Використання позитивного досвіду Великобританії у підготовціСкачати 62.42 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації29.12.2016
Розмір62.42 Kb.

УДК?9=0=?*@=<+<,
Використання позитивного досвіду Великобританії у підготовці,
майбутніх учителів в Україні,
Олена Хижняк,
У статті подано елементи порівняльного аналізу підготовки майбутніх,
учителів у системі вищої освіти Великобританії та розглянуто можливості,
використання позитивного досвіду Великобританії у підготовці молодих,
фахівців в Україні0,Висловлено припущення про те.,що вивчення і порівняльний,
аналіз зарубіжного досвіду може підвищити якісний рівень підготовки,
педагогічних кадрів і соціальну значущість вітчизняної системи педагогічної,
освіти.,допоможе виявити і розглянути нові підходи до професійного,
становлення вчителя.,а також відмовитися від загальноприйнятих штампів у,
навчанні й вихованні підростаючого покоління0,
Ключові
слова<, професійно-педагогічна
підготовка., професійна,
майстерність.,система вищої освіти.,майбутній вчитель0,
Педагогічна система України стоїть перед розв’язанням складних завдань,
комплексного реформування й оновлення за несприятливих умов соціально/
економічної кризи0,Реформу української системи освіти спричинили глибокі,
соціально-економічні та політичні перетворення в суспільстві0,Відповідно до цього,
основним завданням є подолання розриву між утвердженням у суспільстві і,
державі нових демократичних.,гуманістичних ціннісних орієнтацій і фактичним,
станом освіти0,Українське суспільство переживає гостру потребу в учителі.,гнучко,
мислячому і здатному знаходити нестандартні вирішення завдань сучасної освіти0,
Підготовка такого вчителя на початку третього тисячоліття є тривалим та цілісним,
процесом.,спрямованим на розвиток знань.,умінь і навичок.,відповідних новим,
професійним стандартам0,У той же час необхідно підкреслити.,що досі не існує,
єдиної оптимальної моделі особистості вчителя,ddK,століття як ціннісного,
критерію.,що використовується педагогами у всьому світі.,оскільки для її успішної,
реалізації необхідно враховувати соціально-економічні., культурологічні і,
психологічні чинники.,серед яких важливе місце займає національний аспект,
педагогічної професії.,що виражається не лише у статусі педагога.,але і домінуючій,
концептуальній ідеї педагогічної освіти0,Проте вивчення і порівняльний аналіз,
зарубіжного досвіду може підвищити якісний рівень підготовки педагогічних,
кадрів і соціальну значущість української системи педагогічної освіти.,допоможе,
виявити і розглянути нові підходи до професійного становлення вчителя.,а також,
відмовитися від загальноприйнятих штампів в галузі навчання і виховання молодого,
покоління0,
Велика Британія по праву посідає одне з перших місць у світі за якістю вищої,
освіти0,Країна зуміла пристосувати підготовку фахівців до потреб сучасного ринку,
праці0,Це повною мірою стосується і вищої педагогічної освіти.,яка за останні роки,
зазнала значних змін,]?.,с0,=@˜=A0_,На нашу думку.,окремі позитивні ідеї досвіду,
Великої Британії можуть бути використані у процесі реформування української,
системи вищої педагогічної освіти0,Щоб уникнути загрози автоматичного.,
механічного перенесення інновацій на національний ґрунт.,необхідно детально,
вивчити.,проаналізувати та експериментально апробувати деякі елементи досвіду.,
які розглядаються як найбільш придатні до використання в українській системі,
освіти0,
Основними принципами організації сучасної британської педагогічної,
освіти є науковість.,гуманізм.,демократизм.,поступовість і неперервність.,
незалежність від політичних партій.,інших суспільних та релігійних організацій0,
Важливим елементом раціонального використання цих принципів є розробка,
моделі спеціаліста-фахівця.,в яку входять<, державний стандарт освіти.,
характеристика освіти.,кваліфікаційна характеристика0,Сприйняття позитивного,
досвіду Великої Британії у цій справі може бути корисним і в процесі розроблення,
моделі спеціаліста-педагога у вітчизняних педагогічних технологіях,0,
Аналіз останніх досліджень і публікацій0
Проблеми теорії і практики,
підготовки майбутніх учителів у системі вищої освіти Великобританії розглядалися,
в роботах таких провідних британських науковців., як М0,Барбер,*O0,Nctdqt+.,
Дж0,Мак Біт, *L0,OeNqcv+., Р0,Болам, *T0,Nqnco+., К0,Галтон, *O0,Scnvqp+., Д0,Гаргевс,
*P0,Jctsqcxqu+., Р0,Гарднер, *T0,Sctfpqt+., Е0,Герденсон, *Q0,Jqpfqtuqp+., Д0,Гопкінс,
*P0,Jqrwupu+., Мак Грегор, *T0,Oe,Stqsqt+., Л0,Грей, *N0,Stq…+., К0,Дей, *O0,Pc…+.,
Е0,Джеймс, *Q0,Lcoqu+., Дж0,Еліот, *L0,Qnnuqv+., А0,Йогев, *M0,eqsqx+., Дж0,Мак Кроун,
*L0,OeOtqpq+., А0,Мак Махон, *M0,OeOctqp+., Д0,Найт, *P0,Mpustv+., Дж0,Робінсон,
*L0,Tqdupuqp+.,Д0,Свейн,*P0,_ƒcup+.,М0,Соулсбі,*O0,_qwnud…+.,Л0,Стенхауз,*N0,_vqptqwuq+.,
П0,Уелш,*R0,cqnut+.,М0,Флекное,*O0,Rnqewpqq+,та ін0,
Українськими та російськими педагогами також проводилися дослідження,
підготовки та професійного розвитку вчителів у Великій Британії0,Так.,
дисертаційні дослідження Ю0,Алфьорова.,Т0,Андреєвої.,О0,Леонтьєвої.,А0,Парінова.,
Д0,Сабірової., Н0,Яцишин присвячені аналізу підготовки педагогічних кадрів у,
Великій Британії у різні історичні періоди0,
Метою
нашої статті є порівняльний аналіз підготовки майбутніх учителів в,
Україні та Великобританії та вивчення можливостей використання позитивного,
досвіду Великобританії у підготовці майбутніх учителів в Україні0,
Виклад основного матерiалу0,
Зважаючи на те.,що принципи та підходи до,
організації підготовки вчителів у цих двох країнах різні.,проаналізуємо їх на рівні,
змісту0,Значною мірою зміст визначається кількістю навчального часу0,В Україні,
майбутніх педагогів готують переважно протягом,A,років.,а у Великій Британії цей,
показник становить,@,роки0,Це пояснює відмінність у змісті підготовки,
педагогічних кадрів у зазначених країнах0,

Спільною рисою змісту професійної підготовки вчителів є ідентичність її,
компонентів.,серед яких виділено спеціально-предметну.,психолого-педагогічну,
підготовку і педагогічну практику0,Проте структура побудови предметних курсів,
має деякі відмінності0,Так.,у Великій Британії дуже популярними є інтегровані,
курси.,які включають елементи кількох дисциплін0,Наприклад.,психолого/
педагогічний цикл у британських університетах і коледжах є переважно,
інтеграцією окремих тем з педагогіки.,загальної та вікової психології.,соціології0,В,
українських вищих педагогічних навчальних закладах спостерігається більш,
ґрунтовний та послідовний підхід до побудови навчальних курсів0,Так.,до складу,
дисциплін психолого-педагогічного циклу входять педагогіка.,психологія.,історія,
педагогіки.,основи педагогічної майстерності0,
Британським студентам пропонується значна кількість курсів на вибір із,
урахуванням їхньої спеціалізації та інтересів0,Програми підготовки британських,
учителів.,зміст навчальних курсів мають яскраво виражений прагматичний,
характер0,Як зазначалося раніше.,у Великій Британії набули поширення модульні,
програми навчання0,Їх перевагами є гнучкість.,варіативність.,реалізація принципів,
індивідуалізації.,диференціації.,збільшення частки самостійної роботи студентів0,
В останні роки у зарубіжній та українській вищій школі апробується та,
впроваджується модульне навчання0,Воно має багато спільних рис,*загальне,
бачення проблеми.,система та принципи організації модульного навчання.,
індивідуальна навчальна діяльність студента тощо+,у практиці вищої школи,
Великої Британії та України0,Окремі відмінності зумовлені специфікою організації,
підготовки педагогічних кадрів0,Проте якщо у Великій Британії більше половини,
університетів і коледжів формує навчальні плани та програми за модульним,
принципом.,то в Україні такі технології запроваджені лише в окремих закладах.,
часто на правах експерименту0,Як і у Великій Британії.,основними формами,
навчання у вищих педагогічних навчальних закладах України залишаються лекції.,
семінарські та практичні заняття0,
У професійній підготовці вчителів України та Великої Британії є спільні,
підходи та певні особливості0,До першої категорії можна віднести компоненти,
професійної підготовки.,основні форми організації навчання.,розроблення,
модульних технологій0,Як особливості.,варто розглядати співвідношення,
теоретичного і практичного навчання.,а також реалізацію зв’язку між ними=,
структуру навчальних курсів=,елементи організації педагогічної практики=,
можливості вибору курсів за бажанням=,широту застосування модульних програм,
]>.,с0,?:˜?;_0,
Проаналізуємо співвідношення теоретичного і практичного компонентів у,
підготовці вчителів у Великій Британії та Україні0,Педагогічна практика в,
українських закладах має свої організаційні особливості0,Вона складається,
переважно з трьох етапів0,Перший,˜,пасивна практика студентів першого-третього,
курсів,˜,тісно пов’язана зі змістом відповідних академічних курсів0,Другий етап,˜,
літня педагогічна практика.,яку проводять після другого,˜,третього курсу і метою,
якої є закріплення та розширення знань із психолого-педагогічних дисциплін0,
Вона полягає у роботі студентів з дітьми у таборах відпочинку.,позашкільних,
закладах.,дитячих клубах0,Третій етап становить активна практика студентів,
четвертого і п’ятого курсів0,Вона досить насичена.,адже.,крім проведення занять.,
студенти готують позакласні заходи.,відвідують уроки.,беруть участь у методичних,
семінарах і виступають на них.,розробляють наочні посібники.,здійснюють,
психологічне спостереження за учнями0,Таким чином.,як і в британських закладах,
освіти.,студенти залучені до виконання усіх обов’язків учителя0,
Варта уваги ознайомлювальна педагогічна практика протягом перших двох,
тижнів навчання у британських університетах та коледжах0,Цей період можна,
вважати завершальним етапом професійного вибору0,На нашу думку.,для,
покращення підготовки вчителів в Україні доцільно було б максимально,
продовжити період педагогічної практики0,Це можна зробити за рахунок,
скорочення часу.,відведеного на вивчення теоретичного матеріалу за рахунок,
інтеграції змісту окремих курсів0,
Позитивний вплив на процес навчання мало б розширення можливостей,
вибору студентами навчальних предметів за інтересами.,як це відбувається у,
британській системі підготовки педагогічних кадрів0,На нашу думку.,необхідно,
дещо переглянути зміст навчальних дисциплін.,зміщуючи акценти в бік,
практичного спрямування навчального процесу.,а вивчення теорії потрібно звести,
до розумного мінімуму0,Разом із тим.,теоретичних знань повинно бути достатньо,
для того. ,щоб молоді вчителі могли здійснювати професійну діяльність на,
високому науковому та методичному рівнях.,самостійно вивчати та аналізувати,
педагогічні явища та ситуації.,ухвалювати обгрунтовані рішення.,самостійно,
опрацьовувати науково-педагогічну літературу0,
На нашу думку.,ідеї модульного підходу,*взаємопов’язаність усіх понять.,
правил.,теорій=,динамічність структури предметів=,реалізація міжпредметних,
зв’язків=, систематичність контролюючих заходів+,доцільно більш широко,
використовувати у практиці підготовки вітчизняних фахівців0,
Позитивним здобутком британської системи педагогічної освіти є її,
післядипломний рівень.,структуру якого становлять різноманітні курси.,що,
завершуються присудженням престижних свідоцтв.,дипломів і сертифікатів0,
Елементи британської моделі можна успішно використати в організації оновленої,
системи післядипломної освіти України0,Ми вважаємо.,що створення гнучкої,
системи курсів післядипломного навчання виступатиме для вчителів ефективним,
стимулом до підвищення їхнього фахового рівня.,вдосконалення професійної,
компетентності0,
Як показує британський досвід.,головними напрямами розвитку сучасної,
освіти є<,а+,щодо змісту,˜,широке впровадження у практику викладання передових,
наукових розробок як своєї країни.,так і закордонних=,розроблення методик для,
забезпечення поступовості і неперервності=,розширення цільової підготовки=,
екологічна спрямованість освіти=,б+,щодо форми,˜,розвиток форм диференціації,
освіти і методик викладання відповідно до сучасних умов=,раціональне,
використання активних методів навчання залежно від рівня підготовки тих.,хто,
навчається=,тісний зв’язок науки і практики=,залучення досвідчених зарубіжних,
спеціалістів до викладання та обмін студентами=,широке впровадження у практику,
викладання комп’ютерів та медіа-засобів=,розширення обсягів самостійної,
підготовки студентів0,
Широким полем впровадження британського досвіду в практику української,
освіти у галузі професійно-педагогічної підготовки і перепідготовки вчительських,
кадрів є підготовка вчителів власне у коледжах та університетах.,де багато зроблено,
для того.,щоб зацікавити професією вчителя здібних випускників шкіл0,
Заохочуються до праці у школі професіонали-вчителі з науковими ступенями0,Те.,
що спостерігаємо у деяких школах і навчальних закладах у кінці,:справи.,означає перехід на,­академічну модель роботи½0,Це стосується і програм.,і,
оцінки роботи й оплати.,і рівня професійних знань,]>.,с0,?@˜?9_0,
Аналізуючи зміст педагогічної підготовки майбутніх учителів Великої,
Британії з точки зору його впровадження.,слід звернути увагу на місце і роль,
практичного навчання0,За умови відповідної кількості теоретичних знань у,
педагогічних навчальних закладах студентам пропонується значна кількість,
практикумів і семінарів,]=.,с0,=?˜=A_0,Слід звернути увагу на особливе місце.,яке,
відводиться у навчальному процесі самостійній роботі студентів0,Бриитанські,
студенти витрачають на самостійну роботу майже стільки ж часу.,скільки займає,
прослуховування лекційних курсів.,участь у практичних заняттях і т’юторіалах0,
Велике значення надається організації самостійної роботи студентів у бібліотеках.,
де вони поповнюють і розширюють знання.,отримані на лекціях і практичних,
заняттях0,
Система підвищення кваліфікації вчителя.,що діє у Великій Британії.,
відповідає стратегіям.,накресленим реформами освіти.,задовольняє потреби і,
професійні запити вчителів цієї країни0,Заслуговують на увагу методичні курси/
семінари.,або об’єднання вчителів за спеціальностями0,
Висновки0,
Аналізуючи сучасний стан та тенденції розвитку системи,
педагогічної освіти Великої Британії.,можемо зробити висновок.,що в цій країні,
надзвичайно важливим на сучасному етапі розвитку вищої освіти є впровадження,
нових педагогічних технологій.,відхід від суто репродуктивної форми навчання0,
Освітня система спрямована на врахування неповторної індивідуальності учасників,
навчально-виховного процесу.,їхніх фізичних.,інтелектуальних.,соціальних і,
духовних особливостей і на формування особистості.,здатної діяти у сучасному,
суспільстві0,

Зазначимо при цьому.,що ефективність педагогічних інновацій в умовах,
педагогічної системи України досить висока0,Але логічними будуть висновки про,
те.,що система української педагогічної освіти.,безумовно.,потребує реформування,
та вдосконалення з одночасним збереженням уже існуючого позитивного досвіду0,
Адже сучасний розвиток вищої школи в Україні має чимало позитивних ознак.,
хоча необхідно ще докласти значних зусиль для здійснення реформ. ,які,
забезпечили б відповідність зразкам світового рівня0,
Список використаних джерел<,
1.

Парінов А. В., Пуховська Л. П. Проблеми змісту педагогічної освіти в зарубіжних
країнах // Вища пед. освіта : наук.-метод. зб. – Вип. 17. – К., 1994. – С. 13–18.
2.

Задорожна І. П. Особливості методичної підготовки вчителів англійської мови у
Великій Британії : дис. …канд. пед. наук. – Тернопіль, 2002. – 236 с.
3.

Burchell H. Making a difference: a study of the impact of continuing professional
development on professional practice / H. Burchell, J. Dyson, M. Ress // Journal of in-service
education. – 2002. – Vol. 28. – № 2. – P. 219–229.
4.

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament.
Improving the quality of teacher education. – Brussels, 2007. – 16 p.
5.

Flecknoe M. Can CPD for teachers be shown to raise pupils’ achievement, M. Flecknoe //
Journal of in-service education. – 2000. – № 26(3). – P. 451–457.
Gray S. L. Definition the future: an interrogation of education and time / S. L. Gray //
British Journal of sociology in education. – 2004. – Vol. 25. – № 3, July. – P. 323–340.

Каталог: library files -> poriv ped stydii -> 2012
2012 -> Тетяна Зданюк, Статтю присвячено проблемам практичної реалізації освітніх реформ у
2012 -> Олена Ковальчук, у статті розглянуто основні стратегії освітніх реформ.,спрямовані на
poriv ped stydii -> Освітні реформи та інновації
poriv ped stydii -> Європа освіти І порівняльна педагогіка,, в їх обопільному поступі
poriv ped stydii -> Педагогічний персонал удк0,?9
poriv ped stydii -> Історія та методологія порівняльно-педагогічних досліджень
2012 -> Удк,?9?0>=­9=½*9?+, Підготовка педагогічних кадрів для,, дошкільної освіти у США


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка