Використання засобів мультимедіа у різних видах навчальної діяльності студентів
Скачати 69.43 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації30.01.2017
Розмір69.43 Kb.

Інформаційні технології та системи, обчислювальна техніка, автоматизація
Нові технології № 4 (26) – 2009 Науковий вісник КУЕІТУ
145
УДК 81.243:004
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА
У РІЗНИХ ВИДАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Л.А. Олексієнко.
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.

У статті розглянуті особливості використання мультимедійних засобів у різних видах навчаль-
ної діяльності студентів, теоретично обґрунтовуються педагогічні умови використання засобів муль-
тимедіа у формуванні навичок професійного спілкування.
Ключові слова: мультимедіа, інформаційні технології, навчальна діяльність.

Вступ Реформування освітив Україні в найближчі роки передбачає її перебудову з метою впровадження в освітню практику таких технологій, які можкть створити максимально сприятливі умови для розвитку і саморозвитку особистості учня, виявлення та активного використання його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності. Реформування вищої освіти має наметі зробити її більш якісною шляхом забезпечення широких можливостей для розвитку, навчання та виховання творчої особистості, в результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в суспільстві. Таке складне завдання можна вирішити шляхом використання інноваційних технологій навчання, серед яких чільне місце займають мультимедійні технології. Вони відкривають нові, ще недостатньо досліджені можливості вдосконалення навчальної діяльності [1]. Інформаційні технології та їх вплив на зміст освіти, методика та організація навчання залишаються актуальною темою педагогічних досліджень. Спостерігаємо різні напрямки цих досліджень розв’язання деяких психолого-педагогічних проблем впливу на особистість учнів нових інформаційних технологій навчання (НІТН); розвиток творчих здібностей та образного мислення на уроках з використанням НІТН; комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання на дисциплінах різного циклу особливості організації інтерфейсу комп’ютерних навчальних програм програмне забезпечення фізичного експерименту, підтримка обчислень [5, 6]. Серед українських та зарубіжних дослідників, хто торкається питання застосування мультимедійних технологій при навчанні, слід видокремити таких В.Ю Биков, Ю.О. Жук, КМ.
Обрізан
,
Т.Л. Салівон, СМ. Яцюк, Т.Л. Салівон [1, 3, 4, 8, 12, 10].
1.

Постановка задачі Незважаючи на чималий досвід використання інформаційних технологій в освіті, серед концептуальних педагогічних питань, які піднімають Н.П. Діментієвська, Н.В. Морзе, О.Г.
Смолянинова, залишається проблема пошуку оптимальних форм застосування комп’ютерів, які відповідають вимогам навчального процесу [2, 11]. Ключовим, на думку сучасних українських і зарубіжних дослідників, є розуміння того, яким чином повинно відбуватися ввдення мультимедіа в процес навчання, щоб забезпечити найбільш ефективне залучення студента до процесу пізнання [1, 2, 11]. Суттєва практична й теоретична значущість використання мультимедіа у процесі підготовки кваліфікованих спеціалістів, недостатнє висвітлення проблем теорії і практики цього питання й зумовили вибір теми статті.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати педагогічні умови використання засобів мультимедіа у формуванні навичок професійного спілкування. В основу нашого дослідження покладено таку гіпотезу: застосування мультимедійних засобів у процесі підготовки спеціалістів вищих навчальних закладів призведе до підвищення рівня самостійного засвоєння навчальної інформації, успішності та рівня професійного спілкування студентів, інтересу до вивчення можливостей комунікації. Для досягнення поставленої мети і перевірки висунутої гіпотези нами окреслене наступне завдання дослідження обґрунтувати технологію використання мультимедійних засобів навчання по видах навчальної діяльності.

Інформаційні технології та системи, обчислювальна техніка, автоматизація
Нові технології № 4 (26) – 2009 Науковий вісник КУЕІТУ
146
2.

Основний матеріал та результати
Методи і засоби навчання розкриваються у формах організації учбового процесу, в основних видах навчальної діяльності [9]. Основним видом навчальної діяльності, спрямованим на первинне оволодіння знаннями, є лекція. Головне призначення лекції – забезпечити теоретичну основу навчання, розвинути інтерес до навчальної діяльності і конкретної навчальної дисципліни, сформувати у студентів орієнтири для самостійної роботи над курсом. Традиційна лекція має безперечні переваги не тільки як спосіб передачі інформації, але і як метод емоційного впливу викладача на студентів, який підвищує їх пізнавальну активність. Фахівці виділяють три основні типи лекцій, які застосовуються для передачі теоретичного матеріалу вступна лекція, інформаційна лекція, оглядова лекція. Залежно від предмету дисципліни, яка вивчається, і дидактичних цілей, можуть бути використані такі лекційні форми, як проблемна лекція, лекція-візуалізація, лекція-прес-конференція, лекція із заздалегідь запланованими помилками та ін.
[6]. Застосування інформаційних технологій дозволяє змінити способи передачі навчального матеріалу, які традиційно здійснюються під час лекцій, за допомогою спеціально розроблених мультимедіа засобів. При цьому якість засвоєння теоретичного матеріалу не поступається тій, яка досягається при звичному читанні лекцій і може бути досягнута за рахунок створення комп'ютерних навчальних програмі використання телекомунікацій в навчальному процесі. Для організації вивчення теоретичного матеріалу можуть бути використані такі види мультимедійних курсів [5, 6, 9]:
- відеолекція. Лекція викладача записується на відеоплівку. Методом нелінійного монтажу вона може бути доповнена мультимедійними додатками, що ілюструють виклад лекції. Такі доповнення не тільки збагачують зміст лекції, але і роблять її виклад живішим і привабливішим для студентів. Безперечною перевагою такого способу викладу матеріалу є можливість прослуховувати лекцію в будь-який слушний час, повторно звертаючись до найбільш складних місць
- мультимедіа лекція. Для самостійної роботи над лекційним матеріалом можуть бути розроблені інтерактивні комп'ютерні навчальні програми. Це навчальні посібники, в яких теоретичний матеріал завдяки використанню мультимедійних засобів структурований так, що кожен студент може вибрати для себе оптимальну траєкторію вивчення матеріалу, зручний темп роботи над дисципліною і такий спосіб вивчення, який максимально відповідає психофізіологічним особливостям його сприйняття. Навчальний ефект в таких програмах досягається не лише за рахунок змістовної частини і дружнього інтерфейсу, але і за рахунок використання, наприклад, тестуючих програм, які дозволяють студенту оцінити ступінь засвоєння ним теоретичного навчального матеріалу
- традиційні аналогові навчальні видання: електронні тексти лекцій, опорні конспекти, методична допомога для вивчення теоретичного матеріалу і т.д. Наступним видом навчальної діяльності є практичні заняття – форма організації навчального процесу, яка проходить під керівництвом викладача і спрямована на закріплення теоретичних знань шляхом обговорення першоджерелі вирішення конкретних завдань. Використання інформаційних технологій вимагає зміни характеру організації практичних занять і посилення їх методичної забезпеченості [10, 11]. Практичні заняття можуть бути проведені за допомогою електронного задачника або бази даних, в якій зібрані типові і унікальні завдання з усіх основних тем навчальної дисципліни. При цьому електронний задачник може одночасно виконувати функції тренажера, оскільки за його допомогою можна сформувати навички вирішення типових завдань, усвідомити зв'язок між отриманими теоретичними знаннями і конкретними проблемами, на вирішення яких ці знання можуть бути спрямовані. Мультимедійні засоби дозволяють організувати роботу з тренажерами, що імітують реальні установки, об'єкти дослідження, умови проведення експерименту. Такі тренажери віртуально забезпечують умови, які необхідні для реального експерименту, і дозволяють підібрати оптимальні параметри експерименту. При цьому значно збільшується частка самостійної роботи студентів з навчально-методичними матеріалами.
Однією з основних організаційних форм навчальної діяльності є семінарські заняття, які формують дослідницький підхід до вивчення навчального і наукового матеріалу. Теоретичний

Інформаційні технології та системи, обчислювальна техніка, автоматизація
Нові технології № 4 (26) – 2009 Науковий вісник КУЕІТУ
147 характер семінарських занять визначає специфіку використання мультимедійних засобів, які повинні бути представлені, головним чином, у текстовому вигляді. До електронних дидактичних засобів, які використовуються на семінарських заняттях, можна віднести хрестоматію, збірку документів і матеріалів, опорні конспекти лекцій, електронний підручник, навчальний посібник і т. д. [3]. Впровадження в навчальний процес інформаційних технологій супроводжується збільшенням обсягів самостійної роботи студентів [4]. Це, у свою чергу, вимагає організації постійної підтримки навчального процесу збоку викладачів. Важливе місце в системі підтримки займає проведення консультацій, які тепер ускладнюються з погляду дидактичних цілей вони зберігаються як самостійні форми організації навчального процесу, і, разом з тим, виявляються включеними в інші форми навчальної діяльності (лекції, практики, семінари, лабораторні практикуми і т. п. Це вимагає розробки спеціальних навчально-методичних видань допоміжного довідкового) характеру, за допомогою яких учні могли б отримувати консультативну допомогу. До них слід віднести мультимедійні видання енциклопедії, словники, хрестоматії, довідники і т.п. [2, 6].
Позааудиторна самостійна робота студентів (CPC) відноситься до інформаційно- розвиваючих методів навчання, спрямованих на первинне оволодіння знаннями. СРС включає власне самостійну роботу студентів і науково-дослідну роботу, яка здійснюється під керівництвом викладача. У традиційній педагогіці СРС включає в себе частіше за все лише самостійну роботу з літературою. З використанням інформаційних технологій можливості організації СРС розширюються. Самостійна робота з дослідницькою і навчальною літературою, виданою на паперових носіях, зберігається як важлива ланка СРС в цілому, але її основу тепер складає самостійна робота з навчальними програмами, з тестуючими системами, з інформаційними базами даних. По суті, всі відомі види електронних видань можуть бути основою для організації СРС, але найбільш ефективними є мультимедійні видання. Розширення обсягу самостійної роботи студентів з використанням мультимедіа супроводжується розширенням інформативного поля, в якому працює студент. Це особливо важливо для організації науково-дослідницької роботи студентів, яка традиційно зводиться до проведення наукових студентських семінарів, конференцій, до виконання навчально-дослідницьких завдань, написання курсових і дипломних робіт [8]. Інформаційні технології дозволяють використовувати як основу для самостійної і науково-дослідної роботи студентів не тільки друкарську продукцію навчального або дослідницького характеру, але і мультимедіа засоби, ресурси мережі Інтернет – електронні бази даних, каталоги і фонди бібліотек, архівів і т.п. [11]. Педагогічний контроль є однією з основних форм організації навчального процесу, оскільки дозволяє здійснити перевірку результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів, педагогічної майстерності викладача і якості створеної навчальної системи [10]. Практично всі можливі види контролю можуть бути реалізовані за допомогою електронних видань на основі спеціально розроблених комп'ютерних програм, які дозволяють зняти частину навантаження з викладача і підсилити ефективність і своєчасність контролю. Таким чином, застосування нових інформаційних технологій розширює можливості контролю за навчальним процесом. Особливо ефективним є використання комп'ютерних програм в системі поточного і проміжного контролю. Спеціально розроблені тестуючі програми або бази даних, що містять тестові завдання, забезпечують, з одного боку, можливість самоконтролю для студента, аз іншого беруть на себе рутинну частину поточного або підсумкового контролю. Комп'ютерна тестуюча система може бути як окремою програмою, що не допускає модифікації, такі універсальною програмною оболонкою, наповнення якої залежить від викладача [12].
Висновки
Використання мультимедійних засобів в навчальному процесі дозволяє змінити характер навчально-пізнавальної діяльності студентів, активізувати самостійну роботу студентів з різними електронними засобами навчального призначення. Найбільш ефективним є застосування мультимедіа в процесі оволодіння студентами первинними знаннями, а також відпрацювання навичок та вмінь, необхідних для професійної підготовки.

Інформаційні технології та системи, обчислювальна техніка, автоматизація
Нові технології № 4 (26) – 2009 Науковий вісник КУЕІТУ
148 Потенційні переваги інформаційних технологій очевидні можливість будувати модульні, легко адаптовані до потреб конкретного користувача програми навчання, незалежні від місця та часу навчання, можливість швидкого оновлення курсів. Використання інформаційних технологій дозволяє зробити навчання більш ефективним та індивідуалізованим. Сприйняття матеріалу при використанні мультимедійних засобів поліпшується за рахунок різних дидактичних можливостей комп’ютера, таких як наочність, підкреслювання, динаміка кольорового зображення. Особливість процесу навчання за допомогою мультимедіа викликає інтерес до навчання і сприяє активізації та зосередженню уваги студентів на предметі. Крім того, комп’ютер створює умови для переходу на більш високий рівень інтелектуальної праці. Специфічними дидактичними функціями комп’ютера є моделювання ситуацій, які недоступні у звичайних умовах, занурення в певне середовище (наприклад, в мовленнєве для студентів-перекладачів), наявність постійного зворотнього зв’язку, автоматизація контролю, формування позитивного ставлення до навчання. Технології навчання, що орієнтовані на застосування засобів мультимедіа, можуть значно полегшити і якісно поліпшити роботу викладача, підняти рівень знань та умінь студентів.


ЛІТЕРАТУРА:
1.
Биков, В. Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць. – К. : Атіка,
2005. – С. 5-15.
2.
Дементієвська, Н. П. Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів / Н. П. Дементієвська, Н. В. Морзе // Актуальні проблеми психології Психологічна теорія і технологія навчання. – К. : Міленіум, 2005. – Т. 8, вип. 1. – 238 с. Жук, Ю. О. Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі Ю. О. Жук // Інформаційне забезпечення навчального процесу інноваційні засоби і технології : колективна монографія. – К. : Атіка, 2005. – С. 195-204. Жук, Ю. О. Планування навчальної діяльності з урахуванням використання засобів інформаційно- комунікаційних технологій / Ю. О. Жук, ОМ. Соколюк // Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць. – К. : Атіка, 2005. – С. 96-99. Інформаційне забезпечення навчального процесу інноваційні засоби і технології : колективна монографія В. Ю. Биков, О. О. Гриценчук, Ю. О. Жук, І. В. Іванюк, І. Д. Малицька. – К. : Атіка, 2005. – 252 с. Інформаційні технології в навчанні / за ред. Морзе Н. В – К. : Видавнича група BHV, 2006. – 240 с. Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць (за ред. В. Ю.Бикова, Ю. О. Жука. – К. :
Атіка, 2005. – 272 с.
8.
Обрізан, КМ. Програмні засоби навчального призначення. Інформатизація середньої освіти програмні засоби, технології, досвід, перспективи / КМ. Обрізан. – К. : Педагогічна думка, 2003. – С. 156-
165.
9.
Пометун, О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.
10.
Салівон, Т. Л. Підготовка педагогів до розробки навчальних занять з мультимедійним супроводом у класі інформаційно-комунікаційних технологій / Т. Л. Салівон. – Біла Церква, 2005. – С. 64-69.
11.
Смолянинова, О.Г. Мультимедиа в образовании (теоретические основы и методика использова- ния) / О. Г. Смолянинова – Красноярск : КрГУ. – 2003. – 140 с.
12.
Яцюк, СМ. Вивчення наукових засад інформаційної підготовки фахівця / СМ. Яцюк // Вісник Київського міжнародного університету. – К. : КиМУ, 2005. – Вип. 7. – С. 253-265. – (Серія Педагогічні науки.
Отримано редакцією 21.09.2009 р.
© Олексієнко Л.А., 2009.
Олексієнко Лариса Анатоліївна, старший викладач кафедри теорії та практики перекладу Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління. Тел.: 097 943 11 51


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал