Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської радиPdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації10.11.2016
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4
Управління освіти виконавчого комітету
Нововолинської міської ради Міський методичний кабінет
Нововолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4Методична розробка


У цій методичній розробці ви знайдете різноманітні казки, які допоможуть оволодіти лексичним матеріалом для учнів 1- 5- х класів, полегшать уведення граматики, сприятимуть розвитку монологічного та діалогічного мовлення школярів. Тематика казок підібрана з урахуванням вікових та психологічних особливостей дітей. Методичну розробку укладено для вчителів англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів.Укладачі:
Власюк Людмила Степанівна, учитель англійської мови, ІІ категорія
Савчук Наталія Леонідівна, учитель англійської мови, ІІ категорія
Куровська Жанна Іванівна, учитель англійської мови, спеціаліст


Рецензент: Занічковська Л.М., заступник директора з навчально-виховної роботи, старший учитель

Методична розробка розглянута і схвалена на засіданні шкільної методичної ради. Протокол №4 від 24 січня 2014 року
2

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні засади казок з іноземної мови
1.1 Мотивація як провідний фактор навчання іноземної мови 1.2 Етапи та методи роботи з казкою на уроці англійської мови 1.3
Естетико-педагогічний потенціал казки у контексті вивчення молодшими школярами іноземної мо…….…………………….…...21 1.4 Формування соціокультурної компетенції при вивчені казок Розділ 2. Використання казки на уроках англійської мови
2.1 Лексичні казки. 32 Колобок 2.3 Червона шапочка 2.4 Пан Коцький»………………………..………....….…………… 41 2.5 Граматичні казки. .....44 2.6 Фонетичні казки Висновки Використана література3

Вступ
На сучасному етапі викладання іноземної мови комунікативний підхід має провідну позицію. Його суть зводиться до інтерактивної природи спілкування. Правильна фонетика створює дітям психологічний комфорт в іншій мові. У молодшому віці діти роблять помилки природно, вдало долаючи їх і таким чином значно швидше рухаючись під час навчання. В цей періоду дітей яскраво виражається здібність до імітації вони абсолютно точно відтворюють чужу фонетику. У цей час не пізно правильно поставити дитині звуки, яку носія мови. А от учні середньої школи, яким важко дається вимова, почуваються дискомфортно на уроках іноземної мови. Виходячи з цього, зрозумілим є інтерес вчителів англійської мови до ефективного використання допоміжних засобів, які полегшують учням опанування важких для вимови звуків, запам’ятовування словосполучень, засвоєння нової лексики, спонтанне відтворення граматичних структур, допомагають дітям долати психологічний бар’єр при спілкуванні іноземною мовою. Матеріали методичної розробки можуть бути використані у роботі вчителів іноземної мови, які викладають в школі І та ІІ ступенів, при підготовці до уроків.

Ми живемо в нові часи часи пошуків та експериментів, часи змін та творчих відкриттів, коли відходять у минуле старі методи викладання іноземних мова головна увага приділяється розвитку навичок та вимог використання мовних форму реальних життєвих ситуаціях. І тому неабиякого значення набуває використання комунікативного підходу у викладанні й вивченні іноземної, зокрема, англійської мови. Комунікативний підхід вимагає від учителя створення атмосфери співпраці з учнями, активної їх участі в процесі навчання на уроці, коли діти охоче висловлюють свої думки. Він охоплює використання проблемних завдань, різноманітних ігор, вікторин, інтерв'ю, дискусій, діалогів та інших видів робіт, добір яких залежить відвіку учнів, їхніх мовних можливостей та мети, яку ставить перед собою вчитель.
Серед розмаїття видів робіт хотілося б зупинитись на одному, який заслуговує на загальну увагу, адже при вдалому підході до нього тренуються всі види мовленєвої діяльності аудіювання, говоріння, читання й письмо. В умовах гуманізації освіти, коли особистість людини знаходиться в центрі всієї освітньої і виховної діяльності, пошук ефективних способів і прийомів навчання, втому числі і навчання іноземної мови, привертає пильну увагу багатьох вчених, методистів і вчителів. Один з таких ефективних прийомів навчання - використання казок на уроках іноземної мови. Більш того, використання казок на уроках сприяє індивідуалізації навчання і розвитку мотивованості мовленнєвої діяльності учнів. При використанні казок на уроках іноземної мови розвиваються два видимотивації: самомотивація, коли казка цікава сама по собі, і мотивація, яка досягається тим, що учневі буде показано, що він може зрозуміти мову, який вивчає. Це приносить
5
задоволення і додає віру в свої сили і бажання до подальшого вдосконалення

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади казок з іноземної
мови
Мотивація як провідний фактор навчання іноземної мови
Сучасні психологи й педагоги єдині втім, що якість виконання діяльності і її результат залежать, насамперед, від спонукання й потреб індивіда, його мотивації саме мотивація викликає цілеспрямовану активність, що визначає вибір засобів і прийомів, їхнє впорядкування для досягнення цілей. Мотивація є тому "запускним механізмом" (І.О. Зимова) усякої людської діяльності будь то праця, спілкування або пізнання. Живить і підтримує мотивацію відчутний, реальний, етапний і кінцевий успіх. Якщо успіху немає, то мотивація згасає, і це негативно позначається на виконанні діяльності. Проблема мотивації в навчанні виникає при вивченні кожного шкільного предмета. У відповідних методиках і навчальних посібниках розроблені способи її розвитку й стимулювання з урахуванням специфіки предмета. Однак особливо гостро постає проблема мотивації вивчення іноземних мов. При цьому помітно, щодо моменту вивчення іноземної мови й на самому початку в учнів, як правило, висока мотивація. Майже в усіх є бажання володіти іноземною мовою, уміти спілкуватися. Але як тільки починається процес оволодіння іноземною мовою, і відношення учнів міняється, багато хто розчаровується. Адже цей процес припускає період нагромадження "будівельного матеріалу, стадію неминуче примітивного змісту, подолання різноманітних труднощів, що відсуває досягнення цілей, про які мріялося. У
7
результаті зменшується мотивація, пропадає зустрічна активність, слабшає воля, спрямована на оволодіння іноземною мовою, знижується в цілому успішність, що, у свою чергу, негативно впливає на мотивацію.
Розцінюючи мотивацію якнайважливішу пружину процесу оволодіння іноземною мовою, що забезпечує його результативність, потрібно мати на увазі наступне мотивація - сторона суб'єктивного миру учня, вона визначається його власними спонуканнями й пристрастями, усвідомлюваними їм потребами. Звідси всі труднощі виклику мотивації. Учитель може лише опосередковано вплинути на неї, створюючи передумови й формуючи підстави, на базі яких в учнів виникає особиста зацікавленість у роботі.


Казку дитина сприймає як гру, "великий зміст" якої полягає в розвитку не тільки творчих силі можливостей, алей у відпрацьовуванні мовленнєвих навичок й умінь, тому що мова в цьому випадку йде про мовленнєві казки. Як показує практика - це один з ефективних прийомів навчання іноземній мові на ранньому етапі.
У чому ж полягає основне завдання вчителя в організації подібної роботи на уроці Вона полягає не тільки втому, щоб дати поштовх творчості й розбудити уяву, але вміло направляти їх у потрібне русло, щоб невтримна фантазія дітей не вела їх від предмета вивчення.
Заповідь " Будьте, як діти" визначає поводження вчителя на уроці.
8

Однією з найважливіших умов навчання молодших школярів іноземній мові є формування в них позитивного відношення до навчання й пізнавальних інтересів. Тому урок повинен бути організований так, щоб учні працювали із задоволенням. Дітям необхідно допомагати домагатися успіхів, тобто допомагати здобувати знання й навички й застосовувати їх на практиці.

З допомогою казкових творів можна вдосконалювати різні компетенції, а самі твори можуть виконувати на занятті такі функції
1.
Стимулююча Знайомі казкові персонажі зможуть надзвичайно ефективно стимулювати дитину до вивчення ІМ, викликавши в неї безпосередній інтерес, оскільки в учнів початкової школи довільне регулювання поведінки-ще не с достатньо розвиненим. Веселі та цікаві казкові сюжети сприятимуть формуванню позитивного ставлення до самого процесу вивчення ІМ, створюючи необхідну для початкового етапу навчання ІМ внутрішню мотивацію комунікативну, що засновується на бажанні учнів спілкуватися іноземною мовою усно і письмово лінгвопізнавальну, що спирається на позитивне ставлення до самої мовної матерії, до оволодіння мовним матеріалом, та інструментальну, в основі якої позитивне сприймання учнями певних форм роботи.
2. Навчальна
2.1. Формування мовної та мовленнєвої компетенції
9
Казкові тексти та діалоги персонажів можуть допомогти дітям отримати уявлення про звучання ІМ і сформувати в них первинні вміння аудіювання та читання. Діти бажають знайти змісту казках, тому вони слухають і читають цілеспрямовано. Зрозумівши зміст казки, вони отримують мотив для подальшого читання аудіювання. У розмові з носіями мови найважливішим умінням є розуміння безперервного плину ІМ, в якому наявні нові для слухача слова. Уміння робити це може бути сформоване лише практикою. Володіння вміннями читання та слухання засновуються на позитивному ставленні до розуміння не всього, на вмінні шукати зміст, прогнозувати подальші події. У методичній літературі неодноразово зазначалося, що дитина здатна запам'ятовувати матеріал великими частинами, блоками, легко може засвоювати фонетичний ряд іноземного мовлення шляхом імітування. Через казки можна вводити багато нових мовних одиниць та синтаксичних конструкцій до пасивного та активного запасу учня, формувати вміння письма і говоріння. Слід зазначити, щоці вміння будуються, перш за все, на позитивному ставленні до того, щоб почати говорити іноземною мовою і не боятися робити помилки. Також вони засновуються на вмінні будувати сполуки (речення чи словосполучення, використовуючи мову в межах вивченого. Робота з казкою сприяє розвитку мовленнєвих умінь, оскільки природними є висловлення учнів щодо власних уподобань, обмін ідеями стосовно почутих чи прочитаних історій.
10

2.2. Формування соціокультурної компетенції Саме казковий світ може познайомити дитину з реаліями країни, мова якої вивчається, ненав'язливо і цікаво. Через казкові сюжети і персонажів можна дати дітям уявлення про легендарних історичних персонажів (напр., король Артур, Робін
Гуд), про англійську традицію святкувати Різдво вдома з власною родиною і традиційними смаженими індичкою чи гусаком та різдвяним пудингом, про ритуал полуденного чаю чи англійський ланч тощо. Так, через спілкування з казковими персонажами дитина зможе дізнатися про особливості привітання чи прощання з друзями та дорослими в іноземній культурі та засвоїти їх, про вживання ввічливих фраз для висловлення подяки, прохання, вибачення і відповідей на них тощо — усе те, що входить до необхідного мінімуму соціокультурної компетенції для учнів молодших класів згідно з програмою.
2.3. Формування стратегічної та дискурсивної компетенцій.
Слухання та читання казок, реагування на них з допомогою говоріння чи письма, драматизації розвивають почуття аудиторії, співпраці. Вивчення мови немає сенсу, якщо не знати, як спілкуватися як слухати інших, як говорити та писати так, щоб слухачі та читачі захотіли слухати, читати і розуміти. Участь у драматизації чи обговоренні казки формує навички такого спілкування та здатність усвідомлювати очікування співрозмовника.
3. Виховна
11

Діти молодшого шкільного віку непросто читають/слухають казку, алей активно співчувають герою, сприймають його перемоги та поразки як власні.
У казці наявні подолання головним героєм перешкоді перемога добра. Вона вчить дітей орієнтуватися у різних життєвих ситуаціях і цінувати гідність. Таким чином, дитина набуває певного соціального досвіду життя в суспільстві і знайомиться з його нормами та цінностями.
4.
Розвиваюча Робота з казкою активно сприяє розвитку розумових процесів та уяви, вдосконалюється фонематичний слух, довільна увага і пам'ять. Вдосконалюються творчі особливості дітей, їхня фантазія, мотиваційно-вольові якості уміння долати перешкоди на шляху до цілі, уміння правильно оцінювати результати своїх дій, правильно реагувати на зауваження вчителя. Отже, дитина навчається соціальної взаємодії, тобто вчиться грати, працювати разом, відшукувати і встановлювати контакт з партнером / партнерами, адекватно реагувати на його/їхні бажання, висловлювання


Етапи та методи роботи з казкою на уроці англійської мови
Побудова занять з іноземної мови на основі казкових сюжетів призводить до високої ефективності навчального процесу.

Мовленнєвий матеріал базується за принципами, відмінними від тих, які використовуються в навчанні дорослих. Тут тематичний підхід поєднується з граматичним та семантичним, а мовні конструкції поступово ускладнюються. Одна і та ж схема речення використовується в різних ситуаціях, оскільки в спілкуванні з дитиною беруться казкові сюжети, які не перешкоджають виникненню великої кількості аналогічних висловлень.
Кожна нова мовленнєва одиниця повинна бути включена в. уже знайомий контекст так, щоб складні для сприймання або відтворення елементи не зустрічалися водному відрізку тексту. У зв'язку з тим, що дитина 6-8 років не розуміє, чому вона має вчити іноземну мову, все навчання повинне будуватися, як задоволення пізнавальних ігрових, особистих психофізіологічних потреб. Серед численних педагогічних можливостей казки варто відмітити ті, щонайбільше відповідають психологічному розвитку суб'єкта виховання. Оскільки англійська казка є елементом синкретичної культури, то вона-передбачає:

багату палітру супроводжуючої, адекватної художньому зразку казки естетичної діяльності (малювання, пісня, танок, драма тощо
13


варіативність творчих завдань (складання власних казок, казок-імпровізацій тощо. Ефективність використання казок залежить від раціональної організації занять. У структурі уроку можна виділити наступні етапи

роботи з казкою:

Етап 1. Підготовча робота (здогадка за назвою казки про подальші події, повторення необхідного мовного матеріалу, ознайомлення з лексикою, з національно-культурним компонентом) Етап 2. Презентація казки повністю (аудіювання або читання, перевірка розуміння її змісту, виокремлення соціокультурних моментів, їх усвідомлення учнями Етап 3. Активізація мовного матеріалу за допомогою завдань. а) Поділ казки на основні епізоди б) Робота за епізодами із завданням повторити репліки героїв. в) Визначення, кому належать проголошувані вчителем репліки ідо якого епізоду вони відносяться. г) Рольова гра розподіл ролей, читання з метою промовляння реплік. Драматизація діалогів і окремих сцен.
5. Переказ змісту в усній та письмовій формі. Підготовча робота є першим етапом на шляху вмотивування молодших школярів до роботи над тематичним блоком і казковим твором зокрема, впродовж якого створюється атмосфера зацікавлення всіх дітей у групі/класі. Так, засобом її створення може бути використання наскрізного персонажа
14
Пряничного Хлопчика, поява якого на уроці одразу налаштовує дітей нате, що на уроці звучатиме (або буде прочитаний) казковий твір. Серед функцій першого етапу слід виділити організаційну учні організуються до роботи, актуалізаційну (повторюється навчальний мовний — лексичний, граматичний матеріал, а також подається лексика з національно-культурним компонентом, мотиваційну (в учнів з'являється мотив до слухання/читання тексту, стимуляційну (стимулююється пізнавальна активність учнів. Обираючи спосіб презентації казки (аудіювання або читання, необхідно пам'ятати про особливі вимоги до кожного з цих видів мовленнєвої діяльності. У разі аудіювання потрібно забезпечити учнів необхідною кількістю наочності і ретельно стежити за темпом мовлення та реакцією учнів на почуте. Мовлення вчителя має бути достатньо чітке, правильно оформлене інтонаційно, з достатньою для розуміння тексту дітьми певного класу кількістю пауз. У разі читання потрібно забезпечити дітей текстами. Серед функцій другого етапу можна назвати інформаційну та активуючу (надається нова інформація, активізуються мисленнєві процеси учнів, увага. Необхідно зазначити, що завданням учителя після читання аудіювання учнями казки є не лише з'ясувати, як діти зрозуміли текст, чи сподобався він їм, алей забезпечити усвідомлення соціокультурних відомостей, що містяться указці. Після читання аудіювання казкового твору пропонується виокремити
15
соціокультурні моменти казки і включити їх до продуктивної мовленнєвої діяльності учнів на уроці. Методистами було розроблено комплексу вправ, розрахований на поетапну роботу з казковим текстом. Відомо, що за критерієм спрямованості вправи на прийом або видачу інформації визначають рецептивні, репродуктивні, продуктивні вправи, а за критерієм комунікативності визначають комунікативні, умовно-комунікативні тане комунікативні вправи. Отже у запропонованому комплексі нарізних етапах опрацювання казкового твору використовуються відповідні їм вправи. Так, на підготовчому етапі виконуються рецептивні та рецептивно-репродуктивнї як не комунікативні, такі умовно- комунікативні вправи, що спрямовані на повторення засвоєного і на ознайомлення з новим мовним матеріалом. Під час читання/аудіювання казкового твору виконуються рецептивні комунікативні у слуханні/читанні та вправи, спрямовані на контроль розуміння учнями змісту казки. На останньому етапі домінують умовно - комунікативні вправи репродуктивного та продуктивного характеру, метою яких є включення соціокультурних відомостей до продуктивної мовленнєвої діяльності. Проілюструймо методику формування СКК за допомогою англомовних казок на прикладі казки Д.Біссета "Fish and Chips". Указці" провідною є тема гостинності та ввічливості, у . якій звертається увага на соціальні правила поведінки, вживання та вибір привітань щодо прийому гостей
16
вдома, і яка співвідноситься з програмним тематичним блоком Місце проживання. Уній учні також можуть познайомитися з традиційною англійською стравою "fish and chips", пригадати особливості оформлення листів і листівок. Для того щоб якомога ефективніше використати цю казку про двох птахів-друзів, які по черзі запрошують один одного до себе на вечерю, необхідно підготувати таку наочність зображення баклана Деніса і куріпки
Еліс, моря, смаженої картоплі з рибою, а також яскраво оформлені листи від Деніса до Еліс і від Еліс до Деніса. Під час підготовчої роботи до сприймання казкового твору учням пропонується виконати рецептивно-репродуктивні як не комунікативні, такі умовно - комунікативні вправи.
1. Лінгвокраїнознавчий коментар Перед читанням казки вчитель має провести бесіду з учнями з метою з'ясувати, які іноземні страви та які традиційні страви своєї країни вони знають. Серед можливих варіантів найімовірніше учні можуть пригадати шашлик, хот-дог, аз рідних - вареники, борщ, пиріжки з капустою, після чого доцільно подати лінгвокраїнознавчий коментар щодо смаженої картоплі з рибою - популярної англійської страви. Пропонується роздати текст коментаря кожному учню перед читанням самого казкового твору із ясувати значення понять "fish and chips", "take away", "french fries", "crisps" та інших незнайомих слів за допомогою наочності (cod, haddock, plaice, flour batter, slabs) або за допомогою пояснення і перекладу. Fish (cod, haddock, plaice) deep fried in flour batter with chips (fried potatoes) dressed in malt
17
vinegar is England's traditional take-away food. Fish and chips are not normally home cooked but bought at a fish and chip shop
("chippie") to eat as a "take away".
British English, on the one hand, and Canadian and American
English, on the other, differ in their use of the word "chips". People from the United Kingdom refer to fried, chipped potatoes as "chips", whereas most people from the United States of America and Canada may call any kind of long-cut fried potato "french fries" or "fries".
The British usually serve thicker slabs of potato than the "french fries" popularized by major multinational American hamburger- chains.
In most American restaurants which serve the fish dish the combination of strips of potato-flesh still has the name "fish and chips". But the snack that Americans term "potato chips" means
"crisps" in the UK.
2. Репродуктивна не комунікативна вправа Word Webs, що спрямована на повторення уже засвоєних лексичних одиниць, семантизацію нових (cormorant, grouse, buoys, harbour) і стимулювання інтересу до казкового твору. Час 10 хвилин. Завдання Dear kids, what do you know about "chips"? What other words of traditional meals do you know? Now let's record these words in the form of a word web so that we can revise the words easily when hearing them in the story.
18

19
Після того як буде актуалізовано необхідну лексику, використано лінгвокраїнознавчий коментарі буде зрозуміло, що діти налаштувалися на сприймання казкового твору, можна переходити власне до аудіювання учнями казки. При цьому слід спиратися на підготовлену наочність. (Перед уроком учитель розміщує на дошці малюнки, що зображують головних' персонажів, сцени казки.
3.
Аудіювання казки "Fish and Chips".
Fish and Chips
Alice, the cormorant, lived on a buoy in Galway Harbour.
She slept on it at night-time and in the day-time, she sat on the edge with her neck stretched out looking down into the pale green sea for fish.
When she saw oneshe dived right under the water and came up with
Hamburger/
Sandwich/
Hot dog crisps
Soup/ borshch sea
Mashed potatoes
fish
chips
19

20 it in her beak. Then she threw it up in the air and opened her beak wide and caught it right up.
She was fond of fish. She had them for breakfast, for dinner, for tea and for supper; and she never grew tired of them.
One day a grouse named Denis was flying over the sea. He visited his
Granny and was flying home where he lived on the moor.
He felt very tired and, looking down, saw Alice sitting on the buoy.
So he flew down and sat beside her. She was pleased to see him. "I hope you'll" stay to tea!" she said. "It's fish tea today." "Fish!" said
Denis. "I've never tasted fish before. Is it nice?"
"Nice!" exclaimed Alice. "Why, there's nothing nicer to eat in all the world than fish." And she dived off the buoy into the sea and came back with a shiny silver fish and gave it to Denis. Denis looked at it.
"How do you eat it?" he asked "Like this!"-said Alice and she threw it up in the air and swallowed it. "Now, wait here," she said, "and I'll get you another one." She dived into the sea again and came back with another fish in her beak, a very small one this time. "Try this one," she said. Denis threw it up in the air and opened his small beak as wide as he could and "gulp!" - he swallowed it.
Oh dear! He didn't like it at all. Oh dear, no! "Was that nice?" said
Alice. "Yes, thank you!" said Denis, who was very polite. "It was quite nice."
"Wait then, ni get you another one," said Alice. "No, no!" said Denis quickly. "I really can't stay, thank you very much all the same.
Goodbye!" And away he flew.
He flew home and had a nice sleep in the heather. When he woke up
20

21 the next morning the sun was shining. And he began to think about
Alice. "What a clever, kind bird she was," he thought. "I think I'll ask her to tea on Saturday."
So he wrote her a letter inviting her to tea and posted it in the town.
ALICE, cormorant. On the buoy, Galway Harbour
Alice was pleased to get the letter and she replied at once saying that she would come. Then she addressed the letter to
DENIS, grouse The fourth patch of heather to the right, The moor, near the Golf court Galway
On Saturday Denis got up early and made everything tidy for Alice's visit, and being a very intelligent grouse he knew that cormorants didn't like corn and berries to eat like birds who lived on the land. He knew what she liked best and flew into the town and bought in a take- away cafe a big packet of fish and chips wrapped up in newspaper.
Very soon Alice flew down into the heather and Denis had tea all ready. What a feast! Alice had never had chips before. "Yum, yum, yum,", she said. "I like fish and chips much better than just fish. Can
1 come to tea again?"
"Yes, come every Saturday," said Denis. And she did. And they always had fish and chips. На етапі слухання дітьми казкового твору вчителю доцільно зупиняти мовлення через певні проміжки часу і застосувати вправу Predicting, приклад якої надається нижче. Вправа є рецептивно-репродуктивною комунікативною, в її основу покладено механізм антиципації подій. Вона допомагає учням зосередитись на тексті й викликає в них інтерес до
21

22 подальшого розвитку сюжету. Час 5-7 хвилин. Завдання Listen to the story and try to guess what can happen next.
Will Denis like eating raw fish? Will Alice come to Denis to tea?
4. Контроль розуміння прослуханого.
Рецептивно- репродуктивна умовно-комунікативна вправа "Answer my questions". Час 5-7 хвилин. Завдання Dear kids, what are the main characters of the story?
Where does Denis/Alice live? Where did Denis meet Alice? Did
Denis like eating raw fish? What did Denis buy for Alice?
5. Контроль розуміння учнями соціокультурної інформації. Пропонуються такі запитання 'What do you know about fish and chips now? Where can you buy fish and chips in Great Britain? In the
USA? What do we-need to send a letter to a person?"
6. Застосування вилученої соціокультурної інформації у продуктивній мовленнєвій діяльності. Вправа Sending a letter є рецептивно-продуктивною комунікативною вправою і спрямована на розвиток навичок'самостійного написання листів. Крім того, учні уній зможуть співвіднести поняття традиційних українських і британських страва також різних шляхів оформлення листів удвох мовах і культурах. Час 10-15 хвилин. Завдання Dear children, Gingerbread Man has got a letter from his friend Denis. He wants to know more about
Ukrainian national meals. Let's help him write a letter. Here is Denis' letter on the blackboard. Have a look and try to write your own letter.
22

23
Finish this task at home.
The moor, near the Golf court Galway England Tuesday
Dear Gingerbread Man, I remember that you are good at cooking, and you are in Ukraine now. Can you tell me anything about
Ukrainian traditional meals? Are there any meals like our pudding or peas porridge?
Yours sincerely, Denis, grouse
1.3. Використання методу проектів у роботі над казкою Останнім часом метод проектів набуває все більшого поширення у методиці навчання іноземних мов, застосовується у навчально- методичних комплексах та окремих методичних розробках. Зазначається, що примітною ознакою проектує його матеріальне виявлення колаж, альбом, комікс тощо. Проект може бути розрахований як на один урок, такі на декілька, а також на цикл уроків, об'єднаних спільною темою. Доцільно використовувати проектні завдання і в роботі з англомовними казковими творами. Так, після прочитання тексту вчитель може запропонувати учням
1) зробити колаж прочитаного тексту за допомогою малюнків до' нього або створити власну книжку організувати позакласну зустріч вигадати і створити власноруч костюми, маски, плакати, програмки, запрошення здійснити власне дослідження за текстом (наприклад, знайти інформацію проте, що насправді їдять птахи, після прочитання казки "Fish and Chips"), зробити презентацію проекту
4) оформити книжковий куточок з прочитаних казок, доглядати
23

24 його тощо. Можна також застосовувати такі завдання розгадування загадок' (головоломок, акровіршів тощо, впізнавання персонажів з тексту, читання і розфарбовування, малювання. Крім того, роботу з казковими творами на уроці англійської мови можна і необхідно доповнювати іншими автентичними матеріалами використовувати віршики та пісні Матусі Гуски, прислів'я і приказки, дитячі вірші відомих поетів, таким чином вводячи додаткову соціокультурну інформацію. Віршики доцільно взяти за основу фонетичної зарядки, фізкультхвилинки. Приклади деяких із зазначених вище завдань
Riddles: 1.1 am some people's favourite food. I am bad for you. I am very sweet. You get me at Halloween (candy). 2.1 am made of flour.
You can make sandwiches with me ( bread)? 3. What is part Italian, has tomato sauce, has mozzarella cheese, and the first step is to toss
(pizza)?
Proverbs: 1. So many countries, so many customs, 2. A hungry man is an angry man. 3. The proof of the pudding is in the eating. 4. Wishes don't want dishes. Rhymes:
1.
Jack Sprat could eat no fat,
His wife could eat no lean,
And so between them both, you see, They licked the platter clean.
2.
Fish, and chips, and vinegar,
Vinegar, vinegar,
Fish, and chips, and vinegar, Pepper, pepper, pepper pot.
3.
Peas-porridge hot,
24

25
Peas-porridge cold,
Peas-porridge in the pot,
Nine days old
25

26Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка