Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації Методичний кабінетСкачати 262.74 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації08.11.2016
Розмір262.74 Kb.

Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
Методичний кабінет
Січкарова Т. А., учитель трудового навчання
Номінація «Інноваційні технології в навчально- виховному процесі»
Чаусівський НВК №1
Первомайського району
Миколаївської області
2014 рік
Формування ключових
компетентностей на уроках
трудового навчання через
проектну діяльність учнів


Укладач: Т. Січкарова
Рецензент: Т. Макруха
Схвалено до використання в навчально-виховному процесі педагогічною радою
Чаусівського НВК №1
(протокол № 4 від 26 березня 2014 року)
Відповідальний за випуск: Н. Фердінська
Представлений досвід показує доцільність використання методу проектів на уроках трудового навчання, який ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь учнів, висвітлено роботу учнів на кожному етапі проектної діяльності.
© Т. Січкарова, 2014

Вступ
Сучасне життєве середовище людини характе- ризується великою різноманітністю технологій, які відображають сукупність методів і засобів праці, кваліфікацію та рівень освіти працівників. Стан технологічної оснащеності держави визначає її могутність та рівень добробуту народу. Чим вищий рівень технологій, тим вищий рівень і якість життя людей, розвитку науки, освіти, охорони здоров'я.
Рівень технологічності виробництва, транспорту, будівництва та інших галузей господарства впли- ває також на безпеку життя людей, оборонну здат- ність держави, її світовий престиж.
Актуальність проблеми
Освітня галузь «Технологія» є однією з обов'яз- кових освітніх галузей, які утворюють інваріантну складову змісту шкільної освіти. Разом з іншими освітніми галузями вона визначає зміст загально- культурної, загальнонаукової і технологічної підго- товки учнів. Предмети «Трудове навчання» і «Крес-
лення» складають ядро освітньої галузі «Технологія».
Уроки трудового навчання створюють реальні умови для реалізації індивідуальних можливостей особис- тості кожного учня. Все це вимагає нових підходів до методики трудового навчання, яка має на меті фор- мувати ключові компетентності: забезпечити підго- товку учнів до трудової діяльності у різних сферах виробництва, дати учням загальні відомості про осно- ви виробництва, сучасну техніку, технології, процеси управління, основні групи професій та вимоги професій до людини; залучити учнів до творчо-
інтелектуальних і технологічних робіт; сформувати навички розв'язання творчих практичних завдань.
Провідним напрямом реалізації нового змісту трудового навчання, як підкреслено в Державному стандарті освітньої галузі «Технологія», є проектно- технологічна діяльність, яка інтегрує всі види сучас- ної діяльності людини: від появи творчого задуму до реалізації готового продукту.

Проектно-технологічний підхід є актуальним, адже він надає можливість реалізувати варіативність у змісті трудової підготовки, тобто уникнути жорсткої регламентації наповнення змісту навчальної діяль- ності учнів. Сучасний зміст трудового навчання роз- роблений на засадах проектно-технологічної систе- ми, яка базується на гнучкій організації процесу нав- чання учнів, де пріоритет належить засобам актив- ного навчання і сучасним педагогічним технологіям, а це, в свою чергу, вимагає розроблення відповідної методики, перегляду деяких важливих питань прове- дення уроків трудового навчання. Відповідно до зміс- ту програми, учнів необхідно залучати до проектно- технологічної діяльності, яка передбачає виготов- лення ними спочатку навчальних, а з часом і творчих проектів.
Основний принцип проектного навчання особис- тісно-орієнтований підхід, який заснований на заса- дах вільного виховання. Учень у ході обговорення спільно зі своїми товаришами та вчителем вчиться
реально оцінювати свої можливості, і добирати такий об’єкт проектування, який відповідає його інтересам, здібностям тощо. Тут важливим є не тільки рівень самостійності учня у виборі об’єкту, але сам процес вільного вибору та обґрунтування форми май бут- нього виробу, його дизайну чи конструкторського рішення, що може відбуватись методами інтерактив- ного обговорення.
Науково – теоретична база
Спрямування сучасної освіти на профільне навчання робить знання і застосування методу проек- тів надзвичайно актуальним, адже метод проектів максимально наближує до реальних потреб життя, сприяє формуванню необхідних компетентностей та професійному самовизначенню учнів. В Україні групою науковців О. М. Коберник, В. К. Сидоренко,
А. І. Терещук, В. В. Бербець та інших у чисельних статтях, посібниках розкриваються проблеми теорії і практики проектного навчання у загальноосвітній школі.

Дослідники методу проектів дійшли одностайної думки, що навчальна діяльність повинна орієнту- ватися на розвиток мислення, заснований на особис- тому учнівському досвіді. Не зважаючи на те, що цей висновок було зроблено ще в минулому столітті, він і нині є актуальним, а точніше, провідним положенням для загальноосвітньої школи. Саме сьогодні як зарубіжні, так і вітчизняні науковці стверджують, що важливо формувати не лише певні вміння та навич- ки, а й особистісні якості на основі мінімального дос- віду учня, що трактується як компетентність.
Сутність досвіду
Як вчитель, я на кожному уроці замислююся: як викликати до життя внутрішні сили учня, пробудити
інтерес до досліджуваного, активізувати його праг- нення до осягнення нового?
Особлива роль у формуванні ключових компетент- ностей учнів належить проектній діяльності.
Мету проектного навчання вбачаю в тому, щоб створити умови, при яких учні:

• самостійно набувають знання з різних джерел;
• користуються набутими знаннями для вирішення пізнавальних і практичних завдань;
• набувають комунікативні вміння, працюючи в різних групах;
• розвивають дослідницькі вміння (виявлення проблеми, збір інформації, спостереження, прове- дення експериментів, аналіз, побудова гіпотез, узагальнення);
• розвивають системне мислення.
Підвищувати активність учнів у самостійному здобутті знань прагну через уміння здійснювати практичну діяльність, що стало можливим шляхом впровадження проектної технології, яка, по суті, заснована на використанні проблемних, дослід- ницьких методів. Школярі повинні бути підготов- лені до проектної діяльності, а для цього намагаюсь послідовно навчати планувати свою діяльність, створюю умови для мотивації на даний вид діяль- ності. У рішенні цієї задачі важлива роль відво-
диться мені, як вчителю, готовому до організації і керівництву проектною діяльністю (додаток 1).
Проектування як елемент проектно-технологічної діяльності має свої етапи та стадії його виконання.
Перший етап - організаційно-підготовчий, під час якого учні мають вибрати і поставити перед собою проблему, усвідомити й визначити значення май- бутнього виробу як для учня самого, так для сус- пільства в цілому (додаток 2). Учні здійснюють ана- ліз зразків-аналогів з точки зору їх форми та габарит- них розмірів; аналіз за вимогами до конструктції будови зразків-аналогів; визначення параметрів базо- вої конструкції виробу за обраними зразками; аналіз методів технологічної обробки деталей та їх з'єднань в зразках-аналогах; висновок за технікною пропо- зицією (додаток 3).
Наступним етапом проектно-технологічної діяль- ності учнів є конструкторський етап, на якому юні винахідники складають ескіз, здійснюють добір матеріалів та інструментів, визначають найбільш
доцільну технологію виготовлення обраної конс- трукції; виконують економічні, екологічні та міні- маркетингові дослідження (додаток 4).
Технологічний етап проектування учнями виробу передбачає розробку технологічної документації для виконання трудових операцій, передбачених техно- логічним процесом, самоконтроль своєї діяль- ності, дотримання технології, трудової дисципліни.
Складовими цього етапу є визначення витрат ма- теріалів на зразок виробу; складання технологічної карти на виготовлення виробу (додаток 5).
Заключний етап проектної діяльності передбачає коригування виконаного виробу порівняно з запла- нованим; випробування проекту; його оформлення; економічну та екологічну оцінку проекту; аналіз під- сумків і захист проекту (додаток 6).
У процесі навчання дітей проектуванню я застосо- вую традиційні та нетрадиційні методи (додаток 7).
Традиційні методи, які я використовую на своїх уро- ках: вербальні методи; демонстрація; спостереження;
метод вправ; метод самостійної роботи; нетрадиційні
– метод творчих проектів; метод фантазування; мор- фологічний аналіз; метод мозкової атаки (додаток 8); метод фокальних об’єктів (додаток 9); метод алго- ритмів; метод зразків; метод створення ідеального об’єкту; основи теорії розв’язування винахідницьких задач; конкурси творчих проектів та інші – робота в парах, групах, незакінчене речення (додаток 10), ме- тод синектики (додаток 11), рольові ігри (додаток 12).
На уроках намагаюсь створити такі умови, щоб учні не тільки усвідомили суспільно корисне значення своєї праці, але й змогли б показати свої творчі здібності, реалізувати їх у конкретних трудових справах.
У своїй діяльності враховую інтереси учнів, їх запити, нахили. Для цього створюю “банк” проектів, які пропоную учням (додаток 13).
Робота над проектом – це творча праця учня на основі його вільного вибору, з урахуванням його нахилів.

Я переконана в тому, що метод проектів захоплює учнів, пробуджує в них інтерес та стимулює моти- вацію, навчає самостійності в розумовій та прак- тичній діяльності. Учень, працюючи над проектом, проходить стадії планування, аналізу, синтезу, активної діяльності.
Сьогодні я орієнтую учнів на власні дослідження, у яких передбачається і власний варіант вирішення проблеми: «Я знаю, для чого мені потрібно все те, що я знаю, і де я можу ці знання застосувати». Важливо, щоб проекти були реальними, цікавим і доступними для реалізації учнями.
Результативність роботи
Результати роботи:
- участь у районному семінарі директорів шкіл
Первомайського району «Компетентнісний потен- ціал проектної технології»;
- районний семінар вчителів трудового навчання
Первомайського району «Формування творчих умінь і навичок на уроках трудового навчання в
процесі проектної діяльності»;
-
Січкарова Катерина, учениця 8 класу - призер ІІ
(районного) етапу та учасниця ІІІ (обласного) ета- пу Всеукраїнської предметної олімпіади з трудо- вого навчання, 2014 р.;
- участь дітей у творчих конкурсах: Кучеренко Ган- на, учениця 6 класу – ІІІ місце в обласному кон- курсі «Веселі барви», 2009 р.; Мельник Анастасія, учениця 7 класу – ІІІ місце в обласному конкурсі для дітей з обмеженими можливостями «Повір у себе і в тебе повірять інші», 2010 р.
Висновок
У процесі проектно-технологічної діяльності в школярів розвиваються загальні і спеціальні здіб- ності, формується проектно-технологічна культура.
Усе це дає змогу зробити висновок про те, що проектно-технологічна діяльність дозволяє здій- снити перехід від «школи пам’яті» до «школи мис- лення».

Додаток 1.
Зміст спільної роботи вчителя і учнів на уроках з
трудового навчання в процесі проектно-
технологічній діяльності.

з/п
Стадія
виконання
проекту
Зміст діяльності вчителя і
учня
Організаційно-підготовчий етап

1
Пошук проблеми
Учні уважно слухають вчителя
і аналізують його запропоновані проблеми.
Вчитель пропонує учням ряд проблем, орієнтовний перелік об’єктів проектування, розповідає їм вимоги, які ставляться до проектів, якої необхідної технології потрібно
їм додержуватися під час виконання проектів і критерії
їх оцінювання.


Усвідомлен- ня проблемної сфери
Учні вибирають одну
із запропонованих вчителем проблем, та, що їм найбільш до вподоби і актуальна.
Вчитель надає поради, кон- сультації, допомагає учневі в усвідомлені проблеми.
3
Вироблення
ідей та варіантів
Учні, спираючись на знання та потребу у відповідних виро- бах, формують ряд ідей, а зго- дом і варіанти конструкцій проекту.
Вчитель спостерігає, надає консультації, допомагає більш точніше сформувати тему проекту, надає поради щодо допоміжної літератури
4
Формування основних параметрів і
Учні визначаються з основ- ними параметрами проекту
(розмір, функції і т. п.) та
граничних вимог граничними вимогами, які ставляться до майбутнього виробу.
Вчитель здійснює уточнення, надає поради та консультації.
5
Вибір оптималь- ного варіанту та обґрунту- вання проекту
Учні
із запропонованих варіантів конструюють най- більш вдалий варіант, виби- раючи із запропонованих пози- тивні сторони конструкції.
Вчитель здійснює контроль, надає консультації уточнює, доповнює.
6
Прогнозу- вання майбутніх результатів
Учні узагальнюють ескіз та оформлення проекту (дизайн, витрата матеріалу, визнача- ються з часом, що потрібен для виготовлення виробу).
Вчитель слухає учнів, надає поради, консультації.

Конструкторський етап

7
Складання ескізу
Учні розробляють робочий ескіз виробу з описанням.
Вчитель контролює, уточнює, допомагає порадами
8
Добір матеріалів
Учні визначають і записують декілька найменувань мате- ріалів і вибирають той, який їм найбільш підходить.
Вчитель надає поради.
9
Вибір
інструмент- тів та обладнання
Учні визначають і записують перелік необхідних інстру- ментів і обладнання.
Вчитель надає поради.
10
Вибір технології обробки деталей виробу, їх з’єднання,
Учні вибирають, аналізують і визначаються: якою раціо- нальною технологією будуть обробляти деталі виробу, який вид з’єднання деталей будуть використовувати, як оздоб-
оздоблення лювати готовий виріб.
Вчитель спостерігає, здійснює контроль, надає поради та консультації.
11
Організація робочого місця
Учні підбирають і розміщують на робочому місці матеріали,
інструменти, звертають увагу на освітленість, дотримання норм і правил поведінки.
Вчитель надає допомогу.
12
Економічне та екологічне обґрунтуван ня
Учні розраховують собі вар- тість виробу, проводять еколо- гічну експертизу майбутнього виробу.
Вчитель
надає допомогу, контролює.
13
Міні- маркетингові дослідження
Учні вивчають попит та пропозиції на спроектовану продукцію, здійснюють мож- ливість її реалізації.

Вчитель надає поради та консультації.
Технологічний етап

14
Виконання технологіч- них операцій
Учні
підбирають режими обробки заготовки, корек- тують послідовність операцій, режими обробки, послідов- ність складання виробу.
Вчитель спостерігає, контро- лює, надає консультації, допо- могу, слідкує за дотриманням правил техніки безпеки під час технологічних операцій, при роботі інструментами та об- ладнанням.
15
Самокон- троль своєї діяльності
Учні здійснюють контроль якості обробки деталей кон- струкції, під час виготовлення та складання виробу.
Вчитель
спостерігає, кон-
тролює.
16
Дотримання технологіч- ної трудової дисципліни, культури праці
Учні слідкують та контро- люють за дотриманням дис.- ципліни під час уроку, само- виховуються.
Вчитель спостерігає та здій- снює контроль за поведінкою учнів.
17
Оцінка якості
Учні оцінюють якість скон- струйованого виробу, порівня- но до відомих та теоретичного.
Вчитель спостерігає, переві- ряє, обговорює.
Заключний етап

18
Корегування виконаного виробу
Учні порівнюють виконаний проект із запланованим, усува- ють недоліки та неполадки.
Вчитель аналізує, допомагає, надає поради.
19
Випробуван- Учні здійснюють випробо-
ня проекту вування готового виробу.
Вчитель спостерігає, надає консультації
20
Оформлення Учні оформляють проект із встановленими вимогами, роз- робляють товарний знак, здій- снюють пошук пропозицій і можливостей реалізувати виріб.
Вчитель надає допомогу, кон- сультації, поради.
21
Самооцінка проекту
Учні здійснюють самоаналіз вартості, самооцінку досяг- нутих результатів.
Вчитель спостерігає, надає консультації
22
Аналіз підсумків
Учні здійснюють аналіз прове- деної роботи, підводять під- сумки.
Вчитель спостерігає.

23
Захист проекту
Учні перед однолітками та групою експертів, виконують демонстрації, відповідають на запитання.
Вчитель здійснює контроль, слухає, бере участь в оцінці проекту.

Додаток 2.
Фрагмент уроку трудового навчання, 8 кл.
Тема уроку: Робота з інформаційними джерелами.
Вибір виробу для виготовлення
Мета: ознайомлення учнів із визначенням завдань для виконання проекту; формування теоретичних знань для складання проекту; розвивати технічне, творче мислення, пізнавальні здібності; виховувати працелюбність.
Хід уроку:

І. Організаційний момент
Бажаю усім, щоб до кожного з вас
Завітало натхнення сьогодні у клас
І збудило бажання здобути знання,
Щоб потім життям ви не йшли навмання.
Щоб вам захотілось новеньке пізнати,
Самим научитись та інших навчати
ІІ.Актуалізація опорних знань
Тож давайте пригадаємо основні етапи проектної діяльності.
-
Розкажіть, яку роботу ви виконуєте на кожному етапі.
Перший
етап
проектної
діяльності

організаційно-підготовчий етап
На цьому етапі ми визначаємо тему проекту, обираємо виріб для виготовлення. Крім того, шукаємо
історичні відомості про об’єкт проектування, добираємо вироби-аналоги.
Другий
етап
роботи
над
проектом

конструкторський етап

На цьому етапі ми створюємо ескізний малюнок майбутнього виробу, описуємо зовнішній вигляд та конструкції виробу. Також підбираємо необхідні матеріали,
інструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Цей етап передбачає складання технологічної карти на виготовлення виробу.
Наступний етап – технологічний етап.
На цьому етапі здійснюється виготовлення обраного об’єкту виробу
Останній етап роботи над проектами –
заключний етап.
Він передбачає розроблення реклами і презентацію виробу, захист проектів.

Практична робота учнів. Вибір виробу для
виготовлення.
У вас на столах знаходяться матеріали, переглянувши які ви зможете визначити, що саме ви будете виготовляти.
ІІІ. Мотивація уроку
(Під час розповіді вчителя на дошку проектуються слайди з зображенням готових виробів в’язаних гачком)
Сьогодні на уроці ми розглянемо тему «Робота з
інформаційними джерелами. Вибір виробу для виготовлення». Мета нашого уроку - ознайомитися з правильними прийомами проектування й виготов- лення виробу, в'язаного гачком.

Учитель об'єднує клас у 3 групи і роздає їм пакет карток з «Визначення завдань для виконання проекту», діти повинні поміркувати, вийти до дошки, продемонструвати та обґрунтувати свій вибір.
Звіт груп.
І група. Ми вирішили обрати виріб для виготовлення
– шарф. Адже ми дізналися, що гачком можна вив’я- зати гарні оригінальні шарфи. Адже зима набли- жається до кінця. І мамі буде приємно отримати шарф, який можна буде використовувати іще холодною весною.
ІІ група. А наша група вирішила обрати для виготовлення сувеніри. Адже в лютому є дуже гарне свято – день Святого Валентина і такий подарунок як
сердечко, вив’язане гачком, на нашу думку, буде приємно отримати будь-кому.
ІІІ група. Наша група обрала для виготовлення серветки. Адже серветка – це річ, яка покращить
інтер’єр будь-якої кімнати. І знову ж може бути гарним подарунком до будь-якого свята.
Учень. Я передивився безліч літератури. І ніщо мене так не вразило, як шапочки. Тому я вирішив вив’я- зати гачком шапочку, яку потім зможе одягти моя молодша сестричка.
Додаток 3.
Аналіз моделей-аналогів
«Технологія виготовлення ляльки-мотанки», 6 класФото 1 Фото 2

Фото 3 Фото 4

Вимоги до
виробу
Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4
Призначення виробу
Матеріали для виготовлення
Форма
Зручність користування
Простота конструкції та виготовлення
Естетичний вигляд

Додаток 4.
Фрагмент уроку трудового навчання, 7 кл.
Тема уроку: Створення ескізного малюнка для
писанки на основі символів. Добір кольорів

Мета: ознайомлення учнів із визначенням завдань для виконання проекту; формування теоретични хзнань для складання проекту; розвивати технічне, творче мислення, пізнавальні здібності; виховувати працелюбність.
Епіграф: Писанка — це неповторне багатство, його треба берегти, як безцінний скарб.
Олександр Довженко.
Хід уроку:
І. Організаційний момент
Виводить мати дивним писачком по білому яйці воскові взори.
Мандрує писанка по мисочках
із цибулинним золотим узваром, з настоями на травах і корі, на веснянім і на осіннім зіллі -
і писанка оранжева горить у філіграннім сплеті ліній.

ІІ. Актуалізація опорних знань
Лінгвістично-інтелектуальна гра «Решето»
Правила гри:
На дошці записано по горизонталі й вертикалі певну кількість слів, знати й які мають учні. Самі слова перемежовуються із зайвими літерами, і, щоб виявити їх, учні мають «відсіяти їх на решеті», тобто виділити, відмежувати.
Відповіді: писанка, шкрябанка, бісерки, крапанка, хрест, віск, Христос, паска, сонце.
Бесіда
- Що таке писанки?

- Чому до Великодня люди фарбували, розписували саме яйця?
- Які символи використовували при написанні писанок, що вони означали?
- Яке значення мали кольори на писанках?
ІІІ. Мотивація уроку
Світле та радісне свято не обходиться в Україні без виготовлення писанки, яка символізує Христове
Воскресіння.
Із далекої сивої давнини, ще задовго до часів християнства, звичай розмальовувати яйця прийшов від наших предків. Адже у народних віруваннях розписане чи пофарбоване й освячене яйце наділялося надзвичайною здатністю оберігати від злих сил, сприяти любові, здоров'ю, росту рослинності, оберігати від пожежі. Це був символ життя.
1. Вступне слово вчителя
- Ось ми і згадали все про писанку. Не сказали тільки, які види писанок ви знаєте?

- Чим вони відрізняються?
Сьогодні на уроці ми намагатимемось з’ясувати у чому полягає відмінність між писанками різних регіонів України і продемонструвати, як можна розписати пасхальне яйце.
Повідомлення теоретичного матеріалу
(Слайди висвічуються на дошку)

Писанки роблять по всій Україні, але подивіться, які вони різні. Чому? Від чого залежать візерунки, вибір кольорів, товщина ліній? (Від місцевості, де виготовлені ці писанки).
- А які регіони ви можете назвати? (Прикарпаття,
Закарпаття, Гуцульщина, Волинь, Буковина, Поділля,
Полісся, Подніпров’я, Слобожанщина).
3. Самостійна робота учнів.
- З’ясуйте, які орнаменти на писанках притаманні різним регіонам України, використовуючи матеріал
«Особливості писанок різних регіонів України».

Учитель: Подивіться уважно на писанки, що у вас на партах (писанки із завданням). Визначте, якого регіону ваша писанка. Прикріпіть зображення писанки до відповідного місця на карті України.
Практична робота учнів.
Перш ніж починати працювати з писанкою, треба розробити ескіз, продумати композицію. У вас на партах є шаблони яйця. Обведіть його на аркуші, продумайте і виконайте ескіз писанки, яку ви задумали.
Учитель об'єднує клас у 2 групи і роздає їм пакет карток з «Орнаменти писанкарства», діти повинні поміркувати, вийти до дошки, продемонструвати та обґрунтувати свою роботу.
І група. Ми вирішили обрати для створення ескізу писанки геометричні орнаменти. Такий орнамент характерний для Прикарпаття України. Для цих орнаментів характерний тоненький жовтий і білий контур. Крім того, ми з’ясували, яке значення мають кольори на таких писанках.

«Безкінечник» - символізує вічність, плинність життя, періодичність змін пір року, сонячний рух, перебіг подій.
Жовтий колір – колір небесних світил: сонця, зірок, місяця; приносить достаток, урожай, приплід.
Білий колір – символ чистоти.
Для створення ескізів наша група використовувала такі символи, що сприяють багатому врожаю.
ІІ група. А наша група вирішила обрати для створення ескізу саме рослинний орнамент. Ми з’ясували, що такі орнаменти використовували в
Запоріжжі під час виготовлення писанки. Такому орнаменту були властиві широкі лінії, переважно рослинний орнамент (дубовий чи горіховий листок, зірка, рожа), червоний і чорний колір.
Червоний колір – колір любові, сили, влади, радості життя, символ чоловічої статі.
Чорний колір символ землі, плодючості; чорний з білим колір виказує пошану душам померлих, пам'яті предків.

Ми використовували для створення ескізу писанки символи кохання.
«Дубовий лист» - знак Перуна, Бога, чоловічої, сонячної енергії, знак розвитку життя, захисту сили, довголіття. У християнстві дуб – символ сил
Христа, твердості у вірі.
Додаток 5
Фрагмент уроку трудового навчання, 6 кл.
Тема уроку: Оздоблення виробу художнім
випалюванням
Мета: засвоєння знань про види оздоблення виробів з фанери; формування прийомів випалювання на деревині; виховувати акуратність під час виконання оздоблюваних робіт тощо.
Тип уроку:засвоєння нових знань
Хід уроку:
І. Організаційний момент
Щоб урок був наче казка, щоб чогось навчив він вас,
Слухайте мене уважно і не гайте марно час.

Вправа «Очікування»
ІІ. Актуалізація опорних знань
На якому етапі роботи над проектом ми зупинились?
- підібрали вироби-аналоги кухонних дощечок, оздоблених художнім випалюванням;
- описали зовнішній вигляд власного виробу;
- підібрали необхідні матеріали та інструменти, обладнання.
ІІІ. Мотивація уроку
Для того, щоб приступити до виконання задуму, нам необхідно скласти технологічні картку.
Вміння складати технологічну карту на виго- товлення того чи іншого виробу дає змогу чітко в відповідній послідовності виконувати поставлене завдання, запобігає виникненню помилок під час роботи.
Технологічні карти складають на цілі вироби або на окремі деталі. Форма і зміст технологічних карт за-
лежить від умов, в яких виконуватимуться техно- логічні операції.
Давайте детальніше розглянемо приклад складання технологічної карти.
ПРАКТИЧНА РОБОТА. Складання технологічної картки на оздоблення кухонної дощечки художнім випалюванням.
Вчитель виконує складання картки на дошці, учні – у своїх портфоліо.
Технологічна картка
на оздоблення кухонної дощечки художнім випалюванням
№ з/п
Послідовність виконання робіт
Графічне зображення
Обладнання й інстру- менти
1
Виконати шліфування поверхні заготовки
Наждачний папір

2
Нанести малюнок на поверхню заготовки
Копіювальни й папір, олівець, кнопки
3
Випалювання малюнка по лініям контуру
Прилад для випалювання
4
Випалювання дрібних елементів малюнка
Прилад для випалювання
5
Зачистити оздоблену поверхню
Наждачний папір
6
Перевірити якість вико- наної роботи

7
Виконати розфарбову- вання малюнка
Кольорові олівці, фарби
8
Виконати лакування поверхні
Щіточка для фарбування
9
Висушити роботу

Додаток 6.
Фрагмент уроку з трудового навчання у 8 класі
Тема: Захист творчих проектів з теми
«Технологія виготовлення виробів у техніці
«Макраме»
Мета: систематизувати знання учнів про технологію виготовлення виробів в техніці «Макраме»
Об’єкт праці: вироби, виготовлені в техніці
«Макраме»
Епіграф уроку:

Я зірвав квітку – і вона загинула.
Я спіймав метелика – і він помер у мене на долоні.
І тоді я зрозумів, що торкнутися краси можна тільки серцем.
П. Гвездослав
Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Актуалізація опорних знань
Вчитель. Готуючись до захисту проекту, ви виконували кожен свою роботу, поєднуючи вивчені на уроках знання про технологію виготовлення виробів.
Учні. Але ж у нас із парт пропали наші роботи
Вчитель. Хто це з Вами так пожартував?
(Хтось стукає у двері)
Дядечко Фура. Доброго дня, любі друзі. Ви мене впізнали? Я дядечко Фура. Дуже люблю роботи, виконані народними умільцями, майстрами декоративно-ужиткового мистецтва. Коли довідався, що у вас є уроки трудового навчання, вирішив
завітати до вас. І перш, ніж дозволити вам працювати, я хочу перевірити ваші знання. Не хвилюйтесь, ваші вироби знаходяться в цій чарівній скринці, яку можна відкрити лише за допомогою 5 чарівних квіточок. А квіточки – це ваші відповіді на мої запитання. Скриньку ми зможемо відкрити лише тоді, коли на всі 5 запитань відповідь буде правильна.
Ну що, почнемо?
Запитання перше. Що таке макраме?
1-й учень. Макраме - техніка вузликового плетіння.
Техніка цього вузликового плетіння відома ще з давнини, ще з першого зав'язування вузлів на кам'яній сокирі і першій рогожі. За деякими даними в Європу макраме прийшло в VIII - IX століттях зі
Сходу. Цю техніку знали в Древньому Єгипті,
Ассирії, Ірані, Перу, Китаї, Стародавній Греції.
Розвитку макраме дуже допоміг вітрильний флот.
Здавна моряки плели мережі, зв'язували за допомогою вузлів троси, обплітали різні конструкції, прикрашали плетеними покришками кермові колеса.

Макраме дає безліч можливостей для творчості. Сама техніка плетіння не складна і не потребує особливого обладнання. Навчитися плести зможе кожний, хто має бажання, терпіння, старанність, фантазію.
Дядечко Фура. Досить тобі відповідати. З цим питанням ви справились. Ось вам перша квітка.
Запитання друге. Які матеріали та інструменти можна використовувати для виготовлення виробів в техніці макраме?
2-й учень. Матеріали для плетіння можуть бути самими різними: прядивна або лляна мотузки, паперова мотузка, кордова або шовкова волосінь, лляні, бавовняні, шовкові або синтетичні нитки, плоска тасьма, сизаль. Головне - правильно підібрати вузли.
Слабо скручені ворсисті нитки призначені для створення настінних панно (портретів, пейзажів) з різноманітною фактурою: гладкою, рельєфною, пухнастою та ворсистою водночас.

Для оздоблення виробів з макраме використовують найрізноманітніші предмети. Це можуть бути
ґудзики, намистини, кульки, пряжки і багато іншого.
Дядечко Фура. Молодець. Я змушений віддати другу квітку. Слухайте третє запитання. Ви сказали, що техніка плетіння не потребує особливого обладнання.
Яке обладнання потрібне?
3-й учень. Для того, щоб створити виріб з техніки макраме, крім матеріалу для плетіння вузлів, знадобляться деякі прості пристосування та
інструменти. А також різні предмети для прикраси плетених виробів.
Перш за все, потрібна основа для плетіння. Для плетіння дрібних виробів використовується набивна основа. Для цих цілей застосовують жорстку подушечку, до якої нитки будуть кріпитися за допомогою шпильок. Подушка може бути з поролону, повсті та інших матеріалів. Дуже зручні в роботі подушечки з нахилом. Також можна використовувати шматок пінопласту.

Для виготовлення кашпо і абажурів знадобляться кільця різних розмірів (металеві, дерев'яні і т. д.). Для плетіння панно необхідні рейки або круглі палички.
Крім основи для плетіння необхідний і допоміжний
інструмент. Це ножиці, декоративні шпильки з круглими пластмасовими головками, в'язальний гачок (потрібний для протягування ниток в складному вузлі), спиця (знадобиться у випадку, якщо потрібно буде розв'язати вузол).
Дядечко Фура. Хоч я вже й старий, люблю працювати. Шкода, що добре не бачу, а то ходив би з вами на уроки і вчився плести макраме. Квітку ви здобули. А тепер розкажіть про основні вузли, які використовують в макраме.
4-й учень. Відомо близько чотирьох тисяч морських вузлів. Комбінації вузлів дуже часто бували надзвичайно складними. Багато морські вузли завдяки своїй красі та оригінальності перейшло в художнє ремесло - макраме. Отримувані візерунки відрізняються не тільки красою, але і міцністю.

Недарма один з основних вузлів макраме - подвійний плоский - в давнину називали Геркулесових вузлом.
У наш час налічується 6 видів вузликового плетіння,
і сотні всіляких вузлів.
Плоскі вузли є основними вузлами в плетінні макраме. Їх можна побачити практично в любому плетеному виробі.
Тому важливо навчитися насамперед виконувати саме такі вузли. Найчастіше плоскі вузли виконуються на 4 нитках.
Дядечко Фура. Я просто дивуюся, як у ваших головах зберігається так багато
інформації.
Змушений віддати і четверту квітку. Все більше переконуюсь, що ви любите і вмієте працювати. Тому повторимо із вами ще й правила безпеки праці під час виготовлення виробів. Це і буде п’яте запитання.
5-й учень. Правила безпечної роботи та санітарно- гігієнічні вимоги під час виготовлення виробів у техніці макраме наступні:
- ножиці повинні лежати із зімкнутими кінцями;
- голки та шпильки знаходитися в спеціальній
подушечці;
- зразок, малюнок чи схема повинні лежати ліворуч;
- інструменти краще розташувати праворуч;
- робоче місце повинно бути забезпечене достатнім рівнем освітлення;
- бажано, щоб світло падало з лівого боку.
Дядечко Фура. П’яту квітку ви здобули. Не залишається нічого, як відкрити вам скриньку і віддати ваші вироби (віддає вчителю).
Вчитель. Дякуємо вам, дядечко Фуро, за те, що віддали нам роботи і ми маємо змогу продовжити урок.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Вузликове плетіння макраме – досить поширене в нашому побуті. Процес виготовлення виробів не дуже складний і не потребує особливих інструментів
і матеріалів. Доказом тому є ваші роботи.
Посилання на епіграф.
ІV. Оголошення теми і мети уроку.

Ви маєте можливість презентувати власні роботи та напрацювання користуючись планом захисту проектів, який знаходиться на ваших столах.
V. Захист проектів
Розкажіть, як ви працювали.
Оцініть відповіді ваших однокласників, презентації і практичні роботи.
Додаток 7.
Методи, які використовуються у проектній
діяльності

Додаток 8.
Метод «мозкової атаки»
1.
Чи можна зробити виріб або роботу легшою?
2.
Що можна зробити для прискорення роботи?
Проектна діяльність
Дослідництво
Дискуcії та евристичні бесіди
Пошук "Мозковий штурм"
Рефлексія
Науковий метод
Рольові ігри

3.
Як можна зробити об'єкт дослідження кориснішим?
4.
Чи можна зробити виріб безпечнішим?
5.
Завдяки чому виріб буде надійним?
6.
Чи можна зробити виріб більш естетичним?
Додаток 9.
Метод фокальних об’єктів
Зображення 1 Зображення 2
«Ананас» «Прихватка»

Об’єкт проектування – прихватка «Ананас»

Додаток 10.
«Незакінчене речення»
1.
Усі речі, які людина створює, використовуючи певні технології, є…
2.
Матеріали чи сировина (деревина, метал, скло, гума, пластмаса, шкіра, тканина), які застосовують у виробництві для виготовлення різноманітних виробів, - це …
3.
Вибір конструкційних матеріалів для виготовлення виробу залежить від …
4.
Для виготовлення одягу найчастіше використовують…
Додаток 11.
Метод синектики
Поняття, яке
визначають
Визначення
Вентилятор
Мокрий вітер, кольоровий вітер, живий вітер
Книжка
Мовчазний оповідач, оповідання без сторінок

Корабель
Летючий корабель, виплив з неба, важкий корабель
Вогнище
Холодне вогнище, тверде вогнище, мокре вогнище, видима теплота
Хмаринка
Легка важкість, повітряна вода, непрозора пустота

Додаток 12.
Рольова гра
Ганна. Уроки вивчила. Нудно самій. Зроблю, мабуть, чаю. Ой, хтось стукає. (Відчиняє двері).
Михайло. Ганно, можна до тебе? Ми проходили повз твій будинок. Вирішили зайти.
Ганна. Заходьте, будь ласка. Зараз приготую вам чаю.
(Всі заходять)
Рита. Давай ми всі разом тобі допоможемо.
Христина. Я, напевно, буду прасувати скатертину.
(Вмикає праску, залишає на дошці та йде геть)

Аліна. Ти чому залишила праску на дошці і не поста- вила на підставку? Це може призвести до пожежі.
Оля. Я ввімкнула чайник.
Аліна. А вода там є?
Оля. Ой, лишенько, мабуть, забула.
Ганна. Мишку, а ти що робиш?
Мишко. Ніж шукаю. Знайшов. Мало не порізався.
Ганна. Ну, добре. Сідаймо до столу. А хто наливатиме?
Всі. Я! Я! Я!
(Біжать до чайника, штовхаються, з’ясовують, хто
перший)
(З’являється Королева Безпеки)
Королева Безпеки. Годі! Зараз же сідайте і заспо- койтеся. Я, Королева Безпеки, не буду дивитись, як ви порушуєте правила безпеки під час користування електропобутовими приладами. Зараз ми з’ясуємо, як треба поводитися, щоб уникнути негативних наслідків. А, може, хтось із вас знає про це?

(Діти розповідають правила безпеки. Королева
Безпеки доповнює та коментує)
Додаток 13.
Банк ідей
для виконання проектів учнями 9 класу
Гольник
Сувенір
Шарф (шалик)
В’язані іграшки
Сумка-торбинка
Українська народна лялька-оберег
Одяг для улюбленої ляльки
Вишита мініатюра
Дитяча іграшка
Косметичка
Краватка
Листівка
Настінне панно
Накидка на табуретку
Подарунковий рушничок

Прихватка
Серветка на журнальний стіл
Хустка на плечі
Шапочка
Додаток 14
Слайди мультимедійної презентації досвіду
роботи
Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5

Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8

Слайд 9
Слайд 10
Використана література:
1.
Софій Н. З. Інноваційні методи навчання та викладання: теоретичне підґрунтя та методика використання // Навчально-методичні матеріали.-
Київ, 2008

2.
Коберник О. М. Методика організації проектно- технологічної діяльності учнів на уроках обслу- говуючої праці.–Умань.:Науковий світ, 2003.-92 с.
3.
Нефедова Л. А., Ухова Н. М. Развитие ключевых компетенций в проектном обучении // Школьные технологии. - 2006. -№ 4.- с.61 4.
Пєхота О. М., Кіктенко А. З., Любарська О.М. та
ін. Освітні технології/ За заг. ред. О. М. Пєхоти. -
К.: А.С.К., 2001. - 256 с.
5.
Терещук А. І., Дятленко С. М. Методика організації проектної діяльності старшокласників з технологій: метод. посіб. для вчителів, навч. прогр., варіат. Модулі. – К.: Літера ЛТД, 2010. –
128 с.
6.
Терещук Г. М. Методична система трудового навчання. - К.: Благовіст, 2002. - С. 345.
7.
Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / Упорядники:
Андрєєва В. М., Григораш В. В. – Х.: Вид.група
«Основа», 2006. – 352 с.

8.
Чернишова Р., Андрюханова В. Мета сучасної школи – компетентність // Директор школи.
Україна.- 2001. - №8. – С. 91 – 96.
9.
Родигіна І. В. Компетентністно орієнтований підхід до навчання. – Х.: Вид. група «Основа»,
2005.- 96 с. (Б-ка журналу «Управління школою»; вип.. 8 (32)).
10.
Освітні технології: Навч.-метод. Посіб./О. М.
Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін..; За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. - 255с.
Посилання на сайти:
1.
http://distant.ivanovo.ac.ru
2.
http://docs.google.com


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка