Уроків із зазначеного предмета для 7-го класу загальноосвіт ніх навчальних закладів відповідно до чинної програми
Pdf просмотр
Сторінка3/5
Дата конвертації10.11.2016
Розмір0.56 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5

;
Повідомлення теми уроку, постановка мети й завдань уроку
IV. вивчення нОвОгО матеріалу
1. Інфекційні та неінфекційні захворювання

;
Розповідь учителя з елементами бесіди
Є захворювання, які не передаються від людини до лю- дини. Вони називаються неінфекційними.
— Які неінфекційні хвороби ви знаєте?
(Наприклад, сколіоз, гастрит, гіпертонія, інфаркт, діа-
бет.)
Однак існують захворювання, які різними шляхами мо- жуть передаватися від хворої людини до здорової. Такі захво- рювання називають інфекційними. Характерними ознаками
інфекційних захворювань є висока температура, нездужання, озноб тощо. Такий стан спричиняють різноманітні мікроби, які потрапляють в організм людини. Їх називають інфекцій-

35
ними агентами. До інфекційних агентів належать бактерії, віруси, деякі гриби, деякі твариноподібні організми. Усі вони мають мікроскопічні розміри. Більшість інфекційних захво- рювань виникають через віруси.
— Які неінфекційні хвороби ви знаєте?
(Наприклад, туберкульоз, натуральна віспа, малярія,
поліомієліт, грип, холера, чума, лихоманка Ебола.)
Важливою особливістю інфекційних захворювань є на- явність інкубаційного періоду, тобто періоду від моменту за- раження до появи перших ознак захворювання. Тривалість цього періоду залежить від способу зараження і виду збудни- ка і може займати від кількох годин до кількох тижнів. Про- тягом інкубаційного періоду хвора людина є джерелом інфек- ції і може заражати оточуючих.
— Які шляхи проникнення інфекції в організм людини ви знаєте?
(Наприклад, через заражені харчові продукти або воду,
безпосередньо при контакті, наприклад рукостисканні, або
через предмети, що оточують хворого, а також повітряно-
крапельним шляхом, через укуси кровосисних комах, через
мікроскопічні пошкодження на шкірі.)
2. Захисні реакції організму і бар’єри на шляху інфекцій.
Заходи профілактики інфекційних захворювань

;
Розповідь учителя з елементами бесіди
В організмі людини так само є система безпеки, що за- хищає її особисто. Вона вберігає від вірусів, бактерій, грибів
і твариноподібних організмів-паразитів, які намагаються по- трапити до організму з повітрям, водою та їжею.
— Яка система захищає людину від інфекцій?
(Імунна система.)
— Яке основне завдання імунної системи?
(Головне завдання імунної системи — зробити людину
несприйнятливою до чужорідних біологічних об’єктів, не пус-
тити їх або знищити, якщо вони потрапили в організм.)

36
— Що ви знаєте про різні види імунітету?
Починається міні-конференція «Види імунітету».
Ведучий відкриває конференцію. Повідомляє її тему, дає слово доповідачам. Слухачі ставлять запитання щодо змісту доповідей.
Якщо вчитель не обрав таку форму роботи на уроці, то урок продовжується далі в його класичному варіанті:
— Давайте обговоримо схему «Види імунітету».
Слайд № 2

;
Розповідь учителя
Людина має спадковий імунітет до хвороб, на які хворі- ють птахи, собаки, коти, корови, вівці. Поки ми ростемо, на- ша імунна система здобуває досвід у боротьбі з «ворогами», так формується набутий імунітет. Після того як людина пере- хворіла на деякі інфекційні захворювання, наприклад кір або вітряну віспу, у неї з’являється природний набутий імунітет, а після щеплення — штучний набутий імунітет.
Імунітет забезпечує імунна система, яка виконує певні функції.
— Давайте обговоримо схему «Функції імунної систе- ми».
Слайд № 3
Щеплення — це один із заходів профілактики інфекцій- них захворювань.
— Давайте разом складемо схему, що зображатиме різні заходи профілактики інфекційних захворювань.
Заходи профілактики інфекційних захворювань:
„
„
обмеження контактів між хворими й здоровими людьми;
„
„
вакцинація й імунізація здорових людей;
„
„
застосування лікарських препаратів для запобігання за- раженню й розмноженню збудника;
„
„
підвищення опірності організму людини до інфекційно- го захворювання.
Слайд № 4

37
V. закріплення вивченОгО матеріалу

;
Обговорення ситуації
Семикласниця Ганна прокинулася вранці й відчула, що в неї підвищена температура, паморочиться голова, закладе- ний ніс. Але їй дуже хочеться піти в школу, тому що вона повинна виступати на святковому концерті. Допоможіть Ган- ні прийняти рішення, що їй робити: викликати лікаря й за- лишитися вдома чи піти до школи?

;
Виконання завдань у робочому зошиті
Можливі варіанти завдань:

1. Позначте правильну відповідь.
1. Слово «профілактика» походить від грецького слова:
А «попереджувальний»
Б «вражаючий»
В «штучний»
Г «важливий»
2. До інфекційних хвороб належать:
А карієс
Б астма
В гастрит
Г поліомієліт
3. Готові антитіла:
А не забезпечують захисту
Б забезпечують лише тимчасовий захист
В забезпечують постійний захист
Г не впливають на інфекційних агентів

2. Доповніть перелік функцій імунної системи:
„
„
захист організму від проникнення різних інфекцій — ві- русів, бактерій, грибків;
„
„
знищення хвороботворних мікробів, вірусів, що проник- ли в організм;
„
„
заміна старих, відпрацьованих клітин різних органів на- шого тіла, вилучення з організму пухлинних клітин.

38

3. Позначте твердження «+» або «–».
Профілактикою захворювань займаються тільки фахів- ці-медики.
Інфекційні захворювання різними шляхами можуть пе- редаватися від хворої людини до здорової.
До інфекційних хвороб належать туберкульоз, натураль- на віспа, малярія, поліомієліт, грип, холера, чума.
Усі інфекції потрапляють в організм людини повітряно- крапельним шляхом.
VI. дОмашнє завдання
Прочитати параграф підручника, виконати відповідні завдання у робочому зошиті.
VII. підбиття підсумків урОку

;
Підсумкова бесіда
— Для чого потрібна профілактика захворювань?
— Які інфекційні хвороби ви знаєте?
— Які способи попередження інфекційних захворювань ви знаєте?
— Що треба робити, якщо у вас з’явилися перші ознаки
інфекційного захворювання?
— Чим відрізняється вроджений імунітет від набутого?

;
Словничок до уроку
Антигени — це специфічні речовини, які при введенні в організм людини спричиняють утворення антитіл, що всту- пають з ними в реакцію.
Антитіла — це білки, що утворюються в організмі при потраплянні в нього чужорідних речовин — антигенів — та спричиняють захисну імунну відповідь.
Імунізація — це метод профілактики інфекційних захво- рювань, завдяки якому людина набуває штучного імунітету.

39
Урок № 5
Природні, техногенні та соціальні небезпеки. Види і джерела ризику.
Рівні ризику
Мета: сформувати в учнів поняття про природні, техногенні та соціальні не- безпеки; розглянути види і джерела ризику; навчити оцінювати рівні ризику; формувати навички, що сприяють збереженню здоров’я при природних, техногенних та соціальних небезпеках.
Матеріали та обладнання: фотографії або ілюстрації, які демонструють різні природ- ні, техногенні та соціальні небезпеки, комп’ютерна презентація MS
PowerPoint.
Поняття: небезпека, природні небезпеки, техногенні небезпеки, соціальні небез- пеки, види ризику, джерела ризику, рівні ризику.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Хід уроку

I. Організаційний мОмент
II. актуалізація ОпОрних знань

;
Фронтальна бесіда
— Пригадайте, що таке небезпека.
— Які небезпеки ви знаєте?
— Що таке ризик? Як оцінити рівень ризику?
III. мОтивація навчальнОї діяльнОсті

;
Обговорення ситуації
Оксана поспішала на шкільний вечір. Вона почала пра- сувати кофтинку, але раптом задзвонив телефон, і вона по- бігла знімати слухавку, забувши про праску. У результаті ледь не сталася пожежа, а на кофтинці залишилася дірка.

40
Оксана плакала й скаржилася всім, що в неї був невдалий день. Що б ви їй порадили?
Учитель вислуховує школярів і звертає увагу на те, що ми у своєму житті можемо опинитися в різних небезпечних ситуаціях.

;
Виконання завдання в робочому зошиті
Можливий варіант завдання:
Закінчіть речення.
Сучасна людина мусить володіти культурою безпеки
життєдіяльності, знати її основні принципи. Існує фізич- на, екологічна, соціальна безпека й безпека в надзвичайних
ситуаціях. Існують природні, техногенні та соціальні небез- пеки. Треба вміти розпізнавати джерела ризиків і оцінюва- ти рівні ризику.

;
Повідомлення теми уроку, постановка мети й завдань уроку
Слайд № 1
IV. вивчення нОвОгО матеріалу
1. Принципи безпечної життєдіяльності

;
Розповідь учителя з елементами бесіди
Людина живе в дуже складному світі. На жаль, цей світ приховує в собі небезпеки для життя й здоров’я людини. Три- валий час люди ставилися до небезпек, як до чогось немину- чого, але потім почали розуміти, що багатьох із них можна уникнути. Сьогодні наголошують на тому, що існує потреба переходу до безпечного суспільства з безпечною системою сто- сунків. Сучасна людина повинна володіти культурою безпеч- ної життєдіяльності.
— Як ви вважаєте, що таке безпека?
Учитель уважно вислуховує відповіді дітей і дає словни- кове визначення слова «безпека».

41
Слайд № 2
Безпека — це стан захищеності життєво важливих інте- ресів особистості, суспільства й держави від внутрішніх і зо- внішніх загроз.
Безпека життєдіяльності будується на відповідних прин- ципах і методах. Принцип — це ідея, основне положення, а метод є способом досягнення мети. Існує основна ідея — зробити життя максимально безпечним.
— Чи можете ви навести приклади того, як люди роб- лять життя безпечним?
— Які правила безпечної поведінки ви знаєте?
— Які засоби безпеки ви знаєте?
Учитель уважно вислуховує відповіді учнів і звертає ува- гу на те, що безпека може бути різною: фізична безпека; еко- логічна безпека; безпека в надзвичайних ситуаціях; соціальна безпека (до неї належать морально-психологічна безпека, пра- вова безпека).
— Чи можете ви навести приклади фізичної безпеки?
— Чи можете ви навести приклади безпеки в надзвичай- них ситуаціях?
— Чи можете ви навести приклади соціальної безпеки?
Учитель уважно вислуховує відповіді дітей.

;
Розповідь учителя
Ми вже зрозуміли, що кожна людина повинна освоюва- ти культуру безпечної життєдіяльності.
В її основі лежать такі головні принципи:
„
„
врахування не тільки своїх власних життєво важливих
інтересів, а й інтересів інших людей, суспільства і дер- жави;
„
„
взаємна відповідальність окремих людей, колективів, суспільства і держави щодо забезпечення безпечної жит- тєдіяльності.
Слайд № 3

42
2. Природні, техногенні та соціальні небезпеки

;
Бесіда
У двері подзвонив незнайомець і сказав, що мама попро- сила передати їй сумку, яку вона випадково залишила вдома.
Як ви вчините? Яка небезпека вам загрожує?
— Яку безпеку ви гарантуєте собі, спілкуючись із людь- ми згідно із загальноприйнятими нормами й правилами?
— Яку безпеку ви гарантуєте собі, виконуючи правила поведінки під час повені?
Так, попри всі наукові й технічні досягнення людства люди, як і раніше, залежать від природних явищ і не завжди можуть упоратися з природною стихією. Крім природних не- безпек, існують ще техногенні.
Людина створила техносферу й використовує її для за- доволення власних потреб. Але в деяких ситуаціях техносфе- ра може стати небезпечною для людей. До техногенних не- безпек належать транспортні аварії, пожежі, вибухи, аварії з викидом хімічно небезпечних речовин, радіоактивних речо- вин, раптовий обвал будинків і споруд тощо.
Крім природних і техногенних небезпек, є ще соціальні.
До них належить війна, тероризм, злочинність, наркоманія, алкоголізм, тютюнокуріння.

;
Виконання завдань у робочому зошиті
Можливі варіанти завдань:

1. Установіть відповідність між описом і назвою складових
здоров’я.
1 Здоров’я залежить від того, наскільки добре справляються зі своєю роботою опорно-рухова, кровоносна, травна, нервова, видільна та інші системи організму
А Соціальна складо- ва здоров’я
2 Людина є особистістю — представником суспільства, який вільно і відповідально визначає своє місце серед інших людей
Б Фізична складова здоров’я
3 Людина здатна керувати своїм емоційним станом; вона має
інтелект; духовний розвиток людини визначає мету її існуван- ня, ідеали і життєві цінності
В Психічна і духовна складові здоров’я

43

2. Закінчіть речення.
Здоровий спосіб життя дозволяє людині сформувати до-
брозичливі стосунки з людьми, природою і з самою собою.
Коли ми обираємо ту чи іншу поведінку, треба замис- литися про своє здоров’я та про своє місце в людському сус-
пільстві.

3. Види і джерела ризику. Рівні ризику.

;
Розповідь учителя з елементами бесіди
Науковці вважають, що ризик — це дія, реалізація якої ставить під загрозу задоволення важливої потреби. Ситуація ризику ґрунтується на виборі з двох альтернативних (тобто різних, протилежних) варіантів поведінки. А там, де вибір, там завжди присутня частка ризику.
Слайд № 4
Приймаючи рішення, треба оцінити його наслідки з точ- ки зору ризику для здоров’я.
Існують різні види ризиків. Наприклад, ризики, пов’язані з фізичним, соціальнім, психічним і духовним здоров’ям. За рівнем є високі, середні й малі ризики.
Припустімо, ви мало рухаєтеся. Ви ризикуєте своїм фі- зичним здоров’ям. Малорухомий спосіб життя негативно впливає на обмін речовин, у вас може з’явитися зайва вага або навіть ожиріння. Фактором ризику в такому випадку
є брак руху. Існують фактори ризику соціального здоров’я.
Так, алкоголь і наркотики не лише завдають шкоди тілу, руй- нуючи всі його системи, але також можуть призвести до по- рушення соціального розвитку. У людини розвивається его-
їзм, озлобленість на весь світ, вона випадає із життя соціуму, кидає улюблене заняття або роботу.
Фактором ризику для вашого соціального розвитку мо- жуть стати небезпечні компанії. Шукаючи однодумців, ви можете потрапити в групи й компанії людей, які не врахо- вують ваших інтересів. Хоча спочатку вам може здатися, що саме тут вас нарешті розуміють. Ви так довго намагалися

44
щось пояснити батькам, а тут, у компанії, від вас не вима- гають жодних пояснень. Немає нудних обов’язків, кожен може поводитися так, як захоче. Але якщо це обертається вживанням спиртних напоїв, наркотиків, курінням, втратою
інтересу до навчання — це великий ризик для вашого соці- ального здоров’я.
Щоб фізичний, психічний, інтелектуальний і соціаль- ний розвиток проходив нормально, треба навчитися уникати ризиків, попереджати їх, знижувати ступінь ризику. Треба вчитися правильно оцінювати ступінь ризику кожного свого рішення і способу, яким ви досягаєте своєї мети.
Для оцінювання ступеня ризику необхідно з’ясувати, де
і які небезпеки існують; із чим пов’язана конкретна небез- пека; які можливі наслідки небезпеки; які заходи потрібні для запобігання небезпеці.

;
Обговорення ситуації
Уявіть собі таку ситуацію: семикласник не любить чи- тати, швидкість читання в нього низька. І як його не вмовля- ють поліпшити ситуацію, він не збирається брати до рук кни- ги. Як ви вважаєте, чим він ризикує?
V. закріплення вивченОгО матеріалу

;
Підсумкова бесіда
— Наведіть приклади небезпек.
— Яку безпеку ви гарантуєте собі, правильно переходя- чи вулицю?
— Яку безпеку ви гарантуєте собі, спілкуючись із людь- ми згідно із загальноприйнятими нормами й правилами?
— Доведіть, що сучасна людина повинна володіти куль- турою безпечної життєдіяльності.

;
Виконання завдань у робочому зошиті.
Можливі варіанти завдань:

45

1. Позначте правильну відповідь.
1. Землетруси, посухи, виверження вулканів, снігові ла- вини — це:
А техногенні небезпеки
Б природні небезпеки
В соціальні небезпеки
Г економічні небезпеки
2. Найбільших збитків з усіх природних небезпек спри- чиняють:
А тумани
Б дощі
В снігопади
Г повені
3. Фактором ризику для вашого соціального розвитку можуть стати:
А інфекційні хвороби
Б небезпечні компанії
В кислотні дощі
Г аварії на очисних спорудах.

2. Закінчіть речення.
Ризик — це можлива небезпека.
Безпека — це стан захищеності життєво важливих
інтересів особистості, суспільства й держави від внутріш-
ніх і зовнішніх загроз.
Безпека життєдіяльності — це наука про комфортну
й безпечну взаємодію людини з техносферою.

3. Позначте твердження «+» або «–».
Сучасна людина може й не володіти культурою безпечної життєдіяльності.
Існують технічні, організаційні й управлінські принци- пи безпеки.
Людство не залежить від природних явищ.
Є ризики, пов’язані з фізичним, соціальнім, психічним
і духовним здоров’ям.

46
VI. дОмашнє завдання
1. Прочитати параграф підручника, виконати відповідні завдання в робочому зошиті.
2. Підготуватися до рольової гри «Найбезпечніший авто- мобіль».
У грі беруть участь «менеджери з продажів автомобілів»
і «покупці». Кожний «менеджер» пропонує власну марку авто- мобіля і є спеціалістом із системи безпеки саме цієї марки. Вони розповідають про засоби безпеки легкового автомобіля, пропо- нуючи купити його як найбезпечніший. «Менеджери» готують для цього трихвилинну або п’ятихвилинну презентацію.
«Покупці» ставлять питання щодо засобів безпеки лег- кового автомобіля, уточнюють характеристики автомобіля щодо його безпеки й обирають найбезпечніший автомобіль.
Розподіл ролей:
З’ясувати, хто хоче бути «менеджером». Обрати 3–4 «ме- неджерів». Усі решта — «покупці».
Особливості підготовки до рольової гри:
У будь-якому класі знайдуться школярі, які захоплюють- ся машинами. Але зазвичай вони звертають увагу на зовнішній вигляд автомобіля, швидкість, якої він може досягати, силу мотора. У цій грі треба зробити акцент саме на безпеці. Що ро- бить виробник для безпечної їзди? Як він забезпечує безпеку дітей? Як користуватися запропонованими виробниками засо- бами безпеки? Що буде, якщо ними знехтувати? Це основні питання, які обговорюються в процесі гри.
VII. підбиття підсумків урОку

;
Фронтальна бесіда
— Чи досягли ми мети уроку?
— Які висновки ви зробили сьогодні?

;
Словничок до уроку
Альтернативний — інший, протилежний, інакший.

47
Безпека — це стан захищеності життєво важливих інте- ресів особистості, суспільства й держави від внутрішніх і зо- внішніх загроз.
Безпека життєдіяльності — це наука про комфортну й безпечну взаємодію людини з техносферою.
Життєдіяльність — це повсякденна діяльність і від- починок, способи існування людини.
Ризик — це можлива небезпека, пов’язана з дією, реалі- зація якої ставить під загрозу задоволення якоїсь важливої потреби.
Ухвалення рішення — це вибір мети й способу дії для
її досягнення.
Урок № 6
Безпека пасажира легкового і вантаж­
ного автомобіля. Засоби безпеки легкового автомобіля. Заходи безпеки під час поїздки на вантажному автомобілі. Небезпечні вантажі
Мета: формувати в учнів поняття про безпеку пасажира легкового і вантаж- ного автомобіля, засоби і заходи безпеки, природні, техногенні та соціальні небезпеки; навчати оцінювати рівні ризику на дорозі; формувати навички, що сприяють дотриманню правил дорожнього руху.
Матеріали та обладнання: фотографії або ілюстрації які демонструють різні засоби й за- ходи безпеки при користуванні транспортом, комп’ютерна презентація
MS PowerPoint.
Поняття: небезпека, безпека пасажира легкового і вантажного автомобіля, за- соби безпеки легкового автомобіля, заходи безпеки під час поїздки на вантажному автомобілі, небезпечні вантажі.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

48
Хід уроку

I. Організаційний мОмент
II. актуалізація ОпОрних знань

;
Фронтальна бесіда
— Пригадайте, що ви знаєте про безпеку на дорозі.
— Що ви знаєте про безпеку пасажира і пішохода?
III. мОтивація навчальнОї діяльнОсті

;
Обговорення ситуації
За статистикою, щогодини на дорогах світу гине дев’я- теро дітей. У тридцяти випадках зі ста їхня загибель пов’яза- на з їх власною неправильною поведінкою на дорозі, а не з по- милкою водія. Чому так відбувається? Що треба робити для того, щоб дороги стали безпечнішими?
Учитель вислуховує школярів і звертає увагу на те, що безпека на дорозі — це, перш за все, безпека життя.

;
Виконання завдання в робочому зошиті
Можливий варіант завдання:
Позначте твердження «+» або «–».
Треба враховувати, що ситуація на дорозі постійно змі- нюється.
Існують автомобілі, в яких немає засобів безпеки.
У більшості цивілізованих країн застосування пасків безпеки не є обов’язковим.
Відмова від використання пасків безпеки є другою за кількістю жертв причиною загибелі людей в ДТП.

;
Повідомлення теми уроку, постановка мети й завдань уроку

49
IV. вивчення нОвОгО матеріалу
1. Безпека на дорозі

;
Розповідь учителя з елементами бесіди
На дорогах гине так багато людей, що дорожньо-тран- спортні пригоди називають «убивцею номер один». Половина всіх ДТП пов’язана з наїздом на пішохода. На превеликий жаль, найчастіше під колеса транспорту потрапляють саме діти.
— Як ви вважаєте, чому?
Учитель вислуховує відповіді учнів і звертає увагу на те, що підлітки часто, слухаючи музику, не знімають навуш- ників, коли переходять дорогу, продовжують вести розмову по мобільному телефону, не чують попереджувальних сигна- лів, не стежать за ситуацією на дорозі, яка швидко зміню-
ється.
Школярі не вперше ведуть бесіду з приводу безпеки на дорозі. Іноді тема для деяких з них перестає бути важливою, здається, що «я вже все знаю, а мені про це знову і знову говорять». Треба подолати цю думку, оскільки вона несе реальну загрозу життю і здоров’ю дитини. Слід знову і зно- ву пояснювати, що головне не знання, а вміння ними корис- туватися.
2. Безпека пасажира легкового автомобіля. Засоби безпеки легкового автомобіля
Проведення рольової ігри «Найбезпечніший автомо­


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал