Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: Метод пособие
Скачати 79.96 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.01.2017
Розмір79.96 Kb.

Прецизійні вимірювання та новітні технології
286
ISSN 2219-9365

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах
№ 1’ 2011
закладі // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2001. – № 3. – С. 21-24.
7. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: Метод. пособие. – М.:
Высш. шк., 1991. – 207 с.
8. Слєпкань З.І. Методика навчання математики: Підруч. для студ. мат. спеціальностей пед. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, 2000. – 512 с.
9. Байраківський А. І., Бойко Н. І. Особливості самостійної роботи студентів в умовах запровадження комп’ютерних технологій у навчальному процесі // Болонський процес: трансформація навчального процесу у технології навчання: Матеріали III міжнародної науково-методичної конференції
ДУІКТ. – К., 2006. – С. 247-251.
10. Бойко Н. І. Форми та шляхи організації самостійної роботи студентів // Науковий вісник
Ужгородського національного університету. – Ужгород, 2001. – С. 10-13.
11. Карташова Л. Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів // http://lkartashova.at.ua.
12. Клочко В.І. Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі:
Дис…докт. пед. наук: 13.00.02 / Вінницький державний технічний ун-т. – Вінниця, 1998. – 396 с.
Надійшла до редакції
26.2.2011 р.
УДК 37.033: 371.315.7: 374

Л.В. ТИХЕНКО
Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЗАШКІЛЬНІІЙ ОСВІТИ
У статті розглянуто актуальні питання впровадження сучасних інформаційно­комунікаційних
технологій у навчально­виховний процес в позашкільних навчальних закладах; визначено чинники, необхідні для
вдосконалення процесу навчання та виховання засобами інформаційно­комунікаційних технологій.
This article deals with the introduction of modern information and communication technologies in educational and
upbringing process of afterschool educational establishments. The necessary factors of improving of the educational process
with information and communication technologies using are determined by the authour.
Ключові слова: позашкільна освіта, впровадження, інновації, інформаційно‐комунікаційні технології, удосконалення процесу навчання та виховання.
Вступ
Характерною особливістю модернізації сучасного суспільства є його глобальна інформатизація, що зумовила використання нових інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах життя. Їх поява технологій наблизила перехід суспільства на якісно новий ступінь розвитку – інформаційне суспільство, що визначає інформацію як одне з головних джерел його розвитку.
Зміни в розвитку програмно-технічних засобів створення, збереження й оброблення інформації у світі визначають нові орієнтири сучасного суспільства, не оминаючи й освітню галузь. Підготувати підростаюче покоління до майбутнього життя, використовуючи найбільш ефективні шляхи передавання знань, є однією з основних функцій її діяльності.
На сучасному етапі розвитку освіти пріоритетом є впровадження новітніх технологій, що мають на меті вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення доступності та ефективності освіти.
Масштабне використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в усіх ланках навчально- виховного процесу сприяє створенню інформаційного освітнього середовища, в якому визначальною стає
інтегрування освітніх та інформаційних підходів до змісту освіти, методів і технологій навчання й виховання.
Сучасна соціокультурна ситуація вимагає від держави й суспільства в цілому, науки та освіти зокрема посилення уваги до організації позашкільної навчально-творчої діяльності дітей і підлітків, визначення шляхів модернізації її форм і методів [4].
Основна частина
У зв’язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного педагога на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс для виховання соціально активної, творчо мислячої особистості.
Законами України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–
2015 роки», «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, Державною цільовою програмою впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року та
іншими нормативними документами передбачається забезпечення ефективного впровадження та

Прецизійні вимірювання та новітні технології
ISSN 2219-9365

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах
№ 1’ 2011
287
використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання.
В умовах оновлення навчального середовища, коли відбувається перехід від знаннєвоцентричного підходу до компетентнісного, особливої уваги набуває створення таких психолого-педагогічних умов, що сприяли б творчому розвитку та вихованню підростаючого покоління, залучення його до соціально- економічного та освітньо-культурного життя країни [1]. За такої умови пріоритетна роль у навчально- виховному процесі належить ІКТ, застосування яких викликає необхідність детального дослідження проблеми використання їх у навчально-виховному процесі.
Будь-яка інформаційна технологія – це педагогічна технологія, оскільки основу процесу навчання складає отримання та засвоєння інформації. Тому під час використання ІКТ у навчально-виховній діяльності необхідно дотримуватися основних дидактичних принципів (систематичності, послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості), а також принципів адаптивності (пристосування ІКТ до
індивідуальних особливостей дитини), керованості (можливість корегування педагогом процесу навчання та виховання на будь-якому етапі), інтерактивності (спілкування суб’єктів навчально-виховного процесу), оптимального поєднання індивідуальної та групової роботи; підтримання в дитини стану психологічного комфорту, необмеженості змісту навчання.
Проблема впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес досліджувалися в працях В. В. Дровозюк, М. І. Жалдака, Ю. О. Жука, В. І. Клочка, О. А. Кузнєцова,
С. І. Кузнєцова,
В. М. Монахова,
Т. О. Олійник,
А. В. Пенькова,
С. А. Ракова,
Ю. С. Рамського,
Є. М. Смірнова, Г. М. Торбіна, В. І. Шавальової; психологічні аспекти застосування інформаційних технологій навчання знайшли відображення в наукових роботах В. П. Безпалька, В. П. Зінченка,
О. Н. Леонтьєва, В. В. Рубцова, Н. Ф. Тализіної, О. К. Тихомирова та інших. Виконано дослідження проблеми ефективності використання нових інформаційних технологій як засобу формування художньо- естетичної культури особистості (В. Антонюк), її творчих здібностей (Є. Вінниченко) та особистісних якостей (Т. Крамаренко).
Аналіз зазначених вище наукових праць дає змогу стверджувати, що інформаційно-комунікаційні технології є таким засобом навчання, використання якого надає педагогам можливість організувати навчально-виховний процес на якісно вищому рівні. Проте проблема використання можливостей
інформаційно-комунікаційних технологій як ефективного засобу навчання та виховання в ПНЗ на сьогодні є малодослідженою. Отже, існує необхідність наукового обґрунтування змісту й методики використання
інформаційно-комунікаційних технологій з метою створення ефективного освітнього мікросоціуму в ПНЗ.
Аналіз проблем використання ІКТ в навчально-виховному процесі засвідчує, що раціональне поєднання новітніх засобів навчання з традиційними є складним педагогічним завданням, яке потребує розв’язання багатьох матеріально-технічних, організаційних, психолого-педагогічних, навчально- методичних проблем: розроблення відповідного навчально-методичного забезпечення, формування культури творчої діяльності, розвиток творчих здібностей, пізнавальної та творчої активності, формування
індивідуального стилю творчої діяльності [7].
Використання ІКТ як засобу формування знань і візуалізації інформації про предметний світ дозволяє педагогові оптимізувати зміст навчально-виховного процесу в гуртках та інших творчих об’єднаннях, модернізувати методи та форми організації навчально-виховної роботи, забезпечити високий науковий і методичний рівень навчання та виховання, підвищити ефективність і якість надання освітніх послуг. Зазначене вище сприяє створенню ефективного освітнього середовища, що є педагогічно сформованим соціально-предметним інформаційним простором, який здійснює інтегрований вплив на розвиток особистості, сприяє її соціалізації, робить можливою індивідуалізацію навчально-виховного процесу, зокрема забезпечення індивідуального темпу навчання [2; 7].
Єдиний інформаційний простір для системи позашкільної освіти є сукупністю засобів ІКТ, використання яких забезпечує можливість вільного обміну різноманітними інформаційними матеріалами між усіма суб’єктами освітнього процесу завдяки використанню ними таких інформаційно-комунікаційних технологій мережі Інтернет, як форум, електронна пошта, пошукові системи, тематичні каталоги, освітні портали, Вікі, блоги, мультимедіа тощо.
Використання можливостей електронної пошти для індивідуального спілкування та обміну
інформацією, а також мультимедійних презентацій для проведення гурткових занять і виховних заходів, створення блогу чи Веб-сторінки у світовій мережі Інтернет, де подається суспільно доступна інформація, підвищують ефективність оволодіння профільними знаннями (чим більше видів сприймання інформації активізовано, тим ефективніше засвоюється інформація), сприяють чіткому усвідомленню проблеми, впливають на емоції та почуття вихованців.
Створення цілеспрямованого навчально-виховного середовища має забезпечувати суб’єктам освітнього процесу можливості для ефективного особистісного саморозвитку, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення. Зазначені чинники є необхідними для процесу навчання та виховання засобами інформаційно-комунікаційних технологій, що передбачають спілкування, обмін думками, знаннями, почуттями, схемами поведінки, а також спільну діяльність учасників комунікації, під час якої формується спільний погляд на речі, події та навколишнє середовище.
Підвищенню науково-методичного рівня занять, навчально-виховних заходів сприяє використання педагогами ПНЗ пошукових систем Інтернету з метою безкоштовного доступу до WWW-серверів:

Прецизійні вимірювання та новітні технології
288
ISSN 2219-9365

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах
№ 1’ 2011
використання матеріалів ЗМІ, віртуальні відвідування визначних місць, музеїв, художніх виставок, використання гіпертекстової та гіпермедійної інформації.
Для успішної реалізації поставлених освітніх завдань в умовах реформування концептуальних, організаційних і структурних засад сучасної позашкільної освіти важливою є готовність методичної служби позашкільного навчального закладу до інноваційної діяльності, що стимулює розвиток педагогів завдяки усвідомленню ними практичної значущості інновацій у системі освіти на професійному та особистісному рівнях.
Застосування інноваційності в роботі педагогічного колективу – основа для визначення подальшого розвитку закладу та впровадження відповідних організаційно-технічних, методичних і процесуальних
інновацій у діяльність закладу [3].
Основними показниками готовності педагогічного колективу до інноваційної діяльності є поінформованість про новітні інформаційно-педагогічні технології, мотивація до використання їх у педагогічній діяльності та володіння практичними навичками освоєння ІКТ. Для цього доцільним є використання таких форм роботи, як виставки досягнень педагогічної науки та позашкільної освіти, конференції, семінари, тренінги, консультації, що проводяться з метою надання допомоги педагогам у підвищенні їхньої інформаційної компетентності.
Разом із певними успіхами процес упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у позашкільну освітню галузь виявив багато проблем, серед яких головною є відсутність єдиного підходу в обґрунтуванні та формуванні напрямів застосування ІКТ для вдосконалення системоутворювальних елементів освітньої діяльності в позашкільних навчальних закладах.
Серед причин, що стримують використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально- виховному процесі в ПНЗ, є психолого-педагогічні проблеми, що полягають у відсутності:
- науково обґрунтованої методики використання ІКТ під час проведення занять у гуртках та
інших творчих об’єднаннях;
- системи організації психологічного супроводу та методичної роботи в закладі щодо використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
- ефективного механізму накопичення, узагальнення та поширення передового досвіду використання ІКТ в освітній діяльності ПНЗ;
- цілеспрямованої роботи з формування у суб’єктів навчально-виховного процесу інформаційної культури.
Для розв’язання цих проблем необхідно дослідити рівень готовності педагогів ПНЗ до використання ІКТ та визначити шляхи формування знань і вмінь учасників навчально-виховного процесу щодо застосовування сучасних освітніх технологій, зокрема інформаційно-комунікаційних як нової форми організації навчальної діяльності в ПНЗ. За таких умов необхідно науково обґрунтувати процес
інформатизації позашкільної освіти; розробити критерії, що визначать загальний рівень інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу в ПНЗ; окреслити зміст, форми, методи інформаційно- комп’ютерної підготовки вихованців і педагогів.
Найбільш актуальними напрямами розвитку процесу впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес ПНЗ є:
- створення концепції інформатизації та комп’ютеризації закладу;
- розроблення комплексної програми її реалізації (організаційна підтримка, матеріально-технічне, програмне і кадрове забезпечення);
- навчання педагогічних працівників ефективно використовувати ІКТ у навчальній, методичній та організаційній діяльності;
- удосконалення організації навчального процесу на основі використання інформаційних і телекомунікаційних технологій, неантагоністичне поєднання цих технологій із традиційними і новітніми педагогічними технологіями;
- забезпечення централізованого фільтрування несумісного з навчальним процесом контенту;
-
інтегрування освітніх, наукових і культурних ресурсів Internet у навчальному процесі в ПНЗ [5].
Основою інформаційного середовища для ПНЗ має стати створення та підтримка освітньо- наукового порталу позашкільної освіти України. Його використання – це можливість отримання необхідних знань, сприяння оволодінню вміннями і навичками розв’язування конкретних навчальних і виховних завдань. Опановуючи роботу з новими програмними продуктами, педагоги і вихованці зможуть розвивати навички самоосвіти, будуть учитися співробітничати, знаходитимуть шляхи розв’язання проблем, що виникають у процесі колективної праці.
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання можуть суттєво вплинути на формування нового змісту освіти та модифікацію й удосконалення організаційних форм і методів навчання.
Висновки
Для ефективного розв’язання проблем розроблення і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та інновацій в освітній процес у позашкільних навчальних закладах головними напрямами діяльності є:
- проведення науково-педагогічних досліджень і створення науково-методичної бази з означеної проблеми;

Прецизійні вимірювання та новітні технології
ISSN 2219-9365

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах
№ 1’ 2011
289
- упровадження психологічного супроводу навчально-виховного процесу з використанням ІКТ;
- формування сучасного навчального середовища шляхом модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти.
Для ефективного вдосконалення системи позашкільної освіти необхідно оптимізувати реалізацію державних програм, спрямованих на інформатизацію, комп’ютеризацію та оновлення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів. Розв’язання зазначених завдань матиме позитивний вплив на всі складові системи навчання та виховання: мету, зміст, методи, засоби та організаційні форми. Це дозволить знаходити шляхи вирішення актуальних психолого-педагогічних та організаційно-методичних проблем для сприяння розвитку творчого й інтелектуального потенціалу всіх суб’єктів навчально-виховного процесу в креативному освітньому соціумі.
Література
1. Бондар Л.М. Виховання творчої, активної та свідомої особистості в системі роботи територіального відділення МАН України // Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в системі роботи Сумського територіального відділення МАН України: метод. посіб. / За заг. ред. Тихенко Л.В
[Л.М.Бондар, Н.В.Перепелиця, Н.Ю.Сидоренко] – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 275 с.
2. Пустовіт Г.П., Тихенко Л.В. Позашкільна освіта: дидактичні основи методів навчально-виховної роботи: монографія. – Кн. 2. / Г.П.Пустовіт, Л.В.Тихенко – Суми: «Університетська книга», 2008 – 272 с.
3. Тихенко Л.В. Дослідницька діяльність учнів як ефективний засіб підвищення якості навчально- виховного процесу. Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в системі роботи Сумського територіального відділення МАН України: метод. посіб. / За заг. ред. Тихенко Л.В [Л.М.Бондар,
Н.В.Перепелиця, Н.Ю.Сидоренко] – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 275 с.
4. Тихенко Л.В. Пересувний позашкільний навчальний заклад як одна з моделей позашкільної освіти та важливий компонент розвитку креативного освітнього соціуму в регіоні // Формування та розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в креативному освітньому соціумі: зб. матеріалів Всеукр. наук. – практ. конф. 17– 18 вересня 2008 року. / МОН України [та ін.] – Суми: ВАТ «Сумська обласна друкарня» – 2008. – 296 с.
5. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики: Монографія. –
Черкаси: Брама-Україна, 2005. – 400 с.
6. Шелестова Л. Освітньо-виховне середовище: сутність, структура, ознаки / Л. Шелестова //
Шкільний світ. – 2006. – N 42. – С. 4-5.
7. Шуневич Б. Дистанційний курс з англійської мови: його структура і програмне забезпечення //
Проблеми сучасного підручника. Зб. наук. праць / Редкол. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип. 4. – С. 209-
214.
Надійшла до редакції
21.3.2011 р.
УДК 37.033: 371.315.7: 374
Т.О. УСАТИХ
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ
ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті розглянуто можливі шляхи впровадження інформаційно­комунікаційних технологій в
діяльність позашкільних навчальних закладів з метою оптимізації процесу екологічного виховання і становлення
екологічно грамотної, компетентної особистості – громадянина сучасного інформаційного суспільства.
Possible ways of Information and Communications Technologies introduction into the work of extraschool
educational establishments for the purpose of the process of ecological upbringing improvement and formation of
ecologically educated and competent personality – a citizen of modern information society are considered in the article.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційно‐комунікаційні технології, сталий розвиток, ноосферний тип мислення, екологічне виховання, екологічна компетентність, позашкільний навчальний заклад.
Вступ
Постановка проблеми.
Створення і розвиток сучасного інформаційного суспільства передбачає модернізацію системи освіти в напрямку удосконалення форм і змісту навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій навчання з метою підвищення морального і інтелектуального рівня молоді, пошуку розумних рішень розвитку цивілізації і збереження навколишнього середовища. Освіта має на меті розробити сучасні вимоги щодо виховання та навчання таких норм, цінностей і відносин, професійних навичок і способу життя, що є необхідними для забезпечення сталого (гармонійного) розвитку, тобто збалансування екологічних, соціальних і економічних чинників розвитку суспільства; раціонального


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал