«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості» «Педагогічна ідея – це повітряСкачати 42.14 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір42.14 Kb.

«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої
особистості»
«Педагогічна ідея – це повітря,
в якому розправляє крила педагогічна творчість»
Василь Сухомлинський
Пріоритетним напрямком освітньої системи України, що підтверджено державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти. Тому впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес є одним із найважливіших питань, які сьогодні розглядаються в освіті.
Для сучасного суспільства впровадження інноваційних технологій в освіту має
не стільки теоретичне, скільки прагматичне значення, оскільки в умовах глобалізації воно стосується його історичного розвитку та перспектив, які пов’язані з так званими
«високими технологіями».
Необхідною умовою використання інформаційних технологій є реформування системи освіти, розробка нових дидактичних і методичних концептуальних засад освіти.
Головними напрямами цього процесу мають стати:
• створення предметно-орієнтованих навчально-інформаційних середовищ, які
дозволяють використовувати мультімедіа, системи гіпермедіа, електроні підручники тощо;
• освоєння засобів комунікації (комп’ютерної мережі, телефонного, телевізійного,
супутникового зв’язку для обміну інформацією);
• навчання правил і навичок «навігації» в інформаційному просторі;
• розвиток дистанційної освіти.
Навчання з використанням інноваційних технологій якісно перевищує класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна об’єднувати в межах класичної освіти:
навчання, працевлаштування, планування кар’єри, безперервна освіта.
Особливості традиційної та інноваційної педагогіки.
Традиційна педагогіка
Інноваційна педагогіка
Мета
Формування знань, умінь і
навичок
Розвиток особистості
Інтелектуальна характеристика
«Школа пам’яті»
«Школа розвитку»
Домінуючий тип та характер взаємовідносин
Суб’єкт-обۥєктивний
Суб’єкт-субۥєктивний
Гасло педагога
«Роби, як я»
«Не нашкодь»
Коротка характеристика стилю взаємодій
Авторитарність, моно логічність,
закритість
Демократичність, діалогічність,
відкритість, рефлексивність
Форми організації навчального процесу
Фронтальні, індивідуальні
Групові, колективні
Методи навчання
Ілюстративно-пояснювальні,
інформаційні
Проблемні, пошукові. Евристичні,
дослідницьки
Провідні принципи
«Продавлення»
«Вирощування»
Основний принцип діяльності,
якій засвоюється учнями
Репродуктивний, відтворюючий
Продуктивний, творчий,
проблемний
Формула навчання
Знання – репродуктивна діяльність
Проблемна діяльність – рефлексія
– досягнення
Способи засвоєння
Заучування, діяльність за алгоритмом
Пошукова, мисленнєва діяльність,
рефлексія
Функції учителя
Носій інформації, хранитель норм та традицій, пропагандист предметно-дисциплінарних знань
Організатор співдружності,
консультант, керуючий пошуковою роботою учнів
Позиції учня
Пасивність, відсутність інтересу до навчальної діяльності, до особистісного зросту, до значної
частини учнів
Активність. Наявність мотиву до само досконалості й інтересу до навчальної діяльності

Джерела і складові частини нових педагогічних технологій:
• Соціальні перетворення і нове педагогічне мислення.
• Наука (педагогіка, психологія, соціологія тощо).
• Передовий перспективний досвід.
• Досвід минулого, вітчизняний і зарубіжний.
• Етнопедагогіка (народна педагогіка)
Упродовж 2007-2010 років педагогічний колектив ЗОШ № 34 працював над реалізацією науково-методичної теми «Впровадження інноваційних технологій як засіб
розвитку творчої особистості». Результатом тривалої роботи стало визначення педагогічним колективом основних умов для розвитку творчої особистості:
• відповідна фахова підготовка педагогічних працівників (спеціалістів вищої категорії –
33, вчителів-методистів – 11, старших-учителів – 17, вчителів І категорії – 16 );
• створення умов для творчості в індивідуальній та колективній діяльності;
• готовність учителя до інноваційної діяльності;
• використання нетрадиційних форм і методів навчання та виховання;
• використання навчального матеріалу різного змісту, виду і форм;
• надання учневі свободи вибору способів виконання навчальних завдань;
• матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;
• творчі роботи вчителів з питання впровадження інноваційних технологій в навчально- виховний процес: «Активізація фізичної діяльності на уроках та в позакласній роботі»
Корчагова О.П., «Активізація пізнавальної роботи на уроках математики» Лесіна Т.А.,
«Формування самоконтролю у молодших школярів» Блавицька О.В., «Виховання молодших школярів на природознавчих та краєзнавчих традиціях» Довбенко О.Є.,
«Виховання особистості на уроках української мови та літератури і в виховній роботі на народознавчій основі» Перепаденко О.Л., «Виховання творчої особистості, здатної
адаптуватись до мінливих умов сучасності у процесі викладання зарубіжної літератури»
Боровкова С.В.. «використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі» Іванова В.В., «Використання проектних технологій на уроках математики для розвитку в учнів вміння вчитися» Зальотіна Т.М., «Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів до навчання через використання інформаційно-компۥютерної
технології та Медіко-педагогічної технології «ПіснеЗнайка» Довбенко О.Є.
Школа в усі часи була і залишається своєрідною моделлю, дзеркалом, яке відбиває життя і проблеми свого суспільства, тому освіта сьогодні – важливий чинник управління змінами суспільства. Вона має стати засобом підвищення добробуту громадян,
чинником економічної стабільності і гарантом безпеки країни. А для цього система освіти повинна забезпечити учням якісну освіту з урахуванням індивідуальних особливостей і
здібностей, батькам – упевненість за долю їхніх дітей, а працівникам освіти – гідні умови праці і життя, умови для професійного росту, самореалізації. І з цією метою необхідно впроваджувати в навчально-виховний процес новітні технології, орієнтовані на особистість учня.
У практику нашої школи активно увійшли:
• проектні технології, що забезпечують інтеграцію різнопредметних знань і вмінь із різних видів діяльності;
• ігрові технології, що формують навички розв’язувати творчі завдання на основі вибору альтернативних варіантів;
• інформаційно-комунікаційні технології;
• медико-педагогічна технологія «ПіснеЗнайка».
Апробація та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес є вимогою сьогодення. Діяльність нашої школи побудована так, щоб кожен учитель міг найбільш повно розкрити здібності й талант, розвивати ініціативу та творчій пошук. Вчителі школи впроваджують такі педагогічні інновації як :

• технологія розвивального навчання;
• інтерактивні методики (робота в групах, метод проектів, «розумовий штурм», «ажурна пилка», «кейс-метод», «акваріум», рольові та ділові ігри, «велике коло», «шкала думок»,
«бесіда за Сократом», «асоціативний кущ», «відкритий мікрофон», вправи-енергізатори,
групова дискусія, взаємне навчання);
• технологія проблемного навчання;
• методика гранування;
• блочний метод викладання матеріалу;
• кооперативна форма навчання.
З упровадженням нових технологій змінилась і сама форма проведення уроків. У педагогічній практиці вчителів зۥявилися нові форми уроків: урок-практикум,
урок-пошук, урок-дискусія, урок-мандрівка, урок-панорама, урок-залік тощо.
Кожна дитина – творча індивідуальність, яка потребує особливого підходу.
Ідея формування творчо розвиненої особистості є провідною в роботі нашого закладу, у якому створене середовище, де формується нова людина. Як творча особистість. З цією метою в школі працюють шкільне наукове товариство «Імпульс» для учнів 8-11 класів і
заочна школа «Олімп» для учнів 3-4 класів. Вчителі школи готують дітей до участі в олімпіадах, різноманітних конкурсах, спартакіада, спортивних змаганнях, до вступу в
МАН.
Для досягнення поставленої мети система роботи з розвитку творчої
особистості має бути органічною сукупністю змісту, методів, форм, прийомів та засобів,
які ставлять дитину в умови суб’єкта творчої діяльності й забезпечують формування її
особистості як дослідника. Найважливішим в організації роботи з творчими дітьми було створення загального «поля креативності», яке сприяло розвитку творчих здібностей учнів, учителів та адміністрації. Виходячи з цього у школі визначені головні завдання роботи з творчими дітьми:
• створення максимально сприятливих умов для розвитку таких дітей;
• розробка й поетапне впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання й виховання;
• створення сприятливих умов для самозростання, розвитку творчого потенціалу вчителів.
Результатами такої роботи стали їхні досягнення під час олімпіад,
конкурсів, змагань, участь в роботі МАН.
Пріоритетними чинниками в управлінській діяльності, що вплинули на ефективність роботи школи з проблемної теми стало створення надійної системи
інформаційного забезпечення. Так автоматизовані робочі місця заступників директорів,
працює два класи інформатики, які обладнані сучасними комп’ютерами, забезпечений загальний доступ до мережі Інтернет.
Вищою формою колективної методичної роботи є педагогічна рада, на засіданнях якої були розглянуті такі питання: «Активізація пізнавального процесу в умовах 12-річної освіти», «Використання інноваційних технологій у шкільному процесі»,
«Використання інноваційних педагогічних технологій в школі І ступеня», «Інноваційний підхід до процесу становлення особистості учня та вчителя засобами технологій творчого мислення», «Процеси соціалізації в системі освіти», «Організація роботи зі здібними та обдарованими дітьми у школі» тощо. Питання, які пов’язані з впровадженням
інноваційних технологій в навчально-виховний процес розглядались на нарадах при директорові, засіданнях шкільних методичних обۥєднань.
Тому усвідомлення того, що вчитель є організатором освітнього процесу,
мета якого – пробудити і підтримати прагнення дітей до пізнання, спонукало педагогічний колектив шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми через використання інновації. Проте питання впровадження
інноваційних технологій вимагає серйозного науково – методичного підходу, який може забезпечити робота педагогічного колективу над реалізацією нової науково-методичної
проблеми «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом упровадження освітніх інноваційних технологій».

Каталог: Yakist osvitu
Yakist osvitu -> Освіти Новітні технології як засіб підвищення якості освіти
Yakist osvitu -> Особистісно-орієнтована система розвитку професійної компетентності педагогів як засіб підвищення якості освіти завадська Тетяна Павлівна
Yakist osvitu -> Шляхи формування та удосконалення професійної компетентності педагога в умовах особистісно-орієнтованого
Yakist osvitu -> Цимбал О. М., Зднвр, зош №28 у доповіді «Модель освітньої системи, що забезпечить якість освіти відповідно до вимог компетентнісного підходу»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка