Уроків української мови у 4-му класі, складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми
Скачати 126.32 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації09.11.2016
Розмір126.32 Kb.
ТипУрок

ISBN 978-617-00-2379-7
УДК 37.016
ББК В Володарська М. О, Мазурок Г. П,
Пілаєва ОМ ТОВ Видавнича група Основа, 2015
Володарська М. О, Мазурок Г. П, Пілаєва О. М.
В67 Усі уроки української мови. 4 клас. — Х. : Вид. група Основа с. — (Серія Усі уроки в початковій школі Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки всіх уроків української мови уму класі, складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми (у редакції 2014 р. Цікавий дидактичний матеріал, добірка навчальних ігор, тренувальних та творчих завдань, матеріали для проведення уроків розвитку зв’язного мовлення та уроків контролю і корекції знань, зразки наочно-дидактичного матеріалу — все це вирізняє запропонований посібник з-поміж традиційних планів-конспектів та надає можливість використовувати його матеріали вчителям, які працюють за різними підручниками.
Для вчителів початкової школи.
УДК 37.016
ББК 74.263
Навчальне видання
Серія Усі уроки в початковій школі»
ВОЛОДАРСЬКА Марина Олександрівна
МАЗУРОК Ганна Петрівна
ПІЛАЄВА Олена Михайлівна
УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. 4 КЛАС
Головний редактор Ю. Є. Бардакова
Редактор О. В. Грабар
Відповідальний за видання Ю. М. Афанасенко
Технічний редактор О. В. Лєбєдєва
Коректор ОМ. Журенко
Підп. до друку 16.04.2015. Формат 60
×90/16. Папір газет. Друк офсет. Гарнітура Шкільна. Ум. друк. арк. 25,0. Зам. № ТОВ Видавнича група Основам. Харків, вул. Плеханівська, 66, тел. (057) 731-96-33 е office@osnova.com.ua Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2911 від 25.07.2007.
Віддруковано з готових плівок ПП Тріада Принт» м. Харків, вул. Киргизька, 19. Тел.: (057) 757-98-16, 757-98-15

ЗМІСТ
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . І СЕМЕСТР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . МОВА І МОВЛЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Урок 1. Мова — жива скарбниця історії народу . . . . . . . . . . . . 17
Урок 2. Збагачення мови новими словами. Старій нові слова в мові . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Урок 3 . Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТЕКСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Урок 4. Повторення відомостей про текст. Тема, мета і заголовок тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Урок 5. Роль слів у побудові тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Уроки 6–7. Поділ тексту на частини. План. Спостереження за роллю абзаців . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Урок 8. Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-розповідь за темою Яскраві краплини літніх канікул . . . . . . . 39
Урок 9. Текст-опис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Урок 10. Текст-міркування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Урок 11. Будова тексту. Складання основної частини за поданим зачином і кінцівкою . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Урок 12. Замітка до стінгазети. Узагальнення знань і вмінь за розділом Текст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Урок 13. Перевірна робота. Диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . РЕЧЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 14. Аналіз перевірної роботи. Види речень за метою висловлювання та інтонацією . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 15. Основа речення. Діалог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Урок 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту Ромашки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Уроки 17–18. Зв’язок слів у реченні. Тренувальні вправи на побудову та поширення речень . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Усі уроки української мови. 4 клас
4
Урок 19. Однорідні члени речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Урок 20. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Урок 21. Залежні слова при однорідних членах речення . . . . . . 77
Урок 22. Перевірка знань змови («Мова і мовлення.
«Текст». «Речення»). Мовна тема № 1 . . . . . . . . . . . . . . СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ . . . . . . . . . . . . 84
Урок 23. Аналіз перевірної роботи. Повторення знань про лексичне значення слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Урок 24. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання твору на основі вражень від екскурсії Краса осіннього парку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок 25. Значущі частини слова. Розрізнення спільнокореневих слів і форм одного й того самого слова . . . . . . . . . . . . . 90
Урок 26. Поділ на групи слів, що належать до різних частин мови. Службові слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІМЕННИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Уроки 27–28. Повторення вивченого про іменник як частину мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Уроки 29–30. Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Урок 31. Відмінювання іменників. Початкова форма іменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Урок 32. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання письмового твору-опису за картиною К. Білокур Соняшники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Урок 33. Правопис закінчень іменників чоловічого роду на приголосний у родовому відмінку однини . . . . . . . . . . 114
Урок 34. Зміна приголосних перед закінченням в іменниках жіночого та чоловічого роду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Урок 35. Чергування звуків о, е зів окремих іменниках жіночого і чоловічого роду з основою на приголосний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

5
Урок 36. Правопис закінчень іменників жіночого роду на () в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на шиплячі . . . . . . . . . . . . . . . 122
Урок 37. Правопис закінчень іменників жіночого роду в орудному відмінку однини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Урок 38. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Урок 39. Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників чоловічого роду з основою нар в орудному відмінку . . . . . . . . . . . . . . . 132
Урок 40. Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту Осінь за вікном чарівну казку пише . . . . . . . . . . . . . 135
Урок 41. Паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини . . . . . . . . . 141
Урок 42. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Уроки 43–44. Правопис закінчень іменників у родовому відмінку множини. Перевірна робота. Аудіювання . . . 149
Урок 45. Уживання прийменників з іменниками в різних відмінках. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Урок 46. Перевірка знань змови («Іменник»). Мовна тема № 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПРИКМЕТНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Урок 47. Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про прикметник. Спостереження за роллю прикметників у мовленні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Урок 48. Урок розвитку зв’язного мовлення. Пташка красна пір’ям, а людина — добрими справами.
Твір-роздум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Уроки 49–50. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників . . . . . . . . . 168
Урок 51. Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів науковому і художньому . . . . . . . . . . . . 171
Усі уроки української мови. 4 клас
6
Урок 52. Змінювання прикметників за родами та числами у сполученні з іменниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Урок 53. Перевірна робота. Диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Урок 54. Аналіз перевірної роботи. Відмінювання прикметників. Таблиця відмінювання прикметників в однині . . . . . . 181
Урок 55. Вправи на визначення відмінка прикметників у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Урок 56. Урок розвитку зв’язного мовлення. Контрольний переказ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Урок 57. Спостереження за закінченнями прикметників у різних відмінкових формах. Складання опису зовнішності людини за опорними словами . . . . . . . . . . 191
Урок 58. Закріплення вмінь уживати в мовленні прикметники в різних відмінкових формах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Урок 59. Вимова і правопис прикметників із суфіксами
-ськ-, -зьк-, -цьк- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Уроки 60–61. Уживання знакам якшення перед закінченням у прикметниках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Урок 62. Перевірна робота. Контрольне списування . . . . . . . . . . 204
Урок 63. Уживання прикметників для всебічної характеристики предметів. Граматичний розбір прикметника у сполученні з іменником . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Урок 64. Урок розвитку зв’язного мовлення. Порівняльний опис дерев. Складання казки за поданим планом і опорними словами Горобина і ялина в зимовому лісі . . . . . . . . І СЕМЕСТР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Урок 65. Тренувальні вправи на побудову речень з прикметниками, визначення відмінків прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Урок 66. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Урок 67. Відмінювання прикметників у множині . . . . . . . . . . . . 219
Урок 68. Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Урок 69. Узагальнення й систематизація знань і вмінь за темою Прикметник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

7
Урок 70. Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту Джерельце взимку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЧИСЛІВНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Урок 71. Загальне уявлення про числівник як частину мови. Вимова і правопис найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Урок 72. Практичне засвоєння вимовляння і письма та відмінкових форм окремих числівників
(11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Урок 73. Питання до кількісних і порядкових числівників . . . 241
Урок 74. Словесні формули на означення показників часу протягом доби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Урок 75. Перевірна робота. Диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Урок 76. Урок розвитку зв’язного мовлення. Детальний переказ тексту з творчим завданням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЗАЙМЕННИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Урок 77. Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників у тексті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Урок 78. Особові займенники. Уживання особових займенників у текстах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Урок 79. Займенники ї особи однини і множини. Їх значення, синтаксична роль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Урок 80. Відмінювання особових займенників . . . . . . . . . . . . . . 264
Урок 81. Уживання займенників з прийменниками . . . . . . . . . . 267
Урок 82. Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання твору Зима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Урок 83. Побудова сполучень слів і речень із займенниками в різних формах. Вправи на використання займенників для зв’язку речень у текстах. Удосконалення текстів, шляхом використання займенників замість лексичних повторів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Урок 84. Перевірка знань змови («Числівник», «Займенник»). Мовна тема № 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Усі уроки української мови. 4 клас
8
ДІЄСЛОВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Урок 85. Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про дієслово (питання, значення, роль у реченні, зв’язок
з іменниками) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Урок 86. Узагальнення і розширення уявлень про лексичне значення дієслів. Спостереження за дієсловами різних семантичних груп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Уроки 87–88. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багатозначні дієслова. Уживання дієслів у прямому і переносному значеннях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Урок 89. Урок розвитку зв’язного мовлення. Стислий переказ тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Урок 90. Неозначена форма дієслова (початкова форма) . . . . . . 299
Урок 91. Спостереження за вживанням дієслів неозначеної форми у приказках і прислів’ях, порадах, інструкціях. Побудова порад, інструкцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Урок 92. Змінювання дієслів за часами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Уроки 93–94. Змінювання дієслів за числами. Перевірна робота. Усний твір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Урок 95. Змінювання дієслів за особами і числами у теперішньому і в майбутньому часі . . . . . . . . . . . . . . 315
Урок 96. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту- міркування на основі прочитаного оповідання В. Сухомлинського Співуча пір’їнка» . . . . . . . . . . . . . 320
Урок 97. Побудова речень з дієсловами різних особових форм теперішнього і майбутнього часу . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Урок 98. Особові закінчення дієслів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Урок 99. Перевірна робота. Диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Урок 100. Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Письмовий переказ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Урок 101. Змінювання дієслів у минулому часі за числами іродами (в однині) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Урок 102. Дієслова на -ся (літературна вимова і правопис). Спостереження зазначенням дієслівна -ся у тексті. Утворення (за зразком) різних форм дієслівна -ся і вживання їх у реченнях, мовленні . . . . . . . . . . . . . . . 338

9
Урок 103. Урок розвитку зв’язного мовлення. Стислий письмовий переказ оповідання В. Сухомлинського Усмішка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Урок 104. Перевірка знань змови Дієслово. Мовна тема № 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПРИСЛІВНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Урок 105. Аналіз перевірної роботи. Поняття про прислівник як частину мови (значення, питання, роль у реченні,
зв’язок з дієсловами) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Урок 106. Порівняльна характеристика прислівників і прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Урок 107. Як утворюються різні форми прислівників . . . . . . . . . 357
Урок 108. Перевірна робота. Контрольне списування . . . . . . . . . 360
Урок 109. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання твору-міркування Що таке доброта . . . . . . . . . . . . . 361
Урок 110. Роль прислівників-синонімів і прислівників- антонімів у мовленні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Урок 111. Перевірна робота. Аудіювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Урок 112. Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Урок 113. Роль прислівників у текстах. Узагальнення вивченого про прислівник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ . . . . 379
Уроки 114–115. Аналіз перевірних робіт. Повторення вивченого про текст, його головну думку, заголовок.
Звуко-буквений аналіз слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Урок 116. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання текстів-інструкцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Урок 117. Повторення вивченого про спільнокореневі слова, про будову слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
Урок 118. Повторення вивченого про види речень за метою висловлювання, інтонацією, про однорідні члени реченням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Урок 119. Повторення вивченого про частини мови. Підсумок за рік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

17
І семестр
І семестр
МОВА І МОВЛЕННЯ
УРОК 1
МОВА — ЖИВА СКАРБНИЦЯ ІСТОРІЇ НАРОДУ
Мета: поглибити знання учнів промову як засіб людського спілкування вчити розрізняти поняття мова і мовлення розвивати мовлення учнів виховувати повагу дорідної мови.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
От і знову дзвінок лунає,
Мелодійно і срібно звучить.
Він до класу дітей закликає,
Щоб успішно вас знову вчить.
Підросли ви всій зміцніли,
І цікавістю очі горять.
Дай нам, Боже, здоров’я й сили,
Щоб багато нового пізнать!
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Каліграфічна хвилинка
Уу Уу ук їн ськ
українська
Ой яка чудова українська мова!
— Яке це речення за інтонацією (Окличне)
— Яке це речення за метою висловлювання (Розповідне)
— Визначте кількість звуків і букву словах яка, українська.
Усі уроки української мови. 4 клас
18
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати нашу рідну мову. Дізнаємося про її значення ужитті народу будемо вчитися розрізняти поняття мова і «мовлення».
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Бесіда
— Як ви вважаєте, навіщо людині вивчати мови Що визнаєте проукраїнську мову?
2. Цікаво знати!
— А чи знаєте ви, що 9 листопада 1997 року наказом Президента України було встановлено свято — День української писемності та мови Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літо- писця і починається писемна українська мова.
У світі налічується близько 3 тисяч мов. У кожного народу — вона своя. Але українська мова визнана найбільш мелодійною, багатою, витонченою, красивою.
Українською мовою розмовляють приблизно 45 мільйонів людей. Вона входить до другого десятка найпоширеніших мов світу.
Українська мова є державною мовою України, а також рідною мовою для українців, які проживають за межами нашої країни.
3. Вправа «Мікрофон»
— Чи завжди ви вміли розмовляти Які перші слова ви промовили Якщо ви малюками неправильно вимовляли течи інше слово, вас виправляли Хто навчав вас чітко і правильно вимовляти слова Чи можете ви сказати, що знаєте достатньо багато слів рідної мови, щоб використовувати їх у своєму мовленні Що для цього потрібно?
4. Творча вправа
— Спишіть текст, добираючи за змістом подані у дужках слова.
Мова — одне з багатьох ..., створених людьми. Вона віддзвонює
... народу, його ... . Умові уся ... народу. Слово рідне ввібрало в себе віковічний ... Дніпра, ... колосся, ... діброви, ... соловейка, ... трударя на важкій ниві.
(Душа, плин, диво, історія, спів, доля, пісня, шепіт, шурхіт.)

19
Мова і мовлення
5. Робота за таблицею
Мова
(засіб людського
спілкування)
Мовлення
(застосування мови для передачі думок за допо-
могою звуків чи графічних знаків)
Усне
Писемне активне пасивне активне пасивне говоримо слухаємо пишемо читаємо
(діалог,
монолог)
Висновок. Мова — це широке поняття, а мовлення — вужче. Адже мовлення — це запас слів, якими володіє конкретна людина. Вона може розвивати своє мовлення, і це є показником культури особистості. У мовленні велике значення мають міміка, жести,
інтонація.
6. Робота в парах
— Подивіться один на одного з різним виразом обличчя (з ра-
дістю; із сумом).
— За допомогою жестів розкажіть, як пройти до найближчого магазину Вимовте слово молодець з різною інтонацією (м’яко, хо-
лодно, сором’язливо, відкрито).
7. Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ
1. Робота в групах
— Прочитайте і спишіть висловлювання промову. Поясніть, як ви їх розумієте.
1-ша група. Коли ти хочеш щось сказати, то подумай з чого почати Усі уроки української мови. 4 клас
20
2-га група. Любов до України неможлива без любові дорідного слова.
3-тя група. Гостре словечко — коле сердечко.
4-та група. Говори мало, слухай багато, а думай ще більше.
2. Письмо з пам’яті
— Прочитайте вірш, записаний на дошці Поясніть, як ви зрозуміли виділені словосполучення Спробуйте запам’ятати вірш Запишіть його з пам’яті.
Як парость виноградної лози, плекайте мову.
Пильно й ненастанно політь бур’ян.
Чистіша від сльози вона хай буде.
Вірно й слухняно нехай вона щоразу служить вам...
М. Рильський
3. Самоперевірка виконаної роботи
VI. ПІДСУМОК УРОКУ
— Чому кажуть, що мова — жива скарбниця історії народу Яке поняття ширше — мова чи мовлення Як ви збагачуєте своє мовлення?
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
УРОК 2
ЗБАГАЧЕННЯ МОВИ НОВИМИ СЛОВАМИ.
СТАРІ Й НОВІ СЛОВА В МОВІ
Мета: продемонструвати учням, що мова — суспільне явище, яке може змінюватися, поповнюватися новими словами розвивати мовлення учнів, збагачувати словниковий запас виховувати любов дорідного слова.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Ось дзвінок сигнал подав До роботи час настав.

21
Мова і мовлення
Ось і ми часу не гаймо
І урок свій починаймо.
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Гра «Шифрувальники»
— Розберіть зашифровані речення Поясніть, як вирозумієте їх зміст.
оотЗло бовадутью із млезі, а зннная — з никжок.
нуКги тачитью ен чиома, а зумморо.
— Назвіть кількість букв, звуків у словах книжка, знання.
2. Каліграфічна хвилинка
Щщ Щщ Щщ що
— Напишіть каліграфічно синоніми до словосполучень.
Кожного дня — ... (щодня).
Кожної години — ... (щогодини).
— Впишіть пропущені слова, користуючись словами, поданими у довідці.
Мова ... ... новими словами, які ... в нашому житті, ....
Слова для довідки збагачується, щоденно, з’являється, поповнюється. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні ми спробуємо дослідити, як розвивається і збагачується наша мова.
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Пояснення вчителя
— Щодня в літературну мову приходять безліч нових слів, але ми цього не помічаємо. Завдяки цьому мова постійно розвивається, збагачується новими словами. Виконуючи каліграфічну хвилинку, ви ознайомилися з новими словами щодня, щогодини.
— Спробуйте пояснити, як вони утворилися. (За допомогою
злиття слів «що» та «година»; «що» та «день».)
— Такий спосіб творення слів називається словотворенням.
2. Утворіть нові слова
Гра Хто швидше?»
Трактор — вода — ...
Усі уроки української мови. 4 клас
22
працювати — білий — ...
— Позначте в цих словах корінь.
3. Робота з тлумачним словником
— Поясніть значення слів комп’ютер, менеджер, офіс.
— Складіть речення з цими словами.
4. Цікаво знати!
— Слово крейда прийшло до нас з далеких країв — з острова Кріт. Римляни у давнину вивозили з цього острова білу глину як будівельний матеріалі називали його крета. Пізніше цю глину почали вживати германці, називаючи її спочатку кріда, а потім
крайде. Від германців це слово прийшло до нас. Так від покоління до покоління мандрувала наша мова, поки дійшла аж до нас. І кожне нове покоління вносило в неї щось нове, збагачувало й удосконалювало її. (За А. Коваль)
5. Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ
1. Робота за етимологічним словником
1-ша група. Пенал.
Це слово бере свій початок від слова перо (у давнину в пенал
складали гусячі пера, якими писали). Для порівняння латинською мовою перо — це «пенна», а «пенна» і пенал — дуже подібні слова. Хоча з часом призначення пенала істотно змінилося, його назва збереглася.
2-га група. Парта.
Це слово примандрувало до нас із Франції. У французькій мові а пар означає окремо, окреме сидіння. Так називали сидіння для одного чи двох учнів на відміну від довгих лав, якими користувалися у школах до того, як почали виготовляти парти.
3-тя група. Гардероб.
Слово французького походження, що в перекладі означає сховище для одягу — спеціальне приміщення, обладнане вішалками.
4-та група. Коридор.
Це слово походить від латинського «куррере», що означає бігати. Цікаво, чи відоме істинне значення цього слова вчителям Чого ж тоді вони так часто повторюють одну і ту саму фразу Не

23
Мова і мовлення бігайте коридором Виявляється, що іспанська корида (бій биків) — родич слова коридор.
Висновок. Наша мова поповнюється новими словами завдяки словотворенню, запозиченню з інших мов, розширенню значення відомих слів.
2. Конкурсна кращого читця висловлювань промову Поки жива мова вустах народу, до того часу живий і народ
(К. Ушинський).
f Мова вдосконалює серце і розум народу, розвиває їх (Олесь Гон-
чар).
f Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя (Франсуа Вольтер).
— Чому так високо шанували і шанують рідну мову відомі педагоги, письменники?
3. Списування з граматичним завданням
— Спишіть висловлювання П. Мирного промову Поясніть, як вирозумієте слова схованка, скарбниця, споді-
вання.
— Підкресліть слова, у яких букв більше, ніж звуків.
Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова. Ота жива сходинка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід, почування.
VI. ПІДСУМОК УРОКУ
— Що цікавого дізналися на уроці Доберіть якомога більше спільнокореневих слів до слова хліб.
(Хлібина, хлібець, хлібороб)
— Який спосіб збагачення мови ви використали?
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал