Уроків із зазначеного предмета для 7-го класу загальноосвіт ніх навчальних закладів відповідно до чинної програми
Pdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації10.11.2016
Розмір0.56 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5

3
Від автора
Цей посібник призначений для вчителів, які викладають курс «Основи здоров’я». Він містить плани-конспекти всіх уроків із зазначеного предмета для 7-го класу загальноосвіт- ніх навчальних закладів відповідно до чинної програми.
Структура посібника уніфікована й побудована з ураху- ванням сучасних вимог до організації навчально-виховного процесу.
Під час вивчення нового матеріалу, окрім традиційних методів подання інформації, використовується та детально описана організація дослідницької діяльності учнів, пропо- нуються різноманітні проблемні питання та ситуації для об- говорення, активно застосовуються інтерактивні методи на- вчання.
Для перевірки знань учнів розроблені різноманітні тес- тові завдання, завдання на встановлення відповідності, на обрання правильних тверджень, наведені запитання, що по- требують розгорнутої відповіді учнів. На етапах актуалізації опорних знань та мотивації навчальної діяльності наведені цікаві історичні факти, приклади із життя, використані ігро- ві елементи та вправи для активізації пізнавальної діяльнос- ті учнів.
Для закріплення матеріалу використовуються різнома- нітні форми роботи. Окрім того, у посібнику пропонуються всілякі творчі завдання — створення плакатів, пам’яток, лис- тівок тощо.
Також подані детальні розробки практичних вправ з ілю- страціями, таблицями для заповнення учнями тощо.
Зверніть увагу на розробки рольових ігор, які допомо- жуть урізноманітнити заняття і, безсумнівно, мають сподо- батися учням. Семикласники матимуть змогу приміряти на себе ту чи іншу роль, потренуватися в тому, як поводитися в нетипових ситуаціях, навчаться вести дискусії і т. д.
До посібника додається скрет-картка для безкоштовного завантаження додатків, що містять календарно-тематичне

4
планування, а також мультимедійні презентації до деяких уроків курсу. Усі необхідні матеріали до уроків, що потребу- ють роздрукування, представлені у форматі Word.
Цей посібник допоможе вчителеві швидко та якісно під- готуватися до уроків, допоможе зробити урок пізнавальним, творчим і цікавим.
Успіхів вам!

5
Урок № 1
Цілісність здоров’я.
Чинники впливу на здоров’я
Мета: сформувати в учнів поняття про цілісність здоров’я, чинники, які впливають на різні складові здоров’я; розглянути, як спосіб життя пов’язаний зі здоров’ям; розглянути поняття «чинник» та схарак- теризувати різні чинники здоров’я; розвивати вміння оцінювати чинники здоров’я, формувати навички, що сприяють збереженню здоров’я, виховувати дбайливе ставлення як до власного здоров’я, так і до навколишнього світу.
Матеріали та обладнання: фотографії або ілюстрації, які демонструють різні складові здоров’я, схеми і діаграми, що ілюструють цілісність здоров’я і вплив різних чинників здоров’я, комп’ютерна презентація MS PowerPoint.
Поняття: спосіб життя, цілісність, чинник, складові здоров’я.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Хід уроку

I. Організаційний мОмент
1. Привітання.
2. Перевірка присутності учнів.
3. Перевірка готовності учнів до уроку.
4. Перевірка підготовленості приміщення до уроку.
5. Концентрація уваги.
6. Постановка завдань уроку.
II. актуалізація ОпОрних знань

;
Фронтальна бесіда
— Пригадайте, що таке здоров’я.
— Які складові здоров’я ви знаєте?
— Чи впливає спосіб життя людини на її здоров’я?

6
III. мОтивація навчальнОї діяльнОсті

;
Обговорення ситуації
Семикласник Микола захопився боксом, тренування ста- ли для нього найважливішою справою в житті. Він почав про- пускати уроки, закинув навчання, рідко брав до рук книжку.
Як такий спосіб життя впливає на здоров’я Миколи — зміц- нює його чи шкодить йому?
Слайд № 1
Вислуховуючи відповіді, учитель зможе зорієнтуватися в тому, наскільки школярі розуміють, що існують різні скла- дові здоров’я і якщо займатися тільки фізичною складовою, не враховуючи інших, то це шкодить здоров’ю. Далі на уроці піде мова про цілісність здоров’я і розуміння того, що саме врахування цієї цілісності є дуже важливим.

;
Виконання завдання в робочому зошиті
Можливий варіант завдання:
Доповніть речення.
Здоров’я людини включає в себе кілька складових: це
фізична, соціальна, психічна і духовна складові здоров’я.
Для того щоб зберегти своє здоров’я, потрібно вести здо-
ровий спосіб життя.
Здоровий спосіб життя формується поступово впродовж
життя.
Звички — це риси поведінки, які стали потребою.
Формування корисних звичок вимагає вольових зусиль.
Такі завдання дають можливість актуалізувати знання школярів щодо різних складових здоров’я (фізична, соціаль- на, психічна і духовна), здорового способу життя і способів його формування.

;
Повідомлення теми уроку, постановка мети й завдань уроку
Слайд № 2

7
IV. вивчення нОвОгО матеріалу
1. Як спосіб життя пов’язаний зі здоров’ям

;
Розповідь учителя з елементами бесіди
Кожна людина веде свій спосіб життя.
— Хто з вас звик рано лягати і рано вставати?
— Хто любить посидіти за північ і поспати якомога до- вше вранці?
— Хто любить ходити в походи?
— Хто проводить час за переглядом телевізійних про- грам?
Учитель уважно вислуховує відповіді дітей, звертає ува- гу на те, що люди різні і в кожного є певні особливості спо- собу життя. Потім починається розмова про те, як спосіб життя пов’язаний зі здоров’ям.
Слайд № 3

;
Розповідь учителя
Як ми вже з’ясували, кожна людина веде свій спосіб життя. Хтось звик рано лягати і рано вставати, а хтось на- впаки, любить посидіти за північ і поспати вранці. Хтось ве- де активне життя і любить ходити в походи, а хтось віддає перевагу перегляду телевізійних програм. Є театрали, які не пропускають жодної прем’єри, а є люди, які відвідують театр раз на кілька років. Одні люблять читати і збирають удома великі бібліотеки, а у когось книжок майже немає. На всьому, що ми робимо, лежить відбиток нашого способу життя.
Формування способу життя може відбуватися якось не- помітно, поволі. Ми можемо переймати спосіб життя людей, які нас оточують, або будувати свій власний. Але все, що ми робимо протягом життя, так чи інакше впливає на нас.
— Чи передбачає здоровий спосіб життя якусь спеціаль- ну підготовку?

8
Вислухавши відповіді, учитель звертає увагу на те, що будь-яка людина може правильно харчуватися, дотримувати- ся норм і правил гігієни, створювати собі комфортні умови на роботі й удома, займатися фізичними справами, інтелектуаль- но й духовно розвиватися, бути моральною людиною. Будь- яка людина може дотримуватися норм спілкування, правил хорошого тону, уважно ставитися до думок інших людей, стримувати власні емоції під час конфліктів. Усе це й означає, що людина веде здоровий спосіб життя, який зміцнює її здоров’я. Що він означає з практичної точки зору? Здоровий спосіб життя — дуже корисна річ, бо саме він допомагає лю- дині досягати поставлених цілей, успішно реалізовувати свої плани, справлятися з труднощами.
2. У чому полягає цілісність здоров’я
Учитель може запропонувати пояснити вислів французь- кого філософа, письменника, мислителя Жана-Жака Руссо:
«Велика частина хвороб наших — це справа наших власних рук».
Слайд № 4
Учитель уважно вислуховує відповіді дітей і дає свій коментар. Доцільно звернути увагу на те, що саме поведінка людини, яка є несвідомою, непродуманою призводить до хво- роб. Знання людини про своє здоров’я допомагають їй уник- нути від учинків, які завдають шкоди.

;
Розповідь учителя з елементами бесіди
— Чи можете ви дати визначення, що таке здоров’я?
Учитель уважно вислуховує відповіді дітей і звертає ува- гу на те, що кожен дає своє визначення, бо в людей можуть бути різні погляди на те, що таке здоров’я. Після цього він нагадує відоме визначення поняття «здоров’я» Всесвітньої організації охорони здоров’я. Отже, здоров’я — це стан повно- го фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів.

9
Слайд № 5
У побутовому розумінні здоров’я — це всього-на-всього відсутність хвороб. Багатьох перш за все цікавить саме фі- зична складова здоров’я, але вона не єдина, хоча й дуже важлива.
Наше фізичне здоров’я залежить від того, наскільки до- бре виконують свою роботу опорно-рухова, кровоносна, трав- на, нервова, видільна й інші системи організму.
Далі можна повторити основні характеристики складо- вих здоров’я, звертаючи увагу на те, що вони утворюють єди- ну цілісність.
Слайд № 6
Людина як індивід представлена в своїх природних, біо- логічних особливостях. Але вона є особистістю — представ- ником суспільства, який вільно і відповідально визначає своє місце серед інших людей. Тому ми можемо виділити інші складові здоров’я.
Слайди № 7-8
Саме духовна складова здоров’я дозволяє людині ви- значитися зі своїм ставленням до всіх складових здоров’я, об’єднати їх разом, забезпечити цілісність своєї особис- тості.
Духовний розвиток людини визначає мету її існування,
ідеали й життєві цінності. Духовно розвинена особистість жи- ве згідно з моральними й етичними принципами.
Таким чином, здоров’я людини визначають різні скла- дові, які є взаємозв’язаними, і кожна з них робить свій внесок у здоров’я. У цьому й полягає цілісність здоров’я.
Слайд № 9

;
Обговорення ситуації
Оленка вважає, що вона здорова, бо в неї нічого не бо- лить, а її подруга Даринка каже, що цього мало і що здоров’я
це ще й гарний настрій. Чому різні люди розуміють слово
«здоров’я» по-різному?

10
Слайд № 10
Учитель уважно вислуховує відповіді учнів і дає свій коментар, звертаючи увагу на те, що люди мають різний рі- вень знань і не завжди розуміють цілісність різних складових здоров’я.

;
Виконання завдання в робочому зошиті
Можливий варіант завдання:
Такі завдання дають можливість закріпити вивчений матеріал, дати школярам самостійно висловитися щодо розу- міння людиною цілісності свого здоров’я.
1. Установіть відповідність між описом і назвою скла­
дових здоров’я.
Опис
Складові
здоров’я
1 Здоров’я залежить від того, наскільки добре справляються зі своєю роботою опорно-рухова, кровоносна, травна, нервова, ви- дільна та інші системи організму
А Соціальна складо- ва здоров’я
2 Людина є особистістю — представником суспільства, який віль- но й відповідально визначає своє місце серед інших людей
Б Фізична складова здоров’я
3 Людина здатна керувати своїм емоційним станом; вона має ін- телект; духовний розвиток людини визначає мету її існування,
ідеали й життєві цінності людини
В Психічна і духо- вна складова здоров’я
2. Закінчіть речення.
Коли ми обираємо ту чи іншу поведінку, то повинні за- мислитися про своє здоров’я та його цілісність.
Цілісність здоров’я полягає в тому, що різні складові
здоров’я взаємозв’язані і кожна з них робить свій внесок
у здоров’я.
3. Дайте відповіді на запитання.
— Які чинники впливають на здоров’я?
Слайд № 11

11
— Чи можете ви дати визначення, що таке чинник?
Учитель уважно вислуховує відповіді дітей.
Так, слово «чинник» перекладається з латинської мови як «робиться», «продукує». Чинник — це причина будь-яких змін. Коли говорять про чинники здоров’я, то мають на увазі ті причини, які можуть змінити стан здоров’я, тобто вплива- ють на нього.

;
Обговорення ситуації
Якщо людина народилася здоровою, успадкувавши від батьків відповідні ознаки і властивості, то чи є гарантії, що вона буде залишатися здоровою все своє життя? Що вона повинна знати і які рішення повинна прийняти на основі цих знань для того, щоб її здоров’я не погіршувалося?
Слайд № 12
Учитель уважно вислуховує відповіді учнів і дає свій коментар. Доцільно звернути увагу на те, що крім спадковос- ті на здоров’я людини впливають інші чинники.

;
Розповідь учителя
Так, наше здоров’я визначається спадковістю. Батьки передають нам свої ознаки і властивості, у тому числі й ті, що визначають стан здоров’я. Але більшою мірою здоров’я залежить від самої людини, від її способу життя і звичок.
Крім цього, наше здоров’я визначається системою охорони здоров’я, що існує в нашій країні. На здоров’я можуть впли- вати також соціально-економічні та природні чинники.
Кожен із чинників здоров’я може справляти як позитив- ний, так і негативний вплив на людину. Так, наприклад, ми можемо успадкувати від батьків міцне здоров’я або ж навпа- ки, схильність до певних хвороб; екологічно чисте навколиш- нє середовище може зміцнювати наше здоров’я, а забрудне- не — руйнувати його.

12
V. закріплення вивченОгО матеріалу

;
Бесіда
— Які чинники середовища можуть впливати на здоров’я людини?
— Які складові здоров’я ви знаєте?
— У чому полягає цілісність здоров’я?

;
Виконання завдання в робочому зошиті
Можливий варіант завдання:
Позначте правильну відповідь.
1. Чинником від якого на 50 % залежить наше здоров’я є:
А спадковість
Б здоровий спосіб життя
В соціально-економічні та екологічні умови життя
Г стан системи охорони здоров’я
2. Кожен із чинників здоров’я справляє:
А тільки позитивний вплив на людину
Б тільки негативний вплив на людину
В як позитивний, так і негативний вплив на людину
Г нейтральний вплив на людину
Можна запропонувати навести конкретні приклади, які
ілюструють цілісність власного здоров’я.
VI. дОмашнє завдання
Прочитати параграф підручника, виконати відповідні завдання в робочому зошиті.
VII. підбиття підсумків урОку

;
Фронтальна бесіда
— Чи досягли ми мети уроку?
— Які висновки ви зробили сьогодні?

13
Словничок до уроку:
Духовна складова здоров’я дозволяє людині визначати мету свого існування, ідеали й життєві цінності людини і жи- ти відповідно до них.
Здоровий спосіб життя — це індивідуальна система поведінки й звичок кожної окремої людини, що забезпечує їй необхідний рівень життєдіяльності, здоров’я та довголіття.
Здоров’я — стан повного фізичного, духовного, соціаль- ного та психічного благополуччя.
Індивід — людина, що розглядається з точки зору її при- родних властивостей; представник людського суспільства.
Інтелектуальна складова здоров’я відображає успіш- ність пізнавальної діяльності людини.
Особистість — людина яка вільно й усвідомлено при- ймає ту чи іншу соціальну роль, передбачає можливі наслідки своїх дій, бере на себе відповідальність за їхній результат, має мету існування, ідеали й життєві цінності і живе відповідно до них.
Психічна складова здоров’я включає в себе здатність адекватно оцінювати і сприймати свої почуття й відчуття, свідомо керувати своїм емоційним станом.
Соціальна складова здоров’я включає в себе вміння вільно й усвідомлено приймати ту чи іншу соціальну роль, усвідомлювати можливі наслідки своїх дій, брати на себе від- повідальність за їхній результат.
Спосіб життя — це спосіб переживання життєвих си- туацій.
Фізична складова здоров’я включає в себе нормальне функціонування всіх систем органів в організмі людини.
Чинник — це причина будь-яких змін.

14
Урок № 2
Формування здорового способу життя. Переваги здорового способу життя
Мета: показати, як формується здоровий спосіб життя, у чому полягають пере- ваги здорового способу життя; розглянути основні принципи і правила здорового способу життя; виховувати свідоме ставлення до збереження власного здоров’я.
Матеріали та обладнання: фотографії, плакати, ілюстрації, на яких зображений здо- ровий спосіб життя і приклади його формування, комп’ютерна пре- зентація MS PowerPoint.
Поняття: зміцнення здоров’я, здоровий спосіб життя, активний спосіб життя.

Тип уроку: комбінований (засвоєння нових знань, практична вправа).
Хід уроку

I. Організаційний мОмент
II. актуалізація ОпОрних знань

;
Бесіда
— Як пов’язаний спосіб життя людини з її здоров’ям?
— Як взаємозв’язані різні складові здоров’я? Наведіть приклади.
— Доведіть, що здоровий спосіб життя розрахований на звичайну людину.

;
Перевірка наявності виконаного домашнього завдання в робочому
зошиті.
III. мОтивація навчальнОї діяльнОсті

;
Обговорення ситуації
Андрій протягом року робив зранку зарядку, грав з дру- зями у футбол, дотримувався режиму дня. Микола, навпаки,

15
пізно лягав спати, зранку завжди поспішав, тому не встигав робити зарядку, віддавав перевагу комп’ютерним іграм і ні- коли не планував свій час. Як ви вважаєте, хто з них прак- тично не хворіє і добре навчається, а хто хворіє, пропускає заняття і має дуже скромні успіхи в навчанні? Чому?
Слайд № 1
Учитель уважно вислуховує відповіді дітей і дає свій коментар, звертаючи увагу на те, що формування здорового способу життя вимагає певних зусиль, але переваги здорово- го способу життя цілком виправдовують ці зусилля.

;
Повідомлення теми уроку, постановка мети й завдань уроку
IV. вивчення нОвОгО матеріалу
1. Як формується здоровий спосіб життя

;
Бесіда
— Що таке здоровий спосіб життя?
(Здоровий спосіб життя — це дотримання, звичне ви-
конання певних правил, які забезпечують людині гармоній-
ний розвиток, високу працездатність, душевну рівновагу,
здоров’я.)
— Як ви вважаєте, чи дається нам здоровий спосіб жит- тя від народження?
— Чи може здоровий спосіб життя формуватися посту- пово протягом життя?
Учитель уважно вислуховує відповіді дітей.

;
Розповідь учителя
Так, здоровий спосіб життя не дається нам від наро- дження. Він формується поступово протягом життя. Спо- чатку з’являються корисні для здоров’я звички, а потім і по- треба в здоровому способі життя.
Важливо налаштуватися на здоровий спосіб життя, за- хотіти бути здоровим фізично, розвиненим інтелектуально
і духовно. Необхідно дотримуватися правил гігієни: прагнути

16
чистоти, розумно чергувати роботу й відпочинок, використо- вувати для зміцнення здоров’я сонце, повітря, воду. Важливо раціонально харчуватися, поважати й любити фізичну куль- туру. Крім цього, треба навчитися керувати своїми почуттями
і настроєм, жити в злагоді з оточуючим світом.
Якщо ваші батьки ведуть активний спосіб життя, ходять у походи, їздять на велосипеді, катаються на лижах, то, во- чевидь, ви будете робити те саме разом з ними. Тобто ми мо- жемо переймати в батьків їхній здоровий спосіб життя.
Давайте разом зробимо схему, яка показуватиме, із чого складається здоровий спосіб життя.
Учитель фіксує відповіді школярів.
Слайд № 2
У процесі життя ми щодня робимо вибір. Наприклад, устати вчасно або ще поспати, почистити зуби або не робити цього, приготувати уроки або погуляти у дворі, взяти сигаре- ту, яку нам запропонували в дворовій компанії, або відмови- тися від неї. Але якими б різноманітними не були ситуації, коли ми робимо вибір, ми завжди вибираємо між здоровим способом життя і таким, який шкодить нашому здоров’ю. Здо- ровий спосіб життя — це результат величезної кількості пра- вильних виборів, які ми зробили протягом місяців і років.
— Наведіть приклади таких виборів, які ви робили про- тягом життя.
Учитель уважно вислуховує відповіді учнів, звертаючи увагу на те, що кожного разу вибір може впливати на подаль- ше життя і здоров’я.

;
Розповідь учителя
Так, ви побачили, що ваш вибір є важливим. Пам’ятайте, що коли ми обираємо ту чи іншу поведінку, ми повинні за- мислитися про своє здоров’я та своє місце в людському сус- пільстві. Важливо знати, що потім, коли ви здобудете про- фесію й будете влаштовуватися на роботу, ваше здоров’я,

17
характер, товариськість будуть оцінюватися так само, як
і професійні знання, а можливо, ще й вище.
— Поясніть вислів стародавнього філософа Сократа: «Як- що ти достатньо розумний, то слід подбати про своє здоров’я, оскільки здоров’я
— це не все, але без здоров’я — все ніщо».
Слайд № 3
Учитель уважно вислуховує відповіді дітей.

;
Обговорення ситуації
Уявіть таку ситуацію. Замість того щоб вчасно зробити уроки, ви сиділи перед телевізором, постійно перемикаючи канали або ж гралися на комп’ютері. За уроки взялися пізно, тоді, коли ваш організм уже стомився й навчальний матеріал погано засвоювався, тому ви просиділи допізна. Уранці ви насилу прокинулися, прийшли до школи в кепському настрої, вас, звісно, викликали, і ви отримали погану оцінку. Як ви гадаєте, чому виникли проблеми? Як з ними впоратися?
Учитель уважно вислуховує відповіді дітей і звертає ува- гу на те, що є певні принципи, на яких ґрунтуються правила здорового способу життя.
— Давайте разом складемо схему, що показуватиме принципи, на яких ґрунтуються правила здорового способу життя.
Правила здорового способу життя ґрунтуються на прин- ципах:
„
„
забезпечити раціональне харчування;
„
„
підтримувати оптимальний руховий режим;
„
„
займатися загартовуванням організму;
„
„
дотримуватися правил особистої гігієни;
„
„
підтримувати позитивний емоційний стан;
„
„
займатися інтелектуальним розвитком;
„
„
займатися моральним і духовним розвитком;
„
„
формувати в себе вольові якості;
„
„
ніколи не набувати шкідливих звичок.
Слайд № 4

18
2. Переваги здорового способу життя

;
Фронтальна бесіда
— Які переваги має здоровий спосіб життя?

;
Розповідь учителя з елементами бесіди
Таким чином, ми зрозуміли, що здоровий спосіб життя дає багато переваг, оскільки покращує всі складові здоров’я.
Фізичне здоров’я дає можливість подорожувати, під- корювати гірські вершини, плавати на байдарках по річках, ходити в походи, стрибати з парашутом. Це велика радість — відчувати своє здорове, міцне тіло, готове до активної фізич- ної роботи.
Соціальне здоров’я дає людині можливість бути корис- ною для суспільства, затребуваною, мати професію, яка при- носить радість, творчо розвиватися.
Психічне і духовне здоров’я, яке дарує людині здоровий спосіб життя, теж має велике значення. Здатність адекватно оцінювати і сприймати свої почуття і відчуття, свідомо керу- вати своїми емоціями робить нас сильнішими. Будучи врівно- важеною особистістю, людина здатна протистояти стресовим навантаженням, знаходити безпечні виходи для негативних емоцій. Вона володіє інтелектом, який дозволяє їй пізнавати світ і правильно орієнтуватися в ньому, досягати своїх цілей, успішно вчитися і працювати, розвивати свій духовний по- тенціал.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал