Узгодженно: затверджую
Pdf просмотр
Сторінка1/11
Дата конвертації05.01.2017
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки
Дніпропетровської обласної державної адміністрації

УЗГОДЖЕННО: ЗАТВЕРДЖУЮ:
Педрада КЗО „Обласний еколого- Директор департаменту натуралістичний центр освіти і науки дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної
Голова педради державної адміністрації
____________ Ю.Ф.ПЕДАН ________О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ
Річний звіт
комунального закладу освіти
„Обласний еколого-натуралістичний центр
дітей та учнівської молоді”
Дніпропетровськ
2015

ЗМІСТ

стор.
Вступ
2
І.
Методична робота
3
ІІ.
Реалізація виховного потенціалу позашкільної освіти засобами масових заходів
36
ІІІ.
Аналіз роботи організаційних форм навчально-виховного процесу за основними профілями діяльності в позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (кількість, профільність, зміст)
77
ІV.
Аналіз роботи на навчально-дослідних земельних ділянках, об’єктах захищеного
ґрунту, учнівських кролефермах, птахофермах, пасіках тощо
87
V.
Аналіз роботи аграрних учнівських об'єднань, учнівських виробничих бригад та інших форм учнівських трудових об'єднань
97
VI. Аналіз роботи учнівських лісництв
99
VII. Аналіз роботи профільних таборів
102
VIII
Аналіз матеріально-технічної бази обласного ЕНЦ, міських, районних СЮН/ЕНЦ
106
IХ.
Загальні висновки та пропозиції
125
X.
Табличні форми до звіту2

Вступ

Педагогічний колектив КЗО „Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” у 2015 році проводив свою діяльність відповідно до
Конституції України, Законів України „Про освіту”, „Про позашкільну освіту”, керуючись нормативними документами Міністерства освіти і науки України,
Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 рр., іншими нормативними документами, що регламентують діяльність освітніх закладів на сучасному етапі.
Зміст роботи Дніпропетровського обласного еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді в 2015 році був спрямований на завершення виконання єдиної методичної проблеми, над якою декілька років працював педагогічний колектив, – „Створення єдиного еколого-просвітницького простору через розбудову та системну діяльність інформаційно-методичного стаціонару”.
Основними завданнями комунального закладу освіти „Обласний еколого- натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” відповідно до річного плану роботи у 2015 році визначені:
 збереження та подальший розвиток мережі позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму;
 збільшення охоплення позашкільною освітою дітей шкільного віку з метою задоволення їхніх культурно-освітніх потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
 забезпечення доступності та безперервності освіти, здійснення освіти впродовж життя;
 модернізація змісту позашкільної освіти на засадах компетентнісного підходу;
 підвищення якості позашкільної еколого-біологічної освіти на
інноваційній основі;
 урізноманітнення напрямів позашкільної освіти, удосконалення форм, методів і засобів навчання та виховання;
 впровадження елементів музейної педагогіки в сучасну діяльність навчальних закладів;
 розвиток системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів для еколого-натуралістичних навчальних закладів;
 підвищення рівня навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності еколого-натуралістичних позашкільних навчальних закладів;
 забезпечення розвитку природоохоронного, дослідницько- експериментального, оздоровчого, профорієнтаційного напрямку еколого- натуралістичної діяльності;
 координація екологічної освіти і виховання в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах;

3

 організація участі дітей та учнівської молоді в міжнародних, всеукраїнських, регіональних екологічних проектах, програмах, конкурсах, акціях еколого-натуралістичного напряму;
 розвиток співпраці з вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації, державними та громадськими екологічними організаціями, з позашкільними профільними та багатопрофільними, загальноосвітніми закладами по залученню учнів до еколого-натуралістичної роботи;
 проведення заходів щодо оздоровлення та відпочинку дітей, поєднання його з вивченням заповідних територій Дніпропетровської області та
інших регіонів України в рамках виконання обласної програми проведення літніх наукових практик та комплексних екологічних експедицій „Вивчаємо заповідні території України”;

інтегрування національної системи освіти у європейський і світовий освітній простір, поглиблення міжнародного співробітництва з питань еколого- натуралістичної освіти;
 поширення перспективного досвіду роботи профільних позашкільних навчальних закладів;
 створення умов для гармонійного розвитку національно-свідомої, високоосвіченої, життєво-компетентної творчої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення, готової до життя і праці в інформаційному суспільстві;
 забезпечення умов для збереження здоров’я дітей і учнівської молоді; духовного, інтелектуального, фізичного розвитку дитини в умовах
Центру;
 створення ефективної системи пошуку, підтримки і розвитку талановитої учнівської молоді;
 використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;
 розвиток дистанційних методів навчання як засобу підвищення якості позашкільної освіти та забезпечення рівного доступу до якісної освіти.
І. Методична робота

Одними із стратегічних завдань в галузі освіти на сучасному етапі є розвиток екологічної освіти і виховання, формування поколінь з новим екологічним світоглядом та високим рівнем екологічних знань. Головна роль у вирішенні цих вагомих питань належить еколого-натуралістичним закладам, які
є в містах та районах області основними координаторами й організаторами природоохоронної роботи та екологічного виховання дітей і молоді.
Важливу роль у роботі кожного сучасного позашкільного закладу відіграє правильно організована методична діяльність, яка проводиться з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
Добре організована методична робота є найважливішим засобом підвищення педагогічної майстерності педагогів, що об’єднує в єдине ціле всю

4
систему роботи навчального закладу. Роль методичної роботи значно зростає в сучасних умовах у зв'язку з необхідністю раціонально і оперативно використовувати нові методики, прийоми і форми навчання.
Зміст методичної роботи СЮН/ЕНЦ області відповідає основним завданням і принципам позашкільної освіти: системності та систематичності, науковості, оперативності, мобільності, прогностичності, оптимального поєднання індивідуальних, групових та масових форм роботи та на основі врахування потреб учнів та реального рівня професійної компетенції педагогів.
Методична робота СЮН/ЕНЦ області в 2015 році була підпорядкована реалізації завершального етапу науково-методичного проекту освітян
Дніпропетровської області „Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості” (2010-2015рр.) і спрямована на виконання основних завдань позашкільної освіти, якими є:
 аналіз стану навчально-виховної роботи та рівня розвитку вихованців;
 пошук, накопичення, систематизація інноваційних технологій у позашкільній освіті;
 вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду з проблем організації роботи дитячих творчих об’єднань;
 підтримка постійних зв’язків із методичними службами різних установ та педагогами-практиками інших типів навчальних закладів;
 проведення модернізації змісту, форм, методів та засобів навчально-виховного процесу з метою розвитку творчих можливостей учнів;
 вивчення рівня методичної майстерності керівників гуртка та удосконалення їх психолого-педагогічної підготовки;
 використання інноваційних форм креативної освіти в роботі педагогів ПНЗ;
 створення в закладах ситуації успіху, атмосфери, атмосфери довіри, співдружності, творчості.

Методична робота КЗО „ОЕНЦДУМ” протягом року проводилася відповідно до рекомендацій МОН України,
Національного еколого- натуралістичного центру учнівської молоді, департаменту освіти і науки
Дніпропетровської облдержадміністрації, наказів по закладу.
Основними напрямами методичної діяльності КЗО „ОЕНЦДУМ” в 2015 році були:
 планування методичної роботи еколого-натуралістичного напряму в закладах освіти міст і районів;

інформаційно-методичне забезпечення педагогів районних/міських
СЮН/ЕНЦ з питань позашкільної освіти, педагогіки, методики, психології, досягнень передового педагогічного досвіду;
 розвиток та удосконалення позашкільної еколого-натуралістичної освіти в області, оновлення її змісту;
 впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, технічних засобів навчання, системи Інтернет, користування електронною поштою;
 вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду роботи;

5

 удосконалення змісту, форм і методів навчання і виховання дітей;
 розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури;
 розробка і видання навчальних методичних посібників, матеріалів, рекомендацій, програм;
 методична та консультаційна допомога щодо питань атестації педагогічних працівників;
 методична та консультаційна допомога щодо питань державної атестації позашкільних закладів;
 організація участі окремих педагогічних працівників та позашкільних закладів в конкурсах педагогічної майстерності;
проведення методичних виїздів в заклади освіти міст і районів з метою надання методичної допомоги та вивчення стану справ з питань еколого- натуралістичної, природоохоронної й науково-дослідницької роботи;
 надання
індивідуальних та групових навчально-методичних консультацій для педагогів міст і районів, керівників гуртка, батьків, вихованців;
 публікації в періодичній пресі, виступи на телебаченні та в радіопередачах;
 співпраця з громадськими організаціями, управліннями, фондами, товариствами.
1.1. Інформаційно-аналітична робота

Важливою складовою методичної роботи системи ПНЗ області є
інформаційно-аналітична діяльність. На протязі звітного періоду завідуючі відділами та методисти ПНЗ здійснювали відбір і систематизацію інформації еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти, організовували оперативне ознайомлення керівників гуртка закладів з науково-методичною
інформацією, нормативно-правовими, розпорядчими документами та своєчасне надходження необхідної інформації.
Значну інформаційно-аналітичну діяльність за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти проводять працівники методичної ланки
КЗО „ОЕНЦДУМ”. Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю, Плану навчальних семінарів для педагогічних працівників ПНЗ Міністерства освіти і науки
України, розпорядчих документів
Національного еколого- натуралістичного центру учнівської молоді, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, з урахуванням обласних освітянських потреб готуються: план роботи закладу на наступний рік, накази по кожному масовому заходу
(організаційні та аналітичні), які проводяться через департамент освіти і науки облдержадміністрації і доводяться до відома кожного керівника органів управління освітою в містах і районах області.
В закладі налагоджене постійне електронне листування з відділами освіти та ПНЗ еколого-натуралістичного напряму області, яке дозволяє

6
оперативно доносити інформацію про терміни і вимоги до проведення масових заходів з дітьми та молоддю та методичних заходів з працівниками позашкільної ланки освіти. Для організації оперативної звітності стосовно участі закладів освіти міст і районів в масових і методичних заходах на початку кожного календарного року працівниками КЗО „ОЕНЦДУМ” готується циклограма подання звітних матеріалів за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти, яка розсилається для оперативного реагування на управління і відділи освіти області.
З метою оцінки стану позашкільної еколого-натуралістичної роботи на місцях, надання якісної методичної допомоги щодо інформування педагогів з основними вимогами до проведення профільних масових і методичних заходів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня методичними працівниками
КЗО „ОЕНЦДУМ” проводяться протягом року методичні виїзди в заклади освіти міст і районів. Як правило, для виїздів обираються ті міста і райони, де позашкільна екологічна освіта і виховання не є пріоритетними напрямами діяльності. За підсумками кожного методичного виїзду в заклади освіти міст і районів, готуються аналітично-інформаційні довідки стосовно стану того питання, яке перевірялося під час виїзду, які зберігаються в методичному кабінеті. Під час методичних виїздів за планом департаменту освіти і науки, коли проводиться комплексна перевірка закладів освіти, інформаційно- аналітична довідка щодо стану еколого-натуралістичного напряму роботи, підготовлена перевіряючим від КЗО „ОЕНЦДУМ”, входить до складу узагальненої аналітичної довідки до наказу ДОН.
Одним із головних пріоритетів роботи позашкільних навчальних закладів області є впровадження у навчально-виховний процес та навчально-методичну діяльність педагогічних колективів новітніх освітніх
інформаційно- телекомунікаційних технологій, здатних забезпечити подальше удосконалення навчально-виховного процесу в дитячих еколого-натуралістичних об’єднаннях, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві, модернізувати і зробити більш ефективною методичну діяльність закладу.
Вже понад 4 роки працює створений КЗО „ОЕНЦДУМ” обласний
еколого-натуралістичний сайт dneprunnat@ukr.net, який на сьогодні є
єдиним обласним освітнім сайтом, де висвітлюється вся інформація стосовно проведення масових заходів еколого-натуралістичного профілю (анонси, листи, накази організаційні по проведенню та аналітичні по підсумках проведення заходів тощо). На сайті оперативно розміщуються циклограми подання звітних матеріалів за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти, листи про проведення методичних заходів (семінарів, круглих столів тощо, конкурсів з фахової майстерності), презентуються творчі роботи окремих учнів, педагогів та закладів освіти – переможців масових та методичних заходів обласного рівня.
КЗО „ОЕНЦДУМ” налагоджена тісна співпраця з прес-центром департаменту освіти і науки облдержадміністрації, який розміщує на сайті ДОН

7
всю
інформаційно-аналітичну
інформацію за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної діяльності.
За підсумками кожного масового заходу працівниками методичного кабінету закладу готуються
інформаційно-аналітичні довідки, які розміщуються на сайтах департаменту освіти і науки, на власному сайті на сайті НЕНЦ в рубриці „Електронна газета”.

1.2. Координаційно-методична діяльність
На рівні області КЗО „ОЕНЦДУМ” виконує важливу координаційно- методичну функцію стосовно розвитку позашкільної та позакласної екологічної освіти і виховання в позашкільних еколого-натуралістичних та базових загальноосвітніх закладах, де екологічна освіта і виховання є профілюючою ланкою роботи.
В поточному році зусиллями органів місцевої влади, органів управління освітою, колективів закладів освіти в області була збережена профільна мережа
позашкільних
навчальних
закладів
еколого-натуралістичного
спрямування, яка на сьогодні є найбільшою серед інших областей України і складає 15 закладів: обласний - 1, в містах області – 9, в сільських районах – 5:
 комунальний заклад освіти „Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”;
 комунальний заклад
„Дитячий екологічний центр м. Дніпродзержинська” Дніпродзержинської міської ради;
 комунальний заклад
„Нікопольський міський еколого
– натуралістичний центр”;
 міський еколого – натуралістичний центр дітей та учнівської молоді виконкому Марганецької міської ради;
 комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних натуралістів” м. Павлограда;
 комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних натуралістів” м. Дніпропетровська;
 комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних натуралістів №2” м. Дніпропетровська;
 еколого-натуралістичний центр „Енергія” м. Жовті Води;
 комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних натуралістів Жовтневого району” м. Кривого Рогу;
 комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних натуралістів Тернівського району” м. Кривого Рогу;

Верхньодніпровський районний еколого – натуралістичний центр дітей та учнівської молоді;
 комунальний заклад „Центр еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпропетровського району;
 комунальний заклад освіти „Магдалинівська районна станція юних натуралістів”;

8

 комунальний позашкільний навчальний заклад „Павлоградський районний еколого – натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”;
 комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних натуралістів” Царичанської районної ради.
В поточному році КЗО „ОЕНЦДУМ” також продовжував координувати роботу еколого-натуралістичного відділу при комплексному позашкільному закладі – комунальному навчальному закладі „Криничанський центр учнівської молоді”.
З метою організації і координації змістовної позашкільної еколого- натуралістичної діяльності в закладах освіти міст і районів області адміністрацією КЗО „ОЕНЦДУМ” був виданий наказ про закріплення
кураторства еколого-натуралістичного напряму роботи закладів освіти
міст і районів області
за педагогічними працівниками обласного методичного кабінету, згідно з яким за кожним методичним працівником та заступником директора були закріплені кураторські обов’язки стосовно координації питань розвитку позашкільної еколого-натуралістичної роботи в усіх містах і районах області. Цей наказ був доведений до відома керівників органів управління освітою та директорів СЮН/ЕНЦ. Протягом року куратори закладів освіти відповідно до закріплених міст і районів надають працівникам управлінь та відділів освіти, педагогам, учням методичні консультації, проводять методичні виїзди з метою координації їх роботи, за підсумками яких готують аналітичні довідки.
В поточному році з метою надання методичної допомоги, координації позашкільної еколого-натуралістичної діяльності педагогічними працівниками
КЗО „ОЕНЦДУМ” проводилися методичні виїзди до позашкільних та загальноосвітніх закладів міст і районів, де розглядалися питання розвитку позашкільної, позакласної еколого-натуралістичної роботи, організації участі дітей та молоді в профільних масових заходах обласного, всеукраїнського, міжнародного рівня, вивчення, узагальнення та розповсюдження кращого досвіду роботи педагогів-позашкільників тощо.
Методичні виїзди проводилися протягом року і міськими/районними
СЮН/ЕНЦ.В поточному році в профільній мережі ПНЗ області було здійснено понад 100 виїздів з метою вивчення стану еколого-натуралістичної роботи навчальних закладів та надання їм методичної допомоги з питань розвитку позашкільної еколого-натуралістичної діяльності в закладах освіти.
Одним із важливих напрямків координаційно-методичної роботи ПНЗ області є надання методичних консультацій вчителям біології, географії,
інших природничих дисциплін, трудового виховання, вихователям ДНЗ, заступникам директорів шкіл по виховній роботі. Консультаційна допомога всім категоріям педагогічних працівників проводиться педагогами кожного позашкільного закладу за різними напрямами еколого-натуралістичної діяльності.
Одна з основних координаційних функцій методичної служби ПНЗ області - це проведення семінарської діяльності.

9

КЗО „ОЕНЦДУМ” традиційно організуються і проводяться семінари для всіх категорій педагогічних працівників СЮН/ЕНЦ – директорів та заступників, завідуючих відділів, методистів, керівників гуртка.
Протягом 2015 року КЗО „ОЕНЦДУМ” були проведені:
Для директорів міських та районних ЕНЦ та СЮН:
 семінар „Проблема якості як пріоритетна задача розвитку системи позашкільної освіти” (база - КЗО „ОЕНЦДУМ”);
 семінар-практикум

Зміст життєдіяльності системи позашкільної еколого-біологічної освіти у виховному просторі сільського району” (база -
Магдалинівська районна станція юних натуралістів
);
Для методистів та керівників гуртка еколого-натуралістичного напряму ПНЗ:
 семінар
„Сучасна модель організації дослідницько- природоохоронної діяльності в закладах освіти області через участь в акціях і конкурсах екологічного змісту ” (КЗО „ОЕНЦДУМ”);
 семінар „Методико-дослідницькі аспекти розвитку навчально- дослідних земельних ділянок та їх використання у навчально-виховному процесі” (КЗО „ОЕНЦДУМ”);
Для висвітлення певних тематичних питань для участі в семінарах
КЗО „ОЕНЦДУМ” постійно запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, представники державних і громадських природоохоронних організацій.
Методисти КЗО „ОЕНЦДУМ” Іванус А.В. та Кондратьєва Т.В. у лютому взяли участь у семінарі вчителів біології, керівників методичного об’єднання на базі Солонянського району. Іванус А.В., методист з сільськогосподарського напряму, висвітлила питання організації роботи на навчально-дослідних земельних ділянках закладів освіти, проведення заходів з благоустрою та озеленення пришкільних територій та приміщень в рамках обласних та всеукраїнських акцій та конкурсів „Парад квітів біля школи”, „Юннатівьский зеленбуд”, „Галерея кімнатних рослин”, „Школа – мій рідний дім” та інших.
Т.В.Кондратьєва, методист з наукової роботи, ознайомила учасників семінару з основними питаннями створення і розвитку обласної Природничої школи учнівської молоді, залучення дітей та учнівської молоді до участі в творчих та інтелектуальних конкурсах, налагодження постійної співпраці з науковими працівниками провідних ВНЗ області.
В зв’язку з організацією і проведенням в 2015 році першого обласного екологічного конкурсу „Лелека” 9 грудня 2015 року на базі комунального закладу освіти „Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” проведено круглий стіл в рамках щорічного обласного конкурсу
„Лелека”. Захід проводився з метою подальшої реалізації та координації заходів з організації спостережень за гніздами білого лелеки, ознайомлення учнівської молоді з річним циклом життя білого лелеки, дослідження кормових територій та особливостей живлення білого лелеки в умовах регіону, візуального та інформаційного виявлення гнізд білого лелеки за участю науковців вищих навчальних закладів, представників Публічного акціонерного товариства „ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО” та громадських екологічних

10
організацій. Учасниками заходу були також переможці Конкурсу та їх керівники з закладів освіти мм.
Дніпропетровська,
Кривого
Рогу,
Васильківського, Дніпропетровського, Павлорадського, Царичанського та
Широківського районів.
Під час роботи круглого столу учні-учасники
Конкурсу з м. Дніпропетровська, Васильківського, Царичанського та Широківського району звітували про проведені дослідження та еколого-просвітницькі заходи, а також про співпрацю з науковцями Канівського природного заповідника щодо проведення моніторингу білого лелеки.
Пономаренко Олександр Леонідович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології факультету біології, екології та медицини
Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара, науковий співробітник природного заповідника „Дніпровсько-Орільський”, звернув увагу на необхідність дослідження учнями в подальшому кормових територій птаха та проведення практичних заходів і еколого-просвітницької роботи по збереженню луків як основної харчової бази лелеки
Від Публічного акціонерного товариства „ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО”, одного із засновників Конкурсу, участь у засіданні круглого столу взяла
Потапенко
Лариса
Олександрівна, провідний
інженер сектору з охорони навколишнього середовища виробничо-технічної служби. В своїй доповіді вона висвітила питання подальшої співпраці з установою, проведення
інвентаризації штучних гнізд, які в містах і районах встановлюють електрики товариства.
Голова Дніпропетровського осередку Українського товариства охорони птахів Чегорка Петро Тимофійович зробив наголос на необхідність збору дітьми та керівниками статистичної інформації про кількість лелек, бо саме відсутність даних про кількісних склад лелек в області гальмує проведення моніторингу поширення птаха.
Керівники творчих робіт учнів взяли участь в обговоренні питань участі у конкурсі у 2016 році, висвітлили проблемні питання у проведенні моніторингу лелек, а саме: відстріл лелек, отруєння птахів отрутохімікатами з полів, осушування вологих луків, основних харчових територій лелек, та інші.
За результатами засідання круглого столу, з метою подальшої реалізації завдань Конкурсу учасникам було запропоновано:
- проводити конкурс в очному форматі;
- співпрацювати з науковцями Канівського природного заповідника;
- створити медіа-проект для пропагування конкурсу на телебаченні і у пресі;
- розробити інструкцію з техніки безпеки захисту життя учасників під час
їх залучення до небезпечних робіт;
- - розмістити роботи учасників на сайті КЗО „ОЕНЦДУМ”;
- випустити тематичний номер еколого-краєзнавчого часопису „Свята справа”, присвячений конкурсу “Лелека”.
Заслуговує на увагу досвід координаційно-методичної діяльності в закладах освіти району, яку проводить КПНЗ „Станція юних натуралістів”

11

Жовтневого району м. Кривого Рогу. Для цього методистом-координатором закладу Олешкевич Т.М. розроблена


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал