Тема Підготовча стадія розробки бізнес-плану ПланСкачати 480.5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.12.2019
Розмір480.5 Kb.
  1   2   3
Тема 2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану

План


  1. Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії
  1. Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та загроз реалізації бізнес-проекту
  1. Виявлення сильних і слабких сторін підприємства (бізнес-проекту)

  2. Визначення місії підприємства (бізнес-проекту) та формування цілей його діяльності
  1. Аналіз стратегічних альтернатив та обрання стратегії


2.1.Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії Підготовча стадія є наступним етапом процесу розробки бізнес-плану

після початкової. На підготовчій стадії ще не приступають до розробки бізнес-плану як документа та формування структурних частин цього документу, проте більшість отриманих результатів та розроблених на цьому етапі планування матеріалів у подальшому знаходять своє місце в окремих розділах бізнес-плану.


Перш ніж приступати до вивчення цієї теми слід запам’ятати, що підготовча стадія розробки бізнес-плану відповідає логіці процесу стратегічного планування. В рамках підготовчої стадії розробки бізнес-плану збирається та опрацьовується інформація, яка стосується підприємницького проекту, що підлягає плануванню, його характеристик, сильних та слабких сторін підприємства, сприятливих можливостей та загроз зі сторони зовнішнього середовища, формування цілей реалізації підприємницького проекту та визначення шляхів і засобів їх досягнення. Фактично зазначені дії і входять до стадії стратегічного планування бізнесу.


 1. економічній літературі під стратегією розуміють генеральну комплексну програму дій, яка забезпечує досягнення місії підприємства і його операційних цілей. Своєю чергою стратегічний план є інструментом забезпечення цілеспрямованої поведінки підприємства, формалізованим відображенням гіпотез про майбутню діяльність підприємства у зовнішньому середовищі, основою балансування відносин в середині та поза межами підприємства. Для того, щоб визначити стратегію підприємства слід усвідомити, де воно знаходиться зараз (охарактеризувати зовнішнє середовище та місце підприємства у ньому), визначитись із напрямами подальшого розвитку (реалізації підприємницького проекту) і спланувати систему заходів щодо його забезпечення.

Загальну логіку процесу стратегічного планування на підготовчій стадії розробки бізнес-плану представимо на рисунку 2.1. Як вже зазначалося, підготовчий етап тісно пов’язаний та відповідає основним етапам стратегічного планування діяльності підприємства, а відтак стосується: оцінки загального стану (зовнішній та внутрішній аналіз); визначення місії (філософії підприємства); формування цілей та задач діяльності; аналізу стратегічних альтернатив та обрання стратегії.Оцінка загального стану підприємства

Проведення зовнішнього аналізу (визначення можливостей і загроз) середовища функціонування підприємства (реалізації підприємницького проекту)

Проведення внутрішнього аналізу (визначення сильних і слабких сторін) підприємства (підприємницького проекту)

Визначення місії підприємства (підприємницького проекту)

Формування цілей і задач діяльності підприємства

Аналіз стратегічних альтернатив

Обрання стратегії та тактики реалізації підприємницького


проекту
Рис. 2.1 Загальна логіка процесу стратегічного планування на
підготовчій стадії розробки бізнес-плану
Завдання підготовчої стадії розробки бізнес-плану може бути виконано завдяки реалізації такої послідовності дій: формалізація ідеї проведення підготовчої стадії розробки бізнес-плану, визначення її ключових цілей; підбір виконавців та розподіл обов’язків між ними; складання плану-графіку виконання робіт; збір необхідної внутрішньої і зовнішньої інформації; оформлення попередніх результатів стратегічного аналізу підприємницького проекту та обговорення їх з керівництвом проекту; затвердження остаточних результатів, формулювання місії та основних цілей проекту, обрання стратегії та тактики реалізації підприємницького проекту; прийняття рішення про розробку бізнес-плану.
2.2.Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та загроз реалізації бізнес-проекту
Зовнішній аналіз передбачає проведення оцінки зовнішніх по відношенню до підприємства факторів, тобто тих умов, які підприємство не може змінити, але вони об’єктивно складаються в зовнішньому середовищі та мають вплив на результати господарювання. Метою зовнішнього аналізу є

виявлення сприятливих можливостей і загроз, а також ідентифікація ключових факторів успіху в обраному виді підприємницької діяльності. Під сприятливими можливостями розуміють фактори зовнішнього середовища, які сприяють досягненню цілей бізнес-проекту. Відповідно, до зовнішніх загроз чи небезпек відносять умови зовнішнього середовища, які обмежують можливості підприємства щодо досягнення намічених цілей.


Для вивчення рівня впливу зовнішнього середовища на реалізацію підприємницького проекту необхідно передусім узагальнити усі можливі фактори зовнішнього середовища, які мають чи можуть мати в перспективі вплив на реалізацію бізнес-проекту підприємства. Для того, щоб передбачити ці фактори впливу, їх доцільно формувати за такими групами: макроекономічні, зміни в економіці країни в цілому (динаміка промислового виробництва та розвитку сфери послуг, рівень інфляції та безробіття, зміни доходах населення,


 1. процентних ставках, обмінних курсах тощо); галузеві фактори (зміна рівня конкуренції, вимог споживачів до якості товарів (послуг) та їх асортименту, рівня заробітної плати та вплив цих і інших факторів на дохідність бізнесу, обсяги господарської діяльності); зміни в соціально-демографічній ситуації (зміни в демографічній ситуації, структурі зайнятих та працездатного населення, поведінських настроях, ін.); зміни в державному регулюванні (відносно законодавства, яке регулює сферу виробництва і збуту продукції, системи оподаткування та ціноутворення, рекламну політику і т. п.); зміни в техніко-технологічній базі (можливості вдосконалення діючих та поява нових технологій); дії конкурентів; політичні; природні; науково-технічні; ментальні фактори, ін.

Обрані фактори зовнішнього середовища зводять у таблицю “Матриця оцінки загальноекономічних факторів впливу зовнішнього середовища на реалізацію підприємницького проекту ” (таблиця 2.1). У цій матриці за кожним фактором встановлюється бальна оцінка (наприклад, від одного до п’яти) залежності бізнесу від його впливу та робляться висновки щодо потенційних сприятливих можливостей або очікуваних загроз.
Оцінку факторів, як правило, здійснюють із урахування думок експертів (сформованих з числа керівного складу підприємства, споживачів продукції (послуг), експертів чи аналітиків). В результаті виявляють усі можливі фактори впливу на реалізацію підприємницького проекту, напрями та силу впливу кожного з них.
Слід усвідомлювати, що крім загальноекономічних факторів значний вплив на реалізацію підприємницького проекту мають галузеві фактори, а також діяльність конкурентів, що важливо врахувати у межах зовнішнього аналізу на підготовчій стадії розробки бізнес-плану.
Галузеві фактори дещо легше піддаються оцінюванню, їх відносно простіше ідентифікувати, вони тісніше пов’язані з особливостями економічної діяльності підприємства. Серед них виділимо: кількість, розміри та типи підприємств, які функціонують в галузі; динаміку основних економічних показників розвитку галузі; витратомісткість виробництва; індекс дохідності; динаміку попиту на продукцію (послуги); наявність та доступність


постачальників ресурсів; характеристики основних споживачів і т. ін.


Таблиця 2.1

Приклад побудови матриці оцінки загальноекономічних факторів впливузовнішнього середовища на реалізацію підприємницького проектуГрупи та окремі факториОцінка залежностіСприят-Загро-

бізнесу від впливуливізи та


зовнішніх факторів*
можли-небез-


1
2

3

4
5
востіпекиМакроеко-
Посилення інфляціїномічні
Зростання доходів населення тафактори
підвищення купівельної

спроможності

Посилення диференціації доходів

населення

Зниження процентних ставок на

банківський кредит

Нестабільність макроекономічної

ситуації

Зростання економіки і розширення

місткості ринкуЕлементиРинкові фактори


конку-

Вплив конкурентів


рентного
Вплив споживачів


середови-


щаВплив постачальників


Соціально-Зміни смаків споживачів, посиленнядемогра-рівня диференціації споживчихфічнізапитів та поява вільних ринковиххаракте-сегментів, ін.ристикиЗміни

в

Зміни в оподаткуваннісистемі
Запровадження ліцензування тадержавного

обов’язкової стандартизаціїрегулю-
продукції і послугвання
Посилення державного контролю та

вимог

Посилення корупції

Регулювання ціноутворення

Зміни в державних замовленняхГалузеві
Посилення конкуренціїфактори
Ускладнення доступу до сировини та

ресурсів

Ускладнення доступу до споживачів

Поява товарів-замінників

Зміна рівня цін
Політичні
Науково-технічні
Природні
Ментальні

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка