Уроків трудового навчання Штогрин І. П
Скачати 35.43 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації18.01.2017
Розмір35.43 Kb.

Застосування інтерактивних методів навчання
як один із шляхів підвищення ефективності
уроків трудового навчання

Штогрин І.П.
3 курс, Педагогічний інститут
Гоцуляк К.І., к.пед.н., викладач кафедри
теорії та методики початкової освіти
ДВНЗ Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»
м. Івано-Франківськ, Україна

Анотація: у статті розглядаються інтерактивні технології навчання, інтерактивні методи навчання, приведено приклади їх використання, виокремлено проблему вдосконалення форм організації процесу навчання, зазначено доцільність використання сучасної інноваційної технології інтерактивного навчання, зокрема, інтерактивної дошки. Розглянуто сучасні інтерактивні навчальні технології в тих моделях, які доцільно застосовувати у викладанні трудового навчання, а також ігрову модель навчання, яка повинна реалізовувати комплекс цілей забезпечення контролю виведення емоцій, надання дитині можливості самовизначення, надання можливості висловлювати свої думки.
Ключові слова: інтерактивні методи, інтерактивні технології кооперативного навчання, технології колективно - групового навчання, технології ситуативного моделювання, інтерактивна дошка, мікрофон, мозковий штурм.
APPLICATION INTERACTIVE TEACHING METHODS AS ONE OF THE
WAYS TO IMPROVE LESSONS OF LABOR STUDIES, Shtogrin I.P.
SHEE «Precarpathian
University named after V. Stefanik»
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Abstract: in the article the interactive teaching technologies, interactive teaching methods, brought examples of their use, singled out the problem of improving the forms of learning, indicated the feasibility of using innovative technology of modern interactive learning, including interactive whiteboard. The modern interactive educational technologies in those models, which should be applied in the teaching of labor training and playing learning model, which must implement a set of goals: to provide output control emotions, giving the child the possibility of self-determination to enable voice their opinions.
Keywords: interactive methods, interactive technology cooperative learning technologies collectively - group training, situational modeling technology, interactive whiteboard, «microphone», «brainstorming».

Уроки трудового навчання – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів, сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки, диференціює та індивідуалізує процес навчання, стимулює роботу з
додатковою літературою, розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення, формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності [1].
Інтерактивні технології кооперативного навчання.
Розглянемо сучасні інтерактивні навчальні технології в тих моделях, які доцільно застосовувати у викладанні трудового навчання.
Робота в парах. Цей метод особливо ефективний на початкових етапах навчання учнів роботі у малих групах. Його можна використовувати для досягнення будь-якої дидактичної мети. За умов парної роботи всі діти в класі отримують рідкісну за традиційним навчанням можливість говорити, висловлюватись. Робота в парах дає учням час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію [4]. Використання такого виду співпраці сприяє тому, що учні не можуть ухилитися від виконання завдання. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов потребують великої затрати часу. Також існують ще такі методи як Ротаційні (змінювані) трійки. Два - чотири - всі разом. Карусель. Робота в малих групах. Акваріум.
Технології колективно-групового навчання.
До цієї групи належать інтерактивні технології, що передбачають одночасну спільну (фронтальну) роботу всього класу. Мікрофон. Різновидом загально групового обговорення є метод мікрофон, який надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Існує ще низка таких методів як Обговорення проблеми в загальному колі.
Незакінчені речення. Мозковий штурм. Аналіз ситуації. Вирішення проблем. Дерево рішень.
Технології ситуативного моделювання.
Модель навчання у грі – це побудова навчального процесу за допомогою включення учня в гру. Використання грив навчальному процесі завжди стикається з протиріччям навчання є завжди процесом цілеспрямованим, а гра за своєю природою має невизначений результат (інтригу. Тому наше завдання при застосуванні гри у навчанні полягає у підпорядкуванні гри, визначеній дидактичній меті [2]. Ігрова модель навчання покликана реалізувати ще й комплекс цілей забезпечення контролю виведення емоцій, надання дитині можливості самовизначення, надихання і допомога розвитку творчої уяви, надання
можливості зростання навичок співробітництва в соціальному аспекті, надання можливості висловлювати свої думки.
Використання інтерактивної дошки на уроці.
Все гострішою стає проблема вдосконалення форм організації процесу навчання, знаходження відповіді на запитання як навчати, як створити умови для розвитку та самореалізації особистості в навчальному процесі. Як, залишаючись в рамках класно-урочної системи, підвищити ефективність навчального процесу, досягти високого інтелектуального розвитку учнів, забезпечити оволодіння ними навичками саморозвитку особистості [5]. Значною мірою цього можна досягти, використовуючи інтерактивну дошку. Інтерактивна дошка - коштовний інструмент для навчання всього класу. Це – візуальний ресурс, який може допомогти вчителям зробити уроки живими і привабливими для учнів. Вчителі, що почали працювати з інтерактивною дошкою, відзначають позитивні змінив об’ємі матеріалу, що сприймається учнями. Вони стверджують, що з використанням інтерактивної дошки встигають піднести більше інформації за менший часі при цьому учні активно працюють на уроці і краще розуміють навіть найскладніший матеріал. Інтерактивна дошка стає незамінною річчю для викладання будь – якого предмету, особливо трудового навчання [3]. Отже, інтерактивні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті. Їх перевага втому, що учні засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка, в класах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в отриманні знань. Значно підвищується особистісна роль вчителя - він виступає як лідер, організатор. Але треба зазначити, що проектування і проведення уроку за інтерактивними технологіями потребують, перш за все, компетентності в цих технологіях учителя, його вміння переглянути і перебудувати свою роботу з учнями. Аналогічно за певних умов проводяться й інші інтерактивні вправи. лід також відзначити, що такі елементи технологічного уроку трудового навчання як тема, мета, актуалізація життєвого досвіду учнів, завдання уроку, мотивація та рефлексія мають складати основу його структури і знаходитись в тісному дидактичному взаємозв'язку. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Інтерактивні технології навчання теорія, практика, досвід. Метод. посібник / Авт. укл.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К АПН, 2002. – с.
2. Навчання в дії Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання : Метод. посібник / А. Панченков, О.
Пометун, Г. Ренех. – К.:А.П.Н., 2001. – С. 72.
3. Падалка ОС. Педагогічні технології. / О.С.Падалка. – К Укр. енциклопедія, 1995. – с.
4. Падалка ОС. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Наук- метод. посібник. / Падалка ОС, Л. В. Пироженко. – К А.С.К., 2006. – с.
5. Ярошевська О. Г. Грунтова навчальна діяльність школярів теорія і методика. / О. Г. Ярошевська. – К Партнер, 1997. – с.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал