Вікторія Гришко (Курдибайло) система розвивальних завдань з історії на комбінованому уроці у 5-6 класах
Скачати 75.15 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.03.2017
Розмір75.15 Kb.

126
Ïðîáëåìè äèäàêòèêè ³ñòî𳿠: çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü. – Âèïóñê 4
УДК 373.5.016:94
Вікторія Гришко (Курдибайло)
СИСТЕМА РОЗВИВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ІСТОРІЇ
НА КОМБІНОВАНОМУ УРОЦІ У 5-6 КЛАСАХ
У статті розкрито та проаналізовано особливості використан-
ня розвивальних завдань з історії на комбінованому уроці в 5-6 класах.
Ключові слова розвивальне навчання, система розвивальних
завдань, комбінований урок.
У наш час серед проблем шкільної історичної освіти, які мають суттєвий вплив на підвищення ефективності й якості навчального процесу, найголовніше місце відводиться уроку та його побудові, тобто його структурній організації. Сучасним можна назвати той урок історії, що побудований на засадах розвивального навчання, тобто сприяє розвитку в учнів розумових операцій умінь аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації, класифікації, визначення причинно-наслідкових зв’язків та залежностей між різноманітними фактами, явищами, а також виробленню навичок логічного структурування.
З усіх існуючих типів уроків найпоширеніший у сучасній загальноосвітній школі є комбінований урок. Йому належить основна частина відсотків загальної кількості уроків, що проводяться. Цей тип уроку здебільшого використовується все- редніх класах. Він входить до обох діючих класифікацій типів уроків, розроблених сучасними вітчизняними дидактами
1; Комбінований урок має дві або кілька приблизно однакових за своїм змістом і значенням дидактичних цілей. Наприклад перевірка раніше засвоєних знань і засвоєння нових узагальнення і систематизація знань та засвоєння навичок та умінь перевірка знань, навичок і умінь і застосування їх на практиці. Таке поєднання різних етапів уроку забезпечує активність учнів, розвиток їх уваги, пам’яті, мислення, робить навчальний процес цікавим та динамічним.
На основі вищезазначеного варто визначити основну
мету публікації – розкрити особливості використання розвивальних завдань з історії на комбінованому уроці у 5-6 класах. Для реалізації мети виділено основні завдання:
 розкрити особливості та структуру комбінованого уроку
 з’ясувати роль і місце розвивальних завдань з історії на комбінованому уроці у 5-6 класах охарактеризувати особливості використання розвивальних завдань з історії на комбінованому уроці у 5-6 класах.
Комбінований урок – тип уроку, який характеризується поєднанням (комбінацією) різних цілей і видів навчальної роботи
© Вікторія Гришко (Курдибайло), 2013

127
Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ³ñòî𳿠òà ñóñï³ëüíèõ äèñöèïë³í ó çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³
при його проведенні. Наприклад, перевірити і вивчити …; розкрити особливості та систематизувати …; зясувати і узагальнити перевірити та відкорегувати тощо. Характерною особливістю такого уроку є те, що його структурні елементи можуть поєднуватися і взаємодіяти. Цим, зокрема, і пояснюється широке розповсюдження комбінованого уроку в практиці. Переваги класичного комбінованого уроку визначило й те, що він краще за інших типів узгоджується із закономірностями навчально-виховного процесу, динамікою розумової працездатності школярів і надає педагогам більше можливості пристосування до конкретних умов. Для учнів середньої школи його тривалість дещо скорочується з урахуванням їх вікових особливостей, адже сприйняття інформації в учнів цього вікового періоду відбувається образно, емоційно. При плануванні комбінованого уроку необхідно чітко встановити, які типи уроків та їх структурні елементи будуть комбінуватися. При цьому одні з етапів можуть випадати із структури комбінованого уроку, інші – об`єднуватися. Важливо при цьому врахувати, що змінюватись можуть комбінації структурних елементів уроку, але самі вони повинні бути незмінними.
Комбінований урок має класичну структуру, яка бере свій початок від Коменського і Гербарта. Зокрема, Мисан В. пропонує різні варіанти структури комбінованого уроку.
Варіант А.
1. Підготовчий етап (5 хв.).
2.1. Перевірка вивченого (15 хв.).
2.2. Вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок хв.)
4 3. Заключний етап (5 хв.).
Варіант Б. Підготовчий етап (5 хв.).
2.1. Вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок хв.).
2.2. Систематизація та узагальнення знань, умінь (10 хв.).
3. Заключний етап (5 хв.).
Варіант В.
1. Підготовчий етап (5 хв.).
2.1. Систематизація та узагальнення знань, умінь (10 хв.).
2.2. Перевірка знань та вмінь (20 хв.)
5 3. Заключний етап (5 хв.).
Послідовність етапів комбінованого уроку може бути різною які дозування часу. Перерозподіл часу здійснюється із урахуванням важливості того чи іншого етапу, конкретних умов уроку, наявності тих чи інших засобів навчання, підготовленості учнів тощо
6

128
Ïðîáëåìè äèäàêòèêè ³ñòî𳿠: çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü. – Âèïóñê 4
Від ефективності поєднання етапів комбінованого уроку у подальшому залежатиме рівень знань учнів, їх розумовий розвиток, адже сучасна шкільна історична освіта спрямована на виховання покоління, зорієнтованого на розв’язання складних інтелектуальних проблем. Саме тому на комбінованих уроках необхідною умовою є застосування системи розвивальних завдань. Мета цієї системи полягає втому, щоб дати змогу учням висловитися, формувати та доводити свою думку, не перебивати їх, а лише налаштовувати на правильне вирішення поставленого завдання. Це означає, що головним спонукальним і змістоутворювальним мотивом навчання стає формування навчально-пізнавального інтересу, який спонукатиме школярів визначати зміст наступного завдання і знаходити можливості та способи його розв’язання, у них з’являться здібності свідомо контролювати свої дії та критично оцінювати їх результати, працюючи в атмосфері свободи мислення й творчості
7
Застосовуючи систему розвивальних вправна уроках історії, учитель повинен навчити школярів знаходити і розв’язувати суперечності, не боятися негативного в певному історичному факті та явищі використовувати нестандартні оригінальні рішення, опираючись на набуті знання та інтуїцію, що допоможе учням знайти вихід із будь-якої ситуації проводити бесіди на різноманітну історичну тематику, у так званий спосіб цікаво знати. Педагог повинен намагатися організовувати урок таким чином, щоб кожен учень відчував себе активним учасником, а не пасивним спостерігачем за навчальним процесом. Розвивальне навчання займає важливе місце у науково- методичному доробку та педагогічних дослідженнях. Сьогодні цими проблемами займаються Охредько О, Нечволод Л, які досліджують розвивальне навчання через використання навчальної гри, Баханов К. – через інноваційне навчання, Терно С. – через розвиток критичного мислення школярів. Комаров Ю,
Мисан В, Осмоловський А. досліджують розвивальне навчання через аналіз історичних джерел як засобу розвитку учнівської особистості, Вєнцова Н. – через використання дискусії як засобу мотивації навчальної діяльності, Фоменко А. – через впровадження комп’ютерних технологій на уроках різних типів, Пометун О. розробила засади розвивального навчання, його складові, дослідила кооперативне навчання, обґрунтувала складові та елементи інноваційного підручника з історії як засобу розвивального навчання, Астахова К. досліджує організацію розвивального навчання в середній школі та стверджує, що реалізація принципів розвивального навчання пропускає не лише зміну та форм навчальної активності учнів, алей радикальну перебудову педагогічної діяльності учителя.
За системою розвивального навчання в Україні уже працює близько 600 шкіл. У 1991 р. у Харкові створено Незалежний

129
Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ³ñòî𳿠òà ñóñï³ëüíèõ äèñöèïë³í ó çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³
науково-методичний центр Розвивальне навчання директор Захарова Г, науковий керівник – Рєпкін В. У 1993 р. у Харкові відкрито Науково-практичний центр психології і методики розвивального навчання (науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Дусавицький О. Створено Українську Асоціацію Розвивальне навчання»
8
Тепер постає необхідність вирішити проблему побудови цілісної моделі школи розвитку, що передбачає наукові дослідження й узагальнення досвіду практики реалізації системи розвивального навчання на всіх вікових етапах.
Впроваджувати у навчальний процес систему розвивальних завдань на комбінованих уроках слід з 5-6 класів, адже навчальний матеріал переповнений фактами, подіями, датами, й учням цього вікового періоду важко зорієнтуватися і запам’ятати стільки інформації. До системи розвивальних завдань, що необхідно використовувати на комбінованих уроках відносяться кросворди, історичні задачі, рольові ігри, схеми, таблиці тощо. Такі завдання зацікавлять учнів, створять атмосферу гри, активізують навчальний процес.
Так, у посібнику Морозової Н, Харківської Н. Усі уроки до курсу Історія Стародавнього світу. 6 клас в розробці завдань для комбінованих уроків запропоновано на етапі вивчення нового матеріалу використовувати роботу зі схемою. Наприклад, під час вивчення теми Виникнення рільництва і скотарства»:
Учитель пропонує учням прокоментувати
і доповнити схеми, зображені на дошці
Полювання
Надлишок запасів м’яса
?
Збирання спостереження досвід
?
Слухаючи відповіді, вчитель пропонує учням прочитати текст параграфа, роблячи примітки на полях «+» – вже відома інформація «-» – нова інформація.
9
Автори пропонують ще один вид розвивальних завдань – таблиці, що необхідно використовувати при вивченні складних історичних тем, оскільки такі теми перевантажені фактичним матеріалом, а робота з таблицями допомагає виділити основне. Наприклад, уході вивчення теми Античні міста- держави у Північному Причорномор’ї»:
Учитель пропонує на основі самостійної роботи з
підручником та картою історичного атласу Велика
грецька колонізація (VIII-VI ст. до не заповнити таблицю
Назва міста- колонії
Місце знаходження
Час заснування Організація влади

130
Ïðîáëåìè äèäàêòèêè ³ñòî𳿠: çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü. – Âèïóñê 4
Учитель проводить репродуктивну бесіду за підсумками роботи. Відпрацьовує та закріплює поняття монархія, аристократична демократична республіка, «демократія».
10
Робота зі схемами та таблицями має важливе значення, адже вони містять головне, найбільш суттєве для школярів дати, події, факти, історичні поняття. Такий вид роботи допомагає формувати в учнів уміння узагальнювати, розвиває логіку та мислення.
Ще одним ефективним завданням на комбінованому уроці є хронологічні задачі, які полегшують учням запам’ятати основні дати та легко відтворити події у хронологічній послідовності. Наприклад, у посібнику Морозової Н, Харківської Н. Усі уроки до курсу Історія Стародавнього світу. 6 клас під час вивчення теми Розквіт та занепад Давньоєгипетської держави на етапі закріплення одержаних знань запропоновано такі хронологічні задачі. Відомо, що Новому царству в Єгипті передувало завоювання гіксосів. Назвіть хронологічні рамки їх панування в Єгипті, якщо ми знаємо, що період їх панування тривав 100-150 років. Фараон Аменхотеп І володарював у Єгипті з 1372 по 1354 р. до не. Відомо, що цей фараон провів релігійну реформу та оголосив бога сонця Атона єдиним божеством. Підрахуйте:
а) скільки часу правив фараон Аменхотеп ІV?
б) скільки століть пройшло від початку епохи Нового царства до реформи Аменхотепа ІV?
в) скільки часу відділяє нас від цієї події?
11
Хронологічні задачі важливі тим, що вони дають змогу учням не тільки механічно запам’ятати дату і подію, ай логічно пов’язати їх з характеристикою історичного явища та епохою. Такі завдання спрямовані на розвиток пам’яті, інтуїції, ерудиції.
У посібнику Мисана В, Харківської Н, Татаринова М. Вступ доісторії України. 5 клас. Дидактичні матеріали до курсу з теми Монети як важливі джерела історії запропоновано
рольову гру, яку можна використовувати уході комбінованого уроку на етапі вивчення нового матеріалу. Автори виділяють
таких дійових осіб Нумізмат, Монета, лідієць, Міняйло та
Українець.
12
Уході такої гри учні психологічно розкуті, що сприяє вияву їх творчих здібностей. При цьому, непомітно для себе, учень залучається до навчальної праці. Таким чином, грав навчальному процесі пробуджує інтерес до навчання, підвищує рівень навчальної праці, розвиває комунікативні навички.
Мисан В, Морозова Н, Харківська Ну посібнику Усі уроки до курсу Вступ доісторії України. 5 клас пропонують на комбінованому уроці під час закріплення знань розв’язати учням кросворд.
Якщо правильно розв’язати цей кросворд, то у виділе-
них клітинках можне буде прочитати назву нашої держави.
1. Другий президент України.

131
Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ³ñòî𳿠òà ñóñï³ëüíèõ äèñöèïë³í ó çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³
2. про державний суверенітет України. Один із державних символів. 24 серпня – День України. Столиця України. Всенародне опитування способом голосування. Перший президент незалежної України
13
Кросворд допомагає учителям постійно підтримувати зацікавленість учнів чимось новим, незвичайним. Робота з кросвордом забезпечує розвиток логічного мислення, пам’яті, уміння підбивати підсумки та робити висновки.
Отже, сучасні підручники, посібники, робочі зошити містять розвивальні завдання до комбінованих уроків, проте вони ще не зовсім напрацьовані. Нема виробленої чіткої системи розвивальних завдань. Навчально-методична література для 6 класу удосконалена більше ніж для 5, а навчання історії починається саме у 5 класі, де учні тільки починають знайомитися з фактами, явищами, подіями, запам’ятавши які, згодом легше зможуть орієнтуватися у історичному просторі та часі. Необхідно удосконалювати навчально-методичну літературу з історії для 5-6 класів новими видами розвивальних вправ, особливо на комбінованих уроках, оскільки добре сконструйована їх система є одним із способів методичного забезпечення дидактичних принципів розвивального навчання. Комбіновані уроки історії по своїй суті складні, оскільки поєднують у своїй структурі кілька етапів. І стануть ефективними вони тільки тоді, коли учитель використовуватиме вдало підібрану систему розвивальних завдань (кросворд, хронологічні задачі, схеми, таблиці, рольові ігри тощо, що забезпечить розвиток творчих здібностей, прищепить навички колективного шукання істини, виховає відповідальність, товариськість, уміння працювати в колективі, прагнення до морального вдосконалення, формування логічної, критично-мислячої, творчої особистості, що вміє самостійно виділяти головне та робити висновки.
Примітки:
1. Мисан В. Сучасний урок історії типологія, структура, характеристика форм / В. Мисан Історія в школі. – №3. – 2006. – С. 20.
2. Пометун О. Методика навчання історії в школі / О. Пометун, Г. Фрейман. – К. : Ґенеза, 2005. – С. 214.
1 2
3 4
5 6
7

132
Ïðîáëåìè äèäàêòèêè ³ñòî𳿠: çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü. – Âèïóñê 4
3. Мисан В. Сучасний урок історії Типологія. Структура. Методика викладання : навч.-метод. посіб. / В. Мисан. – Рівне : МЕГУ
ім. С. Демянчука, 2008. – С. 15.
4. Там само. – С. 18.
5. Там само. – С. 19.
6. Там само. – С. 20.
7. Астахова К. Організація розвивального навчання в середній школі
/ К. Астахова. – Режим доступу http://visnyk.iatp.org.ua.
8. Сайт української асоціації Розвивальне навчання – Режим доступу. Усі уроки до курсу Історія стародавнього світу. 6 клас / упоряд. Н. Морозова, Н. Харківська. – Харків : Основа, 2006. – С. 40.
10. Там само. – С. 214.
11. Там само. – С. 78.
12. Вступ доісторії України. 5 клас. Дидактичні матеріали до курсу.
/ упоряд. В. Мисан, Н. Харківська, М. Татаринов. – Х. : Основа,
2006. – С. 78.
13. Усі уроки до курсу Вступ доісторії України. 5 клас. / упоряд. В. Мисан, Н. Морозова, Н. Харківська. – Х. : Основа, 2006. – С. 188.
В статье обусловлено и проанализировано использование си-
стемы развивающих заданий по истории на комбинированном
уроке в 5-6 классах.
Ключевые слова: развивающее обучение, система развиваю-
щих заданий, комбинированный урок.
Отримано: 26.09.2012
УДК 930.2:37(477.43)«186/188»
Марина Гончар
ПРОБЛЕМА НАРОДНОЇ ОСВІТИ НА ПОДІЛЛІ У х рр. ХІХ ст.
(за матеріалами «Подольскіх епархіальных ведомостей»)
У статті проаналізовано стан народної освіти на Поділлі у 60-
80-х рр. ХІХ ст. за матеріалами публікаційна сторінках часопису
«Подольскіе Епархіальные Ведомости».
Ключові слова: народна освіта, духовенство, школа, учили-
ще, Поділля, «Подольскіе Епархіальные Ведомости».
Розвиток освіти на території Поділля у другій половині
ХІХ ст. відбувався в умовах глибоких соціально-політичних і національних протиріч, розв’язання яких безпосередньо залежало від реформаційних процесів, здійснюваних російським самодержавством у зазначений період. З одного боку, розвиток економіки та завершення промислового перевороту зумовлювали гостру потребу в кваліфікованих кадрах і підвищенні освітнього рівня населення, аз іншого – враховуючи особливості політичної ситуації на Поділлі, царизм намагався
© Марина Гончар, 2013


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал