Застосовуємо інтерактивні методи навчання на уроках біологіїСкачати 411.93 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір411.93 Kb.

3
ЗАСТОСОВУЄМО ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ
НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
...Учитель повинен свідомо йти
в ногу з сучасністю, пройматися
і надихатися силами, що пробудилися в ній…
А. Дістервег
Сучасний період розвитку суспільства потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. Нова освітня філософія визначила головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів. Розв'язання цих актуальних проблем можливо лише на основі широкого запровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток учня, реалізації компетентністного підходу в освіті та формування в учнів толерантності.
Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії всіх учнів. Відбувається колективне, групове,
індивідуальне навчання у співпраці, коли вчитель і учні – рівноправні суб'єкти навчання.
В результаті організації навчальної діяльності за таких умов у навчальному колективі створюється атмосфера взаємодії, співробітництва.
Організація
інтерактивного навчання передбачає

4
моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, створення проблемних ситуацій.
На нашу думку, найбільш ефективними є підходи, що направлені на активне залучення студентів у спільну діяльність, самостійну та групову пізнавальну роботу, вирішення проблемних ситуацій. На уроках біології, які я проводжу із студентами училища, намагаюся якомога більше використовувати
інтерактивні педагогічні форми і методи. Вони підвищують інтерес студентів до предмету, засвоєння навчального змісту, вироблення навичок. Інтерактивне навчання базується на співпраці викладач – студент, студент – студент. Під час такого навчання діти навчаються спілкуватися, критично мислити, приймати обґрунтовані рішення. Саме інтерактивні технології сприяють розвитку навичок мислити, розуміти
65
РОБОТА З ЮНИМИ ХІМІКАМИ
ВИКЛАДАЧ МАКСИМЧУК Т.Б.
46
ПРОБНА ПРАКТИКА ПОЧИНАЄТЬСЯ...
ВИКЛАДАЧ ВІТКО Т.М.

49
РОЗРОБЛЯЄМО БЕСІДИ НА ДОПОМОГУ
КЛАСНИМ КЕРІВНИКАМ
ВИКЛАДАЧ БАРАНЕЦЬ Т.О.

51
ПОРАДИ ПО БЕЗПЕЧНОМУ КОРИСТУВАН-
НЮ МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ
ВИКЛАДАЧ БАРАНЕЦЬ Т.О.

55
КУЛЬТУРНІ ПРИВОДИ ДЛЯ СВЯТ У 2013
РОЦІ (ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
В.І.ВЕРНАДСЬКОГО)
ВИКЛАДАЧ ВІТКО Т.М.

58
РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВИКЛАДАЧІВ
ГОЛОВА ПЦК ПАРНЮК З.В.
61


64
ВИКОРИСТОВУЄМО ТВОРИ ХУДОЖНЬОЇ
ЛІТЕРАТУРИ НА УРОКАХ ХІМІЇ
ВИКЛАДАЧ МАКСИМЧУК Т.Б.
25
КОНСТРУЮЄМО СУЧАСНИЙ УРОК БІОЛО-
ГІЇ
ВИКЛАДАЧ БАРАНЕЦЬ Т.О.
30
ФОРМУЄМО ПЕДАГОГІЧНІ ЦІЛІ
ВИКЛАДАЧ ПАРНЮК З.В
.
34
ПРИКЛАДИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ
ЦІЛЕЙ
НА
ЗАНЯТТЯХ
З
АНАТОМІЇ,
ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ
ВИКЛАДАЧ БАРАНЕЦЬ Т.О.

36
ГОТУЄМО НАУКОВІ РОБОТИ
ВИКЛАДАЧ ВІТКО Т.М.
39
РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ –
ЧУДОВИЙ ШЛЯХ ДО САМОВДОСКОНАЛЕН-
НЯ
ВИКЛАДАЧ БОГОМАЗ О.А
.
42 5
сутність природних явищ та процесів, осмислювати
ідеї і концепції, вміння добирати потрібну інформацію, застосовувати набуті знання в повсякденному житті.
Відповідно до змісту та мети заняття, добираю ті чи інші інтерактивні прийоми. Наприклад, при вивченні теми
«Одномембранні органели» я використовую методи «Джигсоу» та «Броунівський рух». На першому етапі уроку я поділяю групу на 4 експертні підгрупи, кожна з яких за певний час повинна опрацювати частину опорного конспекту роздавального матеріалу.
При вивченні теми
«Одномембранні органоїди клітини»
1 група опрацьовує будову
і функціонування ендоплазматичної сітки;
2 група
– будову
і функціонування комплексу Гольджі; 3 група – будову і функціонування вакуолей; 4 група – будову і функціонування лізосом.
Наступним етапом
є формування нових груп так, щоб до кожної з них увійшли студенти з попередньої групи, таким чином після опрацювання своїх частин теми кожен учасник навчає інших, повернувшись до первинної групи, тобто учасники процесу вчать один одного. Результат
– однакове повне вивчення матеріалу уроку усіма студентами, яке контролюється самостійною роботою з метою виявлення рівня засвоєння нового навчального матеріалу.
При опрацюванні теми «Неорганічні речовини: вода та солі» з тематичного блоку «Єдність хімічного складу живих організмів» я використовую
інтерактивний метод «Вільне письмо», завдяки якому увага кожного студента зосереджується на вільному

6
потоці думок, в ході якого суттєво активізується процес мислення.
При вивченні теми «Органічні речовини», на етапі закріплення, узагальнення та систематизації нового матеріалу, я проводжу інтерактивну гру «Вірю – не вірю», під час якої студенти поділяють запропоновані твердження на вірні та невірні. Таку форму роботи використовую з метою виявлення рівня набутих знань.
На уроках тематичного блоку «Структурова складність
і впорядкованість організмів» я використовую наступні інтерактивні методи та технології: «Мозковий штурм», «Робота в малих групах». На етапі закріплення, узагальнення та систематизації нового матеріалу з теми «Життєві цикли організмів» пропоную студентам складання «Асоціативного куща» при умові, що центральну позицію складає словосполучення «життєвий цикл». Також під час вивчення тем із блоку «Розмноження і індивідуальний розвиток організмів» використовую «Метод прес», пропонуючи студентам опрацювати суперечливі запитання за обумовленим порядком.
Усі інноваційні технології, що запроваджуються в освіті і безпосередньо на моїх уроках, орієнтуються на зміну кінцевого результату, виховання особистості, яка вміє самостійно діяти в суспільному середовищі.
Використання різноманітних інтерактивних технологій підвищує рівень навчання біології.
ВИКЛАДАЧ БОГОМАЗ О.А.
63
ЗМІСТ

ЗАСТОСОВУЄМО ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ
НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
ВИКЛАДАЧ БОГОМАЗ О.А.

3
АКТИВІЗУЄМО ПІЗНАВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ НА УРОКАХ БІОЛО-
ГІЇ ТА ХІМІЇ
ВИКЛАДАЧ БОГОМАЗ О.А.
7
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЗАНЯТТЯХ
ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ
ВИКЛАДАЧ ПАРНЮК З.В.
11
ОРГАНІЗОВУЄМО
ПОШУКОВО-ДОСЛІД-
НИЦЬКУ РОБОТУ У СТУДЕНТІВ
ВИКЛАДАЧ ПАРНЮК З.В.
14
ВИКОРИСТОВУЄМО ТВОРИ ХУДОЖНЬОЇ
ЛІТЕРАТУРИ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
ВИКЛАДАЧ БОГОМАЗ О.А
.
16
ПРИВЕРТАЄМО УВАГУ ДО СУЧАСНИХ
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
ГОЛОВА ПЦК ПАРНЮК З.В.

22

62
необхідно провести ряд заходів по корекції компетенцій викладачів:
 обговорити проблему:
«Сучасні педагогічні технології»;
 скласти словник основних понять щодо професійної компетентності викладачів;
 скласти вимоги до проектів та обговорити їх на засіданні метод комісії;
 скласти таблицю формування педагогічних цілей і познайомити з нею викладачів комісії;
 розпочати роботу в МАН по хімії з метою підвищення компетенцій з хімії в обдарованих дітей;
 провести повторне тестування викладачів комісії, порівняти результати, зробити висновки;
 зробити огляд періодичної преси з проблем компетенцій викладачів;
 обговорення організації навчання дітей природничих дисциплін з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах;
 обговорення шляхів використання інноваційних технологій на уроках біології;
 шляхи формування мотиваційних прийомів на уроках природничого циклу.
ВИКЛАДАЧ ПАРНЮК З.В.
7
АКТИВІЗУЄМО ПІЗНАВАЛЬНУ ДІЯЛЬНОСТЬ
УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
ТА ХІМІЇ
Питання активізації учня та студента, що вчиться, належить до найбільш актуальних проблем сучасної педагогіки і практики. Питання активізації учня, що вчиться, належить до найбільш актуальних проблем сучасної педагогіки і практики. Реалізація принципу активності навчання має певне значення, оскільки навчання і розвиток носять діяльнісний характер, і від учення як діяльності залежить результат навчання, розвитку і виховання учня. Ключовою проблемою в рішенні задачі підвищення ефективності і якості учбового процесу є активізація пізнавальної діяльності учнів (студентів). Її особлива значущість полягає в тому, що учіння направлене не тільки на сприйняття учбового матеріалу, але й на формування відношення до самої пізнавальної діяльності. Знання, отримані в готовому вигляді, як правило, викликають утруднення учнів в їх застосуванні пояснення спостережуваних явищ і рішення конкретних задач. Одним із істотних недоліків знань, що вивчаються, залишається формалізм, який виявляється у відриві завчених теоретичних положень від умінь застосовувати їх на практиці. Навчання передбачає активну діяльність як вчителя, так і учня. Як би не старався вчитель, якщо учень не працює – процесу пізнання немає. Головне – привчити дітей працювати самостійно. Як показують педагогічні дослідження, інтереси учнів, студентів характеризуються сильно вираженим емоційним

8
ставленням до того, що особливо яскраво, ефективно розкрито в змісті знань. Інтерес до вражаючих фактів, до опису явищ природи, подій життя, історії народжують інтерес до предмета. Емоційна атмосфера навчання, позитивний емоційний тонус учбового процесу – це важлива умова формування пізнавальної активності. Вивчення біології і хімії можливе лише при використанні активних форм і методів навчання.
Напрямки активного навчання:
 створення проблемної ситуації
і визначення пізнавальних задач;
 збудження самостійної розумової діяльності учнів, направленої на пошук рішення пізнавальних задач і оволодіння новими знаннями;
 розширення, поглиблення і уточнення нових знань в процесі тренувально-творчих вправ;
 усвідомлення і оволодіння прийомами розумової діяльності учнями по придбанню нових знань, як в процесі рішення пошукової задачі, так і в системі тренувально-творчих ігор.
Виділяють різні способи створення проблемних ситуацій:
 спосіб аналогії;
 відшукання причин, що обумовлюють те або інше явище, що вивчається, на основі виконаних дослідів, аналізу матеріалу;
 висунення проблемного питання;
 повідомлення парадоксального факту, висунення гіпотез, припущень;
 створення проблемної ситуації на основі вислову вченого;
61
РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ
Бути професіоналом – це значить досягти високого рівня професіональної компетентності. При вивченні предметів природничого циклу ми формуємо у студентів та учнів такі компетентності: природоохоронні, фенологічні, краєзнавчі, експериментальні, дослідницькі, логічно-аналітичні, порівняльно-описові, інформаційні, інтелектуальні.
Щоб сформувати ці компетентності у своїх вихованців, ми провели тестування самих себе на виявлення наших компетентностей. Ми перевірялись за тестами ІІІ рівнів (І, ІІ, ІІІ), всього було включено 12 питань різного рівня складності. Питання були з педагогіки, методики викладання біології та природничих дисциплін. Результати тестування такі: Баранець Т. О. та
Богомаз
О.
А. виявили достатній рівень сформованості компетенцій, що відповідає
І кваліфікаційній категорії , викладачі Вітко Т. М.,
Левіна О.І., Максимчук Т.Б., Парнюк З. В. виявили високий рівень сформованості компетенцій, що відповідає вищій кваліфікаційній категорії. Типові помилки допущені такі:
 неточне визначення понять інтеграція, національна рамка кваліфікацій, інновація;
 кращі викладачі володіють такими поняттями: компетентність, компетенція, рефлексія, особистісно-зорієнтований підхід.
Це тому, що на засіданнях методичної комісії ми не один раз розглядали ці поняття. У зв’язку з цим

60
Сьогодні можна по-різному сприймати концепцію ноосфери В.І.Вернадського аж до стверджень, що вона спрямована лише на підкорення природи або загрозу особистості, а не на і гармонізацію взаємин з нею.
Проте слід враховувати, що виступаючи і вимогами нового мислення, вчений постіймо наголошував на відповідальності людини за свої дії та вчинки, де головним мас бути не часове, а вічне.
Немає сумнівів, що без біосфери люди па Землі
існувати не можуть. Тільки глибоке розуміння цього допоможе людству уникнути руйнації навколишнього середовища, не втратити світ, у якому вона існує, зберегти своє здоров'я, а значить – вижити як вид.
В.І.Вернадський писав: «Виникнення людини є актом величезної важливості, одиничним упродовж геологічної історії: їй нема нічого аналогічного серед міріадів попередніх віків». Тобто, людина наділена величезними силами і може управляти своїм життям, здібностями, створювати і досягати тих чи інших результатів своєї життєдіяльності.
Ця думка
В.І.Вернадського актуальна н наш час. адже сучасні реалії надавіть людині можливість самостійно твориш своє життя. Учні ліцею, студенти педагогічного училища повніші завжди про це пам'ятати, адже щасливе майбутнє в їхніх руках.
ВИКЛАДАЧ ВІТКО Т.М.
9
 повідомлення протилежних точок зору на один і той же факт.
Прийоми, що сприяють розвитку пізнавального
інтересу на етапі сприйняття знань і активізують діяльність учнів:
 прийом новизни;
 прийом семантизації;
 постановка проблемного питання, створення проблемної ситуації;
 евристичний прийом;
 прийом наукової суперечки;
 постановка задач, сприяючих розвитку логічного мислення;
 задачі на розпізнавання натуральних об’єктів.

10
Із впровадженням комп’ютерних технологій у навчальних закладах для педагога відкрилися нові можливості, що дозволяють створити умови для розвитку пізнавального інтересу до предмету. Одним із прикладів педагогічних технологій, що мають багатий творчий потенціал, є метод проектів. Реалізація проектної діяльності розвиває в учнів пізнавальні навички, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в
інформаційному просторі, співпрацювати в групі.
Навчальне проектування орієнтоване, насамперед, на самостійну діяльність учнів: індивідуальність, парну або групову, яку вони виконують протягом певного відрізку часу.
Способи виконання й презентації можуть бути різні, залежно від досвіду учнів, ініціативності. Керівна роль педагога полягає в тому, щоб організувати й спрямувати самостійну діяльність учнів.


ВИКЛАДАЧ БОГОМАЗ О.А.
59
громадську діяльність. Чимало зусиль доклав академік
Вернадський для збагачення фондів Полтавською природничо-історичного музею. Поблизу селища
Шишаки він мав власний будинок та земельну ділянку.
Після Жовтневої революції більше ніж півроку академік мешкав у Полтаві. Підгримував зв'язки з
Полтавщиною й після від'їзду.
На жаль, в Україні залишилося дуже мало документальних свідчень про діяльність ученого, адже свою часу син Вернадського вивіз архів батька до
США.
Володимир Вернадський народився 12 березня
1863 року у Санкт-Петербурзі, однак сам завжди вважав себе українцем, нащадком запорізьких козаків.
Мав учений родинні зв'язки і в Полтаві, адже тут мешкав відомий російський письменник Володимир
Галактіонович
Короленко троюрідний брат
Вернадського. Все життя вони підтримували дружні стосунки, листувалися, допомагали один одному.
Різні аспекти життя піднімав учений. Декілька слів про ідеї В.І.Вернадського про ноосфер) та діяльність людини. Свого часу В.І.Вернадський далекоглядно зазначав, то біосфера – це живий дім, у якому народилося людство
і в межах якою здійснювалася і продовжуються здійснювалася його
історія. Людина і тварини, на думку вченого, становлять єдину «систему природи». Людина, як зазначай В.І.Вернадський, є невід'ємною частиною біосфери, вона тісно пов'язана з усім світом, що її оточує.

58
КУЛЬТУРНІ ПРИВОДИ ДЛЯ СВЯТ У 2013 РОЦІ
(ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
В.І.ВЕРНАДСЬКОГО)
У низці ювілеїв
«науковою характеру» однією з головних полій є святкування 150-річчн і дня народження великої о вченого
Володимира
Вернадського, Він був натуралістом, мислителем
і громадським діячем, одним із засновників і першим президентом
Української академії наук, творцем багатьох наукових шкіл. До сфери
інтересів
Вернадського входило кілька наук, він навіть став засновником нової науки – біогеохімії. Всього ж учений опублікував понад 700 наукових праць. Ім'я Вернадського носить ціла низка інститутів, а також Національна бібліотека
Академії наук
України та
єдина українська антарктична станція.
Полтавці по праву вважають Вернадського своїм земляком, адже проживаючи у Санкт-Петербурзі, починаючи з середини 80-х років XIX століття, вчений регулярно відвідував Полтавську губернію, а в с.
Шишаки він жив з 1883 по 1890 роки, вивчав ґрунти
Полтавщини, писав наукові роботи, проводив активну
11
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЗАНЯТТЯХ
ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ
Викладачі комісії успішно працюють у творчій співдружності із учнями та студентами над міні та повними проектами. Тільки в цьому навчальному році підготовлено ряд міні та повних проектів з різною тематикою:

«Мобільний телефон і здоров’я»;

«Екологічні проблеми Дніпра»;

«Проблеми забруднення літосфери та шляхи їх профілактики»;

«Охорона атмосфери»,
«Охорона рослин»;

«По сторінках Червоної книги України»;

«Птахи та комахи – друзі чи вороги».
Сьогодні метод проектів вважають одним з найперспективніших методів навчання, адже він:
 створює умови для творчої самореалізації тих, хто навчається;
 підвищує мотивацію до навчання; сприяє розвитку інтелектуальних здібностей;
 дозволяє залучити кожного студента до активного пізнавального процесу;

12
 формувати навички пошуково-дослідницької діяльності;
 виявляти свої здібності у груповій співпраці, набуваючи комунікативних умінь;
 грамотно працювати з інформації.
Метод проектів у світовій педагогіці – не новий винахід, але переосмислення і застосування його у новій навчальній та культурно-соціальній ситуації дає право говорити про нього як про нову педагогічну технологію
У наш час метод проектів успішно і досить активно розвивається, тому що дає змогу раціонально поєднувати теоретичні знання з їх практичним застосуванням для вирішення конкретних життєвих проблем сучасності в спільній діяльності учнів, студентів.
Метод проектів
– це освітня технологія, спрямована на здобуття учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь та навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку.
Метод проектів:
 стимулює студентів до розв’язання проблем, які потребують певної суми знань;
 розвиває критичне мислення;
 формує навички роботи з інформацією (учні добирають потрібну інформацію, аналізують її, систематизують);
57
Набравши потрібний номер, не притискайте відразу телефон до вуха – саме під час з’єднання відбувається найпотужніше випромінювання. Тому стежте за процесом виклику, дивлячись на екран мобільника, і лише після того, як з’єднання відбулося, підносьте його до вуха.
Якщо на екрані мобільника кількість «антенок» зменшилася, значить ви потрапили в зону слабкої дії сигналу. Таке трапляється в приміщеннях вокзалів, аеропортів, метро, в підвалах. Намагайтеся уникати користування мобільним телефоном у таких умовах, бо
інтенсивність його електромагнітного випромінювання збільшується в кілька разів.
Намагайтесь не розмовляти понад 10 хвилин, після цього дайте собі перерву 15-20 хвилин. Стежте, щоб загальна кількість розмов за добу не перевищувала однієї години.
Особам, які страждають на нервові захворювання й розлади сну, рекомендовано не використовувати мобільні телефони.
Пам’ятайте, що користування мобільними телефонами понад 25-30 хвилин потребує значно більше часу на відновлення нормального стану здоров’я. А якщо це трапляється дуже часто, негативні зміни можуть стати невиправними.
Мобільний зв'язок може бути корисним для кожного, хто розуміє, що він призначений для швидкого обміну інформацією, а не для вияснення відношень і не для порожньої балаканини!
ВИКЛАДАЧ БАРАНЕЦЬ Т.О.

56
випромінювання уночі набагато сильніше, ніж удень, і небезпечніше. Тримайте телефон не ближче 2 м від ліжка, щоб віддалити себе від випромінюваного ним поля. Якщо ви користуєтеся ним як будильником, то перевірте функції – сьогодні у більшості телефонів будильник спрацьовує, навіть якщо апарат вимкнений.
Якщо вам доводиться багато спілкуватися мобільним телефоном, не тримайте його постійно біля вуха. Купіть собі навушники. Це частково зменшить вплив надпотужного випромінювання.
Майте на увазі, що не всі апарати мобільних телефонів мають однакове за силою випромінювання: одні більше, другі – менше. Тому, купуючи телефон, обов’язково попросіть показати копію сертифіката на обрану вами модель, де буде зазначено, що вона відповідає вимогам стандарту FCC. А це означає, що не перевищує і так високі показники випромінювання.
Обираючи оператора зв’язку, віддайте перевагу тому, який має найрозгалуженішу мережу ретрансляторів. Бо що більше телефон напружується в пошуках базової станції (щоб здійснити зв’язок), то більшою стає випромінювана ним доза електромагнітних хвиль.
Не обирайте маленькі моделі мобільних телефонів, вони мають потужніше випромінювання порівняно з більшими. Телефони з вбудованою антеною, а також телефони-розкладачки менш небезпечні для здоров'я, тому що в них радіохвилі випромінюються в основному із задньої сторони телефону, а не на всі боки, як у апаратів з зовнішньою.
13
 допомагає вирішувати пізнавальні й творчі завдання в співпраці, де учні виконують різні соціальні ролі.
Існує декілька типів проектів.
Проекти розрізняють за:
 пріоритетним видом діяльності;
 предметно-змістовною сферою інтересів;
 участю в розробці;
 терміном виконання;
 характером партнерських взаємодій між учасниками проектної діяльності;
 рівнем реалізації міжпредметних зв’язків;
 формою презентації.
ВИКЛАДАЧ ПАРНЮК З.В.


14
ОРГАНІЗОВУЄМО ПОШУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКУ РОБОТУ ЗІ СТУДЕНТАМИ
Студенти училища не тільки опановують природничі знання, духовні та матеріальні надбання, але стають особистістю, здатною до паритетного відношення з природою, людьми, державою. Крім того, викладачі комісії вчаться розуміти світ студента, бо, не знаючи особливостей цього світу, викладач може травмувати світ студента, а це може призвести до порушень здоров’я студента, викликати погіршення пам’яті, зору, слуху, розумової діяльності, викликати агресивність, екологічне безкультур’я, етичну глухоту.
Викладачі нашої комісії усвідомлюють, що вони є носіями педагогічної творчості, переживають почуття особистої відповідальності за результати своєї роботи, свідомо і творчо обирають методи навчання, планують сходження виховання від уявлень до продуктивності
індивідуальної практики навчання і самоосвіти. Ми розуміємо, що однією із сходинок творчості викладача
є організація і проведення пошуково-дослідницької роботи учнями та студентами з біології, а це підготовка і написання курсових робіт та робіт в МАН.
Дослідження психологів та педагогів показує, що студенти та учні здатні, оволодівши теоретичними знаннями, узагальнювати, експериментувати, робити висновки.
Досвід цієї роботи показує і навіть переконує, що викладачу потрібно правильно обрати тему, яка б захопила учня чи студента, чітко спланувати цю роботу, підібрати літературу та
інші джерела
55
ПОРАДИ ПО БЕЗПЕЧНОМУ
КОРИСТУВАННЮ МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ
Пропонуємо педагогам, батькам, учням ознайомитися з деякими принциповими висновками вчених по даній проблематиці й вжити відповідних заходів обережності при користуванні мобільними телефонами.
Не користуйтеся мобільним телефоном без необхідності. Виберіть тарифний план подорожче. У цьому випадку вам доведеться волею-неволею навчитися скорочувати телефонні розмови, інакше вони стануть руйнівним для вашого гаманця.
Удома й на роботі розмовляйте по звичайних провідних телефонах.
Навчіть користуватися мобільними телефонами дітей і підлітків лише у необхідних випадках.
Не розмовляйте в автомашині по мобільному телефону. Металевий корпус автомобіля діє як
«екран», погіршується радіозв'язок. У відповідь на це мобільний апарат збільшує свою потужність, що приводить до більшого опромінення абонента. До речі, окуляри в металевій оправі з цих само міркувань також краще знімати під час розмови. В автомобілі використовуйте телефон
із зовнішньою антеною, яку найкраще розташовувати в геометричному центрі даху.
Ніколи не залишайте мобільні телефони у приміщенні, де ви відпочиваєте, спите.
Їх

54
електромагнітного випромінювання можливі пошкодження в структурі ДНК.
Проте не всі однаково сприймають випромінювання від мобільних телефонів.
Є підвищена, знижена
і середня радіочутливість.
Більшість людей – до 80%, належать до середньої групи. Решта або до підвищеної, або до зниженої чутливості. Люди зі зниженою радіочутливістю можуть жодним чином не реагувати на потужне випромінювання, тоді як з підвищеною – відчути втому й головокружіння вже після однієї телефонної розмови.
Мозок у дитини влаштовано так, що він більш сприйнятливий до випромінювання телефону, ніж у дорослої людини. Телефон діти зазвичай підносять ближче до вуха, ніж дорослі, а багато хто буквально притискають його до вушній раковині – вона ж у них м'яка, і дозволяє це робити. У результаті мозком дитини поглинається в кілька разів більша кількість випромінюваної телефоном енергії. Англійські вчені рекомендують батькам у жодному разі не купувати мобільних телефонів дітям, молодшим за 8 років. А в старших – суворо регламентувати кількість розмов.
Міністерство охорони Росії є ще радикальнішим у цьому питанні: не рекомендує використовувати мобільні телефони до 18 років.

ВИКЛАДАЧ БАРАНЕЦЬ Т.О.
15
інформації, навчити вихованців працювати з нею, робити висновки та узагальнення. Ми вчимо учнів та студентів вести дослідницьку роботу, на основі якої можна зробити теоретичні висновки та узагальнення, встановити закономірності або підтверджувати вже відомі.
Нагадаємо структурні компоненти дослідницької роботи:
 осмислення власне предметних цілей дослідницької діяльності;
 актуалізація знань про об’єкт, який досліджується;
 планування досліджень; визначення практичних дій з об’єктом, їх послідовності здійснення для досягнення цілі; вибір обладнання або методики для проведення досліду чи експерименту;
 виконання досліджень у необхідній послідовності практичних дій з об’єктами; цілеспрямовані спостереження за об'єктами; усвідомлення результатів спостереження;
 осмислення результатів дослідження, а це узагальнення фактів; установлення взаємозв’язків; фіксація наслідків досліджень (письмово, графічно,
ілюстративно).
ВИКЛАДАЧ ПАРНЮК З.В.

16
ВИКОРИСТОВУЄМО ТВОРИ ХУДОЖНЬОЇ
ЛІТЕРАТУРИ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
Одним із методів зацікавлення учнів під час вивчення біології є використання творів художньої літератури. Тому на уроках біології ми звертаємо велику увагу на доцільність використання висловлювань з творів художньої літератури.
Пропоную запитання і завдання для обговорення на уроках біології.
На уроках ми використовуємо віршовані рядки, тому що в біології, як і в інших науках, є багато термінів, які мають іншомовне походження. Також
існують складні біологічні явища і процеси, що включають значення багатьох термінів.
Запам’ятовування великої кількості термінів, особливо тих, що звучать на одному уроці, дуже часто викликає труднощі в учнів. Римовані рядки, салогани дають досить позитивний результат.
1. Рибосомы, словно бусы,
Забрались на ДНК.
С ДНК они читают
Код молекулы белка.
Строят цепь белка они
Согласно информации.
Вместе весь процесс зовем
Коротко – трансляция.
2. ДНК – она двойная
И строеньем не простая.
53
міліват/см
2
, тоді як максимально допустима є – 10 міліват/см
2
. Організм людини ж працює з потужністю
– 0,001 міліват/см
2
Японські медики висунули припущення, що випромінювання мобільників може пробудити антигени, які спричинюють алергійні реакції, особливо це стосується людей, схильних до алергії. Шведські вчені після проведення досліджень людей, які користуються мобільним телефоном понад 10 років, дійшли висновку, що в них у 4 рази вищий ризик виникнення пухлин вуха.
Угорські ж учені стверджують, що мобільники мають негативний вплив на якість сперми, знижуючи її втричі. Це стосується не лише тих чоловіків, які багато розмовляють телефоном, а й тих, які носять мобільник у кишені брюк чи на поясі.
Треба врахувати і те, що постійні розмови телефоном спричинюють також перенапруження м’язів, запалення сухожиль, зміщення хребців. Адже тіло перебуває в неприродному для нього положенні, фіксуючи трубку біля вуха.
Серед захворювань, які можуть розвинутися в майбутньому, називають важкі і небезпечні: хвороба
Альцгеймера, різні пухлини мозку, депресії різного ступеня тяжкості, придбане недоумство, шизофренія та
інші руйнівні процеси в структурі головного мозку.
Особливо вірогідним стає розвиток цих захворювань, якщо діти користуються телефоном у ранньому віці, від 5 до 10 років.
Вчені
Євросоюзу провели дослідження, результати якого показали, що при певному рівні

52
звертають увагу на численні випадки тендиніту – запалення сухожиль пальців.
Річ у тім, що мобільний телефон – це джерело постійного надвисокочастотного випромінювання, за допомогою якого
і здійснюється зв’язок.
Це випромінювання пригнічує тонкі електромагнітні
імпульси клітин живих організмів. Найнебезпечнішою частиною мобільників є антена, саме вона продукує хвилі надвисоких частот. Вони шкідливі тим, що нагрівають організм «зсередини» на клітинному рівні.
Особливо від цього потерпають ті частини тіла, які не омиваються кров’ю, а відтак залишаються поза системою терморегуляції організму.
Зокрема, кришталик ока. Від внутрішнього перегрівання він руйнується і мутніє. Це проявляється різзю в очах і шумом у голові. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я користування мобільним телефоном понад 1 годину на день помітно погіршує зір та слух.
Мозок людини, на щастя, захищений черепною коробкою
і добре постачається кров’ю, тому перегрівання йому не загрожує. Але під впливом потужних електромагнітних хвиль мобільного телефону може відбутися збій у продукуванні мозком власних електроімпульсів, через які він керує роботою організму. У мюнхенській клініці за допомогою спеціального тестування довели, що постійні сигнали мобільних апаратів змінюють електроімпульси головного мозку. З’ясувалося, що у двох третин піддослідних енцефалограма засвідчила підвищену активність мозку. Річ у тім, що, прикладаючи телефон до вуха, людина опромінює себе з потужністю 25 000 17
Мономер-нуклеотид,
Из трех штучек состоит
За азотным основаньем
Как в строю – вот красота,
Углевод дезоксирибоза.
Фосфорная кислота.
Есть четыре основанья,
Ми запомним их названья:
Цитозин + Гуанин,
А Тимин + Аденин.
3. Белая женщина вышла за негра.
Все в том вопросе рассчитано верно.
Будет ребенок негр иль мулат,
Зависит все от числа доминант.
Генов больше доминантных –
Больше и пигмента.
А такое свойство генов
Зовется полимерным.
4. Железо есть под желудком.
Выделяет инсулин.
Для обмена углеводов
Он нам всем необходим.
Высокий уровень глюкозы,
Он сведет в крови на «нет».
Если мало инсулина –
У вас будет диабет.
5. Органы утратили свое предназначенье
Перспектива органов – их исчезновенье.

18
Много рудиментов есть у человека:
Козелок, аппендикс, даже третье веко.
6. Нету жизни в этом теле,
Тело дышит еле-еле.
Скрыта жизнь, вот в чем курьез,
Это все – анабиоз.
7. Могут жить без кислорода,
Это все – анаэробы.
8. Два организма взаимно полезны.
Связаны вместе просто железно.
Жить в одиночку? – Огромный вопрос.
Такое сожительство есть – симбиоз!
9. «Будь-яке життя – це величезний ланцюг причин і наслідків, і природу його ми можемо пізнати за однією ланкою» (А.К.Дойл «Пригоди Шерлока
Холмса»)

Що таке онтогенез?

Що таке життя?

Назвіть основні ознаки живого.

Чи погоджуєтесь ви із твердженням героя твору?
10. «Це безумство, – пробурмотів у відповідь
Маракот. – Як людина може вижити на дні океану? Як вона може дихати? Це колективне марення» (А.К.
Дойл «Маракотова безодня»).

Назвіть сприятливі умови для нормальної життєдіяльності людини.
51
РОЗРОБЛЯЄМО БЕСІДИ НА ДОПОМОГУ
КЛАСНИМ КЕРІВНИКАМ
Глобальне поширення мобільного зв'язку створює великі технічні можливості спілкування між людьми.
У той же час у численних дослідженнях вказується на те, що використання даного виду зв'язку викликає серйозні проблеми для здоров'я дорослих та дітей. Як показують дослідження, проведені вченими Росії,
Норвегії й Данії, користувачі стільникового зв'язку частіше за інших скаржаться на головні болі, порушення пам’яті, уваги, сонливість, стають дратівливими. Усі ці ознаки характерні для вегето- судинної дистонії. Крім того, під впливом шкідливих електромагнітних полів, які генерує мобільний телефон, в організмі виникає так звана реакція напруги
імунної системи. За словами лікарів, від цього може знизитися опірність організму хворобам та іншим шкідливим зовнішнім впливам. Навіть звичайний непрацюючий мобільний телефон, якщо він просто лежить поруч із вашим ліжком, може перешкодити вам висипатися. Справа в тому, що електромагнітне випромінювання мобільного телефону навіть у режимі очікування негативно впливає на центральну нервову систему, порушуючи нормальне чергування фаз сну.
Мобільний телефон для дитини найчастіше це не просто засіб зв'язку, це справжня джерело іграшок.
Часом діти настільки захоплюються "мобільними" пригодами, що зовсім не реагують на чиїсь питання або зауваження, і навіть на сигнал автомобіля при переході через дорогу. Крім того, медики все частіше

50
Пробні уроки «Я і Україна» для груп відділення початкової освіти розпочинаються в 7 семестрі.
Студенти будуть працювати в базових школах м.
Кременчука. Студенти, ідучи на практику, повинні знати теоретичними матеріал методики навчання природознавства та вміти:
 планувати і проводити уроки, використовуючи ефективні методи, форми і прийоми навчання молодших школярів;
 готувати дидактичне обладнання до них;
 працювати зі шкільними програмами, підручниками, методичною літературою; здійснювати самоаналіз та самооцінку результатів власної діяльності;
 аналізувати пробні уроки практикантів своєї групи; грамотно записувати дані спостережень у щоденнику;
 організовувати учнів, підтримувати інтерес і свідому дисципліну школярів;
 виявляти винахідливість, педагогічний такт в різноманітних педагогічних ситуаціях;
 проводи їй з дітьми індивідуальну роботу.
Співпраця з вчителями початкової школи і керівниками навчально-виховної практики забезпечила якісний кінцевий результат студенти груп У-42, У-43 успішно провели пробні уроки, що засвідчує високий методичний рівень підготовки студентів педагогічною училища.
ВИКЛАДАЧ ВІТКО Т.М.
19 11. «Річ у тім, що наша свідомість нагадує плетений канат, який можна розплести на безліч ниток,
і кожна нитка являє собою окрему особистість»
(А.К.Дойл «Країна туманів»).

Що таке вища нервова діяльність?

Що таке свідомість?

Чи погоджуєтесь ви із твердженням героя твору?
12. «Пани, з свого боку, пояснили, що вони є міжнародним комітетом захисту китів від вимирання.
Взяв слово представник однієї східної держави…
– Наша спільна мета, – сказав він, – охорона китоподібних від вимирання. Які ж засоби є у нас для досягнення цієї благородної мети? Ви всі добре знаєте, панове, що єдиним дієвим засобом є знищення китоподібних, бо коли їх не стане, то й нікому буде вимирати»
(А.
Некрасов
«Пригоди капітана
Врунгеля»).
13. «Але коли перше розчарування минуло, кузен
Бенедикт сказав собі, що ця «земля фараонів» – так він називав Африку – є невичерпною скарбницею для ентомолога, і що він не тільки нічого не втратив, а навіть виграв, потрапивши сюди, а не в «землю інків»»
(Жуль Верн «П'ятнадцятирічний капітан»).

Що таке зоологія?

Що таке ентомологія?
14.
«Життя здавалося мотлохом, дешевою розвагою, чимось диким і беззмістовним, якимось

20
бездушним блуканням серед різноманітного бруду»
(Джек Лондон «Морський вовк»).

Що таке життя?

Напишіть твір-роздум на тему: «Життя – це найвища цінність чи дешева розвага?».
15. «Ціна життя! Як міг я одразу відповісти на це запитання? Що життя священне – я сприймав як аксіому. Що воно безкінечно цінне – було істиною, в якій я ніколи не сумнівався» (Джек Лондон «Морський вовк»).

Що таке життя?

Чи погоджуєтесь ви із

твердженням героя твору?
Відповідь обґрунтуйте.

Чи мас ціну життя людини? Відповідь обґрунтуйте.
16. «Людина за природою гравець, а життя – найбільша ставка…» (Джек Лондон «Морський вовк»).

Що таке життя?

Чи погоджуєтесь ви із твердженням героя твору?
Відповідь обґрунтуйте.
17. «Очі мені судилося гарно пізнати їх – були великі і красиві, широко розставлені, як це буває у
49
ПРОБНА ПРАКТИКА ПОЧИНАЄТЬСЯ...

...Учитись важко, а учить ще важче.
Але не мусиш зупинятись ти.
Як дітям віддаси усе найкраще,
То й сам сягнеш нової висоти...
П.Сингаївський
Педагогічна практика одна з важливих ланок у системі професійної педагогічної освіти, основне джерело набуття практичних умінь і навичок.
Педагогічна практика займає одне з визначальних місць у професійній підготовні вчителя. Даний вид діяльності дає змогу студентові визначитися, наскільки правильно ним зробленим вибір професії, виявити ступінь співвідношення особистісних якостей з роботою вчителя. Ще відомі педагоги вказували, що методику викладання можна вивчити з книги чи слів викладача, але набути навички з використання даної методики можна лише довготривалою практикою.

48
слід звернути увагу, що розглянути, а що просто повторити.
У жовтні 2012 р. на такі збори потрапили
Журавльова Анна і Олексієнко Людмила.
Анна – переможець обласної олімпіади з хімії в
2012 році – готувалась до повних звершень, а Люда – до ЗНО з хімії.
У таборі дівчата зустріли своїх однодумців, розв`язали разом з ними безліч задач різної складності, порівняли свій рівень знань з іншими, знайшли нових друзів і відпочили.
Табір «Ерудит» – це ще одна сходинка обдарованих дітей до бажаної перемоги.
І всім своїм хімікам хочу побажати використати свої здібності, щоб досягти мети в житті, побудувати своє майбутнє, виконати свою місію, свою долю, свій життєвий шлях.
ВИКЛАДАЧ МАКСИМЧУК Т.Б.
21
справжніх художників, обрамлені густими чорними бровами. Колір їх набував безлічі відтінків, як шовк, який переливається на сонячному світлі. Вони були то сірими, темними чи світлими, то сірувато-зеленими, то набували лазурного забарвлення глибокого моря. За цими очима ховалася багатогранна душа, і в рідкісні миттєвості вона проглядала, немов випиваючи світ у невичерпній спразі пригод. Ці очі могли хмуритися, як безнадійне свинцеве море; могли метати іскри, які подібні до виблискування меча, могли огортати холодом, як полярний ландшафт, і могли ставати теплими і ніжними. У них могли спалахувати любовні вогні, яскраві й мужні, притягуючи й владні…» (Джек
Лондон «Морський вовк»).

Що таке сенсорна система, або аналізатори?

Схарактеризуйте зорову сенсорну систему?

Яке значення зорової сенсорної системи?

Підготуйте повідомлення «Очі – дзеркало душі».
ВИКЛАДАЧ БОГОМАЗ О.А.

22
ПРИВЕРТАЄМО УВАГУ ДО СУЧАСНИХ
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
На уроках екології та в позакласній роботі ми привертаємо увагу учнів та студентів до сучасних екологічних проблем та включення їх у безпосередню практичну екологічну діяльність. Всім відомо, що завдання олімпіади з екології – оволодіння основами екологічних і природоохоронних знань; висвітлення сучасних екологічних проблем та формування особистого відповідального ставлення до екологічних проблем рідного краю; формування чітких
і обґрунтованих уявлень про взаємозалежність усіх компонентів у природі; подолання споживацького ставлення до природи; опанування теоретичними знаннями, необхідними для розв’язання, конкретного практичного завдання; оволодіння самостійними дослідницькими навичками (постанови проблеми, збирання
і обробка
інформації, проведення експериментів, аналіз отриманих результатів, оволодіння уміннями приймати відповідальні рішення щодо збереження навколишнього середовища; формування екологічної культури учнів.
III тур олімпіади з екології проводивсь у трьох напрямках: письмова робота за тестами, розв’язування задач з екологічної тематики, постерна сесія та оприлюднений захист екологічного проекту. У цьому навчальному році участь в III турі олімпіади з екології взяла учениця групи Л-11 – Бакута Юлія, яка підготувала екологічний проект «Шкідливий вплив мобільних телефонів на довкілля та організм людини».
47
потрібно сконцентруватися, використати сплав знань математики і природничих наук.
Підготовка до олімпіад-щоденна наполеглива праця. На мою думку, найголовнішим на цьому етапі є мотивація до роботи на заохочення обдарованих.
Кращі результати відзначаються на рівні училища, області. Стимулом для схильних до вивчення хімії дітей є перебування на зборах в таборі «Ерудит», де юним хімікам з усієї області читаються лекції провідними викладачами хімії
Кременчуцького політехнічного університету ім. М. І. Остроградського.
Особлива увага приділяється задачам, складність яких поступово збільшується. Розв’язування задач проводиться як колективно, так і в групах або
індивідуально, разом з викладачем, або самостійно.
Саме задачі підказують, на який теоретичний матеріал

46
РОБОТА З ЮНИМИ ХІМІКАМИ
Вивчення хімії, як і будь-якого іншого предмету, потребує мотивації: учень повинен розуміти, навіщо він це робить. Нині виникла певна криза у цьому питанні. Робочих місць для хіміків – фахівців в Україні мало , а престижних робочих місць – ще менше.
Випускних і перевідних іспитів з хімії майже немає, тому виникає цілком закономірне запитання: а навіщо взагалі вивчати хімію? Може, звести її до рівня другорядного предмета, проводити раз на тиждень ознайомлювальні бесіди, а фахівців готувати у кількох спеціалізованих закладах?
Наш ліцей профільний, тому знайти «хіміків» серед учнів буває дуже складно. Але вони є. І для поглибленого вивчення хімії в нашому ліцеї існує шкала олімпійського резерву. На заняття можна приходити всім , незалежно від профілю навчання, у кого є бажання вчитися й знати хімію краще і глибше.
Поступово кількість бажаючих додатково займатися зменшується
і залишаються найвитриваліші, наполегливіші, найзацікавленіші, а отже, здібні до вивчення предмету, серед яких учні з нестандартним мисленням, які прораховують на 2-3 кроки вперед.
Ось з такими учнями саме й починається наполеглива праця, спрямована на участь в олімпіадах
ІІ та ІІІ етапів. Це Журавльова А. (Л-11), Трохимець
Ю. (Л-11), Сівцова О. (Л-12), Москаленко В. (Л-12),
Носенко Т. (Л-9А), Усенко А. (Л-9В).
Я не зморююсь їм повторювати, що учень, котрий бажає знати, досягне результату. Але для цього
23
Екологічний проект – це завершена, належно оформлена робота, в якій зроблені цікаві висновки.
Юля вдало захистила проект: стисло обґрунтувала актуальність вибору теми свого дослідження – оголосила тему
і завдання, обрані методики, повідомила про результати і зробила на їх підставі висновки, пропозиції для подальшого плану дій.
Особливий акцент зроблено на практичну реалізацію результатів наукового пошук.
У зв’язку з тим, що мільйони людей щодня користуються МТ, вони стають неодмінним атрибутом сучасного життя. По МТ розмовляють не тільки ділові люди, але й діти. І все частіше у медиків, учених, а останнім часом і в самих користувачів МТ виникає питання: а чи безпечний МТ? Усім добре відомо про

24
шкідливий вплив електромагнітної енергії на здоров’я людини. МТ – джерело електромагнітних хвиль, розташованих на момент розмови по телефону поблизу найбільш радіо чутливих органів людини. У проекті, крім описової частини, даються конкретні поради щодо захисту здоров’я при користуванні МТ.
У цьому році у нас є переможець 3-го етапу
Всеукраїнської олімпіади з екології. Це Бакута Юля.
Матеріали буклету можуть бути використані класним керівником під час проведення профілактичних бесід з проблемами шкідливості
МТ для здоров’я користувачів.
ВИКЛАДАЧ ПАРНЮК З.В.
45
дозволяють ефективно застосовувати набуті знання та поглиблювати їх. Таким чином,визначилося, що пріоритетом у роботі з обдарованими дітьми є використання
інтерактивного навчання, завдань пошукового характеру, а викладання готового матеріалу не задовольняє потреби учнів.
Для покращення якості проведення навчальних сесій для дітей-переможців олімпіад та обдарованих дітей у НОК «Ерудит» пропоную:
 планувати програму навчальних занять не за загальними темами, а визначати більш детальні,складні для засвоєння теми;
 враховувати бажання учнів оволодіти окремими знаннями, вміннями та навичками;
 створити базу для проведення практичних та лабораторних занять з біології (більшість з присутніх дітей жодного разу не працювали з мікроскопом та мікропрепаратами) .
Зміст роботи викладача училища значною мірою відрізняється від особливостей роботи з обдарованими дітьми у НОК «Ерудит». Цей досвід дозволяє переоцінити якість та особливості викладання предмету, звернути увагу на формування компетенцій у студентів училища, які демонструють їх однолітки, добирати нові цікаві форми роботи, а головне – постійно підвищувати свій власний професійний рівень.
ВИКЛАДАЧ БОГОМАЗ О.А.

44
сильно виражене почуття справедливості. Після проведення консультації в мене виникли деякі побажання щодо їх організації:
 проводити попереднє опитування або анкетування дітей з метою визначення теми консультації,це дасть можливість підготувати доцільний методичний та демонстраційний матеріал;
 організовувати консультації окремо для кожного класу.
Наступне спілкування з юними біологами
Полтавщини відбулося у грудні, коли мені довелося проводити навчальні заняття для учнів 10-11 класів.
Враховуючи досвід консультації та відчувши особливості спілкування з обдарованими дітьми, я визначила для себе основні шляхи реалізації навчальних завдань. Помилковою була думка про те
,що основна мета таких занять – це узагальнене повторення навчального матеріалу згідно з визначеної програми. При проведенні вступного тестування, з'ясувалося, що діти мають достатньо ґрунтовні знання з шкільного курсу зоології та ботаніки (саме з цих розділів програми планувалося проводити заняття).
Тому, враховуючи бажання учнів, мною було проведено поглиблене вивчення окремих тем на більш глибокому рівні, ніж передбачає програма шкільного курсу:
«Сучасна систематика»,
«Фотосинтез»,
«Клітинне дихання» для учнів 11 класу, для десятикласників повторювальний курс з зоології був викладений у світлі еволюції тваринного світу. Саме здатність дітей встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, інтуїтивізм, схильність до прогнозування
25
ВИКОРИСТОВУЄМО ТВОРИ ХУДОЖНЬОЇ
ЛІТЕРАТУРИ НА УРОКАХ ХІМІЇ
Застосування творів художньої літератури на уроках хімії дає можливість залучити кожного учня до обговорення проблеми, а це сприяє розвитку творчих здібностей, критичного мислення. Ми вважаємо, що учні при цьому набувають навичок співпраці, колективного пошуку рішень, беруть активну участь у навчанні.
Наприклад, можна використати висловлювання з таких творів художньої літератури під час вивчення хімії:
1) «Я повернувся до Лондона і сім тижнів не виходив з оселі, займаючись дослідами з органічної хімії» (А.К.Дойл «Записки про Шерлока Холмса»).

Що таке хімія?

Назвіть розділи хімії.

Що таке органічна хімія?

Назвіть елементи, атоми яких беруть участь в утворенні органічних сполук.

Назвіть спільні та відмінні риси органічних та неорганічних сполук.
2) «Із декількох посудин Холмс узяв піпеткою зразки рідин, змішав їх в окремій пробірці і поставив її на столик. У правій руці він тримав шматок лакмусового папірця.

Ви прийшли у найвідповідальніший момент, Ватсоне, – сказав він. –
Якщо цей папірець залишиться синім, – все добре.

26
Якщо почервоніє, то це буде означати, що хтось розпрощався з життям. – Холмс опустив папірець у пробірку, і він одразу забарвився у білий бруднувато- малиновий колір. – Гм! Я так і думав! – вигукнув
Холмс» (А.К.Дойл «Записки про Шерлока Холмса»).

Які речовини називають індикаторами?

Із чого виготовляють лакмус?

Як поводиться папірець у різних середовищах
(нейтральному, лужному та кислотному)?
3) «Випар вуглекислого газу уже подіяв на
Сканлена, він незграбно сповз на підлогу»(А.К. Дойл
«Маракотова безодня»).

Яка хімічна назва речовини, про яку згадується у творі?

Схарактеризуйте фізичні властивості цієї сполуки.

Схарактеризуйте хімічні властивості кисню та хлору.

Напишіть рівняння реакцій.

Схарактеризуйте хімічні елементи, з атомів яких складаються сполуки.
4) «Я зробив попередні виноски за сніданком. Мед має штучне походження. Подібні продукти ми вже навчились виготовляти на Землі. Але якщо мед може бути штучно синтезований, чому не можуть бути синтезовані кава чи борошно? Молекули, з яких складаються елементи, подібні до цеглин. Ці цеглинки розкидані навколо нас, залишається лише складати з них фігури. Інколи достатньо витягнути одну цеглинку, одну із цілої споруди – і ось перед нами
43
виражений інтерес до певної галузі знань. Немає потреби примушувати їх вчитися, вони самі шукають собі роботу, частіше складу, інтелектуальну, із задоволенням нею займаються, присвячуючи їй увесь свій вільний час. Обдаровані діти вільно і швидко оволодівають відповідними вміннями
і навичками,вони часто перебільшено емоційні, запальні, легко збуджуються через дрібниці, але це не вередування, а виявлення багатства їх натури.
Творчі діти рідко бувають спокійними, вони страждають від своєї винятковості, але багатьох рятує тонке відчуття гумору, вони цінують його. У них особлива мова, особливе сприйняття. Тому такі якості обдарованих дітей вимагають особливого підходу до них і не випадково за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я входять до «групи ризику».
Усі особливості обдарованих дітей мені довелося спостерігати при проведенні консультацій та навчальних занять на зборах юних біологів та хіміків на базі
НОК
«Ерудит».
Відверто кажучи,при підготовці до роботи з такими дітьми я відчувала суттєве хвилювання. Якщо у групі студентів училища наявний інтерес до предмету та відповідний рівень знань виявляють одиниці, то провести якісну консультацію з 35 такими учнями потребує значних зусиль. Але при першому знайомстві на консультації з олімпіадниками-хіміками більшість моїх хвилювань виявилися необґрунтованими.
Вразила мене відкритість дітей, їх бажання працювати, вміння не соромитися задати запитання до незрозумілих їм моментів. Дійсно,вони мають тонке відчуття гумору та

42
РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ –
ЧУДОВИЙ ШЛЯХ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
На сьогодні в Україні проблема обдарованості, творчості, інтелектуалу виходить на передній план у державній політиці, визначаючи пошук, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді, стимулювання творчої праці, захист талантів.
З метою підготовки таких дітей до участі в олімпіадах різних рівнів, поглибленого вивчення основ наук було створено навчально-оздоровчий комплекс
«Ерудит».
На протязі навчального року там перебувають діти з різних районів Полтавської області, які виявили таку властивість,як обдарованість. Усі обдаровані діти мають потребу в знаннях, яскраво
27
абсолютно нова субстанція. Цукор перетворюється на крохмаль або обидва перетворюються на алкоголь лише при переміщенні цеглинок місцями. Що змушує
їх змінювати розміщення? Дещо нам відомо: тепло, електроенергія.
Про щось ми можемо лише здогадуватись. Деякі елементи змінюються без зайвого втручання: Радій перетворюється на Плюмбум, а уран
– на Радій.
– Ви припускаєте, що відповідні мешканці просунулися у вивченні хімії набагато далі за нас?
– Я в цьому впевнений. Здається, їм доступно те, про що ми можемо тільки мріяти. Вони навчилися поділяти молекули води на Оксиген і Гідроген.
Морська флора багата на Нітроген і карбон. Підводні поклади багаті Фосфором та кальцієм. Тут, під водою, можна виготовляти все на світі, маючи достатній запас знань і вмінь.» (А.К. Дойл «Маракотова безодня»).

Що таке атом?

Що таке молекула?

28

Що таке хімічний елемент?
Що таке радіоактивність?

Які елементи називають радіоактивними?

Назвіть органічні сполуки, про які згадується у творі. Запишіть їхні молекулярні сполуки.

Чи погоджуєтесь ви із твердженням, що майбутнє – за синтетичними продуктами харчування?
5) «Доволі швидко Маракот настільки осягнув стародавню хімію, що гордо заявив про те ,що готовий здійснити революцію в сучасній науці, якщо тільки зуміє передати засвоєні знання світові» (А.К. Дойл
«Маракотова безодня»).

Що таке атом?

Яка будова атома?

6) «Хімічні елементи перестали бути загадкою люди перетворюють їх на вибухівку або на отруйні гази» (А.К. Дойл «Країна туманів»).

Що таке хімічний елемент?

Назвіть елементи, що мають металічні властивості.

Назвіть елементи, які мають неметалічні властивості.

Хімічні знання для людини – це благо чи зло?
Відповідь обґрунтуйте.
7) «Дихати ставало все важче, оскільки кисню в повітрі залишилось мало. Вогник у ліхтарі став червоним
і поступово згасав»
(Жуль
Верн
«П’ятнадцятирічний капітан»).
41
вистачає ще життєвого досвіду для боротьби. Ллє, як би там не було, учні мають можливість обмінюватися досвідом своєї роботи, виступаючи на конкурсах- захистах МАН. Це шлях до створення кращих можливостей для самореалізації обдарованих дітей, формування атмосфери наукового спілкування. У майбутньому їм знадобляться набуті знання, навички пошукової, дослідницької роботи, вміння самостійно проводити експерименти, працювати з науковою літературою.
Хочеться побажати всім учням, студентам, які взялися за таку серйозну роботу, як написання дослідницьких робіт, наполегливості, сміливості, працездатності. Попереду ще контрольні роботи та наступні етапи захисту наукових робіт

ВИКЛАДАЧ ВІТКО Т.М.

40
майбутньому студентом цього навчального закладу.
Крім тою, його батько також лікар. Отже, розмови на медичні теми в сім'ї ведуться постійно.
Тема роботи – «Єкспрес-методика дослідження
індивідуально-психологічних особливостей поведінки осіб, постраждалих внаслідок травм черепно-щелепно- лицевої ділянки».
Головним у роботі є те, що учень вчиться ретельно проводити дослідження, оволодіває складними методами обробки результатів
і переконується: справжня наука не може бути надуманою, а результати завжди ґрунтуються на дійсно доведених фактах. Крім того, Юрій вчиться шукати і реферувати наукову літературу, писати тези, захищати свої ідеї, обстоювати власну позицію.
Пройшов перший етап захисту наукової роботи в училищі. Для учнів 9 класу це було непросто, бо не
29

Перерахуйте компоненти, що входять до складу повітря.

Чому полум’я поступово згасало?

Яке значення має повітря дня живої і неживої природи?
ВИКЛАДАЧ МАКСИМЧУК Т.Б.

30
КОНСТРУЮЄМО СУЧАСНИЙ УРОК БІОЛОГІЇ
Викладачі нашої комісії постійно працюють над собою. Творчо готуються до уроків та занять, використовують сучасні педагогічні та інформаційні технології. Приємно, що серед трьох кабінетів комісії – два із них мають комп’ютери і проектори (кабінет № 306 та 305), а викладачі, які закріплені за цими кабінетами, мають можливість проводити уроки згідно сучасних вимог, тобто з комп’ютерною підтримкою. У зв’язку з тим, що сучасна школа недостатньо розвиває здібності, які необхідні учням для самостійного самовизначення у світі, ми вчимо приймати обґрунтовані рішень щодо свого майбутнього. Ми пам’ятаємо, що не всі учні вміють і бажають навчатися, не всі поважно ставляться до освіти, не у
39
ГОТУЄМО НАУКОВІ РОБОТИ

Не згасає вогонь у розумних очах
І з роками ясніш пламеніє.
Ти тримаєш дитячі серця у руках.
Ти тримаєш планети надію.
Однією з форм роботи з творчо обдарованою молоддю є Мала академія наук України. МАН – це структурна складова системи позашкільної освіти, яка сприяє виявленню здібностей, обдарувань
і самовизначенню та реалізації учнів шляхом залучення
їх до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи в різних галузях науки і техніки.
Діти завжди дуже серйозно й охоче працюють в лабораторіях поруч із науковцями, пишаються тим, що хоч і маленьке, але таке важливе відкриття зробили.
Вони мають перед собою приклад – як треба працювати, розуміють, що
їхня праця буде використовуватись
і в подальшій роботі цих лабораторій. Мрія кожного педагога знайти серед своїх вихованців тих, кого найбільше цікавить той чи інший предмет. У цьому навчальному ропі учень 9-Б класу ліцею для обдарованої сільської молоді при
Кременчуцькому педагогічному училищі
імені
Л.С.Макаренка Вовк Юрій виявив бажання працювати над дослідницькою роботою в галузі медицини. Це бажання, перш за все, викликане прикладом в особі рідного брата, який навчається в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця. Отже, біологія хлопця цікавить, Юрій і себе вбачає в

38
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою тканин та їх місцем знаходження в організмі; розвивати вміння письмово висловлювати свою думку, узагальнювати, робити висновки; розвивати творчу активність та творчий потенціал, критичне мислення, інтерес до вивчення будови та функцій клітин і тканин; формувати вміння працювати в парах; формувати вміння працювати з роздатковим матеріалом; удосконалювати вміння аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдання, вміння встановлювати взаємозв’язки між будовою та функціями тканин; виховувати увагу, потребу здорового способу життя, старанність; формувати самостійність.


ВИКЛАДАЧ БАРАНЕЦЬ Т.О.
31
всіх сформовано цілісне ставлення до власного розвитку та самоосвіти. Ми поставили перед собою завдання розвивати пріоритети сучасної освіти – це, перш за все, вміння вчитися
і працювати, співіснування двох стратегій навчання традиційної та
інноваційної.
У сучасних умовах ми повинні змінювати навчально-виховний процес через
інноваційну діяльність.
А це формування компетентності вчителя, компонентами якої є:
 поінформованість про інноваційні педагогічні технології;
 належне оволодіння їх вмістом і методикою;
 висока культура використання
інновацій у навчально-виховному процесі;
 особиста переконаність у необхідності застосування інноваційних технологій.
На засіданнях методичної комісії ми детально вивчили цілий ряд теоретичних питань, які стосуються вимог до сучасного уроку біології:
Це. перш за все, поєднання двох місій одночасно:
 давати глибокі знання;
 зробити уроки цікавими.
Щоб виконати ці дві місії, кожен викладач вибирає форми і методи, більш чи менш властиві для себе. Тому що кожна сучасна методика має раціональні зерна та слабкі сторони. Щоб усунути недоліки у роботі, ми в ході підготовки до занять і уроків, коригуємо навчальний процес відповідно до можливостей і бажань учнів. Але ми зробили висновки, що найкращої гуманізації навчання сприяють прості, доступні і цікаві форми і методи

32
навчання. Вони є в особистісно-зорієнтованому, і в
інтерактивному, і в суб’єктивному навчанні. Отже, ми обираємо такі форми, методи і прийоми навчання, які найкраще підходять до конкретної групи, класу, студента та учня.
Ми дотримуємося таких вимог до сучасного уроку:
проведення уроку на основі сучасних наукових досягнень, передового педагогічного досвіду, закономірностей навчального процесу;
 проведення уроку на основі гуманних дидактичних концепцій;
 забезпечення учням умов для самореалізації та ефективної навчально-пізнавальної діяльності;
 оптимальне поєднання
і система реалізації дидактичних принципів;
 встановлення між предметних зв’язків;
 зв'язок з раніше засвоєними знаннями, навчальними, уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку дитини;
 актуалізація, стимулювання й активізація розвитку всіх сфер особистості учня;
 логічність, вмотивованість і емоційність усіх етапів навчально-пізнавальної діяльності учнів та студентів;
 ефективне застосування сучасних дидактичних засобів, особливо комп’ютерних;
 тісний зв'язок з жителями, з особистим досвідом учня;
 формування практичних знань, навичок, умінь, ефективної методики пізнавальної діяльності;
37
Тема: Закономірності росту і розвитку організму людини (2 години). Вид заняття: лекція.
Мета: Поглибити знання про будову та функції клітини та тканини; систематизувати та розширити знання про види тканин; розкрити суть понять рівні організації живого організму; з’ясувати значення фізіологічних процесів росту, розвитку, гомеостазу, метаболізму; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між анаболізмом та катаболізмом, ростом
і розвитком; розвивати логічне мислення, творчу активність, інтерес до вивчення; формувати вміння і навички працювати в парах; виховувати почуття відповідальності, увагу, потребу здорового способу життя; формувати повагу до життя як найвищої цінності.

Тема: Будова клітин та тканин (2 години). Вид заняття: практичне робота.
Мета: Поглибити та розширити знання про будову і функції клітин; встановити взаємозв’язки між будовою та функціями органоїдів клітин; розкрити особливості будови та функцій м’язової, нервової, сполучної та покривної тканин; розширити та узагальнити знання про будову та функції клітин та тканин; навчити розпізнавати за німими схемами органоїди клітин, види тканин; закріпити знання про клітини та тканини; розвивати вміння порівнювати та аналізувати будову та функції різних органоїдів клітин, різних видів тканин;

36
ПРИКЛАДИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ
ЦІЛЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З АНАТОМІЇ,
ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ

Розділ: Вступ. Основи структурної та функціональної організації організму. Будова і функції клітини.
Будова і функції тканини. – 6 годин.

Тема: Вступ (2 години). Вид заняття: лекція.
Мета: Поглибити знання студентів про зміст наук анатомія, фізіологія та гігієна; підвести до висновку про значення цих наук для майбутніх вчителів початкових класів; здійснити контроль і корекцію знань про суть понять: валеологія, медицина, гігієна; сформувати загальні уявлення про взаємозв’язок наук анатомія, фізіологія та гігієна між собою та
іншими науками; перевірити вміння оперувати термінами валеологія, гігієна, медицина; розвивати вміння порівнювати та аналізувати, висловлювати свої думки, судження; розвивати логічне мислення,
інтерес до вивчення предмету; формувати вміння
і навички працювати з роздатковим матеріалом, підручником, таблицями, схемами; удосконалювати вміння творчо розв’язувати поставлені завдання; виховувати увагу, потребу здорового способу життя; формувати самостійність, акуратність, повагу до життя як найвищої цінності; виховувати повагу до власного здоров’я та здоров’я дітей.
33
 формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності, професійного становлення, потреби постійної самоосвіти;
 діагностика, прогнозування, проектування та планування кожного уроку та заняття.
Ми зробимо висновок, що головне, щоб кожне заняття чи урок сприяв ефективній реалізації основних функцій дидактичного процесу
– освітньої, розвивальної, виховної та самовдосконаленню.
І хоча, за словами В.О.Сухомлинського, до уроку вчитель готується все життя, ми вважаємо, що підготовка до кожного уроку передбачає:
 формування теми;
 визначення мети;
 добір конкретних матеріалів до теми уроку;
 визначення структури обраного типу уроку;
 визначення методики уроку;
 підготовку дидактичних засобів навчання;
 визначення форми і методів контролю й оцінки знань, умінь і навичок;
 визначення місця
і ролі спостереження, демонстрування засобів наочності;
 перевірку готовності учнів до уроку.
ВИКЛАДАЧ БАРАНЕЦЬ Т.О.

34
ФОРМУЄМО ПЕДАГОГІЧНІ ЦІЛІ
Відомо, що у структурі навчання на провідному місці стоїть постановка цілей і завдань, що належить до їх складу.
Щоб досягти мети уроку, процес навчання, як вважають вчені, повинен забезпечувати здійснення трьох взаємопов’язаних функцій:
 освіти
 розвитку
 виховання особистості
Треба пам’ятати, що межа між освітою, розвитком та вихованням дуже відносна, тому деякі аспекти тісно пов’язані між собою, це триєдиний процес, але з провідною у ньому освітньою функцією. Відомо, що у кожній меті навчання, навіть незалежно від того розуміє це викладач чи ні, здійснюється освіта, розвиток виховання.
Для розвитку особистості організовується процес навчання.
Щоб виховати всебічно розвинену особистість, треба в процесі навчання ставити і розв’язувати конкретні цілі.
Вони повинні бути передбачуваним результатом, що стосується змін на краще в особистості кожного учня чи студента і для досягнення якого треба підпорядковувати увесь процес. Бажано цей результат описати відповідними кількісними та якісними характеристиками, за якими діагностується рівень його досягнення.
Формуючи освітні цілі, ми повинні передбачати розуміння учнями:
35
 конкретних елементів біологічних знань;
 власне предметних умінь та основ засвоєних природничих знань;
 уявлень чи понять та умінь про спеціальні методики дослідження природи.
Розвивальні педагогічні цілі сприяють:
 розвитку усіх психічних процесів дитини, що відбуваються шляхом оволодіння відповідними видами діяльності;
 формування уявлення чи поняття про способи навчальної діяльності й уміння виконувати їх.
А виховні цілі повинні сприяти формуванню певних компонентів тих чи інших якостей особистості.
Таким чином, викладачі комісії, формуючи мету кожного уроку чи заняття, планують використання всіх можливостей для розвитку особистості учня, його активного розумового росту, глибокого і свідомого засвоєння знань, розширення ерудованості, виховання активної життєвої позиції учня чи студента.
ВИКЛАДАЧ ПАРНЮК З.В.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка