Закон України „Про вищу освіту // Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні
Скачати 56.44 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації30.01.2017
Розмір56.44 Kb.
Педагогічні науки особливу увагу на поповнення списку найменувань професійних робіт для ІТ
-галузі в національному класифікаторі професій. Результативність і якість професійної підготовки фахівців інформаційних технологій можна забезпечити тільки в межах цілісної трирівневої моделі навчання, в якій галузі знань упорядковані у раціонально побудовані цикли і курси. Позитивним моментом варто вважати те, що українська система освіти, утому числі й ІТ
-освіта, удосконалюється, навчальні програми багатьох ВНЗ включають перспективні напрями і
поступово стають наближеними до сучасного рівня розвитку інформаційних технологій.
Література
1.
Закон України Провищу освіту // Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. –
К Видавничий ДІМ „Ін Юре”, 2003. – С. 264–335.
2.
Національний класифікатор ДК 003:2005. – Класифікатор професій Електронний ресурс. – Режим доступу www.vobu.com.ua/ua/info/classproff/index.html
3.
Новий тлумачний словник української мови 42 000 слів У 4 т Для студ. вищих та серед. навч. закл. [ уклад. В Яременко, О. Сліпушко]. – К Аконіт, 1999. – Т. 2. – 911 с.
4.
Островський К. С. Підготовка фахівців в Україні проблеми, перспективи на порозі третього тисячоліття / К С. Островський. – Хмельницький, 2002. – 346 с.
5.
Петренко В. Л. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи стандартів вищої освіти / В Л. Петренко // Вища освіта. – 2003. – № 10. – 82 с.
Надійшла до редколегії 14.02.2009 року
УДК
378.16:004
Кірей К. О, Кірей Л. О.
ДО ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ОСВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНО
-
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Анотація.
У статті розглядаються різні підходи щодо визначення дефініцій електронного освітнього простору електронний підручник, електронна копія паперового підручника та електронний навчальний комплекс, зокрема, окреслюються провідні ознаки цих понять. Ключові слова підручник, електронний підручник, електронна копія паперового підручника, електронний навчальний комплекс,
інформаційно
-телекомунікаційні технології.
Аннотация.
В статье рассматриваются различные подходы к определению дефиниций электронного образовательного пространства: электронный учебник, электронная копия бумажного учебника и электронный учебный комплекс, в частности, выделяются основополагающие признаки этих понятий. Ключевые слова учебник, электронный учебник, электронная копия бумажного учебника, электронный учебный комплекс, информационно
-телекоммуникационные технологии.
Annotation. The article discusses different approaches to defining concepts electronic educational space: electronic textbook, electronic copy of a paper textbook and electronic study complex, and main features of these concepts are identified.
Key words: textbook, electronic textbook, electronic copy of paper textbook, electronic study complex, information communication technologies. Упровадження інформаційно
-телекомунікаційних технологій (ІТКТ) у вітчизняну систему освіти, інтеграція навчальних закладів і освітніх ресурсів у єдиний інформаційний світний простір визначено одним із пріоритетів державної політики у галузі освіти. Зокрема, в Національній доктрині про розвиток освітив Україні зазначається, що головною метою в контексті створення інформаційного суспільства й освітньо
-інформаційного простору є забезпечення доступу до інформації широкого спектру споживання належне інформаційне забезпечення всіх гілок влади розвиток та впровадження сучасних комп’ютерних технологій у системі освіти державного управління, науці та інших сферах створення необхідних умов щодо забезпечення широкого доступу навчальних закладів, наукових та інших установ до мережі Інтернет розширення й удосконалення пред’явлення в мережі Інтернет об’єктивної політичної, економічної, правової, екологічної, науково
-технічної, культурної та іншої інформації про Україну розвиток освітніх і навчальних програмна базі комп’ютерних інформаційних технологій [4, с. 29
-30].
Педагогічні науки В Україні розпочався процес створення законодавчо
-нормативного підґрунтя для впровадження ІТКТ в освітню сферу. Зокрема, в Законі України Провищу освіту до форм навчання віднесено дистанційну, базовану на використанні сучасних ІТКТ. Проте донині термінологія освітніх ІТКТ не є стандартизованою і це стосується й термінології мультимедійних програмних продуктів навчального призначення. Підручник є найпоширенішим навчальним засобом, що вимагає особливо ретельного підходу щодо стандартизації цього поняття в контексті сучасних ІТКТ. Науковцями й виробниками мультимедійних навчальних програмних засобів (ПЗ) застосовуються різні терміни електронний підручник, автоматизована навчальна система, педагогічний програмний засіб, електронний навчальний (навчально
-методичний) комплекс та ін. За нормативним документом Міністерства освіти і науки України про Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України (затверджено Наказом №973 від 12 січня 2005 р, підручник визначається як основне навчальне видання з систематизованим викладом дисципліни, що відповідає офіційно затвердженій навчальній програмі (утому числі Буквар) п 1.2.2.). Проте М. Шишкіна та Ю. Жук указують на певну невизначеність в окресленні значення терміна електронний підручник [6,
c. 44-45]. Електронні підручники принципово відрізняються від паперових через можливості сучасних засобів ІТКТ. Тому пропонується використовувати два поняття електронний підручник та електронні копії паперових підручників. Найбільш повно виокремлені ознаки електронних копій паперових підручників у роботі [2], де ПЗ віднесено до такої форми за наступними ознаками 1) скановані копії паперових підручників (на паперовому носієві, що зберігаються водному з форматів *.pdf, *.djvu, *.html, чи навіть *.doc, або *.txt; 2) тексти підручників, структуровані за розділами й темами та об’єднані за допомогою гіперпосилань, як правило, зберігаються в форматі 3) спеціалізовані програми, що запускають з файлу і виводять на екран текст, відповідно до змісту можуть включати малюнки та відеофрагменти
[2, с. 5]. За нормативним документом Міністерства освіти і науки України про Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України, термін електронний підручник не виокремлюється, хоча визначено поняття педагогічного програмного засобу –
програмної продукції, яка використовується у комп’ютеризованих системах освіти як засіб навчання чи виховання учнів і студентів (п 1.2.17). Тому сьогодні у педагогічній літературі не існує єдиного погляду щодо визначення поняття електронного підручника. Вважаємо, що дефініція електронного підручника має відображати окрім його дидактичних ознак ще й ознаки, за якими його віднесено саме до електронного засобу навчання. Так, наприклад, у роботі [5,
c. 90] пропонується визначення поняття електронний підручник як комп’ютерного, педагогічного програмного засобу для індивідуального та індивідуалізованого навчання, що використовується, перш за все, для представлення нової інформації, яка доповнює друковані видання й дозволяє в обмеженій мірі тестувати одержані знання та вміння тих, кого навчають. Однак таке визначення дещо звужує можливості електронних підручників, в яких використовуються сучасні мультимедійні технології. Нині розвиток освітніх електронних засобів навчання прямує вбік значного збільшення ролі електронних засобів навчання в порівнянні з друкованими виданнями. А Верлань і Н. Тверезовська зазначають можливість повної заміни традиційного підручника електронним, проте вказують на наявну суперечливість цього питання [1, с. Науковці Н Клокар і В. Шевченко визначають електронний підручник як засіб навчання, що розкриває зміст навчального предмета, призначений для формування знань певної науково- теоретичної дисципліни та забезпечує неперервний поетапний режим навчання. Кожен навчальний фрагменту ньому має закінчуватися тестами, творчими завданнями чи вправами.
Обов’язкова наявність серії гіперпосилань є головною відмінністю електронного підручника від традиційного, а також –
існування зворотного зв’язку [3]. Протеза таким тлумаченням залишається невизначеним, чому саме серія гіперпосилань є головною ознакою відмінності
Педагогічні науки електронного підручника від паперового. На думку інших дослідників, гіперпосилання можуть використовуватись і в електронних копіях паперових підручників. У роботі [2] пропонується найбільш вдале визначення змісту поняття електронного підручника як форми реалізації навчальної програми за умов використання комп’ютера для керування навчальною діяльністю студента. Надалі ж пропонується конкретизувати ознаки електронного підручника щодо конкретної технології навчання. Так, за принципами програмованого навчання електронний підручник (навчаюча програма) повинен мати дозовану (крокову) структуру за змістом кожної дози має здійснюватись весь цикл засвоєння навчального матеріалу у процесі засвоєння необхідно постійно застосовувати внутрішній зворотний зв’язок [2,
с. 9]. Розглядаючи електронний підручник стосовно модульної системи навчання, можемо зазначити, що він повинен мати модульну структуру, за змістом кожного модуля має здійснюватись весь цикл процесу засвоєння навчального матеріалу, обов’язковою є також система поточного й модульного контролю.
Оскільки комп’ютерні засоби навчання дозволяють організувати інтегроване навчальне середовище, яке здатне підтримувати всі етапи навчальної діяльності, то закономірним є поширення використання в навчальному процесі не тільки електронних підручників, ай електронних навчальних (навчально
-методичних) комплексів. Сучасні засоби ІТКТ дозволяють не тільки презентувати навчальну інформацію й автоматизувати процес тестування, алей надавати за необхідністю інформаційну допомогу, збирати й обробляти статистичні відомості про опрацювання студентами навчального матеріалу, задавати індивідуальну траєкторію навчання тощо. Такі електронні ПЗ належать до електронного навчального (навчально
-методичного) комплексу або курсу. Це нове покоління навчальних засобів, що інтегративно поєднує в собі функції електронного підручника та інші можливості сучасних засобів ІТКТ. У навчальних комплексах не лише розкривається зміст навчального предмета, ай пропонується комплекс тестів, практичних завдань, тренувальних вправ, лабораторних, контрольних, екзаменаційних і залікових робіт, рекомендацій. Слід зазначити, що електронний навчальний (навчально
-методичний) комплекс має відповідати вимогам освітньо
-кваліфікаційних стандартів, навчальним планам і програмам. Ми вважаємо, що електронні навчальні (навчально
-методичні) комплекси також мають підлягати стандартизації та розробленню нормативної бази, що регламентує відповідні вимоги до них. Слід розрізняти поняття електронної копії паперового підручника, електронного підручника та електронного навчального (навчально
-методичного) комплексу. Головна відмінність двох останніх полягає у значному розширенні організаційно
-педагогічних можливостей засобів навчання завдяки залучення ІТКТ у поєднанні зі спеціально розробленою концепцією організації презентації начального матеріалу користувачеві.
Література
1.
Дидактичні принципи в умовах традиційного і комп’ютерного навчання / А. Ф. Верлань, Н Т. Тверезовська // Педагогіка і психологія. – 1998. – №3. – С. 126–132.
2.
Дидактичні та технологічні вимоги до програми-оболонки для підготовки та використання електронних навчальних посібників / [упоряд.: ВВ. Ільїн, О. В. Бісікало, В. М. Теплюк]. – К Аграрна освіта, 2004. –
24 с.
3.
Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у контексті проектування програмно- педагогічних засобів / Клокар НІ, Шевченко В. Л. Електронний ресурс // – Народна освіта. – 2007. –
Вип. 3. –
Режим доступу до журн.: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/3/index3.htm
4.
Національна доповідь про розвиток освітив Україні / [упоряд.: В. Г. Кремень, М. Ф. Степко, КМ. Левківський та ін.] – Київ МОН, 2001. – 39 с.
5.
Тищенко ОБ. Новое средство компьютерного обучения – электронный учебник / ОБ. Тищенко // Компьютеры в учебном процессе. – 1999. – №10. – С. 89–92.
6.
Шишкіна М. П, Жук Ю. О. Електронний підручник та проблема систематики комп’ютерно- орієнтованих засобів навчання / М. П. Шишкіна, Ю О. Жук // Нові технології навчання. – 2000. –
Вип.
25. – С. 44–49. Надійшла до редколегії 20.02.2009 року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал