Укладачі: Колінко О. А., методист Миколаївського науково – методичного центру Сливінська Т. О., методист Миколаївського науково – методичного центру, практичний психолог Рецензенти
Скачати 389.6 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації10.12.2016
Розмір389.6 Kb.
  1   2   3

Укладачі: Колінко О.А., методист Миколаївського науково методичного центру
Сливінська ТО, методист Миколаївського науково методичного центру, практичний психолог
Рецензенти: Удовиченко О.О., директор науково–методичного центру,
Теглівець Л.В., методист науково – методичного центру
Рекомендовано науково – методичною радою НМЦ, протокол № 3 від
29.11.2005
Збірка містить ігровий конструктор, який можна використовувати як при проведенні виховних заходів, такі при проведенні уроків в п’ятих класах. Педагогам буде цікаво ознайомитись із методикою взаємодії школи та сім’ї, формами взаємодії з батьками. Рекомендовано для практичного використання директорами, заступниками директорів,
психологами, класними керівниками навчальних закладів.
Колінко О.А., Сливінська Т.О.
АБЕТКА УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ Миколаїв, 2005 – 44с.

2
ЗМІСТ
1.
Гра – справа серйозна!..............................................
2 Ігрові технології як засіб розвитку творчих здібностей учнів Види педагогічних ігор Цільові орієнтації Ігрові технології в молодшому підлітковому віці Ігровий конструктор 7.
«Пошуки п’ятого кута або взаємодія навчального
закладу з батьками…………........
26

3
Ãðà – ñïðàâà Грав розвитку і вихованні дітей виконує найважливішу роль. Багато в чому фарби і звуки світу, його форми і аромати пізнаються ними через гру, яка зрозуміла і близька кожній дитині. У грі легко вивірити симпатії і антипатії дітей. Ігри розкривають їх організаторські, творчі, інтелектуальні і
фізичні здібності. Вони роблять будь-який дитячий захід цікавішим, додають йому емоційне забарвлення. Методично правильно організована гра може стати засобом профілактики бездуховності, емоційної бідності, інтелектуальної вузькості,
школою підтримки, схвалення і підбадьорення будь-якої дитини.
Гра разом з працею і навчанням - один з основних видів діяльності людини,
дивовижний феномен нашого існування. За визначенням,
гра - це вид
діяльності в умовах ситуацій, направлених на відтворення і засвоєння
суспільного досвіду, в якому складається і удосконалюється
самоуправління поведінкою.
У людській практиці ігрова діяльність виконує такі функції- розважальну (це основна функція гри - розважити, принести задоволення,
надихнути, збудити інтерес- комунікативну: освоєння діалектики спілкування- самореалізації в грі як полігоні людської практики- терапевтичну: подолання різних труднощів, що виникають в інших видах життєдіяльності;
-
діагностичну:
виявлення відхилень від нормативної поведінки,
самопізнання в процесі гри- корекції: внесення позитивних змін в структуру особистісних показників- міжнаціональної комунікації засвоєння єдиних для всіх людей соціально- культурних цінностей- соціалізації: включення в систему суспільних відносин, засвоєння норм загальнолюдської моралі та цінностей Більшості ігор властиві
чотири головні риси (по С.А.Шмакову):
1.
â³ëüíà
розвиваюча
ä³ÿëüí³ñòü
, що здійснюється лише за бажанням дитини, ради задоволення від самого процесу діяльності, а не тільки від результату
(процедурне задоволення);
2.
òâîð÷èé
, значною мірою імпровізаційний, дуже цієї діяльності
(«поле творчості діяльності, суперництво, змагальність, конкуренція,
атракція і т.п. (чуттєва природа гри, емоційна напруга»);
4.
íàÿâí³ñòü
прямих або непрямих
ïðàâèë
, що відображають зміст гри, логічну і
тимчасову послідовність її розвитку.
У структуру
гри як діяльності органічно входить:
а) цілепокладання,
б) планування,
в) реалізація мети,
г) а також аналіз результатів, в яких особистість повністю реалізує себе як суб'єкт.
Мотивація ігрової діяльності забезпечується її добровільністю,
можливостями вибору і елементами змагання, задоволення потреби в самоствердженні, самореалізації.
У структуру
гри як процесу входять:
а) ролі, взяті на себе граючими;
б) ігрові дії - як засіб реалізації цих ролей;
в) ігрове використання предметів, тобто заміщення реальних речей ігровими,
умовними;
г) реальні відносини між граючими;
д) сюжет (зміст) - область дійсності, умовно відтворений в грі.
Значення гри неможливо вичерпати та оцінити розважально-рекреативними можливостями. Утому і полягає її феномен, що, будучи розвагою, відпочинком,
вона здатна перерости в навчання, в творчість, в терапію, в модель типу людських відносин і проявів в праці, вихованні.
Гру як метод навчання і виховання, передачі досвіду старших поколінь молодшим люди використовували із старовини. Широке застосування гра знаходить в народній педагогіці, в дошкільних і позашкільних установах. У
сучасній школі, що робить ставку на активізацію і інтенсифікацію навчального процесу, ігрова діяльність використовується в наступних випадках - як самостійні технології для освоєння поняття, теми і навіть розділу навчального предмету - як елементи (іноді дуже суттєві) обширнішої технології - як технологія уроку (заняття) або його фрагмента (введення, пояснення,
закріплення, вправи, контролю - як технологія позакласної роботи (ігри типу Зірниця, Орля, КТС та
ін.).
Поняття ігрові педагогічні технології включає достатньо обширну групу методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних
ігор.
На відміну від ігор взагалі
педагогічній грі притаманна суттєва ознака -
чітко поставлена мета навчання і відповідні їй педагогічні результати, які
можуть бути обгрунтовані, виділені в явному вигляді і характеризуються
навчально-пізнавальною спрямованістю.
Ігрова форма занять створюється на уроках і позаурочних заняттях за допомогою ігрових прийомів і ситуацій, які виступають як засіб спонукання,
стимулювання учнів до діяльності.
Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при урочній формі занять відбувається по таких основних напрямах дидактична мета ставиться перед учнями у формі
ігрової задачі навчальна діяльність підкоряється правилам гри навчальний матеріал використовується як її засіб, в навчальну діяльність вводиться елемент змагання, який переводить дидактичну задачу в ігрову успішне виконання
дидактичного завдання пов'язується з ігровим результатом.
Місце і роль ігрової технології, поєднання елементів гри і навчання багато в чому залежать від розуміння вчителем функцій і класифікації педагогічних ігор ïåäàãîãi÷íèõ В першу чергу слід розділити ігри по виду діяльності на фізичні (рухові),
інтелектуальні (розумові, трудові, соціальні і психологічні.
По характеру педагогічного процесу - виділяються наступні групи ігор а) освітні, тренувальні, контролюючі і узагальнюючі;
б) пізнавальні, виховні, розвиваючі, соціалізуючі;
в) репродуктивні, продуктивні, творчі г) комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні, психотехнічні та ін.
Обширна типологія педагогічних ігор
по характеру ігрової методики.
Три великі групи складають ігри з готовими жорсткими правилами ігри «вільні»,
правила яких встановлюються походу ігрових дій ігри, які поєднують і вільну
ігрову стихію, і правила, прийняті як умови гри і виникаючі по її ходу.
Найважливіші з інших методичних типів наочні, сюжетні, ролеві, ділові,
імітаційні й ігри-драматизації.
За змістом ігри з готовими правилами розрізняють всі наочні
(математичні, хімічні і т.д.), спортивні, рухомі, інтелектуальні (дидактичні),
будівельні і технічні, музичні (ритмічні, хороводи, танцювальні, лікувальні,
коректувальні (психологічні ігри-вправи), жартівливі (забави, розваги),
ритуально-обрядові і т.п.
За змістом вільні ігри розрізняють потій сфері життя, які вони відображають: військові, весільні, театральні, художні, побутові ігри в професію,
етнографічні і т.п.
Специфіку ігрової технології в значній мірі визначає
ігрове середовище:
розрізняють ігри з предметами і без предметів, настільні, кімнатні, вуличні, на місцевості, комп'ютерні таз ТЗН, а також з різними засобами пересування.
І, нарешті,
формою (форма є спосіб існування і виразу змісту) можна виділити в самостійні типові групи наступні ігри ігри-свята; ігровий фольклор;
театральні ігрові дії ігрові тренінги і вправи ігрові анкети, опитувальники, тести;
естрадні ігрові імпровізації змагання, протиборства, суперництва конкурси,
естафети, старти весільні обряди, ігрові звичаї містифікації, розиграші,
сюрпризи; карнавали, маскаради ігрові аукціони і т.д.
Ñïåêòð ö
i
ëüîâèõ îð

íòàö
i
é
Дидактичні: розширення кругозору, пізнавальна діяльність застосування
3УН в практичній діяльності формування певних умінь і навичок, необхідних у практичній діяльності розвиток загальнонавчальних умінь і навичок розвиток трудових навичок.
Виховні: виховання самостійності, воля формування певних підходів,
позицій, етичних, естетичних і світоглядних установок виховання співпраці,
колективізму, товариськості, комунікативності.
Розвиваючі: розвиток уваги, пам'яті, мови, мислення, умінь порівнювати,
зіставляти, знаходити аналогії, розвиток уяви, фантазії, творчих здібностей,
емпатії, рефлексії, уміння знаходити оптимальні рішення розвиток мотивації
навчальної діяльності.
Соціалізуючі: залучення до нормі цінностей суспільства адаптація до умов середовища стресовий контроль, саморегуляція навчання спілкуванню;
психотерапія.
Iãðîâi òåõíîëîãi¿ â ìîëîäøîìó
ïiäëiòêîâîìó Для цього віку характерні яскравість і безпосередність сприйняття, легкість входження в образи. Діти вільно залучаються до будь-якої діяльності, особливо
ігрової, самостійно організовуються в групову гру, продовжують ігри з предметами, іграшками.
В ігровій моделі навчально-виховного процесу створення проблемної
ситуації відбувається через введення ігрової ситуації проблемна ситуація проживається учасниками в її ігровому втіленні, основу діяльності складає ігрове моделювання, частина діяльності учнів відбувається в умовно-ігровому плані.
Учні діють за ігровими правилами (так, у разі ролевих ігор - за логікою розігруваної ролі, в імітаційно-моделюючих іграх разом з ролевою позицією діють правила імітованої реальності. Ігрова обстановка трансформує і позицію вчителя, який балансує між роллю організатора, помічника і співучасника загальної дії.
Підсумки гри виступають в подвійному плані - як ігровий і як навчально- пізнавальний результат. Дидактична функція гри реалізується через обговорення
ігрової дії, аналіз співвідношення ігрової ситуації як моделюючої, її
співвідношення з реальністю. Найважливіша роль вданій моделі належить
завершальному ретроспективному обговоренню, в якому школярі спільно
аналізують хід і результати гри, співвідношення ігрової (імітаційної) моделі і
реальності, а також хід навчально-ігрової взаємодії. В арсеналі педагогіки містяться ігри, сприяючі збагаченню і закріпленню у дітей зв'язної мови ігри, що розвивають пам'ять, увагу, спостережливість, зміцнюючі волю.
Результативність дидактичних ігор залежить, по-перше, від систематичного
їх використовування по-друге, від цілеспрямованості програми ігор в поєднанні
із звичайними дидактичними вправами.
Ігрова технологія будується як цілісна освіта, що охоплює певну частину навчально-виховного процесу і об'єднана загальним змістом, сюжетом,
персонажем. У неї включаються послідовно ігри і вправи, що формують уміння виділяти основні, характерні ознаки предметів, порівнювати, зіставляти їх групи
ігор на узагальнення предметів по певних ознаках групи ігор, в процесі яких виховується уміння володіти собою, швидкість реакції, кмітливість та ін. При цьому ігровий сюжет розвивається паралельно основному змісту навчання і
виховання, допомагає активізувати навчально-виховний процес, засвоювати
навчальні елементи.
Щоб досягти очікуваного результату, треба точно визначити можливості тієї
або іншої гри, до якого типу вона відноситься, врахувати основні вимоги до організації і проведення різних ігор. В роботі з дітьми можна використовувати методів організації ігрової діяльності, запропоновані С.А. Шмаковим в книзі
«Уроки дитячого дозвілля. Метод ігрового тренінгу. До нього відносяться такі ігри, як Їстівне - неїстівне, Паровоз, Ниточка - голочка і ін.
2. Метод театралізування. Він заснований на нескінченній безлічі сюжетів
і соціальних ролей. Гра У ведмедя в бору» є прикладом цього методу. Сюди ж можна віднести і всі інсценування різних казок, розповідей і т.п.
3. Метод змагальності. З цим методом пов'язані всі завдання, в яких відбувається розподіл на групи. Гасло цього методу Хто вперед. Метод рівноправного духовного контакту. Він заснований на спільній рівноправній діяльності дорослих і дітей. Коли в процесі роботи відбувається сумісне придумування чого-небудь (речення, вірша, казки, свята і т. п. Метод виховуючих ситуацій, тобто ситуацій організованого успіху,
довіри і т.п.
6. Метод імпровізації. Він виводить дітей на практичну заповзятливість і
базується на синдромі наслідування з внесенням свого творчого початку.
Досвід показує, що при підготовці гри і під час її проведення потрібно пам'ятати:
ü перш ніж провести гру, необхідно виробити її правила і критерії треба наперед потурбуватися про місце, де проходитиме гра. Воно повинне бути облаштоване так, щоб кожному було комфортно іноді слід залучати до підготовки гри дітей добровільність - основа гри не можна ні квапити, ні уповільнювати ігровий процесу будь-якій грі дітям повинна надаватися можливість для імпровізації кінець гри повинен бути результативним - перемога, поразка, нічия, а також яскравим, емоційним і містити аналіз.
Дуже важливо, щоб організатор гри пам'ятав проте, що змагальність в грі - це не самоціль, а лише засіб індивідуального самовираження кожної дитини êîíñòðóêòîð.
Ôiçè÷íèé ðîçâèòîê, ðóõîìi iãðè
1. Çiïñîâàíèé òåëåôîí æåñòiâ.
Інструкція. Всі шикуються в шеренгу один за одним,
дивлячись в потилицю тому, що стоїть попереду. Перша людина в шерензі повертається до сусіда і без допомоги слів показує тому який-небудь рух. Той, кому показали, в свою чергу, повертається до свого сусіда і показує йому той жерух. Так рух передається по шерензі до самого останнього учасника, після чого він показує його тому, хто його придумав. Звичайно при цьому скоюється багато помилок,
але важливо не допустити пошуку винуватих, а набудувати дітей на уважнішу гру. Äðàêîí êóñຠñâié õâiñò
Інструкція. Всі встають один за одним та міцно тримають один одного за плечі. Перша людина - голова дракона, останній - хвіст дракона. Голова дракона намагається зловити свій хвіст, а той ухиляється від неї. Стрій при цьому не повинен розсипатися. Ãîëêà i íèòêà
Інструкція. Ведучий виконує роль голки, всі інші – нитка. Голка під веселу музику бігає по кімнаті, між стільцями (або на вулиці, між деревами, а
«нитка» (вся решта хлоп'ят, вишикувавшись один за одним) - за нею.
Примітка. Постарайтеся, щоб в ролі голки побували всі діти. Àòîìè òà ìîëåêóëè
Інструкція. Давайте уявимо, що ми всі – атоми. Атоми весь час рухаються і
час від часу об'єднуються в молекули. Число атомів в молекулі може бути різним,
воно визначається тим числом, які я назву. Зараз ми всі швидко рухатимемося по кімнаті, я іноді називатиму число, наприклад 3. І тоді атоми повинні об'єднатися в молекули потри атоми в кожній. Об'єднатися - значить узяти один одного під руки. Çàðîñëè
Інструкція. Всі встають в круг, щільно стикаючись, але не чіпляючись один за одного. Це – заросли. Одна людина - за кругом, він повинен катувати пробитися в центр круга. Задача чагарників - не пропустити його всередину. Ïëóòàíêà
Інструкція. Група вибирає той, що водить. Решта гравців, узявшися за руки,
утворює круг. По команді той, що водить виходить з кімнати і повертається тоді,
коли його покличуть. Поки він відсутній, решта учнів починає заплутуватися,
міняючи своє положення в крузі, не розриваючи рук. Той, що водить повинен розплутати плутанку. "Âîëåéáîë" ç ïîâiòðÿíèìè У кімнаті на висоті 1,5 м протягують мотузок і прив'язують до нього дві
повітряні кулі, зв'язані разом. У кожну з куль, щоб зробити їх важче, наливають небагато води. Команди по 3 - 4 люди розташовуються по обидві сторони мотузка
і починають грати повітряними кулями так, як грають у волейбол, прагнучи не дати йому впасти на своєму полі. Перемагає команда, що одержала до кінця гри
(через 5 - 7 мін) менше штрафних очок. Можна домовитися грати до певного рахунку.
І
ãðè i âïðàâè íà ðîçâèòîê äîâiëüíîñòi
1. Çàáîðîíåíèé íîìåð
Інструкція. Вибирається певна цифра, наприклад 4. Всі встають в круг і по черзі вважають 1, 2, 3. Четверта людина повинна замість цифри 4 хлопнути в долоні. Так продовжується далі, всі заборонені числа - кратні (що діляться на) Хто помилився – вибуває з гри.
Примітка. Як заборонені можуть бути вибрані будь-які цифри.

9 2. Çàáîðîíåíi ðóõè.
Інструкція. Гра проводиться під музику. Один з рухів називається забороненим. Все уважно повторюють рухи, пропоновані ведучим, окрім забороненого. Той, хто помилився, вибуває з гри. Âïðàâà «Ñïðàâñÿ ç Якщо виникла сильна негативна емоція, а способи управління емоціями,
описані вище, не допомагають, спробуйте такий спосіб.
Інструкція. Починайте посилено, але рівномірно дихати. На вдиху вважайте дона видиху до 7. Так дихати потрібно 5-7 хвилин, поки ви не відчуєте полегшення. Ìiñÿöåõiä.
Інструкція. Це дуже весела гра. У центрі ставлять два стільці. Двоє з групи сідають навпроти, один одного.
Задача - дивитися невідривно один одному в очі. Рухатися і усміхатися не можна. Перший, хто не витримає, стає «місяцеходом». Він переміщається по орбіті (навколо стільців по кімнаті, постійно повторюючи Я Місяцехід-одін!».
На вільне місце сідає наступна людина з групи. Так з'являється «Місяцехід-два».
Всі «місяцеходи» переміщаються по кімнаті і повторюють свої назви. Так триває
до визначення переможця. Êîñìi÷íèé êîðàáåëü
Інструкція. Всі розбиваються на пари. Кожна пара це космічний корабель. Учасники в парі встають один за одним. Перший
«Пілот» кладе руки на плечі корабля. «Корабель»
закриває очі і витягає руки вперед - це пристрій для стиковки з іншим кораблем. Задача пілота - мовчки управляти кораблем (важелі управління - плечі партнера)
і виробити стиковку з іншим кораблем. Задача корабля- повністю підкорятися вказівкам пілота. Ñîâà
Інструкція. Діти самі вибирають той, що водить – сову, яка сідає в «кубло»
(на стілець) і спить. Протягом дня діти рухаються. Потім ведучий командує:
«Ніч!» Діти завмирають, а сова розплющує очі і починає ловити (Прагне розворушити дітей. Той з граючих, хто поворушиться або розсміється, стає
совою.
7. Òàíöþºìî ðàçîì!
Інструкція. Давайте потанцюємо. Спочатку виберемо той, що водить. Під музику він, показуватиме нам різні танцювальні рухи, а ми всі якомога точніше за них повторюватимемо У кого це вийде краще?
Прuмітка. В ролі того, що водить повинні побувати всі хлоп'ята.
8. Çàìðè!
Інсmрукція. Під веселу музику хлоп'ята танцюють, вільно рухаються. Раптово музика уривається, і всі повинні завмерти в тих позах, які вони встигли прийняти. Перерву триває 1-2 хвилини, і весь цей час діти, прагнуть зберегти позу. Øïèãóí.

10
Інсmрукція. Всі хлоп'ята сидять на стільцях по кругу. У центр круга виходить
«шпигун». І починає шпіонити. Він ставить питання оточуючим, а вони повинні
відповідати на них за правилом. Правило наступне якщо тобі поставили питання,
мовчи. Хай відповідає сусід зліва. Зміст питань і відповідей ролі не грає. Той, хто відповів не за правилом (або говорив, коли повинен мовчати, або промовчав, коли повинен відповісти, виходить з гри.
І
ãðè і âïðàâè íà ðîçâèòîê óâàãè
1. Ïðåäñòàâëÿºìî îáðàçè
Інсmрукція. Сядь зручно, закрий очі. Зараз я вимовлятиму окремі слова, а ти намагайся уявити собі їх максимально чітко. Ці слова можна промовляти про себе.
Зорові образи апельсин, море, поляна, квіти, світлий, ніжний, грати,
будувати, далеко, красиво.
Слухові образи шум хвилі, скрегіт колеса, дзвін дзвоника, звуки скрипки,
завивання вітру, луна, звук води, що капає з крана, шепіт, розсерджений крик,
спів птахів.
Тілесні відчуття дотик до шовку, колючий сніг, дотик до липкого предмету,
холодний вітер, гаряча пара, тепла вода, колюча голка, ніжний пух, дотик до риб'ячої луски. Êîíöåíòðàöiÿ óâàãè íà çâóöi
Інсmрукція. Сядь зручно, розслабся. А зараз постарайся зосередити свою увагу на звуках за вікном кімнати. Прислухайся до них. Постарайся виділити один
із звуків. Вслухайся в нього, постарайся утримати в увазі. Ïèøó÷à ìàøèíêà
Інсmрукція. Всі букви алфавіту розподіляються між граючими (кожен одержує одну або декілька букв. Потім придумується слово або фраза з двох- трьох слів по сигналу діти починають друкувати перша буква слова хлопає в долоні, потім друга і т.д. Коли слово буде надруковане, всі діти хлопають в долоні.
Прагніть підбирати слова, щоб всі хлоп'ята взяли участь в грі. Поступово збільшуйте темп гри. Ñàíòiêè - ñàíòiêè
Інструкція. Всі встають в круг. Одна людина виходить за двері. Гравці
вибирають того, хто задаватиме рух. Що стоять в крузі хлопають в долоні і
говорять: «Сантіки - сантіки, лімпопо». Ведучий непомітно задає рух (будь-яке),
всі його повторюють. Задача водить - вгадати, хто міняє рух. Ñëiïà Для цієї гри використовується розкреслене ігрове поле 5 на 5 квадратів. На цьому полі живе уявна муха. Муха переміщається з однієї клітки на інше по командах вгору, вниз, управо, вліво. Початкове положення мухи - центральна клітка.
Інструкція.
а) Зараз я даватиму команди мусі, а ви переміщатимете її згідно моїм вказівкам (кількість ходів - до 15). В кінці грими всі подивимося, куди «залетіли»
ваші мухи, хто не помилився.
б) Ті ж команди дають самі хлоп'ята по черзі.
в) У найскладнішому варіанті гри діти не бачать перед собою ігрового поля, а представляють його в думках.
Ця гра також сприяє розвитку комунікативних навичок. Ñëóõàé i âèêîíóé
Інструкція. Ведучий називає і повторює 1-2 рази декілька різних рухів, не показуючи їх. Діти повинні виробити рухи в тій же послідовності, в якій вони були названі ведучим. Ðîçâiäíèêè.
Інструкція.
1-й варіант. У кімнаті розставлені стільців довільному порядку. Одна дитина
(розвідник) йде через кімнату, обходячи стільці з будь-якої сторони, а інша дитина (командир, запам'ятавши дорогу, повинна провести загін тим же шляхом.
Потім розвідником і командиром загону стають інші діти. Розвідник прокладає
новий шлях, а командир веде по цьому шляху весь загін і т.д.
2-й варіант. Початок гри такий же, як в м варіанті, але командир повинен почати вести загін звідти, куди прийшов розвідник, і привести туди, звідки вийшов розвідник. Òiíü
Інсmрукція. З групи дітей вибираються дві дитина. Інші - глядачі. Один учень супутник, інший - його тінь. супутник йде через поле, а за ним, на два- три кроки ззаду, йде друга дитина, його тінь. Останній прагне точнісінько скопіювати рухи супутника.
Бажано стимулювати супутник до виконання різних рухів зірвати квітку,
сісти, пострибати на одній нозі, зупинитися подивитися з-під руки і т.д.
Модифікувати гру можна, розбивши всіх дітей на пари – супутник і його
«тінь».
9. Äçåðêàëà
Інструкція. З групи дітей вибирається той, що один водить. Представляється,
що він прийшов в магазин, де багато дзеркал. Той, що водить встає в центра діти- півколом навколо нього. Той, що водить показує рух, а дзеркала негайно ж повторюють цей рух, і т.д. що Водить дозволяється показувати різні рухи. Âiäãàäàé çàäóìàíèé Один з гравців виходить з кімнати, інші вибирають строфу з якого-небудь відомого вірша. Слова цього вірша розподіляються у порядку розміщення граючих, по одному кожному. Звуть відгадника, він підходить до кожного і
ставить будь-які три питання. Той, що відповідає повинен дати правильну відповідь, в якому обов'язково буде слово з вірша. Хто перший наведе відгадника на правильну відповідь, стає тим, що водить íà ðîçâèòîê ìèñëåííÿ
1. Âiäãàäàé ïðåäìåò
Інсmрукція. Зараз я загадаю слово. Ви повинні відгадати його, ставлячи мені
такі питання, на які можна відповісти або так, або ні. Наприклад «Цей
предмет - живий?»
і т.д.
2. ×îìó?
Інструкція. Запропонуйте дитині розібратися в якій-небудь ситуації. Хай він назве якомога більше причин, чому вона могла відбутися.
Наприклад: «На моєму светрі - пляма. Чому. Ïiðàìiäà
Інструкція. Беремо слово піраміда. З букв, що входять до складу цього слова, потрібно придумати якомога більше нових слів. Кожну букву цього слова можна використовувати один раз, окрім букви і а - їх дві. Наприклад, «Аїда»,
«парад», мирі т.д.
Примітка. Можна узяти інші слова. Ïðèäóìàé ÿêîìîãà áiëüøå ñëiâ...
Інструкція. У цю гру можна грати в крузі або в парі. Потрібно придумати якомога більше слів, що починаються на букву Па що закінчуються на букву
«а». Наприклад, переправа, погода, підошва і т.д.
Примітка. Надалі ускладнюйте завдання, беріть букви, що рідше зустрічаються в словах. Âèêëþ÷è çàéâå
Інструкція. Я зараз зачитаю тобі декілька слів. с з них, окрім одного,
об'єднані якою-небудь загальною властивістю, ознакою. Знайди зайве слово.
Примітка. Зайві слова підкреслені. Глибокий, високий, світлий, низький, дрібний. Будинок, мрія, машина, корова, дерево. Скоро, швидко, поступово, квапливо, поспішно. Невдача, хвилювання, поразка, провал, крах. Ненавидіти, зневажати, обурюватися, обурюватися, розуміти. Успіх, невдача, успіх, виграш, перемога. Сміливий, хоробрий, рішучий, злий, відважний. Футбол, волейбол, хокей, плавання, баскетбол. Грабіж, крадіжка, землетрус, підпал, напад. Олівець, ручка, маркер, фломастер, чорнила. Ñõîæiñòü i âiäìiííiñòü
Інструкція. Порівняйте між собою два предмети, назвіть їх загальні і різні
якості.
1) бубоні барабан) корова і корона) обмані помилка) успіх і досягнення) краса і привабливість) книга і журнал) школа і дитячий сад) країна і держава) Земля і Місяць) рослини і тварини. Ïðîïîçèöiÿ ïî êðóãó

13
Інструкція. Всі сидять в крузі. Мета завдання - скласти пропозицію таким чином кожен учасник називає по одному слову, продовжуючи пропозицію.
Скільки учасників - стільки слів в речення.
Приклад: «Петя» - пішов - в - школу - раннім - вранці. Òëóìà÷åííÿ ïðèñëiâ'¿â i ïðèêàçîê
Інструкція. Поясни переносне значення прислів'їв і приказок. До яких ситуацій з життя вони застосовні?
Не все те золото, що блищить.
Ліс рубають - тріски, летять.
Шила в мішку не втаїш.
У тихому вирі біси водяться.
Любиш кататися - люби і санки возити.
Що посієш, то і збереш.
Не все коту масниця.
Курчат по осені рахують.
Нічого на дзеркало нарікати, коли пика крива.
Не червона хата кутами, а червона пирогами.
Тихіше їдеш - далі будеш.
Узявся за гуж - не говори, що не дужий.
Сім разів відміряй - один раз відріж.
По одягу зустрічають, по розуму проводжають.
Не по Савці свитка.
Як агукатиметься такі відгукнеться.
МАЛИЙ золотник, так дорогий.
Горбатого могила виправить.
Один в полі не воїн.
Кривити душею.
Кіт наплакав.
Голос волаючого в пустелі.
Кишка тонка.
Два чоботи - пара.
Вбити собі в голову.
Голова садова.
Мова моя - ворог мій.
Примусь дурня богу молитися - лоб розіб'є.
Молодець серед овець.
Мурашки по шкірі.
Один з сошкою, семеро з ложкою.
Як обухом по голові.
Комар носа не підточить.
П'яте колесо у возі.
Далі в ліс - більше дрів.
Як грім серед ясного неба.
Грошей курине клюють.
Душа пішла в п'яти.
Кинути тінь на пліт.
Товкти воду в ступі.
Пустити козла в город.
Мало каші їв.
Буривши в чайному блюдці.
Овчинка виробляє не стоїть.
Радий бив рай, так гріхи не пускають.
Заборонений плід солодкий.
Хоч кіл на голові теши.
Вовків боятися - в лісне ходити.
Віддав Богу душу.
Одного поля ягоди íà ðîçâèòîê ïàì'ÿòi
1. Ïîâòîðè ðèòì
Інструкція. Я зараз простукуватиму олівцем постолу певний ритм. Потім по черзі всі гравці намагаються правильно повторити цей ритм Після невеликого тренування можна влаштувати змагання по правильному повторенню найскладніших ритмів. Ñíiæíà ãðóäêà
Інструкція Ця гра проводиться в групі. Всі сидять в крузі.
. Зараз ми всі, по черзі будемо назвати слова, що відносяться до однієї групи
(наприклад, іграшки. Але перш ніж назвати нове слово, потрібно повторити всі
слова, сказані до цього в правильному порядку. Той, хто помилився, вибуває з гри. Так граємо до визначення переможця.
Приклад:
Котити - лялька
Марина - лялька, петрушка,
Тімур - лялька, петрушка, ведмежа і т.д.
3. Õòî ùî çðîáèâ?
Інструкція Зі всіх дітей, вибираються 3-4 дитина, всі інші - глядачі. Один з вибраних - що водить вибрані дитина по черзі показують тому, що водить якісь дії (спочатку прості, потім - складні. Той, що водить дивиться і запам'ятовує. Потім він повинен повторити ці дії втому порядку, в якому побачив. Óâàæíèé õóäîæíèê
Інструкція. Опиши попам яті зовнішність однокласника, інтер'єр класу,
подробиці шляху в школу і т.д.
5. Çàïàì'ÿòàé ïîðòðåò
Інструкція. Зі всіх дітей вибирається пара хлоп'ят, інші - глядачі. Один з вибраних - художник, інший - замовник портрета. Художник протягом хвилини розглядає зовнішність свого замовника, а потім відвертається і попам яті описує її.
Прuмітка. Перед цією грою важливо скласти словник опису зовнішності
людини. Приклад такого словника приведений нижче.
Зростання високий, низький, середній.
Фігура: людина худа, повна, крупна.
Обличчя: кругле, витягнуте колір особи - блідий, рожевий, колір загару.
Очі: відкриті, прочинені, примружені, закриті колір очей.
Ніс: маленький, довгий, кирпатий, кирпоносий, картоплею, «грецький»
Рот: відкритий, прочинений, закритий куточки рота опущені, підняті.
Усмішка: відкрита, напівпосмішка.
Одяг і взуття.
Зачіска.
Прикраси.
6. Çîðîâèé äèêòàíò
Інструкція Зараз я покажу тобі підряд декілька картинок (від 5 до 10).
Запам'ятай їх в такому ж порядку і намалюй на листі паперу.
Примітка. Почати варто з наочних картинок, а потім перейти до абстрактних символів, знаків. Íàìàëþé iñòîðiþ (ïðèéîìè ìíåìîòåõíiêè)
Інструкція. Для тренування береться простий і веселий вірш. Наперед потрібно підготувати листи для запису їх розкреслюють настільки квадратиків,
скільки слів передбачається зашифрувати. Принцип шифровки простий до кожного слова потрібно придумати і замалювати в квадратику малюнок. В
процесі декламації вірша робляться великі паузи, щоб хлоп'ята встигли замалювати свій образ слова Після закінчення роботи попросите дітей відтворити вірш, користуючись своїми малюнками.
Поступово можна брати складніші тексти.
Приклади віршів- Купите лук, зеленый лук,
Петрушку и морковку,
Купите нашу девочку,
Шалунью и плутовку.
- Не нужен нам зеленый лук,
Петрушка и морковка,
Нужна нам только девочка,
Шалунья и плутовка.
Захрустела льдинка,
А под ней вода.
Падает снежинка
Легкая звезда.
А за ней вторая,
Третья - без конца...
Не видать сарая,
Не видать крыльца.
Ой, как насорила
Белая пурга!
Замело перила,
Занесло стога.
Iãðè I âïðàâè íà ðîçâèòîê ìîâè
1. Ðîçâèâàºìî ñëîâíèê
à) Ïðîòèëåæí³ ñëîâà.
Інструкція. Підбери протилежні слова (антоніми) до таких слів:
Приклад: почало - кінець іменники жара, хвороба, війна, бідність, горе, бруд, бувальщина.
ü
прикметники: сумний, радісний, жаркий, світлий, тьмяний, потворний.
дієслова подовжити, засмучуватися мовчати, розпалювати, робити.
ü
говір: добре, далеко, забавно, безглуздо, сумно) Ñëîâà, áëèçüê³ ïî çíà÷åííþ.
Інструкція. Підбери слова, близькі позначенню (синоніми) до таких слів:
Приклад красивий - прекрасний іменники навчання, чутка, місяць, скеля, темнота, тривога, атака, команда,
їжа, межа;
ü
прикметники: великий, маленький, сумний, далекий.
ü
дієслова: ходити працювати, дивитися;
ü
говір: добре, погано, далеко, близько) Áàãàòîçíà÷í³ ñëîâà.
Інструкція: поясни декілька значень даних слів.
Приклад: дошка - дерев'яна планка на будівництві, в класі на стіні висить пластикова дошка і т.д.
ü ключ, коса, віконце, розбити, захворіти, тягнути, живий, операція, косяк,
мова.
ã) ϳäá³ð ñë³â.
Інструкція. Підбери прикметники доданого іменника.
Приклад: маска (яка) - незвичайна, яскрава, загадкова караван, стіна, диван, стакан, людина, дитина.
Інструкція. Підбери дієслова доданого іменника.
Приклад: риба - плаває, мовчить, дивиться багаття, телевізор, мило, квітка, плаття.
Інструкція. Підбери іменники доданого дієслова.
Приклад лежить - людина, покривало, сніг, камінь йде, стоїть, пахне, живе, усміхається, пише. Òâîðåííÿ ñëiâ
Інструкція
à) Óòâîðþé ïðèêìåòíèêè â³ä äàíèõ
³ìåííèê³â:
Приклад: дерево - дерев'яний.
ü Хутро, правда, краса, довжина, біль, молодість Óòâîðþé
³ìåííèêè
â³ä
äàíèõ
ïðèêìåòíèê³â:
Прuклад: веселий - веселість синій, чистий, новий, великий) Óòâîðþé äієñëîâà і äàíèõ іìåííèêіâ:
Прuклад: хід - ходити синь, слід, рибак, обід, світло. Ñêëàäàííÿ ïîøèðåíèõ ïðîïîçèöié .
Для цієї вправи вам необхідно заготовити картки з питаннями
Картка 1. Що?
Картка 2. Хто?
Картка 3. Що робить?
Картка 4. Що робив?
Картка 5. Що робитиме?
Картка 6. Який (яка, яке)?
Картка 7. Де?
Картка 8. Коли?
Картка 9. Можеш придумати своє питання.
Інструкція:
а) Я викладу перед тобою картки, що відображають структуру речення.
Придумай пропозицію точно по порядку розкладених карток.
Приклад: до карток Хто, Що робить, Можеш придумати своє
питання» підійде пропозиція Марина сидить за партою».
б) Вибери сам потрібні тобі картки і придумай пропозицію по них. Ñêëàäàííÿ ïðîïîçèöié iç ñëiâ
Інструкція. Склади речення із запропонованих слів. Якщо потрібно, змінюй закінчення.
Приклад гуляє, по, вітер, море вітер поморю гуляє. Траву, чагарників, багатьох, і, дерев, землю, в, глибоко, коріння, йдуть. Поверхні, коли, хвилі, моря, подує, виникають, вітер, на. У, якому, рослини, дерев, розташовуються, на, світла, багато, тіні,
потрібно.
4. Заросла, кашкою, і, ланцюгом, дорога, лободою. Косою, гострою, лягала, під, трава, смугою. Дзеркальної, відблиски, гладінь, річки, відображалися, сонця, в. Уміння переказувати текст
Інструкція. Зараз ти прочитаєш (я прочитаю тобі) невеликий текст. Склади план цього тексту і перекажи, користуючись планом.
Мурашка і голубка
Мурашка захотіла напитися і спустився вниз, до струмка. Хвиля захлеснула його, і він почав тонути.
Пролітаюча мимо голубка помітила це і кинула йому в струмок вітку. Mypaвeй підійнявся на цю вітку і врятувався.
Наступного дня мурашка побачила, що мисливець хоче зловити голубку в мережу. Він підповз до нього і укусив його в ногу. Мисливець скрикнув від болю,
упустив мережу. Голубка спурхнула і відлетіла.
(По Л.Н. Товстому)
6. Óìiííÿ ñêëàäàòè ðîçïîâiäü çà îïîðíèìè ñëîâàìè
А). Інструкція. Уважно прочитай пропоновані слова. Склади по них розповідь. Спочатку підкресли іменники, про яких ти складеш речення.
Весна
Квітень, весняна, дзвенить, дахи, капіж, замети, струмок, крильце, теплий,
весело, дзюрчить, хлоп'ята, шумно, кораблики, канікули.
б) Інструкція. Уважно прочитай слова до тексту. До кожного слова підібрані
іменники, додавальні, дієслова, які допоможуть тобі скласти красиві речення.
Придумай текст за цими словами.
Город бабусі
Город: великий, безкрайній, годує.
Грядки: рівні, акуратні, зеленіють.
Бур'яни: плодовиті, злі, заполоняють, полоти.
Горох: вусики, чіпляється, огорожа, стручки, солодкий.
Морква: солодка, соковита, росте, оранжева.
Кабачки: пузаті, міцні, ховаються, листя.
Настрій: робоче, задоволення, допомога. Óòâîðåííÿ ïðåôiêñàëüíèõ äiºñëiâ
Інструкція. Утворюй відданого дієслова нові за допомогою приставок.
Приклад. Клеїти - приклеїти, наклеїти, заклеїти, вклеїти, склеїти, підклеїти бігти, їхати, малювати, летіти, говорити, кричати, думати, робити, шити.
Можна використовувати такі приставки віз- под-, по, усна, от, до-,
над-, прі-.
8. Óìiííÿ ðîçðiçíÿòè ïðèâîäè i ïðèñòàâêè
а). Інструкція. Спиши речення, розкриваючи дужки.
Познач приставки, виділи приводи. В темноте мальчики (с) бились (с) дороги. Отец долго (с) таскивал (с) ног тяжелые сапоги. Ребята (списали (с) доски домашнее задание. Вдруг (с) крыши (с)
валился огромный ком снега. Света (с) няла маленького котенка (с) дерева и отнесла домой. В конце работы Рита (с) клеила цветок (с) ножкой.
б). Інструкція. Уважно прочитай речення. Подумай, чи правильно написані
виділені слова. Спиши речення правильно, підкресли привід, виділи приставку. На підошви чобіт на липнув бруд. На берег на кативалися хвилі. Олена наклеїла картинку на зошит. Старий щось накреслив на піску. МИ намазали вариво на хлібі з'їли. Мама натерла морквину на терці. Вчитель начепив окуляри наніс і строго дивився на мене. Дув вітерець, побігла потіхою воді брижі. Лісник постукав палицею потонкому стовбуру осики. Вчитель погладив рукою пом’якому - Васиному волоссю. Слава поскріб нігтем потемній плямочці на рукаві. Хлопчики поволі
побрели помокрій, траві. Добре взимку підкотитися на ковзанах погладкому льоду íà ðîçâèòîê óÿâè òà òâîð÷îñò


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал