Творчий потенціал мовних кафедр в інноваційному розвитку дослідницького університетуPdf просмотр
Сторінка1/9
Дата конвертації06.01.2017
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА
ГЕТЬМАНА»


ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОВНИХ КАФЕДР В
ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ


Збірник матеріалів міжкафедральної науково-методичної конференції

18 лютого 2014 р.КНЕУ
КИЇВ 2014

2
Рецензенти:

Г.Л. Лисенко, канд. філол. наук, доц.
(Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ)
Л.Д. Малевич, канд. філол. наук, доц.
(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)


Редакційна колегія кафедр іноземних мов:
Голова редакційної колегії: М.М. Гавриш, к. філол. н., доц.
Відповідальний секретар: Г.О. Копил, к. пед. н., доц.
Члени редакційної колегії: І.В. Бочарова, к. філол. н., доц.; Р.А. Гаращенко ст. викл.;
Т.А. Гузік, к. пед. н., доц.; Т.М. Гусак, к. пед. н, доц.; Ю.М. Друзь, к. пед. н., доц.;
О.В. Капустіна, к. пед. н., доц.; А.В. Капуш, к. філол. н., доц.; Л.І. Чеботарьова, к. пед. н., доц.; О.Л. Шевченко, к. філол. н., доц.; Е.І. Щукіна, к. пед. н., доц.


Рекомендовано до друку науково-методичною радою ДВНЗ «Київський
національний університет імені Вадима Гетьмана»
Протокол № 5 від 10 квітня 2014 р.

У збірнику представлені матеріали презентаційних доповідей учасників міжкафедральної науково-методичної конференції, у яких висвітлено сучасні підходи, технології та ресурси викладання іноземної мови фахового спрямування та української мови в економічному університеті. Значну увагу приділено питанням формування
іншомовних комунікативних компетенцій та міжкультурної компетенції в межах програми інноваційного розвитку дослідницького університету.
The collection of the articles outlines modern trends and tendencies in teaching English and Ukrainian for special purposes in economic university. Special emphasis is put on the description of learning technologies and resources within the Innovative Programme of the
University’s Development. Much attention is paid to the practical strategies to develop the learners’ communicative and multicultural language competencies.

Адреса редакційної колегії: 03680, м. Київ, проспект Перемоги 54/1,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,
тел. 371-61-74

3
ЗМІСТ
Секція 1. Кафедра німецької мови факультету міжнародної
економіки і менеджменту

Гавриш М.М.

Шляхи формування
іноземної компетенції студентів у навчальному процесі вищої школи
7
Гавриш О.О.

Підготовка колективної письмової роботи
9
Дмитренко О.П.
Розвиток культурно-мовної особистості під час вивчення іноземних мов
12
Капуш А.В.
Формування та розвиток навичок письма на заняттях з ділової німецької мови
15
Ковтун В.С.
Потреби студента дистанційної форми навчання при вивченні іноземної мови та їх задоволення засобами навчального посібника-комп’ютерної програми «Німецька мова економіки для дистанційного навчання»
18
Копил Г.О.
Формування крос-культурної компетенції на заняттях з іноземної мови засобами оригінальних періодичних видань
22
Курченко Л.М.
Щодо функціонування метафори у фінансово- банківському дискурсі сучасної німецької мови
26
Микал Т.А.
Контакт між студентами на занятті з іноземної мови як запорука фахового успіху
30
Островська І.Г.
Використання інноваційних технологій у викладанні іноземної (німецької) мови
32
Постригань А.В.
Творчий потенціал – важливий чинник в
інноваційному розвитку навчального процесу
34
Приходько Н.Г.
Технологія mind mapping у викладанні іноземних мов
37
Прокопчук Л.В.
Interkulturelle Wirtschaftskommunikation in linguistischer Perspektive: kulturspezifische
Bedeutungsdimensionen
39
Сапожникова О.М.
Навчальна дискусія як метод активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні
іноземної мови
43

4
Слободзян Р.Д.
Навчання майбутніх економістів професійно орієнтованому говорінню
44
Юцкевич О.П.
Проектна методика як форма інноваційного навчання на заняттях з іноземної мови
48

Секція 2. Кафедра української мови та літератури факультету
міжнародної економіки і менеджменту

Бондарчук Л.М.
Інноваційні методи викладання польської мови в економічному ВНЗ
52
Козловець І.І.
Активізація творчої діяльності студентів на практичних заняттях з української словесності
54
Козловська Л.С.
Наскрізна мовна траєкторія навчання – складник культурно-корпоративного коду КНЕУ
57
Колесникова І.А.
Сучасна інтерактивна лекція з української словесності в методичному форматі 3 D
59
Краснопольська Н.Л.
Реферування наукового тексту як метод навчання
іноземних студентів-економістів
62
Кривич Н.Ф.
Педагогічні умови формування творчих компонентів особистості у виші
64
Кумейко Т.А.
Ділова гра в системі формування комунікативної компетенції студентів на практичних заняттях з української словесності
67
Лісняк Н.І.
Презентація як мовний портрет сучасного студента
69
Подгурська Т.А.
Практика роботи над мовними та культорологічними сайтами на заняттях з української словесності (на прикладі створення сайтів про Т.Г.Шевченка)
71
Терещенко С.І.
Нові форми представлення інформації як шлях удосконалення мовно-комунікативної компетенції студента
73
Товстенко В.Р.
Роль термінології у формуванні мовно-професійної компетентності фахівців-економістів
76
Чезганов С.А.
Розвиток навичок писемного мовлення при опрацюванні професійно орієнтованих текстів з української мови як іноземної на просунотому етапі

78

5
Яременко Т.Г.
Традиційне й інноваційне у вихованні морально- естетичних цінностей засобами української словесності
80
Секція 3. Кафедра іноземних мов факультету міжнародної
економіки і менеджменту

Алейнікова М.Г.
Дистанційна освіта в Україні: переваги й недоліки
82
Бобрівник С.Л.
Мовні засоби прагматичної адаптації перекладу газетно-публіцистичних текстів
86
Вдовиченко В.А.
Розвиток критичного мислення при вивченні англійської мови як іноземної студентами- економістами вищих навчальних закладів
89
Воробйова Ж.Ю.

Інноваційні зміни у викладанні іноземних мов у контексті трансформації вищої освіти
92
Грицяк Л. Д.
Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів напряму підготовки
«Правознавство» для забезпечення їх професійної соціалізації
96
Давиденко Т.В.
Ділова зустріч. Шляхи подолання труднощів міжкультурного спілкування
101
Драб Н.Л.,
Лобецька І.М.
Суть монологу-презентації та критерії ефективності навчання його
106
Костюк Т.О.
Сучасні інтерактивні технології навчання іноземних мов
108
Лагодинський О.С.
Педагог як суб’єкт іншомовної підготовки у сучасному вищому навчальному закладі
113
Лещенко Л.П.
Використання діяльнісно-компетентнісного підходу при викладанні іноземних мов в економічному ВНЗ
118
Маркова О.В.
Сучасні освітні технології як головний складник викладання іноземної мови студентам юридичного факультету
120
Мельник Г.М.,
Бескоровайна Н.О.
Роль білінгвального навчання в підвищенні конкурентоспроможності майбутніх спеціалістів у галузі міжнародної економіки
123
Ножовнік О.М.
Застосування симуляцій у навчанні іноземних мов майбутніх фахівців у галузі міжнародної економіки
127

6
Палесіка І.В.
Навчання англійського академічного писемного мовлення студентів в економічному ВНЗ
130
Случайна Л.О.

Індивідуалізація навчання як спосіб підвищення ефективності підготовки студентів економічного ВНЗ з ділової іноземної мови
132
Теплюк І.А.

До проблеми дослідження і впровадження у вітчизняну вищу юридичну освіту британського досвіду підготовки майбутніх бакалаврів права до професійного іншомовного спілкування
135
Федоренко С.Л.
Нові виклики щодо формування іншомовної комунікативної компетенції в контексті сприйняття англійської мови як мови глобального спілкування
138
Шевченко О.Л.

Забезпечення безперервного професійного розвитку викладачів мовних кафедр
140
Шпильківська Л.С.

Дистанційне навчання як розширення творчого потенціалу викладачів іноземної мови
144


7


Секція 1. Кафедра німецької мови факультету
міжнародної економіки і менеджменту

Гавриш М.М., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри німецької мови

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ІНОЗЕМНОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

На нинішньому етапі людської цивілізації вже аксіоматичним можна вважати твердження про те, що постіндустріальне суспільство – епоха знань і
інформації – суттєво змінює й посилює роль «людського фактора» та вимагає якісно нових фахівців, що, у свою чергу, зумовлює і нові вимоги до їх професійної підготовки. До вагомих конкурентних переваг сучасних спеціалістів, і особливо на глобальних, міжнародних ринках, водночас із фаховими знаннями, належить іншомовна компетенція. Усвідомлення цієї нагальної вимоги часу знайшло своє втілення, зокрема, у «Рамковій програмі з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України» (Київ, 2006), яка визначає головною метою викладання німецької мови у вищій школі формування «професійно орієнтованої
міжкультурної комунікативної компетенції» студентів. Аналогічна думка представлена також у «Програмі з англійської мови для професійного спілкування» (Київ, 2005), де серед шести цілей першою названа практична мета, що трактується як формування загальних та професійно орієнтованих
комунікативних мовленнєвих компетенцій студентів «для забезпечення
їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному

8 середовищі». (Обидві програми отримали гриф Міністерства освіти і науки
України)
Отже, перед викладачем іноземної мови постає логічне запитання щодо придатних шляхів – технік, методик, підходів, підбору навчального матеріалу
– щодо виконання цього завдання, тобто щодо сприятливих умов ефективного й стійкого розвитку цієї компетенції (цитованих навичок).
Пропонуємо деякі міркування із зазначеної проблематики.
Навчальний процес, на наш погляд, має базуватися на таких засадах:
– урахування наявного рівня знань студентів з іноземної мови при формуванні груп та визначення рівня, який має бути досягнуто в навчанні, згідно
із загальновизнаними стандартами
Ради
Європи

«
Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти: вивчення,
викладання, оцінювання»” (Київ, 2003);
– використання професійно і фахово-орієнтованих навчальних матеріалів та
технологій навчання (візуалізація, презентація, ведення дискусій, метаплан,
інтелектуальні карти (майнд-мепінг), проектна робота, ділові ігри тощо), що неможливо без широкого впровадження сучасних інформаційних технологій
(
фахова спрямованість навчального матеріалу в комбінації з
комунікативними/інтерактивними формами його опрацювання);
– використання навчальних матеріалів, які ілюструють «культурні
стандарти» німецькомовних народів (їх традиції, звичаї, культурні надбання, норми ділового етикету, спілкування тощо) (усвідомлення студентами
міжкультурних відмінностей);

індивідуалізація навчального процесу, що уможливлюється формуванням груп за базовим рівнем знань та відповідною розроблення завдань і найбільшою мірою забезпечується при опрацюванні матеріалів
інтерактивного характеру (навчальних комп’ютерних програм);
– переважна одномовність практичних занять, що допомагає подолати психологічні бар’єри при необхідності спілкуватися іноземною мовою та

9 позбутися звички (яка нерідко суттєво ускладнює комунікацію) перекладати бажані висловлювання з рідної мови іноземною (поштовх до мислення
іноземною мовою;
– постійна мовленнєва діяльність студентів на практичних заняттях з
варіацією форм їх навчальної взаємодії/співпраці, у тому числі і при виконанні самостійних завдань;

проблемний характер підсумкових занять за темами, що вивчаються, та частини завдань у рамках самостійної роботи студентів;

різноаспектний проміжний та підсумковий контроль знань студентів.
Оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією саме на таких засадах є і реалізацією компетентнісного підходу, тобто забезпечує одночасне формування і цілої низки інших – загальних та глобальних –
компетенцій, приміром, уміння працювати в команді, здатність самостійно приймати рішення, здатність до навчання протягом усього життя, планування
і управління проектами тощо, чи, іншими словами, сприяє вишколу толерантної у міжкультурному просторі, мобільної й креативної, критично мислячої й ініціативної особистості.

Гавриш О.О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови

ПІДГОТОВКА КОЛЕКТИВНОЇ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ

Домашня письмова робота являє собою класичну форму підготовки до написання наукової роботи – курсової, магістерської, доповіді, статті, дисертаційного дослідження. Саме завдяки письмовій роботі студент вчиться аналітично мислити, чітко формулювати та обґрунтовувати свої думки, набуває навичок роботи з науковою літературою. На жаль, у сучасній вищій

10 школі України студенти дуже мало пишуть. На той час, як в університетах
Німеччини наприкінці бакалаврської освіти студенти повинні написати бакалаврську роботу, в українських університетах обмежуються держіспитами. Звідки ж може з’явитися якісна магістерська робота, якщо студент практично не володіє навичками письмового оформлення наукового дослідження?
Більшість іспитів на перевірку знань з іноземної мови для навчання у
ВНЗ Німеччини, Австрії та Швейцарії містить, водночас із завданнями на перевірку навичок розуміння текстів та аудіювання, обов’язкове завдання щодо опису діаграм з елементами висловлення власної думки. Варто зазначити, що, незважаючи на добре володіння німецькою мовою, студенти часто виконують це завдання на досить примітивному рівні, оскільки не набули досвіду наукового спостереження, не здатні узагальнювати отриману
інформацію, зосереджують свою увагу лише на констатації фактів, а не на їх детальному аналізі.
У переважній більшості ВНЗ Європи надзвичайної актуальності набула така форма роботи, як написання колективної наукової доповіді, що має на меті, по-перше, розвиток у студентів навичок наукової творчості, а, по-друге, сприяє набуттю досвіду роботи в команді, оскільки майже всі наукові проекти, які виконуються в науково-дослідницьких установах у будь-якій галузі, передбачають їх колективну підготовку.
Підготовка наукової письмової роботи передбачає обмін інформацією, досвідом, які можуть бути дуже корисними для майбутніх фахівців. Так, наприклад, один співавтор уміє чітко структурувати інформацію, другий створювати текст у першому читанні, третій добре обробляти «сирий» матеріал, четвертий володіє організаційними навичками тощо. Колективна письмова робота значною мірою сприяє прояву креативності з боку її учасників, адже багато цікавих та плідних ідей виникають під час дискусій, обмежений кругозір одного із співавторів розширюється, другий вчиться

11 наполягати на своїй точці зору, своєму баченні проблеми, третій учиться у своїх колег ефективному плануванні роботи.
У процесі колективної творчості студенти навчаються також певної толерантності, учаться акцептувати методи та темп роботи своїх колег, учаться поважати думку інших, виховують у себе відчуття відповідальності за себе й за інших. Для того щоб колективна письмова робота була виконана на належному рівні, необхідно зважати на такі моменти:
– кожен член команди повинен максимально сприяти рішенню завдання;
– кожен повинен сприяти налагодженню ефективного співробітництва в команді;
– кожен повинен дотримуватися встановлених організаційних правил, озвучувати проблеми та труднощі, які виникають за написання роботи, й пропонувати шляхи їх подолання.
Проте це не означає, що кожен несе відповідальність на всіх рівнях в однаковій мірі, але завдяки усвідомленню зазначених вище моментів кожен член команди отримує чітке уявлення щодо своїх безпосередніх обов’язків.
На початку написання колективної роботи кожен член робочої групи мусить відповісти на низку запитань.
1. Який досвід роботи в команді я маю? 2. Якій формі спілкування та поведінки під час роботи в команді я надаю перевагу? 3. Які ресурси, здібності, досвід я принесу із собою? У чому полягає моя сила, що я вмію робити краще за інших? 4. За які етапи роботи я буду відповідати? 5. Про які мої звички та особливості характеру я мушу поінформувати інших членів команди? 6. Як я собі уявляю розподіл праці (обов’язків)? 7. Як проводити засідання авторського колективу (з якою регулярністю, за яким шаблоном тощо)?
Підготовка колективної письмової роботи передбачає як командну, так й індивідуальну роботу, які обов’язково повинні бути узгодженими. До командної роботи належать брейнстормінг (мозковий штурм), координація та

12 планування часу та роботи, обговорення змісту та структури тексту, рішення конфліктних ситуацій, розподіл завдань, фідбек (зворотній зв’язок).
Індивідуальна робота охоплює пошук матеріалу, протоколювання, написання окремих фрагментів тексту, структуризацію, перевірку текстів колег та поради щодо їх перероблення.
Робочий план при підготовці групової роботи може виглядати таким чином: протягом першого тижня проводиться перша зустріч для обговорення та встановлення так званих «правил гри», перших пошуків, уточнення теми та планування. На другому та третьому тижнях відбувається пошук та оброблення матеріалу, проводяться короткі зустрічі, під час яких обговорюються здобутки та проблеми. Протягом четвертого тижня здійснюється написання першої версії головної частини роботи. П’ятий тиждень передбачає фідбек щодо першої версії та написання першої версії вступу та закінчення. Шостий тиждень присвячений переробленню всіх частин тексту. На сьомому тижні перевіряються переходи між окремими фрагментами, готується загальний документ, перевіряється його оформлення з точки зору орфографії та пунктуації. На восьмому тижні мусить бути підготовлена остаточна версія роботи й подана на перевірку.

Дмитренко О. П., кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ АВТЕНТИЧНИХ
ДЖЕРЕЛ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИВЧЕННІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Сучасному комунікативному простору, під яким розуміють сукупність усіх зв’язків між окремими індивідами, між соціумами, країнами, державами, континентами, характерна глобалізація. Процеси глобалізації вимагають

13 вирішення низки питань, серед яких найважливішим є забезпечення міжмовної та міжкультурної комунікації. Нові корективи у професійну підготовку студентів вносить лінгвокультурологічна концепція навчання
іноземним мовам. У сучасній лінгводидактиці склалася якісно нова теоретична парадигма, з позицій якої навчання іноземної мови розглядається вченими як формування «вторинної» мовної особистості (за Ю. Карауловим).
Неоціненну роль у формуванні такої особистості відіграє використання культурного й духовного багатства країни, мова якої вивчається. Факти матеріальної й духовної культури фіксуються мовою, її мовними одиницями різних рівнів, проте основним джерелом й носієм національно-культурної
інформації є національно-марковані слова та фразеологічні одиниці, наявні в автентичних джерелах, як от: у творах художньої та документальної літератури з загальнонаціональним статусом, у мові преси, радіо та телебачення, а також у професійних економічних текстах. Опрацювання таких текстів допомагає розв’язати складну проблему співвідношення національно-специфічного та універсально-людського у менталітеті різних народів, епох, культур. Прикладами національно-маркованих мовних одиниць, що відображають реалії німецького соціуму, можуть бути такі фразеологічні одиниці, як от: auf einen (keinen) grünen Zweig (Ast) kommen
«не мати успіху в матеріальному, економічному відношенні». ФО з’явилася вже в кінці ХV століття, що підтверджується літературними джерелами.
Зелену вітку древні германці вважали символом успіху, везіння, розквіту та зростання. Ось чому наречені в день весілля носили зелений вінок, а саме весілля називають die grüne Hochzeit. Дівчата, гадаючи про своє кохання, обривають зелені листочки, примовляючи при цьому: von Herzen, mit
Schmerzen, über alle Massen.
Поклоніння священним гаям мало першочергове значення в релігії древніх германців. Головними священними деревами (за
Гріммом) були дуб (Eiche) та граб (Hainebuche). Добре відомими є німецькі прикмети щодо цих дерев, які рекомендують правильну поведінку людей під

14 час грози: Buchen sollst du suchen, aber Eichen sollst du weichen (дослівно – шукай бук, уникай дуба під час грози). Лісовий горіх, ліщина вважалися у древніх германців символом життя, життєдайної сили, родючості та кохання, наприклад ФО in die Haseln (Haselnnüsse) gehen − «йти на побачення». З другого боку, розмір лісового горіха є невеликим, таким, що асоціюється з чимось незначним, нікчемним, тому наступний фразеологізм несе пейоративне значення: etw. ist keine gelöcherte (hohle) Haselnus wert − «щось коштує надто мало».
Презентація фразеологічних одиниць, розкриття їх змісту вимагає
інтегрованого підходу, що передбачає екскурс в історію, культуру, мистецтво німецького етносу. Національно марковані слова та фразеологізми вимагають відповідного способу семантизації чи національно-культурного коментаря, який вплітається в текст і в ньому ж отримує подальше роз’яснення.
Номінація національно маркованих слів та фразеологізмів за допомогою тексту сприяє розвитку комунікативної компетенції, збільшенню словникового запасу мовних одиниць та здійснюється з позицій комунікативно-діяльнісного підходу в лінгводидактиці, дотримання якого забезпечує активну мовленнєву діяльність студентів, викликає в них бажання висловлюватися, взаємодіяти із співрозмовником, а головне усвідомити, що мова є засобом спілкування та пізнання.
Неодмінною умовою формування комунікативних умінь є опрацювання тексту, адже засвоєння окремих слів чи виразів з тексту залишатиметься пасивним. Саме на базі тексту мова вивчається «в дії», забезпечується функціонування мовних одиниць та розвиток мовлення.
Робота над текстом передбачає такі операції, як синтез, умовивід та прогнозування. Великий обсяг інформації в тексті вимагає методики гнучкого підходу до читання, до розвитку вмінь добувати інформацію різної глибини з нього та вирішення за допомогою цієї інформації поставлених комунікативних завдань.

15
Основним завдання роботи з автентичним текстом є виведення добутої
інформації в мовленнєвий простір, тобто монологічне, діалогічне мовлення, коментування тексту, висловлювання думок до нього, постановка проблемних питань. Робота над текстом та виведення інформації з нього для усного мовлення передбачає постійну активність студентів, спрямовану на сприйняття та опрацювання всіх видів інформації (мовної, національно- культурної та змісту тексту взагалі). Добре опрацьований лексичний та граматичний матеріал тексту, розкритий його зміст, його вичерпна національно-культурна інформація уможливлюють творчу роботу студентів у сфері міжмовної та міжкультурної комунікації.
Список використаних джерел:
1.
Караулов Ю.М. Русский язык и языковая личность / Ю.М. Караулов. − М.,
1987. − 268 с.
2. Duden. Deutsches Universalwörterbuch / hersg. und bearb. vom
Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion. [Red. bearb. Mattias Wermke]. – 3., völlig neu bearb. und erw. Aufl. – Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverl.,
2002. – 1816 S.

Капуш А.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка