Владислава Любарець інформатизація освітнього простору як важлива складова модернізації професійної освіти
Скачати 25.93 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.02.2017
Розмір25.93 Kb.

Владислава Любарець

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК ВАЖЛИВА
СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Нині інформація є рушійною силою технічного, економічного, культурно- комунікативного, соціального розвитку світу і людини. Розвиток науково- технічного прогресу і динамічний суспільний розвиток – вимагають суттєвих змін у системі освіти, зокрема в її значимій складовій – професійній освіті.
Перспективною лінією оновлення освітньої системи стала розробка складових відкритої освіти з інтенсивним упровадженням інформаційно- комунікаційних технологій, яке зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України у міжнародний освітній простір.
Пріоритетність даної проблеми у національному масштабі засвідчує
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [5], яка на основі аналізу сучасного стану розвитку освіти визначає мету, стратегічні напрями та основні завдання, на виконання яких має бути спрямована реалізація державної політики у сфері освіти.
Стратегія розвитку національної системи освіти повинна формуватися адекватно сучасним інтеграційним і глобалізаційним процесам, вимогам переходу до постіндустріальної цивілізації, що забезпечить стійкий рух та розвиток України в першій чверті XXI століття, інтегрування національної системи освіти в європейський і світовий освітній простір.
Одним із стратегічних напрямів державної політики у сфері професійної освіти є: формування безпечного освітнього середовища, інформатизація освіти, вдосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки.
Нині існує можливість модернізувати систему навчання інформаційних технологій (ІТ) у ПНЗ шляхом перетворення навчального середовища на
засадах технологічності, широкого застосування ІТ як засобів навчання й об’єктів вивчення.
Інформатизація освітнього простору сьогодні є важливою складовою модернізації установ професійної освіти. А саме розглядається як ціле, що містить три взаємопов’язані складники: 1) технічна та комунікаційна достатність (забезпечення навчальних закладів комп’ютерним оснащенням, стійкими каналами приймання і передавання інформації тощо); 2) сучасні електронні навчальні ресурси, контент, або зміст інформаційно-навчального середовища; 3) кваліфіковані користувачі (вчителі, студенти і викладачі) [2].
Заходи, спрямовані на забезпечення інформатизації освіти, задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально- виховного процесу, передбачають формування та впровадження
інформаційного освітнього середовища в системі професійної освіти засобами
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
Організаційна, змістова, технологічна перебудова системи вдосконалення кваліфікації різних категорій майбутніх фахівців значною мірою забезпечується впровадженням ІКТ та цифрових освітніх ресурсів, що сприяють підвищенню її доступності, якості та ефективності. Таке навчання кадрів передбачає: розвиток технічної та програмної бази установ професійної освіти; упровадження у навчальний процес інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій; використання інтернет-ресурсів [1].
Впровадження інформаційних технологій вимагає наявності трьох компонентів: програмно-апаратної організації
інформаційно-освітнього середовища (ІОС); навчально-методичного наповнення інформаційними ресурсами; організації діяльності педагогічного колективу в ІОС.
Функціонування інформаційно-освітнього середовища професійної освіти
ґрунтується на дотриманні принципів: безперервності; демократизації;
інтеграції; глобалізації [3].
Для досягнення поставлених цілей потрібна мобілізація і ефективне використання кадрового та матеріально-технічного ресурсів навчального
закладу. Оптимально це можливо при цілеспрямованому моделюванні комплексного ІОС, яке повинно містити в собі [4]: інваріантні компоненти, що забезпечують інформатизацію основних видів діяльності: освітньої (навчально- виховного процесу); керування: освітнім процесом, контингентом, що навчається, кадрами, ресурсами; забезпечення комунікації.
З урахуванням специфіки освітніх закладів сфери туризму перспективними є подальші дослідження розвитку інформаційних освітніх ресурсів для реалізації освітнього процесу системи туристської освіти.
ЛІТЕРАТУРА
1.
Каратаєва, Марія. Розвиток інформаційно-освітнього середовища – умова підвищення професійних компетентностей педагога [Електронний ресурс] / М. Каратаєва // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 3. - С. 69-70.
2.
Карташова Л. А. Електронний освітній ресурс як засіб підтримки навчання інформаційних технологій майбутніх філологів / Л. А. Карташова //
Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [наук. ред. О. М. Топузов]. –
К.: Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – С. 421–427.
3.
Клокар Н. І. Розвиток інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону в контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти [Електронний ресурс] / Н. І. Клокар // Народна освіта. – 2008. –
Вип. 3 (6). – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua. – Назва з екрану.
4.
Лізунов П. П. Моделі та засоби формування комплексного
інформаційно-освітнього середовища навчального закладу/П. П. Лізунов,
А. О. Білощицький// Системи обробки інформації. - Х.: ХУ ПС, 2007. - Вип.
5(63). - С. 2-7.
5.
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс].Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ru/docu ments/15828.html - Назва з екрану.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал