яка встановлює загальні напрями розвитку міжнародної корпорації стосується найважливіших функцій маркетингу, фінансів, кадрів, постачання, виробництва та НДДРК
Структурно-логічна схема 6.4
Стратегічне планування на корпоративному рівні обов’язково охоплює питання щодо придбання нового бізнесу, розширення або скорочення
існуючого, створення або закриття структурних підрозділів, створення спільних підприємств з іншими компаніями в нових країнах або галузях.
Стратегія нарівні структурного підрозділу більш детально визначає, яким чином будуть досягнуті стійкі переваги перед конкурентами, яким буде внесок підрозділу в досягненні цілей та вирішенні завдань, що стоять перед міжнародною корпорацією в цілому.
Стратегії функціонального рівня стосуються найважливіших функцій маркетингу, фінансів, кадрів, постачання, виробництва та НДДРК і під час розробки передбачають врахування стратегій вищого рівня. Координація стратегій на функціональному рівній стратегій нарівні структурних підрозділів дозволяє досягти стратегічних цілей міжнародної корпорації в цілому. Процес стратегічного планування є системою, функціонування якої пов’язане з аналізом зовнішнього середовища і реагуванням на зміну зовнішніх умов функціонування підприємства. В результаті аналізу встановлюються причини і масштаби відхилень, що забезпечує своєчасне реагування на виявлені зміни і здійснення відповідних коригувальних заходів. У процесі стратегічного планування виділяють етапи, характерні особливості яких наведені в представленій нижче структурно-логічній схемі 6.5.
6.3. РОЗРОБКА БАЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ГЛОБАЛЬНА СТРАТЕГІЯ
Відправним моментом у стратегічному плануванні є вибір базової стратегії. Вихідними даними для вибору базової стратегії служать як макроекономічні чинники, такі внутрішні можливості підприємства, що визначаються циклом його розвитку, а основне завдання, що вирішується при цьому, полягає у забезпеченні узгодженості між цілями і ресурсами.

Лазарєва О.В.
86
Етапи стратегічного планування
1) Стратегічний аналіз та прогнозтичне забезпечення Формується інформаційна база стратегічного планування і управління, досліджуються тенденції розвитку широкого кола процесів і явищ, що впливають на умови функціонування підприємства Розробляються альтернативні варіанти стратегічних планів і підтверджуються вищою ланкою управління стратегічні розробки підрозділів, забезпечується узгодженість різних планів, програм та інвестиційних рішень
2) Визначення мети і завдань підприємства
3) Варіантна розробка стратегії
4) Реалізація, контроль за виконанням і коригування стратегічного плану Реалізація стратегії забезпечується через стратегічний план підприємства або шляхом включення окремих стратегічних завдань в оперативно-тактичні плани і програми. Головним завданням є просування в напрямку стратегічних цілей при максимально можливому пристосуванні до реальних умов, що складаються на підприємстві. Коригування планів забезпечує безперервний циклічний характер стратегічного планування, орієнтацію його на максимальне врахування зміну внітрішньому і зовнішньому середовищі Визначаються глобальні цілі підприємства, що слугують вихідною базою для встановлення пріоритетних напрямків діяльності формуються критерії розподілу ресурсів і намічаються конкретні завдання підприємства, визначення яких забезпечує можливість досягнення поставлених цілей
Структурно-логічна схема 6.5
У розробці варіантів базової стратегії широко використовується методичний прийом, пов’язаний зі стратегічною сегментацією діяльності організації і виділенням стратегічних зон господарювання (СЗГ). Цей прийом є своєрідним поглядом збоку на об’єкт управління, пов’язаний з аналізом зовнішнього оточення і врахуванням окремих тенденцій, загрозі нових можливостей. На першому етапі розробки базової стратегії первинний аналіз полягає у виборі СЗГ і дослідженні їх у відриві від наявної структури і номенклатури продукції і послуг. Це дає змогу оцінити перспективи, що розкриваються в певній СЗГ будь-якому конкуренту з погляду можливостей розвитку, прибутковості, стабільності і технології, і вирішити, як організація може конкурувати в цій зоні з іншими фірмами. Після вибору СЗГ на підприємстві приступають до розробки номенклатури продукції і послуг, із якими воно вийде на ринок уданих зонах (сферах) діяльності. Для цього керівництво організації,
Міжнародний менеджмент
87
що спирається на результати стратегічного аналізу, може використовувати такі інструменти формування номенклатури продукції, як життєвий цикл виробу, матриця можливостей щодо товарів-ринків, аналіз продуктового портфеля і т.д. Ринкових стратегій може бути декілька, відповідно до видів виготовленої продукції. Зміст базових стратегій залежить від умов освоювання ринків, номенклатури виробництва, конкурентоспроможності продукції, фінансових, технологічних, збутових, кадрових можливостей підприємства, а також інших чинників. Традиційно виділяють наступні види базових стратегій стратегія обмеженого зростання, нового зростання, скорочення або останнього засобу та комбінована стратегія (структурно-логічна схема 6.6). При впровадженні стратегії обмеженого зростання цілі розвитку підприємства встановлюються від досягнутого і коригуються з урахуванням зміни умов функціонування (темпів інфляції, рівня насиченості ринку, платоспроможного попиту тощо. Вибір стратегічних зон господарювання і дослідження їх у відриві від наявної структури і номенклатури продукції і послуг Розробка номенклатури продукції і послуг, із якими підприємство вийде на ринок в обраних зонах (сферах) діяльності
Види базових стратегій
Стратегія
обмеженого
зростання
(застосовують більшість організацій, які функціонують у старих галузях, що давно склалися і характеризуються стабільною технологією)
Стратегія нового
зростання
(реалізується в нових галузях, що динамічно розвиваються і яким властива швидка зміна технологій)
Стратегія
скорочення або
останнього
засобу
(встановлення цілей нижче рівня, досягнутого в минулому)
Комбінована
стратегія (будь- яке об’єднання розглянутих вище альтернатив – обмеженого зростання, зростання або скорочення її дотримуються значні диверсифіковані підприємства)
Розробка базової стратегії
Структурно-логічна схема 6.6

Лазарєва О.В.
88
Організація ЗЕД на глобальній основі
економія
на
масштабі
перевага
кривої
досвіду
перевага
географічного
положення
співробітництво
зі споживачами
продукції
Структурно-логічна схема 6.7
Стратегія
нового зростання визначається щорічним значним зростанням обсягів виробництва стосовно рівня попереднього року. На стратегію скорочення або останнього засобу орієнтуються, якщо показники діяльності організації мають стійку тенденцію до погіршення і жодні засоби не допомагають їй протистояти.
Комбінованої
стратегії дотримуються значні диверсифіковані підприємства, що активно функціонують у декількох галузях із властивими нам розходженнями в ринковій кон’юнктурі. Наочно механізм формування базової стратегії наведений в структурно- логічній схемі 6.6. При впровадженні базової та глобальної стратегій треба враховувати, що існує два основних типи міжнародних галузей
1. Багатонаціональна галузьце сукупність національних галузей, конкурентні переваги водній з країну більшій або меншій мірі не залежать від конкуренції.
2. Глобальна галузьтут на конкурентні переваги водній країні сильно впливає ситуація в інших країнах. Фірми, що належать до глобальної галузі, конкурують одна з одною у всьому світі. Організація діяльності на глобальній основі досягається за рахунок таких чинників, як економія на масштабі, перевага кривої досвіду, перевага географічного положення, співробітництво зі споживачами продукції, що наочно представлені в структурно-логічній схемі 6.7.
Економія на масштабі полягає втому, що корпорація, яка пропонує стандартну продукцію на багатьох ринках, може одержати додатковий прибуток за рахунок широкомасштабного вробництва,
Перевага кривої досвіду свідчить, що фірми можуть одержати додатковий прибуток у результаті обміну досвідом і спільним використанням ресурсів у різних країнах.
Перевага географічного положення полягає в можливості виникнення ситуації, коли виробництво компонентів дешевше водній країні, складання їх – в іншій, а проведення науково-дослідних робіт – у
Міжнародний менеджмент
89
третій. Глобальна компанія перебуває в більш вигідному становищі, вибираючи місце розташування своїх підрозділів
Співробітництво зі споживачами продукції свідчить, що якщо клієнтом є багатонаціональна корпорація, то діяльність з її обслуговування на глобальному рівні окупиться. Ці та інші переваги фірма може одержати, якщо вона організована на глобальному рівні.
КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ

Стратегічне планування (strategic planning) процес визначення головних цілей міжнародної корпорації, ресурсів, необхідних для їх досягнення та політики, спрямованої на придбання та використання цих ресурсів.
Стратегія (strategy) – загальний план для досягнення цілей організації довгостроковий, якісно визначений напрям розвитку організації, що стосується сфери, засобів і форми її діяльності, системи взаємовідносин всередині організації, а також позиції організації в оточуючому середовищі.
Базова стратегія розвитку підприємства (core strategy of the
enterprise development) – варіант загальної стратегії організації, заснованої на комплексі функціональних стратегій, проектів і програм.
Прямий продаж (direct sale) – виробник сам продає свою продукцію безпосередньо на іноземному ринку через експортну службу.
Непрямий продаж (indirect sale) – виробник діє через іншу фірму в країні базування, спрямовуючи свою продукцію на міжнародний ринок.
Місія міжнародної корпорації (mission of an international
corporation) – основна загальна мета її діяльності, чітко виражена причина існування корпорації, що деталізує її статусі забезпечує напрям й орієнтири для визначення цілей і стратегій для різних структурних підрозділів.
Стратегічний план (strategic plan) – послідовність дій, спрямованих на досягнення головної мети та цілей міжнародної компанії.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Теми рефератів
1. Структура та зміст бізнес-плану при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
2. Розвиток глобальних напрямків стратегії у короткострокових і довгострокових цілях фірми.

Лазарєва О.В.
90
3. Розробка стратегії поведінки підприємства на зовнішньому ринку.
4. Перехідні стратегії ТНК на початку третього тисячоліття.
5. Зовнішньоекономічна діяльність українських підприємств в умовах глобалізації світової економіки.
Тести для самоконтролю
1. Який зі стратегічних профілів міжнародних компаній розглядає світ як сукупність ринків, що мають деякі загальні характеристики а) етноцентризм б) поліцентризм; в) геоцентризм г) регіоцентризм.
2. На якому з етапів стратегічного планування формується його інформаційна база, досліджуються тенденції розвитку широкого кола процесів і явищу галузі, на ринках збуту, у цілому в економіці а) реалізація і контроль за виконанням і коригування стратегічного плану б) варіантна розробка стратегії в) визначення мети і завдань підприємства г) стратегічний аналізі прогнозтичне забезпечення.
3. При якому способі управління керівники підрозділів самі розробляють стратегію розвитку лише з тією умовою, що вони повинні вкладатися в рамки визначеного бюджету а) стратегічне планування б) стратегічний контроль в) фінансовий контроль г) при керівній ролі холдингової компанії.
4. При якому стратегічному профілю міжнародних компаній підприємство визначає важливість специфічних чинників, що впливають на його міжнародну діяльність, а також вплив цієї діяльності на оборот капіталу і рентабельність а) етноцентризм б) поліцентризм; в) геоцентризм г) регіоцентризм.
Міжнародний менеджмент
91
5. На якому рівні розробки стратегії поведінки підприємства на зовнішньому ринку планування ЗЕД концентрується на визначенні конкретних цілей, досягнення яких є умовою ефективного використання наявних ресурсів для реалізації глобальних цілей на існуючих ринках збуту а) глобальний б) поточний в) тактичний г) стратегічний.
6. Яка з базових стратегій реалізується в нових галузях, що динамічно розвиваються і яким властива швидка зміна технологій а) стратегія обмеженого зростання б) стратегія скорочення в) комбінована стратегія г) стратегія останнього засобу.
7. Що є основою стратегічного менеджменту а) контроль реалізації планів та їх коригування б) отримання прибутку в) стратегічне планування г) стратегічний контроль.
8. При якому способі управління ЗЕД компанії планування здійснюється нарівні підрозділів, але вже розроблені зовнішньоекономічні стратегії старанно розглядаються нарівні головного офісу а) стратегічне планування б) стратегічний контроль в) фінансовий контроль г) при керівній ролі холдингової компанії.
9. Яка базова стратегія характерна для диверсифікованих підприємств, що активно функціонують у декількох галузях із властивими їм розходженнями в ринковій кон’юнктурі? а) стратегія обмеженого зростання б) стратегія скорочення в) комбінована стратегія г) стратегія останнього засобу.

Лазарєва О.В.
92
10. Що є головним завданням етапу реалізації, контролю за виконанням і коригуванням стратегічного плану а) забезпечення безперервного циклічного характеру стратегічного планування б) мобілізація ресурсів і координація діяльності всіх підпрозділів підприємства в напрямку досягнення заявлених довгострокових цілей в) вибір стратегічних альтернатив, оцінювання можливостей і наслідків їхньої реалізації і формування стратегії поведінки підприємства на зовнішньому ринку. г) просування в напрямку стратегічних цілей при максимально можливому пристосуванні до реальних умов, що складаються на підприємстві.
11. При якому з варіантів продажу фірма виробник діє через іншу фірму в країні базування, спрямовуючи свою продукцію на міжнародний ринок а) прямий продаж б) непрямий продаж в) експорт товару г) імпорт товару.
12. Побудуйте ранжирований ряд послідовності стратегічного планування а) реалізація і контроль за виконанням і коригування стратегічного плану б) варіантна розробка стратегії в) визначення мети і завдань підприємства г) стратегічний аналізі прогнозтичне забезпечення.
13. Яким чином здійснюється аналіз можливостей фірми на зовнішньому ринку з урахуванням прогнозтичних зміну його кон’юнктурі? а) визначаються тенденції розвитку ринку і їхній впливу перспективі на становище підприємства б) розглядається вплив відповідних чинників на умови функціонування організації при змінах фіскальної політики в межах країни і закордоном в) аналізуються очікувана динаміка обсягів зовнішньоекономічної діяльності, доцільність переорієнтації на нові ринки збуту, умови діяльності в новому середовищі та доцільність скорочення її в традиційних сферах і сегментах ринку г) беруться до уваги прогнозні змінив зовнішньоторговельній політиці різних країну їхній загальногосподарській кон’юнктурі, враховуються тенденції розвитку світового ринку.
Міжнародний менеджмент
93
14. Яка стратегія поведінки підприємства на зовнішньому ринку охоплює довгострокові аспекти діяльності на основі визначення найважливіших цілей, сукупність яких розглядається як єдине ціле а) глобальна б) поточна в) тактична г) стратегічна.
15. За рахунок яких чинників досягається організація діяльності на глобальній основі а) економія на масштабі б) перевага кривої досвіду в) перевага географічного положення г) співробітництво зі споживачами продукції.

РЕЗЮМЕ
Зовнішньоекономічна діяльність буде найбільш успішною лише втому випадку, якщо вихід підприємств на міжнародні ринки буде не тільки добре продуманий, всебічно обґрунтований, ай випливатиме з довгострокових цілей. Існують чотири способи управління зовнішньоекономічною діяльністю компанії стратегічне планування, фінансовий контроль, стратегічний контроль та керівна роль холдингової компанії. Нині у практиці міжнародного бізнесу сформувалося чотири стратегічних профілі міжнародних компаній, з урахуванням яких доцільно виробляти основні стратегічні рішення етноцентризм, поліцентризм, регіоцентризм та геоцентризм. Стратегія поведінки підприємства на зовнішньому ринку розробляється на глобальному, тактичному та стратегічному рівнях. Центральним елементом стратегічного менеджменту міжнародних корпорацій є стратегічне планування, що включає в себе наступні етапи стратегічний аналіз та прогнозтичне забезпечення, визначення мети і завдань підприємства, варіантна розробка стратегії, реалізація, контроль за виконанням і коригування стратегічного плану. У міжнародних корпораціях існують такі рівні стратегічного планування, як корпоративна стратегія, стратегія структурних підрозділів та функціональна стратегія. Відправним моментом у стратегічному плануванні є вибір базової стратегії обмеженого зростання, нового зростання, скорочення або останнього засобу та комбінована.

Лазарєва О.В.
94
Зміст базових стратегій залежить від умов освоювання ринків, номенклатури виробництва, конкурентоспроможності продукції, фінансових, технологічних, збутових, кадрових можливостей підприємства, а також інших чинників.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Охарактеризуйте етапи стратегічного планування як центрального елементу стратегічного менеджменту.
2. Які існують стратегічні профілі міжнародних компаній
3. Охарактеризуйте етапи розробки стратегії поведінки підприємства на зовнішньому ринку.
4. Які чинники впливають на вибір форми міжнародної діяльності
5. Дайте визначення місії міжнародної корпорації. Наведіть приклади місій відомих на світовій арені фірм.
6. Охарактеризуйте чинники, за допомогою яких здійснюється організація діяльності на глобальній основі.
7. Які базові стратегії розвитку використовують міжнародні корпорації
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Альтшумер И.Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа: инструменты, проблемы, ситуации. – М СПб.: Вершина,
2006. – 230 с.
2. Владимирова Л. Стратегическое планирование бизнеса: с чего начать / Л. Владимирова // Менеджменти менеджер. – 2007. – № 7-8. – С. 4-8.
3. Галушкіна ЗІ. Стратегічний менеджмент [навч.-метод. посібник для вузів / ЗІ. Галушкіна, І.Ф. Комарницький. – Чернівці Рута,
2006. – 248 с.
4. Жук М.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку [навч. посіб.] / М.В. Жук, Т.В. Бауліна. – К Паливода А.В., 2006. – 348 с.
5. Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності Посібник / Л.Л. Кадуріна. – К Слово, 2004. – 288 с.
6. Кандиба А.М. Менеджент зовнішньоекономічної діяльності підручник / А.М. Кандиба. – К Аграрна наука, 2004. – 508 с.
7. Каплан Р, Нортон Д. Стратегическое единство: создание синергии организаций с помощью сбалансированной системы показателей / Перс англ. О.Л. Пилявского. – М Вильямс, 2008. – 371 с.
8. Кокурина О. Стратегический менеджмент в современных условиях / О. Кокурина // Персонал. – 2002. – № 8. – С. 77-83.
Міжнародний менеджмент
95
9. Куриляк В.Є. Міжнародний менеджмент. – Тернопіль Карт-Бланш,
2004. – 268 с.
10. Лагунова Е. Стратегическое управление предприятием: внешние и внутренние факторы / Е. Лагунова // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – № 9. – С. 90-98.
11. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підручник /
О.А. Кириченко. – К Знання, 2005. – 493 с.
12. Міжнародні стратегії економічного розвитку [навч. посіб для вузів /
Ю.Г. Козак, Ю.І. Єхануров, ВВ. Ковалевський. – К Центр навч. літератури, 2005. – 353 с.
13. Немцов В.Д. Стратегічний менеджмент [навч. посібник для вузів /
В.Д. Немцов. – К ЕксОб, 2002. – 560 с.
14. Сазерленд Дж., Кэндэлл Д. Стратегический менеджмент ключевые понятия / Перс англ. Е.Е. Козлова. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 422 с.
15. Сбитнев А. Формула управления / А. Сбитнев // Менеджменти менеджер. – 2005. – № 7-8. – С. 28-33.
16. Скібіцький ОМ. Стратегічний менеджмент [навч. посібник для вузів / ОМ. Скібіцький. – 2006. – 312 с.
17. Сухарський В.С. Менеджмент зовнішньоекономічних зв’язків: теорія, методологія, практика [навч. посіб. (курс лекцій / В.С. Сухарський, ВВ. Сухарський, В.І. Охота. – Тернопіль Астон, 2005. – 464 с.
18. Яремко Л.А. Напрями підвищення зовнішньоторговельного ефекту макроекономічний аспект / Л.А. Яремкоі // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 1. – С. 111-118.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал