Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского Серия «Проблемы педагогики средней и высшей школы»




Скачати 197.5 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації29.12.2016
Розмір197.5 Kb.

Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского
Серия «Проблемы педагогики средней и высшей школы». Том 26 (65). 2013 г. № 1. С. 242-256.
УДК 37.05+002.18:005
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВО-
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
Хацаюк Н.С.
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Сімферополь, Україна
E-mail:
h_natali@ukr.net


В статті обґрунтовано педагогічні умови підвищення ефективності науково-методичної роботи в експериментальних навчальних закладах, що доповнюють уявлення науки про можливості системи науково-методичної роботи та дозволяють по-новому спроектувати її реалізацію в інноваційних освітніх установах з метою підвищення якості шкільної освіти та рівня професійної компетентності педагогів.
Ключові слова: експериментальний навчальний заклад, науково-методична робота, педагогічні умови.

ВСТУП
Кардинальні зміни, що відбуваються в усіх галузях суспільства, вимагають суттєвих змін і в освітній галузі. В умовах зміни парадигми освіти модернізація та оптимізація традиційної школи змінюється на побудову якісно нового закладу освіти, який переходить з режиму функціонування в режим інноваційного розвитку.
Сьогодні проходить активний пошук моделей інноваційного розвитку освіти, якій спрямований на удосконалення національної освітньої системи, вироблення
інноваційної та наукової стратегії з урахуванням перспективи якісних змін у державі, створення належних умов для забезпечення громадянам рівного доступу до здобуття якісної освіти, оновлення її змісту та навчально-виховного процесу, підготовки учнів до життя в умовах інформаційного суспільства, інтеграції української освіти в світовий простір.
Одним з основних завдань законодавства України про загальну середню освіту
є забезпечення необхідних умов функціонування та розвитку загальної середньої освіти. Разом з тим метою освіти, відповідно до Закону України «Про освіту», є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільств». У свою чергу, Національна доктрина розвитку освіти констатує, що інноваційний характер навчально-виховної діяльності, різноманітність типів навчальних закладів, створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних працівників є одним із пріоритетних напрямів державної політики.
Процес оновлення шкільної освіти вимагає не лише реконструкції її змісту, навчання і виховання, але і вдосконалення науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, що здійснюють інноваційну освітню діяльність. Внутрішньошкільна науково-методична робота повинна забезпечити підтримку належного професійного рівня кожного з педагогів і колективу в цілому; формувати високу загальну і професійну культуру вчителя, його готовність до творчості, прагнення до нововведень, самовдосконалення, бажання оволодівати
інноваційними педагогічними технологіями.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВО …

243
Експериментальний навчальний заклад – це інноваційний ресурс розвитку освіти, використання кращих традицій гуманної педагогіки, створення умов для розвитку, самоствердження особистості, зміни в освітньому соціумі, високий технологічний рівень, новітнє навчально-методичне та інформаційне забезпечення, відповідність змісту освіти новим суспільним вимогам та професійному вибору учнів, нова організація навчально-виховного процесу. Орієнтуючись на ідею гуманно орієнтованої освіти, на формування особистості учня, визнання її цінності і необхідності для сучасного суспільства, ми, перш за все, повинні пам’ятати про те, що така особа формується особою самого вчителя. Тому необхідно створити всі умови зростання професійної майстерності педагогів.
Аналіз педагогічної літератури, нормативних документів, досвіду роботи з обраної проблеми свідчить про те, що організація науково-методичної роботи в навчальних закладах належить до надзвичайно важливих завдань модернізації системи загальної середньої освіти. Так, питання ефективності науково-методичної роботи знайшли своє відображення в дослідженнях провідних учених: В.
Беспалька, В. Гуменюк, А. Єрмоли, І. Жерносєка, В. Лізинського, В. Павленка, О.
Половенко, М. Поташника, Б. Тевліна. Результати досліджень, направлених на визначення вимог до системи науково-методичної роботи представлені в роботах:
В. Крижка, Є. Павлютенкова, О. Сидоренка, А. Цимбалару. Педагогічні умови функціонування науково-методичної роботи в загальноосвітніх закладах визначено в роботах: Т. Борзенкової, В. Громового, Т. Десятова, О. Коберника, Н. Чепурної.
Організація науково-методичної роботи в навчальних закладах належить до надзвичайно важливих завдань модернізації системи загальної середньої освіти.
Проте, не дивлячись на велику кількість робіт, присвячених організації науково- методичної роботи, проблема залишається в тому, що відсутнє дослідження, в якому було б розкрито проблему підвищення ефективності науково-методичної роботи в експериментальних навчальних закладах для вдосконалення професійної компетентності педагогів. Не виявлені умови, що забезпечують ефективність науково-методичної роботи в експериментальному навчальному закладі.
Розглядалися лише окремі аспекти проблеми. Таким чином, має місце протиріччя між недостатньою розробленістю проблеми і практичною необхідністю у визначенні педагогічних умов підвищення ефективності науково-методичної роботи в експериментальному навчальному закладі.
На підставі вищевикладеного, метою даної статті є виявлення і обґрунтування педагогічних умов підвищення ефективності науково-методичної роботи в експериментальних навчальних закладах.
Відповідно до мети дослідження поставлені такі завдання:
1.
Здійснити аналіз нормативно-правової та педагогічної літератури організації науково-методичної роботи в експериментальних навчальних закладах.
2.
Сформулювати сучасні вимоги до організації науково-методичної роботи в експериментальних навчальних.
3.
Визначити особливості організації науково-методичної роботи в експериментальних навчальних закладах.

ХАЦАЮК Н.С.

244 4.
Розкрити основні протиріччя між сучасними вимогами до організації науково-методичної роботи та особливостями її організації в експериментальних навчальних закладах.
5.
Обґрунтувати педагогічні умови організації науково-методичної роботи в експериментальних навчальних закладах.
З огляду на сучасні світові тенденції в Україні проголошено курс на
інноваційний розвиток, який відображений у Концепціях державної інноваційної політики України, Державній цільовій соціальній програмі «Школа майбутнього» на 2007-2010 роки, Положеннях «Про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад» , «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності». У
Законі України «Про загальну середню освіту» передбачено участь загальноосвітніх навчальних закладів в інноваційній діяльності, що виявляється зокрема в проведенні на їх базі педагогічних експериментів.
Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується розгортанням широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх інновацій. Так, в Автономній Республіці Крим, щорічно, починаючи з 2004 року, проводиться Всекримський конкурс педагогічних інновацій, на якому органи управління освітою, методичні служби, педагогічні колективи навчальних закладів демонструють результати діяльності по використанню інновацій в управлінні навчально-виховним процесом, оцінки готовності педагогічного колективу до
інноваційної діяльності, організаційно-методичного супроводу інноваційної діяльності. На базі Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти в 2011/2012 навчальному році функціонують постійно діючі семінари: «Розвиток інноваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу» для координаторів інноваційної діяльності та «Науково-методичний супровід експериментальної діяльності» для керівників експериментальних навчальних закладів. Проте, відповідно до банку даних експериментальної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, в регіоні тільки 8,7% загальноосвітніх навчальних закладів проводять експеримент з перевірки результативності та можливості застосування освітніх інновацій, серед них 51% застосовують інновації на всеукраїнському рівні, 49% – на регіональному.
Організація науково-методичної роботи в експериментальному навчальному закладі спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовку вчителів до пошукової діяльності, залучення до науково- дослідницької та експериментальної роботи з метою впровадження інноваційних особистісно-орієнтованих технологій в навчально-виховний процес.
«Методична робота – зазначається в рекомендаціях Міністерства освіти і науки
України від 03.07.2002 р. № 1/9–318 – важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу».

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВО …

245
Основною метою науково-методичної роботи є забезпечення умов систематичної колективної й індивідуальної діяльності педагогічних працівників, спрямованої на підвищення рівня їх науково-теоретичної, психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності, загальнокультурної орієнтації, тобто приведення фахової та методичної компетентності педагогічних працівників до рівня сучасних вимог розвитку освіти й суспільства [1, с. 12].
Одним із сучасних напрямів у змісті науково-методичної роботи експериментальних навчальних закладів є формування готовності вчителів до
інноваційної діяльності. Під готовністю до інноваційної діяльності ми розуміємо особливий особистісний стан, який передбачає наявність у педагогів мотиваційно- ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами
і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії.
Отже, педагог експериментального закладу повинен володіти такими основними якостями: прагнення до особистісного розвитку, мотивація і готовність до впровадження інновацій, розуміння сучасних пріоритетів освіти, здатність і потреба в рефлексії. Продуктивне вирішення цього завдання передбачає створення педагогічних умов ефективності науково-методичної роботи в експериментальних навчальних закладах.
Визначаючи педагогічні умови ефективності організації науково-методичної роботи в експериментальних навчальних закладах Автономної Республіки Крим, заздалегідь розглянемо вимоги, особливості та протиріччя її організації.
Вивчення науково-педагогічних досліджень з питань організації науково- методичної роботи [1, 2, 3, 4, 5, 6], досвід роботи дає змогу визначити такі вимоги до системи її організації в експериментальних навчальних закладах: організація науково-методичної роботи має бути відкритою системою, у діяльності якої постійно враховуються зміни, що відбуваються в освітньому та соціальному середовищі; її зміст полягає у підготовці вчителів до здійснення інноваційної діяльності, підвищенню рівня професійного саморозвитку, формуванню наукового потенціалу членів педагогічного колективу школи, що дає можливість на високому рівні працювати за темою дослідно-експериментальної роботи; перехід до побудови системної науково-методичної діяльності (системне бачення задач, змісту, форм її організації), неприпустимість проведення всієї науково-методичної роботи тільки через предметні методичні об’єднання або зведення її тільки до відкритих заходів, врахування освітніх потреб конкретних педагогічних працівників; підготовленість керівника навчального закладу до управління інноваційними процесами, яка визначається вміннями швидко орієнтуватися в умовах постійної трансформації суспільних процесів та моделювати ситуацію подальшого розвитку закладу; впровадження в структуру управління експериментального закладу заступника директора з науково-методичної роботи та наукового керівника, які безпосередньо організовують експериментальну роботу; вчителі експериментального закладу повинні мати високий рівень науково-педагогічної, інноваційної та організаційної культури, володіти технікою організації та проведення дослідної роботи, адаптуватись до постійних змін; ефективність самоосвітньої діяльності педагогічних працівників, направленість її на глибоке вивчення нормативних

ХАЦАЮК Н.С.

246
документів, що визначають методологію сучасної освіти; діагностика причин і змісту утруднень у діяльності вчителів як основа вибору форм, методів і технологій науково-методичної роботи з педагогами; створення динамічних творчих груп педагогів, які працюватимуть за темою експериментального дослідження; проблемний та дослідно-пошуковий характер форм і методів науково-методичної роботи; систематичне проведення науково-методичних семінарів, конференцій, круглих столів, методичних фестивалів; модернізація традиційних форм та використання нових форм активного навчання педагогів: методичні діалоги, мозкові штурми, педагогічні гостини, рольові ігри; глибокий системний аналіз результатів науково-методичної роботи, створення гнучких механізмів управління результатами діяльності педагогів; створення системи засобів, яка спонукатимете кожного із учасників освітнього процесу до творчості, розробки та впровадження інновацій; соціальний захист педагогічних працівників і ресурсне забезпечення їх професійної діяльності; розгляд показників ефективності процесу організації науково‐
методичної роботи тільки після аналізу її кінцевих результатів.
Для визначення особливостей науково-методичної роботи в експериментальних навчальних закладах було вивчено стан її організації в експериментальних навчальних закладах Автономної Республіки Крим.
В результаті дослідження виявлено, що більша частина експериментальних навчальних закладів (65%) реалізують науково-методичну роботу як двокомпонентну систему. Тобто педагогічні працівники об’єднуються одночасно у дві групи: як члени методичного об’єднання учителів-предметників та як учасники творчих груп учителів, зацікавлених у виконанні певного дидактичного, виховного чи управлінського завдання.
Так, у Старокримському навчально-виховному комплексі (НВК) «Школа- ліцей» № 3 Кіровської міської ради створено робочу групу вчителів для роботи над темою експерименту «Виховання міжетнічних відносин у учнів як громадян сучасної Української країни»; у НВК «Школа-гімназія № 1 І-ІІІ ступенів»
Білогірської міської ради працюють творчі групи за напрямами: новітні педагогічні технології проведення уроку, активні форми проведення сучасного уроку, сучасні педагогічні технології виховного процесу, сучасні підходи до навчання школярів театральному мистецтву та створено дві мікрогрупи: вчителів розвивального навчання й психологів, педагогів-організаторів, соціальних педагогів; Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Первомайської міської ради організувала творчі групи: вчителів філологів, вчителів математики, фізики та інформатики, вчителів хімії та біології, вчителів початкових класів.
Склад творчих груп у Первомайській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 повністю збігається із складом шкільного методичного об’єднаннями. Такий розподіл, на наш погляд, не є раціональним. Оскільки творча група не дублює роботу шкільних методичних об’єднань, які сприяють підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів, вирішують традиційні питання: забезпечення якості виконання програм, дотримання методики викладання дисциплін, методів обліку і контролю знань, проведення предметних олімпіад, організація обміну досвідом. Творча група зосереджується на глибокому і всебічному випереджальному вивченню досягнень

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВО …

247
педагогічної науки з однієї науково-методичної проблеми і стає провідником її впровадження у шкільну практику.
Посада заступника директора з науково-методичної роботи введена у структуру управління експериментальних шкіл нового типу: гімназій, ліцеїв, колегіумів і практично відсутня в сільських експериментальних закладах.
Основні функції заступника директора з науково-методичної роботи (НМР) полягають у методичному та науковому забезпеченні інноваційного розвитку закладу освіти. Він визначає пріоритетність проблемо-дискусійних форм і методів поширення знань, а це, в свою чергу, створює умови для розвитку ініціативи, творчості, самовдосконалення педагогів. Таким чином, експериментальні навчальні заклади, в яких відсутня посада заступника директора з НМР, обов’язки заступника директора з НМР виконує заступник директора з навчально-виховної роботи. Це ускладнює вирішення основних питань науково-методичної та експериментальної роботи, оскільки заступник директора з НВР вирішує питання з організації та контролю навчальної роботи.
Однією із найголовніших та ефективних форм науково-методичної роботи є
індивідуальна праця педагога. При вивченні якісних і ефективних методів і змісту в
індивідуальних формах науково-методичної роботи в діяльності експериментальних закладів виявлено удосконалення традиційних індивідуальних форм науково- методичної роботи: індивідуальна робота над єдиною науково-методичною темою, самоосвіта, курсова перепідготовка, наставництво, творчі звіти педагогів, консультування, взаємовідвідування уроків.
Отримують розповсюдження
інноваційні форми індивідуальної роботи: підготовка науково-практичних посібників, презентація творчих доробків, індивідуальні педагогічні вистави, майстер-класи, педагогічні портфоліо, індивідуальні педагогічні дослідження. За умови впровадження нових індивідуальних форм науково-методичної роботи вчителі експериментальних закладів готуються до активної участі у творчих звітах, предметних тижнях, вернісажах педагогічних ідей.
За результатами самоосвітньої роботи у Первомайській школі № 2 організуються щорічні презентації творчих проектів; у Старокримському НВК № 3
– виставки педагогічних новинок, у Петровській школі № 1 – педагогічні конференції за індивідуальними творчими розробками методичних проблем.
Значне місце в реалізації форм науково-методичної підготовки педагогів відводиться наставництву і консультаціям. Змістовно організують наставництво у
Феодосійському НВК № 17. Педагоги-наставники відвідують уроки молодих колег, аналізують і виявляють рівень навчальної взаємодії вчителя і класу. Таке наставництво дає плідні результати. Вчорашні новачки педагогічної справи стають здібними педагогами. У Азовському НВК працює школа педагогічної майстерності.
У Чорноморському НВК «Школа-гімназія № 3» постійно організуються
індивідуальні консультації. Останні є своєрідною «швидкою допомогою» вчителю.
Вони мають суто особистий і конкретний характер. Зазвичай це дружня бесіда, під час якої вчитель отримує підтримку, розуміння й конкретну пораду.
У системі внутрішньошкільної методичної роботи експериментальних навчальних закладів реалізуються і колективні форми, які поділяються на групові та

ХАЦАЮК Н.С.

248
масові. Групові форми мобільні і динамічні. Вони об’єднують педагогів за
інтересами, в них створюються оптимальні умови для обміну досвідом роботи, для творчих дискусій, виконання практичних завдань.
Проведені дослідження показали, що в експериментальних навчальних закладах розвиваються традиційні групові форми науково-методичної роботи, зокрема такі, як: методичні об’єднання, школи передового педагогічного досвіду, школи педагогічної майстерності, творчі (проблемні, динамічні, профільні) групи, школи молодого спеціаліста, шкільні семінари. Оцінка форм підготовки до засвоєння нововведень дає можливість зробити висновок, що проведення семінарів, робота в методичних об’єднаннях носять інформаційний характер і не дають можливості вчителю оволодіти прийомами, методиками, техніками засвоєння нововведень.
Провідними формами організації науково-методичної роботи досліджених закладів освіти стають творчі лабораторії та динамічні пошукові групи. У
Научненській загальноосвітній школі функціонують дві творчі лабораторії, які працюють над темами: «Дистанційне навчання», «Проектне навчання».
Педагогічний колектив НВК «Школа-гімназія І-ІІІ ступенів № 1» Білогірської міської ради реалізує групові форми науково-методичної роботи через:

творчі лабораторії («Впровадження інноваційних технологій під час викладання суспільно-гуманітарних дисциплін», «Початок теорії вірогідності у шкільному курсі математики», «Шляхи формування читацької культури учня»,
«Розвиток творчих здібностей учнів на уроках технічної та обслуговуючої праці»,
«Роль особистості учителя в реалізації творчого розвитку учня»;

майстер-класи («Мовний розвиток учнів в умовах реформування філологічної освіти в сучасній школі», «Використання комунікативних методик як головного принципу навчання англійській мові», «Інноваційний підхід до викладання природничих наук»);

консультаційні пункти («Лексичні та граматичні аспекти у перекладі текстів науково-технічного характеру», «Викладання математики в різнорівневих класах школи ІІІ ступеня»).
В групових формах науково-методичної роботи Феодосійського НВК № 17 акцент робиться на розробці методичних проектів «Ефективний педагог».
Більшість експериментальних шкіл має багато напрацьованого матеріалу за формами науково-методичної роботи, але вони стабільні і не змінюються, повторюються з року в рік, а нетрадиційні форми вводяться рідко, неактивно.
Впровадження інноваційних форм роботи в експериментальних навчальних закладах повинно стати обов’язковим атрибутом цих закладів, оскільки науково- методична робота має суто наукове, пошукове спрямування, доповнюється науково- дослідницькою роботою.
Проте, незважаючи на те, що форми науково-методичної роботи в основному забезпечують реалізацію мети, завдань і змісту науково-методичної роботи, ефективність науково-методичної роботи поки що залишається недостатньою.
Значній частині педагогів експериментальних закладів характерна відсутність або слабке вираження творчої активності, відсутність особистісно-значущого ставлення

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВО …

249
до пошукової діяльності, відсутність прагнення до пошуку нової інформації, що свідчить про певні недоліки в організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.
Вивчення й аналіз стану науково-методичної роботи в експериментальних навчальних закладах дозволили визначити організаційно-змістові недоліки в
існуючій нині системі внутрішньошкільного підвищення кваліфікації вчителів, які зумовлюють необхідність її вдосконалення.
1.
Недостатній рівень діагностики системи науково-методичної роботи, професійної компетентності вчителів, готовності педагогів до інноваційної діяльності, проблем, які виникають у практиці роботи педагогів, який спричинений з одного боку недостатньою підготовкою адміністрації закладу, з іншого – стереотипом побоювання педагогів відкрито проаналізувати результати своє діяльності, призводить до визначення форм і методів науково-методичної роботи без урахування освітніх потреб педагогічних працівників.
2.
Відсутність посади заступника директора з науково-методичної роботи в більшості експериментальних закладів призводить до хаотичності і стихійності в організації науково-методичної роботи, низького розвитку індивідуально-творчого потенціалу вчителя.
3.
У науково-методичній роботі переважають одноманітні організаційні форми, які мають свої переваги, але разом з тим їм притаманна недостатня практична зорієнтованість щодо організації дослідно-експериментальної та
інноваційної діяльності педагогів.
4.
Низький рівень готовності педагогів до інноваційної діяльності, слабке вираження творчої активності, відсутність особистісно-значущого ставлення до пошукової діяльності.
5.
Варіативність самоосвітньої діяльності, яка зумовлює зниження можливості глибокого вивчення завдань дослідно-експериментальної роботи і вироблення загальних підходів на рівні всього педагогічного колективу.
6.
Слабка позитивна мотивація вчителів до науково-методичної роботи та експериментальної діяльності, зокрема, зумовлює низький прояв ініціативи, формальне відношення до участі в методичних заходах, низький прояв творчо- пошукової активності вчителів. Найчастіше педагога спонукають лише мотиви обов’язку, наприклад, наступна атестація.
7.
Динамічні творчі групи вчителів створюються формально, причому не враховується психологічна сумісність педагогів, взаємна симпатія, загальний
інтерес групи вчителів до тієї чи іншої проблеми.
8.
Переважання в планах роботи методичних об’єднань і особистих творчих планах вчителів поточних навчальних, організаційно-методичних проблем і контрольних функцій у збиток безперервній освіті та розвитку професійно- педагогічної культури.
9.
Відсутність диференційованого підходу до планування підвищення кваліфікації педагогів залежно від їх рівня кваліфікації і потреб.
10.
Недостатня система стимулювання педагогічних працівників. На сучасному етапі експериментальна діяльність здійснюється, головним чином, за рахунок

ХАЦАЮК Н.С.

250
ентузіазму вчителів. Незадоволення системою оплати і стимулювання праці різко знижає її мотивованість.
11.
Оцінювання результативності та ефективності науково-методичної роботи здійснюється епізодично, відсутність системного аналізу результатів методичної діяльності не дає правильно оцінити стратегію розвитку науково-методичної роботи, виявити її «вузькі місця» та виділити об’єкти, які мають принципове значення для подальшого розвитку закладу.
12.
Слабка модернізація підходів до організації науково-методичної роботи на міському (районному), республіканському рівнях: використання в навчанні вчителів застарілих форм; невідповідність тематики пропонованих семінарів потребам педагогічних працівників; слабкий зв’язок теорії з практикою.
Визначення об’єктивних і суб’єктивних факторів, що визначають специфіку експериментального навчального закладу та зумовлюють особливості організації науково-методичної роботи, вивчення реального стану її здійснення дозволило виокремити сутність і особливості організації науково-методичної роботи в експериментальній школі, а саме:

нав’язування проведення експериментальної роботи з боку адміністрації закладу або вищестоящих органів управління освітою, зумовлює спонтанне включення директора і педагогів в експериментальну діяльність, без урахування
їхньої професійної та особистісної готовності до інноваційної діяльності;

стиль керівництва, який притаманний більшості директорів шкіл, призводить в управлінні до стратегії адміністрування, а не розвитку персоналу;

недостатній рівень підготовки організаторів науково-методичної роботи знижує можливість реалізувати у практичній діяльності більшість інноваційних форм і методів науково-методичної роботи;

існуюча структура методичних установ регіонального рівня, слабка їх координація та орієнтованість на засвоєння вчителем теоретичної інформації, зумовлює недостатній рівень вивчення й реалізації на практиці результатів експериментальних досліджень, передового педагогічного досвіду, що впроваджується в інших навчальних закладах;

велике тижневе навантаження, перевантаження рутинною роботою вчителів експериментальних закладів призводить до недостатньої участі в інноваційних процесах освіти в цілому.
Таким чином, виявлення сучасних вимог до організації науково-методичної роботи та особливостей її організації в експериментальних навчальних закладах дало можливість визначити основні протиріччя як основу розвитку науково- методичної роботи в цих школах. До протиріч соціально-економічного характеру належать:

протиріччя між необхідним ресурсним забезпеченням професійної діяльності педагогів та можливостями експериментального навчального закладу;

протиріччя між існуючим авторитарним, адміністративно-командним стилем керівництва експериментальним закладом та спрямованістю науково- методичної роботи на інноваційний розвиток педагогів;

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВО …

251

протиріччя між рівнем підготовки організаторів науково-методичної роботи та реальними вимогами експериментальних закладів, що призводить до необхідності поповнення знань щодо управління інноваційними процесами;

протиріччя між мотивацією вчителів до участі в експериментальній діяльності та існуючою системою стимулювання педагогічних працівників, що веде до низького прояву творчо-пошукової активності педагогів.
До методологічних протиріч належать:

протиріччя між стратегією розвитку науково-методичної роботи та відсутністю системного аналізу результатів методичної діяльності;

протиріччя між диференційованим підходом до планування системи науково-методичної роботи та недостатнім рівнем її діагностики;

протиріччя між цілями та завданнями науково-методичної роботи експериментального закладу та поточними організаційно-методичними проблемами
і контрольними функціями, що заважають досягненню результатів експериментальної роботи в зазначений термін.
До змістовно-процесуальних протиріч відносяться:

протиріччя між рівнем підготовки вчителів до інноваційної діяльності та реальними вимогами експериментального закладу, що веде до необхідності поповнення знань;

протиріччя між слабкою практичною зорієнтованістю форм науково- методичної роботи та проблемно-пошуковим характером діяльності вчителя;

протиріччя між вибором форм, методів і технологій науково-методичної роботи та їх відповідністю утрудненням і освітнім потребам вчителів;

протиріччя між формальним створенням динамічних творчих груп та практичним характером науково-пошукової діяльності експериментального закладу;

протиріччя між добровільністю та обов’язковістю участі вчителів у експериментальний діяльності;

протиріччя між перевантаженням рутинною роботою вчителів експериментальних закладів та якістю участі в дослідно-експериментальній діяльності закладу та інноваційних процесах освіти в цілому;

протиріччя між варіативністю самоосвітньої діяльності вчителів та спрямованістю науково-методичної роботи на проведенні експерименту з обраної теми дослідно-експериментальної роботи;

протиріччя між існуючою структурою методичних установ в регіоні, їх підходами до організації науково-методичної роботи, які орієнтовані на засвоєння педагогічними працівниками теоретичної
інформації та потребами експериментальних закладів у педагогах, які володіють технікою організації та проведення дослідної роботи, використовують власні оригінальні прийоми та методики, впроваджують інноваційні освітні технології в практичну діяльність.
Для вирішення вказаних протиріч у практичній діяльності шкільної адміністрації необхідно створити максимально сприятливі педагогічні умови розвитку системи науково-методичної роботи в експериментальних навчальних закладах.

ХАЦАЮК Н.С.

252
Умови здійснення науково-методичної роботи в загальноосвітніх школах визначено і експериментально перевірено в роботі О. Сидоренка [4]. Умовами ефективності науково-методичної роботи, на думку автора, є:

цілісність структурних формувань науково-методичної роботи, яка забезпечує перспективність, наступність і оптимальність у процесі визначення мети, змісту, форм та методів цієї роботи;

здійснення диференціації у підході до вибору форм, і змісту науково- методичної роботи;

забезпечення науково-обґрунтованого рівня управління науково- методичною роботою.
Ми повністю погоджуємось із зазначеними педагогічними умовами щодо ефективності науково-методичної роботи в експериментальних навчальних закладах і вважаємо необхідним доповнити їх умовами, які пов’язані із специфікою діяльності цих закладів:

актуалізація спрямованості педагогічного колективу на інноваційний розвиток;

адаптованість структури науково-методичної роботи до конкретного навчального закладу;

урахування якісного складу педагогічних працівників та їх професійної компетентності;

спрямування науково-методичної роботи на кінцевий результат, конкретність і збалансованість;

моніторинг діяльності вчителя;

комфортний фізичний та психологічний мікроклімат в кожній окремій групі вчителів та педагогічному колективу в цілому.
Головним компонентом будь-якої інноваційної системи, як зазначав В. Лазарєв
– є люди, які володіють певними якостями, необхідними для ефективного створення, поширення і засвоєння нововведень [7, с. 12].
Вчителі, які працюють в експериментальних навчальних закладах зобов’язані усвідомлювати необхідність інноваційної діяльності, бути готовими до творчості та подоланню творчих невдач, бути впевненими в тому, що прийнята до впровадження новація принесе позитивний результат, погоджувати особисті цілі з інноваційною діяльністю, бути здібними до професійної рефлексії.
Отже, до педагогічних умов функціонування науково-методичної роботи на основі вивчення наукових досліджень, досвіду роботи експериментальних навчальних закладів ми відносимо:

поглиблення фахових науково-теоретичних і методичних знань, підвищення професійно-педагогічної майстерності, рівня загальної культури і освіченості педагогічних працівників;

вивчення і впровадження в педагогічну практику досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду;

розвиток творчої ініціативи педагогів і формування позитивної мотиваційної сфери їх діяльності.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВО …

253
Розглянемо організаційні умови для плідної методичної та науково-дослідної діяльності педагогічних працівників.
Проблема організації науково-методичної роботи будь-якого закладу середньої освіти, а тим більше експериментального, полягає у відсутності відповідно відведеного часу для даної роботи. Отже, перша умова – збільшення вільного часу педагогів завдяки:

функціонуванню закладу в стабільному режимі роботи;

складенню шкільного розкладу уроків відповідно до існуючих вимог та з урахуванням побажань вчителів;

попередній підготовці і жорсткому регламенту проведення інструктивно- методичних нарад, засідань, оперативок;

визначеному дню та часу для організації роботи методичних груп різного рівня; саме на цей день треба призначати педагогічні консиліуми, засідання педагогічних рад та адміністративних нарад. До того ж розклад уроків цього дня повинен передбачати максимальну зайнятість усіх основних працівників педагогічного колективу;

обов’язковому виділенню вчителю «методичного дня» протягом тижня;

розумному тижневому навантаженню педагогів;

залученню адміністрацією закладу викладачів з інших шкіл для здійснення кваліфікованих замін уроків у разі хвороби вчителя;

відпрацьованій системі підпорядкування та делегування повноважень у рамках організації науково-методичної роботи;

розумному та раціональному розподілу громадських доручень.
Друга умова – функціонування шкільного методичного кабінету як організуючого центру методичної роботи з педагогічними працівниками. У більшій кількості експериментальних навчальних закладів не вистачає приміщень, придатних для творчої роботи педагогічних працівників, тому методичний кабінет розташовано у приміщенні заступника директора з навчально-виховної роботи, що заважає вирішенню його основних завдань відповідно до Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти.
Складним залишається питання забезпечення методичних кабінетів сучасною комп’ютерною технікою. Наповнення методичного кабінету повинно відповідати вимогам інформативності та змістовності, доступності та сучасності, естетичності, задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.
Третя умова – це створення інформаційно-методичної бази для педагогічної діяльності вчителів із метою удосконалення професійної кваліфікації педагогів, їх самоосвіти. Якісна самостійна та індивідуальна робота педагогічних працівників можлива за наявності в шкільній бібліотеці, методичному кабінеті необхідної науково-педагогічної, методичної, психологічної літератури; регулярному надходженню новинок методичної літератури; доступу до мережі Інтернет. Проте придбати сьогодні необхідну методичну літературу експериментальний навчальний заклад може лише у випадку регулярного його фінансування або залучення спонсорських коштів.

ХАЦАЮК Н.С.

254
Провідною формою інноваційної освітньої діяльності експериментальних навчальних закладів виступає дослідно-експериментальна робота. Однією з основних умов якісної та ефективної організації експериментальної роботи, на наш погляд, є впровадження засад наукової організації педагогічної праці (НОПП) педагогічних працівників.
НОПП – система науково обґрунтованих заходів, спрямованих на систематичне вдосконалення педагогічної праці та її умов – забезпечення максимальної ефективності навчання і виховання учнів за раціонального використання часу, сил, засобів як педагога, так і учнів.
У науковій організації праці педагога значне місце має посідати правильно організована безперервна педагогічна освіта, яка включає організацію науково- методичного забезпечення діяльності навчального закладу (внутрішкільна методична робота), систему роботи районного (міського) методичного кабінету, курси підвищення кваліфікації в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та роботу в міжкурсовий період (науково-практичні конференції й семінари, фестивалі, конкурси, тренінги тощо) і, обов’язково, самоосвітня діяльність вчителів.
Важливими для педагога є організація часу, методика роботи з книгою, техніка фіксації та обробки інформації, методика відбору і зберігання готової інформації.
Вчителеві необхідно навчитися правильно розраховувати, розподіляти час. Він не повинен планувати формальних заходів, слід обміркувати, які види діяльності можна поєднати; підібрати раціональні методи виконання запланованого; продумати можливість кооперування з іншими вчителями.
Під час підготовки до планування експерименту слід обов’язково враховувати умови конкретного закладу (зовнішні та внутрішні). Творче використання у здійсненні планування експериментальної діяльності в закладі вимог нормативних документів та методичних рекомендацій допоможе створити необхідну базу для піднесення рівня навчально-виховного процесу та сприятиме успішному і результативному виконанню завдань, які постають сьогодні перед освітою.
Однією з найважливіших умов успіху інноваційної діяльності є спроможність адміністрації мобілізувати людей на високі досягнення у вибраному ними напрямку роботи.
Таким чином, створення педагогічних умов ефективності науково-методичної роботи в експериментальних навчальних закладах, насамперед, сприяють розвитку навичок науково-пошукової діяльності вчителів, удосконаленню організації їх праці; чітко окреслюють інноваційні підходи до практичної індивідуальної діяльності; розвивають вміння науково-пошукової роботи; підвищують ефективність роботи над науково-методичною темою школи. Все це разом працюватиме на підготовку вчителів до інноваційної діяльності, формування методичної культури – вищої форми активності педагога, його творчої самостійності. Отже, виділення проблеми створення ефективних умов науково- методичної роботи в експериментальних навчальних закладах обумовлене її актуальністю в сучасних умовах функціонування освітньої системи.



ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВО …

255
ВИСНОВКИ

Діяльність експериментальних навчальних закладів направлена на проведення системних змін в організації навчально-виховного процесу, відпрацювання нового змісту і механізмів надання освітніх послуг його учасникам, розробку
індивідуальних маршрутів та їх психолого-педагогічного супроводу, апробацію технологій впровадження принципів діяльнісною педагогіки, компетентісно орієнтованої, інклюзивної та дистанційної освіти. Характерною особливістю цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нових змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання й управління. Отже, шкільній адміністрації експериментальних навчальних закладів необхідно створити низку умов, які забезпечать функціонування та ефективність науково-методичної роботи, плідну методичну та науково-дослідну діяльність педагогічних працівників, якісну та ефективну організацію експериментальної роботи. Реалізація зазначених педагогічних умов націлена на створення в закладі мотиваційного креативного середовища, включення вчителів в науково-дослідну роботу, формування у педагогічних працівників готовності до інноваційної діяльності, розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника та педагогічного колективу в цілому.
Результати проведеного дослідження не вичерпують усіх аспектів означеної проблеми. Перспективи дослідження ми бачимо в розробці інноваційної моделі науково-методичної роботи в експериментальних навчальних закладах Автономної
Республіки Крим.
Список літератури

1.
Сидоренко О. Л. Організація науково-методичної роботи з учителями загальноосвітніх шкіл:
Навчальний посібник. / О. Л. Сидоренко. – Х : ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. – Майдан, 1997. – 136 с.
2.
Павлютенков Є. М. Організація методичної роботи / Павлютенков Є.М., Крижко В.В. – Х.: вид.
Група «Основа», 2005. – 80 с.
3.
Освітній менеджмент: навчальний посібник [за ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки]. – К. :
Шкільний світ, 2003. – 400 с.
4.
Даниленко Л. Інноваційний освітній менеджмент: навчальний посібник / Л. Даниленко. – К. :
Главник, 2006. – 144 с.
5.
Теорія і практика розроблення прогностичних моделей шкіл майбутнього: матеріали всеукраїнської науково-пошукової конференції; (Ялта, 14–15 жовтня, 2008). – Розділ 1:
Теоретичні засади моделювання інноваційного розвитку школи. – Київ-Ялта : РВВ КГУ, 2009. – 82 с.
6.
Волобуєва Т. Формування інноваційної готовності педагогів в обласній мережі шкіл майбутнього / Т. Волобуєва // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 6. – С. 62–67.
7.
Лазарев В. С. О национальной инновационной системе в образовании и задачах научного обеспечения ее развития / В. С. Лазарев // Педагогика. – 2010. – № 7. – С. 12- 22.
Хацаюк Н. С. Педагогические условия эффективности научно-методической работы в
экспериментальных учебных заведениях Автономной Республики Крым / Н.С. Хацаюк // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Проблемы педагогики средней и высшей школы. – 2013. – Т.26 (65), №1 . – С. 242-256.
В статье обоснованы педагогические условия повышения эффективности научно-методической работы в экспериментальных учебных заведениях, дополняющие представления науки о возможностях системы научно-методической работы и позволяющие по-новому спроектировать ее реализацию в

ХАЦАЮК Н.С.

256
инновационных образовательных учреждениях в целях повышения качества школьного образования и уровня профессиональной компетентности педагогов.
Ключевые слова: экспериментальное учебное заведение, научно-методическая работа, педагогические условия.
Khacayuk N. S. Pedagogical terms of efficiency of scientific-methodical work are in experimental
educational establishments of Autonomous Republic of Crimea / N. S. Khacayuk // Scientific notes of
Taurida National V.I. Vernadsky University. - Series: Issues of Secondary and Higher School Education. –
2013. – Vol. 26 (65), No.1. – P. 242-256.
In the article the pedagogical terms of increase of efficiency of scientific-methodical work are grounded in experimental educational establishments, which complement the picture of science of possibilities of the system of scientifically - methodical work and allow newly to project realization of scientific-methodical work in innovative educational establishments for upgrading school education and level of professional competence of teachers.
Keywords: experimental educational establishment, scientific-methodical work, pedagogical terms.
Поступила в редакцию 11.02.2013 г.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал