Урок математики І вимоги до нього
Скачати 69.61 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір69.61 Kb.

УРОК
МАТЕМАТИКИ
І ВИМОГИ
ДО НЬОГО

План
1. Особливості уроку математики в початковій школі.
2.
Специфіка уроку математики з дітьми шестирічного віку.
3. Типи уроків математики. Особливості уроків математики в залежності від основної дидактичної мети.
4. Підготовка вчителя до уроку: вибір методів, засобів і форм організації діяльності учнів.

Література
: [1; § 15–18], [
3; Р.1
§ 5].

Урок є основною організаційною формою навчально- виховної роботи і складним психолого-педагогічним актом в процесі навчання, що базується на власній організаційній методиці та психологічних засадах.
Правильна побудова уроку має не тільки навчальне, а й виховне значення, сприяє не лише засвоєнню знань, а й формуванню зібраності, організованості та дисципліни учнів.

Особливості уроків математики в початковій школі:

Поєднання арифметичного, алгебраїчного і геометричного матеріалу

Розгляд у взаємозв'язку теоретичних і практичних питань

Реалізація декількох дидактичних цілей

Наступність в роботі від уроку до уроку

Абстрактний характер матеріалу, що вимагає ретельного відбору наочних засобів, методів навчання, різноманітних видів діяльності учнів протягом уроку.

Необхідність постійного контролю за ходом засвоєння матеріалу

Розв'язання в комплексі освітніх, розвивальних та виховних завдань

Вимоги до уроків математики в початковій школі:

Організаційні вимоги. Передбачають чітке визначення мети і завдань уроку, раціональну його структуру, підтримання високої працездатності, дисципліни, оптимальне використання часу.

Дидактичні вимоги. Висувають на передній план чіткість навчальних завдань, освітню і виховну мету, оптимальний зміст, раціональні методи, дотримання принципів навчання.

Психологічні вимоги. Спрямовують на стимулювання навчально-пізнавальної діяльності, метою якої є формування позитивного ставлення учнів до навчання.

Етичні вимоги. Відображають одну зі сторін педагогічної моралі — характер взаємин учителя й учнів на уроці (вимогливість, принциповість, справедливість, тактовність).

Санітарно-гігієнічні вимоги. Акцентують увагу вчителя на відповідальності не тільки за глибокі та фундаментальні знання дітей, але й за їх психофізіологічний стан.

Дидактичні вимоги

Чітке визначення освітньої мети уроку як вияву його освітньої функції.

Здійснення у своїй системі уроків дидактичних принципів навчання.

Обрання найраціональніших методів і прийомів, а також засобів для досягненні визначеної мети уроку. Ретельна підготовка вчителя до кожного уроку.

Застосування внутрішньо предметних і міжпредметних зв’язків.

Виховні вимоги

Постановка виховної мети уроку і відповідного завдання з виховання учнів (всього класу або окремих) у їх розумовому, моральному, трудовому напрямах. Елементи виховання мають входити до виховної тканини уроку.

Врахування індивідуальних особливостей учнів, зокрема рівня інтелектуального розвитку, мотивації ставлення до навчання, дії стимулюючих методів, ступеня самостійності в оволодінні знаннями.

Психологічні вимоги

Організація і здійснення сприймання та усвідомлення, запам’ятовування і осмислення навчальної інформації.

Розвиток довільної та післядовільної уваги учнів, її концентрація на найскладніших і найвідповідальніших знаннях (поняттях, правилах, законах).

Застосування мнемонічних прийомів (механічного і смислового) запам’ятовування знань, тренування вмінь на уроці, а також в ході виконання домашніх завдань.

Розумове виховання та самовиховання особистості в процесі навчання.

Організаційні вимоги

Наявність продуманого плану проведення уроку на основі тематичного планування.

Організаційна стійкість проведення уроку
(своєчасний початок, максимальне використання кожної хвилини, оптимальний темп навчання, логічна стрункість і завершеність, свідома дисципліна учнів протягом уроку).

Підготовка та раціональне використання різних засобів навчання, у т.ч. ТЗН.

Етичні вимоги

Характер взаємин учителя й учнів на уроці має узгоджуватися з існуючими нормами моралі.

Співвідношення вимогливості та поваги до особистості учня.

Об’єктивне оцінювання викладачем навчальної діяльності учня.

Уміння вчителя керувати своїми емоціями, самовимогливість, любов до предмета, який він викладає, творчий підхід до діяльності, добросовісність у роботі, захопленість.

Санітарно-гігієнічні вимоги

Забезпечення чергування методів і прийомів у ході уроку (щоб не допускати втоми і розумового перевантаження учнів).

Дотримання режиму гігієни, аерації повітря в класі
(провітрювання перед уроком, вологе прибирання)

Стеження за станом здоров’я учнів і звільнення від уроку тих, на кого є підозра щодо інфекційного захворювання чи на ГРЗ.

Явка вчителя на урок у цілковито здоровому стані.

Загальні вимоги

чітка його цілеспрямованість;

теоретична і практична повноцінність змісту;

правильне застосування та поєднання різних форм організації пізнавальної діяльності учнів
(класної, групової, індивідуальної);

виразне формулювання основних висновків;

достатнє закріплення та повторення нового матеріалу;

оперативне з’ясування ступеня оволодіння знаннями, рівня сформованих умінь і навичок.

Специфіка уроку математики з
дітьми шестирічного віку
Головна мета навчально
- виховного процесу

підготувати шестирічних учнів до систематичного навчання в наступних класах. Тому велика увага звертається на загальний розвиток дітей, формування нового типу діяльності
– навчання.
Обов’язковою передумовою якості навчання є
всебічне вивчення дитячих можливостей,
знання індивідуальних характеристик кожної
дитини

Дидактичні вимоги до
системи уроків у 1 класі:
1) цілеспрямованість на засвоєння кінцевих результатів навчання з даної теми;
2) наступність між уроками;
3) частотність впливу на знання, вміння і навички, що формуються;
4) оптимальний розподіл у межах системи уроків методів і прийомів різного цільового призначення, технічних засобів, мотиваційного і розвивального впливу;
5) комплексний вплив на виховання і розвиток учнів через зміст і його методичну організацію.

Особливості структури і способів організації
навчальної діяльності шестилітніх
першокласників на уроці:

скорочення тривалості уроку до 35 хв;

широке використання ігрових форм навчання;

проведення протягом уроку 1
-
2 динамічних вправ або розвантажувальних пауз (разом до 5
-
6 хв уроку);

відсутність домашніх завдань, які потребують статичного навантаження на неміцні м'язи рук дитини, перенапругу зору тощо;

використання у процесі контролю й оцінювання змістовних, стимулюючих оцінних суджень.

Поради щодо заощадження часу:

кожний урок обов’язково розпочинати відразу після дзвінка;

майже всі записи на дошці робити заздалегідь;

усе обладнання має бути „під рукою”;

запитання до класу ставити однозначно, конкретно, не провокувати дітей на перепитування, емоції, вигуки;

довести до мінімуму зауваження, що стосуються порушень дисципліни (особливо недоцільні вони під час пояснення матеріалу);

уникати багатослівних інструкцій щодо наступної роботи, не повторювати їх;

проведення дидактичних ігор ретельно продумувати, щоб не було потреби уточнювати правила і пояснювати використання реквізиту.

Типи уроків математики
Залежно від дидактичної мети виділяють:
- спеціалізований урок (переважає одна мета),
- комбінований урок (дві або більше рівнозначні мети).
Різновиди спеціалізованого уроку:
1) урок засвоєння нових знань;
2) урок засвоєння умінь та навичок;
3) урок застосування знань, умінь та навичок;
4) урок контролю та корекції знань, умінь та навичок;
5) урок узагальнення та систематизації знань.
Тип уроку визначає особливості його структури.

Структура комбінованого уроку
1. Організація початку уроку (1

2 хв).
2. Перевірка виконання учнями домашнього завдання практичного характеру (4

5 хв).
3. Перевірка раніше засвоєних знань (6

10 хв).
4. Мотивація навчання школярів та повідомлення теми, мети і задач уроку (2

3 хв).
5. Сприймання і усвідомлення учнями нового навчального матеріалу (5

10 хв).
6. Узагальнення і систематизація знань (5

10 хв).
7. Домашнє завдання (3

5 хв).
8. Підсумок уроку (1

2 хв).

Підготовка вчителя до уроку
Попередня підготовка до уроку
- вивчення навчальної програми, її пояснювальної записки, змісту самої програми, усвідомлення мети і завдань навчальної дисципліни в цілому та мети і завдань, які вирішує кожна тема;
- ознайомлення з підручником, навчальними посібниками, зі спеціальною, педагогічною і методичною літературою, з досвідом роботи інших учителів, аналіз власного досвіду;
- визначення матеріалу, що учні вивчали з цього предмета в попередніх класах і що вивчатимуть у наступних;
- перегляд змісту суміжних навчальних дисциплін для здійснення міжпредметних зв'язків.

Підготовка вчителя до уроку
Безпосередня підготовка до уроку:
- формулювання мети і завдань уроку;
- визначення обсягу і змісту навчального матеріалу;
- вибір форм організації навчання;
- вибір методів і прийомів навчання;
- наочно-технічне оснащення уроку;
- визначення змісту й методики виконання домашнього завдання;
- складання плану-конспекту уроку;
- перевірка готовності вчителя до уроку;
- перевірка готовності учнів до уроку.

Document Outline

 • Слайд номер 1
 • План
 • Особливості уроків математики в початковій школі:
 • Вимоги до уроків математики в початковій школі:
 • Дидактичні вимоги
 • Виховні вимоги
 • Психологічні вимоги
 • Організаційні вимоги
 • Етичні вимоги
 • Санітарно-гігієнічні вимоги
 • Загальні вимоги
 • Специфіка уроку математики з дітьми шестирічного віку
 • Дидактичні вимоги до системи уроків у 1 класі:
 • Особливості структури і способів організації навчальної діяльності шестилітніх першокласників на уроці:
 • Поради щодо заощадження часу:
 • Типи уроків математики
 • Структура комбінованого уроку
 • Підготовка вчителя до уроку
 • Підготовка вчителя до уроку


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал