Урок мова найважливіший засіб людського спілкування
Скачати 186.4 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації09.11.2016
Розмір186.4 Kb.
ТипУрок

Зміст
ОрієнтОВне календарнО-тематичне планУВання . . . . . . 9
і семестр
мОВа і мОВлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Урок 1.
мова — найважливіший засіб людського спілкування . рідна мова — мова державна . Український алфавіт . . . . . . . 16
Урок 2.
культура усного і писемного мовлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Урок 3.
культура мовлення і спілкування . практичне засвоєння слів увічливості . Ввічливі звертання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
текСт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Урок 4.
розширення уявлень про текст та його будову . тема, мета і заголовок тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Урок 5.
Визначення теми, мети текстів різних типів, добирання до них заголовків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Урок 6.
Визначення та інтонаційне виділення у реченнях тексту слів, найважливіших для вираження думки . . . . . . . . . . . . . 36
Урок 7.
абзац . поділ тексту на абзаци . план тексту . Складання розповіді за поданим планом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Урок 8.
Урок розвитку зв’язного мовлення . про що говорить заголовок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Урок 9.
Зв’язок між реченнями в тексті . частини тексту . . . . . . . . . . 46
Урок 10. Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Урок 11. Складання текстів-інструкцій до гри та для виготовлення іграшки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Урок 12. Особливості текстів-листів . Складання письмових привітань, запрошень . правила написання адреси . . . . . . . . 57
Урок 13. контроль та оцінювання знань за темами мова і мовлення, текст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Урок 14. повторення вивченого про речення . поділ тексту наречення. доповнення незавершених речень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Урок 15. Види речень за метою висловлювання та інтонацією . розділові знаки в кінці речень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Урок 16. Урок розвитку зв’язного мовлення . Складання розповіді за планом і опорними словами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок 17. Звертання . розділові знаки при звертаннях . . . . . . . . . . . . . 74
ISBN 978-617-00-1981-3
© Володарська м . О ., настенко а . і ., пілаєва Ом тОВ Видавнича група Основа, 2014
Володарська М. О, Настенко А. і, Пілаєва О. М.
В67 Усі уроки української мови . 3 клас . — Х . : Вид . група Основа, 2014 .— 416 с . — (Серія Усі уроки в початковій школі) .
ISBN 978-617-00-1981-3 посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки всіх уроків української мови уму класі (для навчальних закладів із навчанням українською мовою, складені відповідно до вимог нової навчальної програми (к . : Видавничий дім Освіта, 2012) з опорою на матеріали чинних підручників Цікавий дидактичний матеріал, добірка навчальних ігор, тренувальних та тестових завдань, матеріали для проведення уроків розвитку зв’язного мовлення та уроків контролю і корекції знань, зразки наочно-дидактичного матеріалу все це вирізняє запропонований посібник з-поміж традиційних планів-конспектів та надає можливість використовувати його матеріали вчителям, які працюють за різними підручниками для вчителів початкової школи .
УДК 91
ББК 74.26.6
Навчальне видання
Серія Усі уроки в початковій школі»
ВОлОдарСЬка марина Олександрівна насТенкО а нТОніна
і
ванівна
ПілаЄва Олена М
ихайлівна
Усі УрОКи УКрАїНсьКОї МОВи. 3 КлАс
Головний редактор Ю. Є. Бардакова
редактор О. В. Грабар
Відповідальний за видання Ю. М. Афанасенко
технічний редактор О. В. Лєбєдєва
коректор ОМ. Журенко
підписано до друку 28 .11 .2013 . Формат 60×90/16 . папір газет . друк офсет . Гарнітура Шкільна . Ум . друк . арк .26,0 . Замовлення № 13-12/16-05 . тОВ Видавнича група Основам. Харків, вул . плеханівська, 66 тел . (057) 731-96-33 е office@osnova .com .ua Свідоцтво суб’єкта видавничої справи дк № 2911 від 25 .07 .2007 р .
Удк 91
ББк 74 .26 .6
В67
Усі уроки української мови. 3 клас
4
5
Зміст
Урок 18. Головні і другорядні члени речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок 19. Зв’язок слів у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Урок 20. побудова речень за зразками і схемами . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Урок 21. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою речення . . . . . 87
СлОВО . Значення СлОВа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Урок 22. Слова із прямим і переносним значенням . Спостереження зазначенням слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Урок 23. Слова, що мають кілька значень . Складання речень . . . . . . . 94
Урок 24. Урок розвитку зв’язного мовлення . Складання зв’язних речень за малюнком і планом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Урок 25. Слова, які звучать і пишуться однаково . Складання речень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Урок 26. Слова, близькі зазначенням (синоніми) . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Урок 27. Ознайомлення з фразеологізмами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Урок 28. Слова, протилежні зазначенням (антоніми) . Спостереження за роллю антонімів у тексті . . . . . . . . . . . . . . 111
Урок 29. перевірна робота . диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
БУдОВа СлОВа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Урок 30. Будова слова . Закінчення слова . Зміна форми слова за допомогою закінчення . Закінчення як засіб зв’язку слів у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Урок 31. Основа слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Урок 32. Урок розвитку зв’язного мовлення . Складання діалогу . . . . 123
Урок 33. частини основи префікс, корінь, суфікс . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Урок 34. Спільнокореневі слова . корінь слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Урок 35. розрізнення синонімів, спільнокореневих слів різних форм одного й того самого слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Урок 36. розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Урок 37. чергування голосних звуків о, е зів коренях слів . . . . . 146
Урок 38. чергування приголосних звуків г — з — ж к — ц — ч х — с — ш у коренях слів . . . . . . . . . . . . 151
Урок 39. Вимова і правопис слів із ненаголошеними е, и в коренях, які перевіряються наголосом . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Урок 40. Урок розвитку зв’язного мовлення . Складання тексту- міркування книга — твій друг, без неї — як без рук . . . . . 159
Урок 41. добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними е, и . . . . . . 162
Урок 42. правопис слів із двома ненаголошеними е, и в коренях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Урок 43. Вимова і правопис слів із ненаголошеними е, и в коренях, що не перевіряються наголосом . робота з орфографічним словником . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Урок 44. контроль та оцінювання знань за темами речення, Слово . Значення слова, Будова слова . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Урок 45. аналіз перевірної роботи . дзвінкі та глухі приголосні . Вимова й правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Урок 46. правильна вимова слів із дзвінкими приголосними звуками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Урок 47. правильна вимова слів із глухими приголосними . перевірна робота . діалог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Урок 48. Урок розвитку зв’язного мовлення . Упорядкування деформованого тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Урок 49. перевірка правопису слів із глухими приголосними звуками . Закріплення вивченого про дзвінкі та глухі приголосні звуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Урок 50. префікс . Словотворча роль префіксів . Утворення слів за допомогою найуживаніших префіксів . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Урок 51. префікси і прийменники . Зіставлення зазначенням та способом написання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Урок 52. правопис префіксів роз-, без- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Урок 53. правопис префіксів з- (с-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Урок 54. Збіг однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Урок 55. правило вживання апострофа після префіксів перед я, ю, є, ї . перенос слів з апострофом після префікса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Урок 56. Урок розвитку зв’язного мовлення . письмовий переказ тексту за складеним планом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Урок 57. Суфікс . Словотворча роль суфіксів . перевірна робота . аудіювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Урок 58. творення слів із найуживанішими суфіксами, введення їх у речення . перевірна робота . Списування . . . . . . . . . . . . . 220
Урок 59. творення слів за допомогою суфікса -ар- . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Урок 60. Спостереження за збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса (сонний, денний, осінній) . поділ таких слів для переносу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Урок 61. перевірна робота . диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Урок 62. аналіз контрольного диктанту . Усний та письмовий розбір слів забудовою. . . . . . . . . . . 229
Усі уроки української мови. 3 клас
6
7
Зміст
Урок 63. Урок розвитку зв’язного мовлення . Складання усного твору за поданим зачином (за основною частиною
і за кінцівкою) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Урок 64. підсумковий урок за семестр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
іі семестр чаСтини мОВи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Урок 65. Загальне поняття про частини мови . Зіставлення чистин мови за їхнім значенням, питаннями та роллю в реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Урок 66. логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками таза смисловими групами у межах кожної частини мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Урок 67. добирання спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, та розрізнення їх запитаннями, значенням, роллю в реченні, за зв’язком з іншими словами . . . . . . . . . . . 244
Урок 68. Урок розвитку зв’язного мовлення . як писати листи . . . . . . іменник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Урок 69. Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль
та зв’язок з іншими словами в реченні за допомогою
закінчень і прийменників) . іменники, що означають назви істот, неістот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Урок 70. Власні та загальні іменники . написання власних іменників з великої букви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Урок 71. Закріплення навичок написання власних і загальних іменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Урок 72. поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Урок 73. поняття предметності на прикладах іменників, що означають дію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Урок 74. Урок розвитку зв’язного мовлення . переказ тексту за планом та опорними словами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Урок 75. рід іменників чоловічий, жіночий, середній . . . . . . . . . . . . . 272
Урок 76. Вправи на визначення роду іменників . родові закінчення іменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Урок 77. Змінювання іменників за числами . іменники, що вживають лише в однині або лише у множині . . . . . . . . . 279
Урок 78. практичне ознайомлення з відмінками іменника . . . . . . . . . 282
Урок 79. Зв’язок іменника з іншими словами в реченні за допомогою закінчень і прийменників . розбір іменника як частини мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Урок 80. Урок розвитку зв’язного мовлення . Складання казки за уявою на тему як подорожує краплинка води . . . . . . . . 289
Урок 81. Узагальнювальний урок за темою іменник . . . . . . . . . . . . 293
Урок 82. контроль та оцінювання знань за темою іменник . . . . . . . прикметник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Урок 83. аналіз перевірної роботи . Загальне поняття про прикметник . Значення прикметників у мовленні . . . . . . 300
Урок 84. Зв’язок прикметників з іменниками у реченні . доповнення тексту прикметниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Урок 85. Змінювання прикметників за числами і запитаннями у сполученні з іменниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Урок 86. Урок розвитку зв’язного мовлення . письмове висловлювання про ситуації з життя класу . . . . . 310
Урок 87. Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками . родові закінчення прикметників . . . . . . . . . . 313
Урок 88. Вправи на визначення роду і числа прикметників за відповідними іменниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Урок 89. розбір прикметника як частини мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Урок 90. Уживання прикметників у прямому й переносному значеннях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Урок 91. Спостереження за вживанням прикметників у загадках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Урок 92. Урок розвитку зв’язного мовлення . твір-опис людини з використанням порівнянь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Урок 93. прикметники-синоніми, прикметники-антоніми . Використання їх у зв’язних висловлюваннях . . . . . . . . . . . . 333
Урок 94. Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Урок 95. Закріплення знань про прикметник як частину мови . . . . . . 340
Урок 96. перевірна робота . диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
дієСлОВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Урок 97. аналіз перевірної роботи . дієслово . Загальне поняття про дієслово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Урок 98. Урок розвитку зв’язного мовлення . Стислий переказ . . . . . . 348
Урок 99. Зв’язок дієслова з іменником у реченні . Складання речень за малюнками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Урок 100. Уживання дієслів у переносному значенні . . . . . . . . . . . . . . . 355
Урок 101. Спостереження за влучним добиранням дієслів автором тексту для змалювання подій, явищ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Усі уроки української мови. 3 клас
8
9
Орієнтовне календарно-тематичне планування
Орієнтовне календарно-тематичне планування
№ з/п
Тема уроку
Дата
і семестр
МОВА і МОВлЕННЯ
1
мова — найважливіший засіб людського спілкування . рідна мова — мова державна . Український алфавіт
2
культура усного і писемного мовлення
3
культура мовлення і спілкування . практичне засвоєння слів увічливості . Ввічливі звертання
ТЕКсТ
4
розширення уявлень про текст та його будову . тема, мета і заголовок тексту
5
Визначення теми, мети текстів різних типів, добирання до них заголовків
6
Визначення та інтонаційне виділення у реченнях тексту слів, найважливіших для вираження думки
7
абзац . поділ тексту на абзаци . план тексту . Складання розповіді за поданим планом
8
Урок розвитку зв’язного мовлення . про що говорить заголовок
9
Зв’язок між реченнями в тексті . частини тексту
10
Спостереження за ознаками художніх, науково- популярних та ділових текстів
11
Складання текстів-інструкцій до гри та для виготовлення іграшки
12
Особливості текстів-листів . Складання письмових привітань та запрошень . правила написання адреси
Урок 102. дієслова-синоніми і дієслова-антоніми . розпізнавання дієслів у реченнях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Урок 103. час дієслова . перевірна робота . Усний твір . . . . . . . . . . . . . . 364
Урок 104. Урок розвитку зв’язного мовлення . перевірна робота . письмовий переказ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Урок 105. Змінювання дієслів за часами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Урок 106. Вправи на розрізнення часових форм дієслів у тексті . перевірна робота . Усний твір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Урок 107. Закріплення знань про часові форми дієслова . . . . . . . . . . . . 377
Урок 108. Вправи на творення і вживання дієслів теперішнього, минулого і майбутнього часу у власних висловлюваннях . . . 381
Урок 109. контрольне списування на швидкість (перевірка швидкості
письма, культури оформлення роботи, поєднання літер,
нахилу, розміру, форми) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Урок 110. Урок розвитку зв’язного мовлення . Складання тексту- міркування чому ластівки відлітають першими . . . . . . . . 386
Урок 111. написання частки не з дієсловами . розбір дієслова як частини мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Урок 112. перевірна робота . аудіювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Урок 113. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою дієслово . контроль та оцінювання знань за темою дієслово . . . . . . . 396
Урок 114. перевірна робота . диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
пОВтОрення ВиВченОГО За рік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Урок 115. повторення . аналіз перевірних робіт . повторення вивченого про текст, речення . . . . . . . . . . . . . . . 400
Урок 116. Урок розвитку зв’язного мовлення . редагування текстів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Урок 117. повторення вивченого про будову слова . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Урок 118. повторення вивченого про частини мови . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Урок 119. Узагальнення й систематизація знань учнів . . . . . . . . . . . . . 414
Усі уроки української мови. 3 клас
10
11
Орієнтовне календарно-тематичне планування
№ з/п
Тема уроку
Дата
13
контроль та оцінювання знань за темами мова і мовлення, «текст»
рЕЧЕННЯ
14
повторення вивченого про речення . поділ тексту наречення. доповнення незавершених речень
15
Види речень за метою висловлювання та інтонацією . розділові знаки в кінці речень
16
Урок розвитку зв’язного мовлення . Складання розповіді за планом і опорними словами
17
Звертання . розділові знаки при звертаннях
18
Головні і другорядні члени речення
19
Зв’язок слів у реченні
20
побудова речень за зразками і схемами
21
Узагальнення знань і вмінь за темою «речення»
слОВО. ЗНАЧЕННЯ слОВА
22
Слова із прямим і переносним значенням . Спостереження зазначенням слів
23
Слова, що мають кілька значень . Складання речень
24
Урок розвитку зв’язного мовлення . Складання зв’язних речень за малюнком і планом
25
Слова, які звучать і пишуться однаково . Складання речень
26
Слова, близькі зазначенням (синоніми)
27
Ознайомлення з фразеологізмами
28
Слова, протилежні зазначенням (антоніми) . Спостереження за роллю антонімів у тексті
29
перевірна робота . диктант
БУДОВА слОВА
30
Будова слова . Закінчення слова . Зміна форми слова за допомогою закінчення . Закінчення як засіб зв’язку слів у реченні
31
Основа слова
32
Урок розвитку зв’язного мовлення . Складання діалогу
33
частини основи префікс, корінь, суфікс
№ з/п
Тема уроку
Дата
34
Спільнокореневі слова . корінь слова
35
розрізнення синонімів, спільнокореневих слів різних форм одного й того самого слова
36
розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення
37
чергування голосних звуків о, е зів коренях слів
38
чергування приголосних звуків г — з — ж к — ц — ч х — с — ш у коренях слів
39
Вимова і правопис слів із ненаголошеними е, и в коренях, які перевіряються наголосом
40
Урок розвитку зв’язного мовлення . Складання тексту- міркування книга — твій друг, без неї — як без рук»
41
добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними е, [и]
42
правопис слів із двома ненаголошеними е, и в коренях. Вимова і правопис слів із ненаголошеними е, и в коренях, що не перевіряються наголосом . робота з орфографічним словником
44
контроль та оцінювання знань за темами речення, Слово . Значення слова, Будова слова»
45
аналіз перевірної роботи . дзвінкі та глухі приголосні . Вимова й правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними правильна вимова слів із дзвінкими приголосними звуками
47
правильна вимова слів із глухими приголосними . перевірна робота . діалог
48
Урок розвитку зв’язного мовлення . Упорядкування деформованого тексту
49
перевірка правопису слів із глухими приголосними звуками . Закріплення вивченого про дзвінкі та глухі приголосні звуки
50
префікс . Словотворча роль префіксів . Утворення слів за допомогою найуживаніших префіксів
Усі уроки української мови. 3 клас
12
13
Орієнтовне календарно-тематичне планування
№ з/п
Тема уроку
Дата
51
префікси і прийменники . Зіставлення зазначенням та способом написання
52
правопис префіксів роз-, без-
53
правопис префіксів з- (с-)
54
Збіг однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня
55
правило вживання апострофа після префіксів перед я,
ю, є, ї . перенос слів з апострофом після префікса
56
Урок розвитку зв’язного мовлення . письмовий переказ тексту за складеним планом
57
Суфікс . Словотворча роль суфіксів . перевірна робота . аудіювання
58
творення слів із найуживанішими суфіксами, введення їх у речення . перевірна робота . Списування
59
творення слів за допомогою суфікса -ар-
60
Спостереження за збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса (сонний, денний, осінній) . поділ таких слів для переносу
61
перевірна робота . диктант
62
аналіз контрольного диктанту . Усний та письмовий розбір слів забудовою Урок розвитку зв’язного мовлення . Складання усного твору за поданим зачином (за основною частиною і за
кінцівкою)
64
підсумковий урок за семестр
іі семестр
ЧАсТиНи МОВи
65
частини мови . Загальне поняття про частини мови . Зіставлення частин мови за їхнім значенням, питаннями та роллю в реченні
66
логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками таза смисловими групами у межах кожної частини мови
№ з/п
Тема уроку
Дата
67
добирання спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, та розрізнення їх запитаннями, значенням, роллю в реченні, за зв’язком з іншими словами
68
Урок розвитку зв’язного мовлення . як писати листи
іМЕННиК
69
Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль
та зв’язок з іншими словами в реченні за допомогою за-
кінчень і прийменників) . іменники, що означають назви істот, неістот
70
Власні та загальні іменники . написання власних іменників з великої букви
71
Закріплення навичок написання власних і загальних
іменників
72
поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників
73
поняття предметності на прикладах іменників, що означають дію
74
Урок розвитку зв’язного мовлення . переказ тексту за планом та опорними словами
75
рід іменників чоловічий, жіночий, середній
76
Вправи на визначення роду іменників . родові закінчення іменників
77
Змінювання іменників за числами . іменники, що вживаються лише в однині або лише у множині
78
практичне ознайомлення з відмінками іменника
79
Зв’язок іменника з іншими словами в реченні за допомогою закінчень і прийменників . розбір іменника як частини мови
80
Урок розвитку зв’язного мовлення . Складання казки за уявою на тему як подорожує краплинка води»
81
Узагальнювальний урок за темою «іменник»
82
контроль та оцінювання знань за темою «іменник»
ПриКМЕТНиК
83
аналіз перевірної роботи . Загальне поняття пропри- кметник . Значення прикметників у мовленні
Усі уроки української мови. 3 клас
14
15
Орієнтовне календарно-тематичне планування
№ з/п
Тема уроку
Дата
84
Зв’язок прикметників з іменниками у реченні . доповнення тексту прикметниками
85
Змінювання прикметників за числами і запитаннями у сполученні з іменниками
86
Урок розвитку зв’язного мовлення . письмове висловлювання про ситуації з життя класу
87
Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками . родові закінчення прикметників
88
Вправи на визначення роду і числа прикметників за відповідними іменниками
89
розбір прикметника як частини мови
90
Уживання прикметників у прямому і переносному значеннях
91
Спостереження за вживанням прикметників у загадках
92
Урок розвитку зв’язного мовлення . твір-опис людини з використанням порівнянь
93
прикметники-синоніми, прикметники-антоніми . Використання їх у зв’язних висловлюваннях
94
Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками
95
Закріплення знань про прикметник як частину мови
96
перевірна робота . диктант
ДіЄслОВО
97
аналіз перевірної роботи . дієслово . Загальне поняття про дієслово
98
Урок розвитку зв’язного мовлення . Стислий переказ
99
Зв’язок дієслова з іменником у реченні . Складання речень за малюнками
100
Уживання дієслів у переносному значенні
101
Спостереження за влучним добиранням дієслів автором тексту для опису подій, явищ
102
дієслова-синоніми і дієслова-антоніми . розпізнавання дієслів у реченнях
103
час дієслова . перевірна робота . Усний твір
№ з/п
Тема уроку
Дата
104
Урок розвитку зв’язного мовлення . перевірна робота . письмовий переказ
105
Змінювання дієслів за часами
106
Вправи на розрізнення часових форм дієслів у тексті . перевірна робота . Усний твір
107
Закріплення знань про часові форми дієслова
108
Вправи на творення і вживання дієслів теперішнього, минулого і майбутнього часу у власних висловлюваннях
109
контрольне списування на швидкість (перевірка швид-
кості письма, культури оформлення роботи, поєднання
літер, нахилу, розміру, форми)
110
Урок розвитку зв’язного мовлення . Складання тексту- міркування чому ластівки відлітають першими»
111
написання частки не з дієсловами . розбір дієслова як частини мови . перевірна робота . аудіювання
113
Узагальнення знань і вмінь учнів за темою дієслово . контроль та оцінювання знань за темою «дієслово»
114
перевірна робота . диктант
ПОВТОрЕННЯ ВиВЧЕНОГО ЗА ріК
115
повторення . аналіз перевірних робіт . повторення вивченого про текст, речення
116
Урок розвитку зв’язного мовлення . редагування текстів
117
повторення вивченого про будову слова
118
повторення вивченого про частини мови
119
Узагальнення і систематизація знань учнів

16
17
Мова і мовлення
і семестр мОва і мОвлення
УрОк 1
Мова — найважливіший засіб людського
спілкування. Рідна Мова — Мова деРжавна.
укРаїнський алфавіт
Мета: розширити уявлення учнів промову як засіб людського спілкування закріплювати знання букв українського алфавіту, розкрити його значення для укладання словників розвивати мовлення учнів, збагачувати їх словниковий запас виховувати повагу дорідної мови.
Хід УрокУ
I. оРганізаційний МоМент
Учитель посміхається Урок наш починається!
Будемо мову ми рідну вивчати
Залюбки і повсякчас тож рівненько всі сідаймо,
працювати починаймо!
II. актуалізація опоРних знань
1. каліграфічна хвилинка
Мм Мм Мм мо ов мова
Співай, моя мово, у пісні чудовій
і смійся, у жартах звучи!
Світися щасливо у зірці ранковій
і в побуті теж не мовчи Визначте вид речень за метою висловлювання і за інтонацією Слово смійся поділіть на склади для переносу .
— У слові чудовій позначте корінь, доберіть до цього слова спіль- нокореневі слова .
— порівняйте кількість звуків і букву слові щасливо .
2. фронтальна бесіда
— пригадайте, що ми вже знаємо промову. для чого людям потрібна мова У який спосіб можна розповісти про щось одне одному як вирозумієте вислів мова — найважливіший засіб людського спілкування чому людям доводиться говорити між собою як мова допомагає у навчанні і праці чи вміють розмовляти між собою тварини?
3. Робота в групах
— Запишіть речення та поясніть їхній зміст .
1-ша група . Слово народилося в праці, які пісня .
2-га група . Завдяки слову ми розуміємо одне одного .
3-тя група . Без слова не було б ні писемності, ні літератури, ні пісні .
III. повідоМлення теМи й Мети уРоку
— Сьогодні на уроці ми починаємо працювати над вивченням невеликої, але дуже важливої теми мова і мовлення . Зараз же ми спробуємо поповнити свою мовну скарбничку новими знаннями й уміннями, бо життя людини без мови неможливе . рідну мову потрібно не лише любити, ай берегти, вивчати, знати .
IV. спРийМання й усвідоМлення нового МатеРіалу
1. Робота за схемою
мова звуки слова словосполучення речення текст мовлення спілкування письмо читання З чого складається наша мова Що таке мовлення (Це діяльність людини, застосування
мови для спілкування, для передання своїх думок, почуттів.)
2. пояснення вчителя
— мови бувають різні українська, англійська, німецька та ін .
Усі уроки української мови. 3 клас
18
19
Мова і мовлення які мови є спорідненими до української мови (Російська,
білоруська)
— Українська мова — національна мова українського народу, вона об’єднує всіх українців незалежно від того, девони живуть . Вона є державною мовою України . держава забезпечує її всебічний розвиток в усіх сферах суспільного життя на всій території України . Українською мовою видають підручники, цікаві книжки, газети, журнали . Українська мова звучить по радіо і телебаченню, у театрах, кіно, її вивчають у школі . проте, що означаєте чи інше слово, як його правильно вимовляти, писати, можна дізнатися зі словників Ознайомлення учнів з різними видами словників української мови Щоб знайти слово в словнику, необхідно знати, у якому порядку розміщені букви в алфавіті .
3. Робота за таблицею український алфавіт»
— назвіть букви українського алфавіту . Скільки букв в алфавіті. хвилинка-цікавинка

аЗБУка
— ти, Галинко, вже знаєш азбуку — питає вчителька .
— авжеж, знаю .
— тоді скажи, будь ласка, яка буква йде після а Усі інші букви .
Фізкультхвилинка
V. узагальнення й систеМатизація знань
Завдання 1
— Відгадайте загадки . Відгадки запишіть в алфавітному порядку а що то законів поліпа припоні:
T
довгасті, голчасті, зеленої масті,
нікого не возять, лише солі просять (Огірки)
Що то за голова, що лиш зуби і борода (
T
Часник)
червоний макар пополю скакав та в борщ попав . (
T
Буряк)
дівка в коморі, коса надворі . (
T
Морква)
Що без болю та печалі доведе до сліз (
T
Цибуля)
Завдання 2
— Вивчіть вірші запишіть його з пам’яті Вивчайте, любіть свою мову,
як світлу Вітчизну любіть,
як стягів красу малинову,
як рідного неба блакить .
В. Сосюра
— підкресліть ті слова, у яких звуків більше, ніж букв .
VI. підсуМок уРоку
— яку тему ми почали вивчати Що таке мова (Це засіб людського спілкування.)
— де застосовують знання промову (У мовленні під час спілку-
вання, для передання думок, почуттів.)
— яка мова є державною мовою України як потрібно ставитись дорідної мови?
Гра Відгадай слово»
перша буква стоїть в алфавіті перед буквою «ен», друга і четверта між буквами «ен» і «пе» . третя буква — після «ка» . п’ята — перед буквою е . Шоста — між «ха» і «че» . Сьома — після букви и .
(Молодці)
Матеріали чинних підручників, рекомендовані для опрацювання

¼
на уроці та вдома
Підручник 1
1
— с . 6–9 .
Підручник 2
2
— с . 5–8 .
УрОк 2
культуРа усного і писеМного Мовлення
Мета: розширити уявлення учнів про усне й писемне мовлення та вимоги до них формувати вміння відрізняти усне мовлення від писемного розвивати словниковий запас учнів, навички каліграфічного письма виховувати культуру усного й писемного мовлення
Вашуленко м . С ., мельничайко О . і ., Васильківська на. Українська мова : підруч . для 3 кл . загальноосвітн . навч . закл . — к . : Видавничий дім Освіта, 2013 .
2
Захарійчук м . д ., мовчуна. і . Українська мова : підруч . для 3 кл . за- гальноосвітн . навч . закл . — к . : Грамота, 2013


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал