Зміст пояснювальна записка Структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни ІІІ. Програма Змістовий модуль І
Скачати 379.9 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/2
Дата конвертації21.01.2017
Розмір379.9 Kb.
  1   2


2

3
ЗМІСТ
Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...7
ІІІ. Програма
Змістовий модуль І. Психолого-педагогічні основи розвитку мовленнєвої діяльності. . . ……………………………………………………………………….. 9
Змістовий модуль ІІ. Текстоцентричні технології на уроках навчання грамоти . .12 І. Навчально-методична карта дисципліни «Психолого-педагогічні основи української мови. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
V. Плани семінарських занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………..17 І. Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Карта самостійної роботи студента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
VІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота (навчальний проект. . . . . . . . . . . . ..24
VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . …26
ІХ. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Х. Методичне забезпечення курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..29
ХІ. Питання до екзамену. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30
ХІІ. Рекомендована література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Основана …………………………………………………………………………....33 Додаткова …………………………………………………………………………...33


4
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни «Психолого-педагогічні основи навчання у початковій школі (інтегрований курс української мови навчання грамоти є нормативним документом КУ імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни
«Психолого-педагогічні основи навчання у початковій школі (інтегрований курс) української мови навчання грамоти, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно- модульною системою є наявність робочої програми з означеної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.
Метою викладання дисципліни є поглиблення і узагальнення знань про наукові концепції, дидактико- методичні поняття, методи та технології сучасного уроку навчання грамоти надання допомоги студентам у процесі оволодіння професійною компетентністю, формування особистості майбутнього учителя, який зорієнтований не на передачу знань, а на особистісний розвиток дитини і потреби сучасної школи. забезпечення інтеграції дидактичного і методичного компонентів підготовки вчителя початкових класів у навчальному процесі педагогічного ВНЗ.
Завданням вивчення навчальної дисципліни є створення умов для повноцінної реалізації та самореалізації потенційних професійних можливостей студента оволодіння новітніми технологіями з навчальної дисципліни озброєння діагностичним інструментарієм методики вивчення готовності дитини до школи усвідомлення практичної значущості теоретичних знань для творчої педагогічної діяльності вчителя поглиблення і узагальнення умінь моделювання навчально-виховного процесу уроків читання і письма оволодіння різними формами роботи у навчально-виховному процесі. Основним результатом даного курсує формування у студентів навчально-пізнавальної культури, самостійної творчої діяльності. Названа дисципліна є основоположною професійного становлення

5 студентів, наукового осмислення ними основних положень методики викладання української мовив початкових класах. Курси психолого- педагогічних циклів спрямовані на реалізацію конструктивно-аналітичної функції дисципліни, на поповнення теоретико-методичних знань студентів, вироблення професійних компетентностей. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

психолого-педагогічні, дидактико-методичні засади навчання грамоти структуру компонентів готовності дитини до навчання у школі
(морфогенетичну, інтелектуальну, соціальну види мовних ігор в період навчання грамоти психологічні особливості першокласників мовлення, мислення, сприймання, увага, уява нові педагогічні технології, форми і методи навчання та виховання школяра.
вміти:

правильно діагностувати і прогнозувати педагогічний процес, навчальні та розвивальні можливості змісту освіти визначати домінуючі завдання, цілі під час відбору змісту діяльності учнів підбирати зміст, методи та засоби педагогічного процесу в оптимальному поєднанні здійснювати індивідуальний підхід в процесі учіння першокласника організувати професійну діяльність на уроці навчання грамоти, яка передбачає постановку доцільної та раціональної мети і завдань навчання мотивацію спільної діяльності вчителя і учня, планування, діагностування, прогнозування, стимулювання навчання дитини володіти навичками, правильного, красивого, грамотного читання і письма. Знання та вміння одержані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані студентами у процесі самостійної та індивідуальної роботи, спрямованої на оволодіння іншими навчальними дисциплінами. Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни –
72 год., із них – 28 год. аудиторних (12 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, 4 год. – індивідуальна робота, 40 год. – самостійна робота, 4 год. – модульний контроль. Підсумковий вид контролю – екзамен.

6
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
І. Опис предмета навчальної дисципліни
Предметом курсує формування професійних компетентностей вчителя початкових класів.
«Психолого-педагогічні основи навчання у початковій школі інтегрований курс української мови навчання грамоти − це дисципліна, яка поглиблює знання студентів про психологічні та педагогічні основи викладання української мови, допомагає учителеві раціоналізувати педагогічний процес так, щоб досягти високої успішності учнів з навчання грамоти. Означений курс реалізується через систему лекцій, семінарських, педагогічну практику студентів та систему індивідуальних і самостійних робіт. На лекціях повідомляються основні психолого-педагогічні, теоретичні положення методики навчання грамоти з опорою на результати нових наукових досліджень, а також на передовий педагогічний досвід учителів. На семінарських заняттях студенти вчаться виконувати різноманітні методичні завдання, працювати з методичною та іншою професійною літературою. На цих заняттях обговорюються реферати, самостійні роботи студентів, домашні і творчі завдання, досягнення передових учителів початкових класів. На семінарських заняттях студенти оволодівають необхідними уміннями, які пов’язані з підготовкою і проведенням уроків, здійснюється аналіз змодельованих конспектів уроків, підібраного навчального змісту. Лекції та інші види занять обладнані наочними та електронними посібниками.

Курс Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни Кількість кредитів відповідних
ECTS – 3 Змістові модулі – 2 Загальний обсяг годин – 72 год. Шифр та назва напряму
0101 Педагогічна освіта» Шифр та назва спеціальності 8.01010201
«Початкова освіта»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Нормативна
Семестр: 9 Аудиторні заняття
28 год. Із них лекції 12 год. семінарські 12 год. індивідуальна робота
4 год. самостійна робота 40 год. Модульний контроль 4 Вид підсумкового контролю екзамен
36 год.

7
II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль № 1
Психолого-педагогічні основи навчання грамоти


п/
п
Назва теми
Разом
К-сть навчальних годин ауд. лекц. сем.
інд. срс МКР
1
Психолого-педагогічні основи розвитку мовлення першокласників діалогічного і монологічного) на новому змісті Букваря (за авт.
Захарійчук М. Д, Науменко В. О)
6 2
2
-
-
4
-
2 Види роботи з розвитку діалогічного і монологічного мовлення першокласників на новому змісті Букваря (за авт. Захарійчук М. Д,
Науменко В. О)
6 2
-
2 2
2
-
3 Дидактичні можливості
розворотів підручників Українська мова (авт. М. Д. Захарійчук) та Читанка (авт.
В.О. Науменко) (післябукварна частина) у роботі над текстом
6 2
2
-
-
4
-
4 Ігрова діяльність на уроках навчання грамоти, сюжетно рольові, мовні та мовленнєві ігри
6 2
-
2
-
4
-
5 Роль ілюстративного матеріалу на уроках навчання грамоти
12 6
2 2
-
6 2 Разом
36 14 6
6 2 20 2
Змістовий модуль № 2
Педагогічні технології на уроках навчання грамоти


Назва теми
Разом
К-сть навчальних годин ауд. лекц. сем.
інд. срс МКР
1 Текстоцентричні технології на уроках навчання грамоти як пропедевтика до вивчення курсу Літературне читання
7 2
2
-
-
5
-
2 Диференційовані форми роботи на уроках навчання грамоти
4 2
2
-
-
2
-

8 3 Випереджувальні, розвивальні, групові, особистісно-орієнтовані технології навчання грамоти
4 2
-
2
-
2
-
4 Моделювання структури уроків читання і письма із використанням мультимедійної системи
8 2
-
2 2
4
-
5 Інтеграція навчального змісту Букваря (авт. Захарійчук М. Д,
Науменко В. О.)як педагогічна технологія
5 2
2
-
-
3
-
6 Моделювання інтегрованих уроків читання і письма післябукварного періоду
8 2
-
2
-
4 2 Разом
36
14 6
6 2
20 2 Разом за навчальним планом
72
28 12 12 4
40 4


9
ІІІ. ПРОГРАМА
«Психолого-педагогічні основи навчання у початковій школі
(інтегрований курс) української мови навчання грамоти

Змістовий модуль № 1
Психолого-педагогічні основи навчання грамоти

Лекція 1.1. Психолого-педагогічні основи розвитку мовлення першокласників (діалогічного і монологічного) на основі змісту Букваря (за авт. Захарійчук М. Д, Науменко В. О)
Основні
поняття
з
теми:
компетентність, комунікативна компетентність, мовленнєва змістова лінія, соціокультурна змістова лінія, мовлення мовленнєва діяльність діалогічне мовлення види діалогічного мовлення монологічне мовлення якості мовлення зв’язне мовлення. Основна мета курсу української мови полягає у формуванні ключової комунікативної компетентності школяра, яка виявляється у здатності успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) у процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань. Діяльність – це сукупність дій, об’єднаних спільними потребами, мотивами. На думку багатьох дослідників, джерелом усіх видів мовленнєвої діяльності є комунікативно-пізнавальна потреба. Ця потреба стає внутрішнім мотивом діяльності. На думку І.О. Зимньої мовленнєва діяльність є процес активної, цілеспрямованої, опосередкованої мовою та обумовленої партнером спілкування взаємодії людей між собою (один з одним. У психологічній науці були створені передумови для теоретичного обґрунтування нового підходу до розвитку мовлення. У працях П. П. Блонського, Л. С. Виготського, Л. В. Занкова, П. І.Зінченка, О. О. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна було розроблено загальну теорію діяльності і теорію мисленнєво-мовленнєвої діяльності зокрема. Видатний лінгвіст Л. В. Щерба виділив три аспекти складного феномена , який він сам називає мовні явища. Перший аспект складають процеси говоріння. Другий - це мовна система або власне мова, визначається словником і граматикою. Третій аспект – мовний матеріал. Умови успішного формування мовленнєвих умінь і навичок визначає М. Р. Львов, серед яких основою вважає потребу спілкування або комунікації, оскільки вона визначає мотивацію мовлення, викликає в дітей інтересі бажання про щось розповісти, дає можливість висловитись. Він підкреслював нерозривний взаємозв’язок між мовою та мовленнєвою діяльністю учнів. Мовленнєва діяльність як процес взаємодії людей реалізується такими її видами як слухання, говоріння, читання, письмо, що є вимогами державної програми. Види мовленнєвої діяльності мають багато спільного і в той же час відрізняються. Основні психологічні параметри і характеристики видів мовленнєвої

10 діяльності. Термін зв’язне мовлення вживається утрьох значеннях. Під зв’язним мовленням (монологічним) мовленням слід розуміти процес, діяльність мовця, слухача, послідовний виклад або сприймання думок, знань однією особою. Зв’язним мовленням називають також продукт цієї діяльності – текст (висловлювання, характерними ознаками якого є смислова та структурна єдність (взаємозв’язок окремих його частин.
Зв’язне мовлення – це і розділ методичної науки, що ставить своїм завданням учити дітей розуміти, відтворювати і будувати висловлювання з огляду намету, умови спілкування, дотримуючись норм літературної мови.
Основна література: 1, 2, 3, 5.
Додаткова література 1, 2, 4, 5 ,7.


Семінарське заняття 1.1. Види роботи з розвитку діалогічного і монологічного мовлення першокласників на новому змісті Букваря
Лекція 1.2. Дидактичні можливості розворотів підручників Українська мова (авт. М. Д. Захарійчук) та Читанка (авт. В.О. Науменко)
(післябукварна частина) у роботі над текстом
Основні поняття післябукварний період інтеграція змісту тематичні засади навчальний зміст урок читання урок письма.
Післябукварний період навчання грамоти починається з 1 квітня і забезпечується підручниками Українська мова (авт. М.Д. Захарійчук) та Читанка та зошитом з читання до підручника Читанка (авт.
В.О. Науменко). Навчальний зміст зазначених підручників зінтегрований між собою таз риторикою. Зміст Читанки розв’язує завдання формування навички читання й літературного розвитку першокласників, готує дитину до читання і повноцінного сприймання різножанрових художніх творів у
2 класі. Коло читання становлять літературні твори, опрацювання яких формує початкові уявлення про сучасну дитячу літературу, розкриває картину образів світу через словесно-художні засоби з врахуванням психологічних особливостей першокласників. У зошиті до читанки на змісті поданого для читання твору розроблені завдання на формування правильності усвідомленості, виразності читання. Завдання побудовані в цікавій формі та розділені на дві групи одні виконуються на етапі перед читанням тексту, а інші – для визначення досягнень. Навчальний зміст Української мови для першокласників спрямований на закріплення вивчених простих орфограм і готує першокласника до роботи з відповідним підручником у другому класі. У структурі уроку наявні вправи та завдання до них, які носять творчий характер. До кожного уроку додається риторичний аспект, що підсилює мовленнєву змістову лінію вивчення рідної мови.
Основна література: 3, 4, 5, 6.
Додаткова література: 7, 9

11
Семінарське заняття 1.2. Ігрова діяльність на уроках навчання грамоти : сюжетно-рольові, мовні та мовленнєві ігри

Лекція 1.3. Роль ілюстративного матеріалу на уроках навчання грамоти
Основні поняття: наочність, роль наочності, види наочності, вимоги до наочності, ілюстративний матеріал, види ілюстративного матеріалу, функції ілюстративного матеріалу, віночки предметів. Питання наочності як принципу навчання і засобу розвитку учнів змістовно розглядаються у психолого-педагогічній літературі. Дослідження пов’язані з методикою використання наочного матеріалу, його ролі у засвоєнні знань і розвитку учнів першого класу на уроках навчання грамоти належать Я. А. Коменському, КД. Ушинському, ЮК. Бабанському, МС. Вашуленко, Н. Ф. Скрипченко та іншим. Застосування наочних методів навчання обумовлено дидактичним принципом наочності, який отримав своє існування ще у Великій дидактиці Я. А. Коменського. Він писав нехай буде для учнів золотим правилом : усе, що тільки можливо віддати для сприйняття відчуттями, а саме побачене – для сприйняття зором, почуте – слухом. Питанню використання наочності на уроках навчання грамоти присвячували свої праці такі педагоги і психологи як, Л. Виготський,
Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, КД. Ушинський, МІ. Дорошенко, Л. Занков, Н. Менчинська, С. Рубінштейн, Г. Костюк та інші. Таким чином, наочність – важливий принцип навчання у початкових класах, який був визнаний у педагогічній теорії та практиці. Він диктується, як психологічними особливостями дітей молодшого шкільного віку, такі усім комплексом навчально-виховних задач на уроці. Одним із видів наочності є ілюстративний матеріал шкільних підручників, який складають, в основному, предметні та сюжетні малюнки. Функції ілюстративного матеріалу просвітницька, інформаційна, розвивальна, пізнавально-освітна, естетична, виховна та мотиваційна. Буквар М.Д. Захарійчук, В.О. Науменко містить велику кількість ілюстративного матеріалу, який підсилює інформативність уроку, реалістичність, цілісність, пізнавальну цінність теми уроку. Особливістю ілюстративного матеріалу букваря є зображення предметних малюнків на розворотах підручника у вигляді естетично оформленого віночка. Таким чином, малюнки не розкидані по сторінці підручника і не відволікають увагу учнів. У віночку зображені предмети, у назві яких є звук/буква, котра вивчається на уроці.
Основна література 1, 2, 3, 5, 6.
Додаткова література: 1, 2, 3,4, 5.


12
Семінарське заняття 1.3. Роль ілюстративного матеріалу на уроках навчання грамоти

Змістовий модуль № 2
Педагогічні технології на уроках навчання грамоти

Лекція 2.1. Текстоцентричні технології на уроках навчання грамоти як пропедевтика до вивчення курсу Літературне читання
Основні
поняття:
технології, педагогічні технології,
текст, текстоцинтризм, текстоцентричні технології
Уроки української мови забезпечують розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності дитини, таких, як слухання-розуміння, аудіювання, говоріння, читання, письмо. Найефективніше процес опанування мовлення відбувається під час роботи з текстом. Саме тому основним принципом побудови сучасних підручників з української мови для 1 - 4 класів є текстоцентризм, тобто засвоєння мовних знань і формування мовленнєвих умінь та навичок відбувається на основі роботи з текстами. Технологія – це сукупність прийомів, які застосовуються в якій-небудь справі, мистецтві, майстерності. Педагогічна технологія – сукупність психолого-педагогічних установок, які визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів вона є організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу. Педагогічна технологія – це продумана у всіх деталях модель сумісної педагогічної діяльності проектуванню, організації і проведенню навчального процесу із забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя. У нашому розумінні педагогічна технологія є змістовним узагальненням, вбираючим у себе зміст всіх визначень. Використання на уроках у початкових класах як дидактичного матеріалу системи текстів відповідної тематики із розробленими до них завданнями забезпечує вивчення української мови на шести рівнях

фонетико-фонематичному;

лексико-семантичному; словотворчому

морфемному; морфологічному синтаксичному.
Текстоцентричний підхід уможливлює внутрішньо предметні зв’язки з лексикою та фразеологією, допомагає розкрити зміст прислів’їв і приказок, збагатити мовлення учня цими засобами. Тексти також дозволяють реалізувати між предметні зв’язки, сприяють інтеграції мови з навчальним змістом математики, природознавства, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров’я тощо. Крім цього, текстоцентризм покладено в основу вивчення курсу Українська мова в основній і старшій школі, тому організація роботи за цим принципом на уроках мовив початкових класах сприятиме забезпеченню перспективності освіти.

13 Тексти є зразком усного і писемного зв’язного мовлення. Вони сприяють засвоєнню мовних та мовленнєвих знань, становленню мовленнєвих здібностей формуванню уміння правильно інтонувати висловлювання, будувати діалоги та монологи, відтворювати чужій створювати власні висловлювання активізації пізнавальної діяльності учнів тощо.

Основна література 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Додаткова література: 1, 3, 6, 7.
Семінарське заняття 2.1. Випереджувальні, розвивальні, групові, особистісно-орієнтовані навчання грамоти.
Лекція 2.2. Диференційоване навчання на уроках читання і письма у першому класі
Основні поняття диференціація, диференційоване навчання, критерії диференціації, диференційовані види роботи Існують різні аспекти щодо дослідження диференціації як наукової категорії біологічний, філософський, соціологічний, психологічний та інші.
Логіко-семантичний аналіз поняття диференціація було зроблено на основі вивчення статей словників та енциклопедій. Слово диференціація походить від латинського differentia, що означає різницю, відмінність. Поняття диференціація визначається при цьому як 1) розділення, розтин, розшарування цілого нарізні частини, форми, сходини 2) виникнення в організмі (або окремій його ділянці) у процесі розвитку морфологічних і функціональних відмінностей. У філософському аспекті диференціацію поділяють на структурну наявність певної структури системи) і функціональну (процес розширення функцій окремих елементів. Теорію диференціації було започатковано в кінці ХІХ століття англійським філософом Г. Спенсером, який проголосив її загальним законом еволюції матерії від простого до складного. У психологічному аспекті диференціація – це різниця як між
індивідуально-психологічними особливостями особистостей, такі між їх групами. Аналізуючи різні аспекти розгляду поняття в словниках і енциклопедіях, можна зробити висновки, що диференціація – це
- по-перше, наявність відмінностей окремих груп цілого (структурна диференціація
- по-друге, процес розділення цілого на типологічні групи за певною ознакою (функціональна диференціація. Найбільш широким визначенням поняття диференціація є таке диференціація – урахування індивідуальних особливостей учнів у тій формі, коли учні групуються на основі певних особливостей для окремого навчання. Диференційований підхід більшість дослідників (Ю. Бабанський, В. Іва- нов, А. Кірсанов та інші) відносять до способу організації навчальної роботи. Диференційоване навчання – це розрізнення діяльності тих, хто навчається за такими мотиваційними позиціями особистості, як можу і хочу.

14 Отже, індивідуалізація і диференціація – дві сторони одного й того ж процесу, що спрямований на збереження, врахування і розвиток особистих якостей кожного учня. Вони є взаємопов’язані, взаємообумовлені і водночас самостійні процеси формування і розвитку учня. Сучасна тенденція в розкритті сутності диференціації навчання полягає втому, що диференціацію навчання розуміють як систему, яка лежить в основі навчально-виховного процесу, тобто є організаційно-методичним принципом побудови сучасної школи і спрямована на реалізацію індивідуального підходу в навчанні.
Основна література 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Додаткова література: 1, 3, 5, 7, 10.


Семінарське заняття 2.2. Моделювання структури уроків читання і письма із використанням ситуативних ігор та мультимедійної системи


Лекція 2.3. Інтеграція навчального змісту Букваря (Захарійчук М. Д,
Науменко В. О) як педагогічна технологія
Основні поняття інтеграція, види інтеграції, напрями інтеграції, методичні принципи інтеграції, цілі інтеграції Поняття інтеграція – це процес пристосування і об’єднання розрізнених елементів в єдине ціле при умові їх цільової та функціональної однотипності. В перекладі з латинської інтеграція означає відтворення. Виникла інтеграція як явище фундаментальних наук на фоні своєї протилежності –
диференціації. Вона заклала основи і необхідність інтеграції Історичний шлях розвитку інтеграції поділяється на 2 періоди Виділення категорії інтеграція з науки і філософії. Всередині ХХ століття з усіх можливих концепцій видалено такі напрямки інтеграції
1) інтеграція на основі праці
2) інтеграція на основі взаємозв'язку загального і спеціального
3) інтеграція на основі мистецтва та культурознавства;
4) інтеграція на основі центрів за інтересами Інтеграцію було покладено в основу комплексних програм х років. Побудовані на основі широкої міждисциплінарної інтеграції, вони, на жаль, виявилися непродуктивними для навчання й розвитку учнів, бо не давали синтетичних, ґрунтовних знань і вмінь. У х роках В.О. Сухомлинський проводив уроки мислення в природі. Це – один з найбільш вдалих прикладів інтеграції різних видів діяльності з однією метою. Методичними принципами об’єднання предметів є
1. опора на знання з багатьох предметів
2. взаємозв’язок в змісті окремих дисциплін

15 3. зближення однорідних предметів
4. розвиток загальних рис для ряду предметів. Для інтегрування окремих навчальних курсів у початковій школі існують певні цілі. Однією з найвагоміших є необхідність усунути перевантаження дітей скоротити кількість навчальних годин протягом тижня, вилучити їх для предметів розвивально-виховного циклу. Об’єктивною передумовою цього є те, що інтегрований курс зможе вести сам учитель початкових класів, оскільки йому доводиться навчати дітей цих предметів у традиційній ізоляції. Отже, можливості для змісту інтеграції досить широкі. Щодо кількості уроків інтегрованого змісту однозначної відповіді не може бути. Це залежить від уміння вчителя провести інтегрований урок так, щоб не було перевантаження дітей враженнями, щоб він був не мозаїкою окремих картина саме слугував одній меті. Для цього треба завчасно, хоч на півріччя проаналізувати календарні планування і відібрати ті питання з програми, які близькі за змістом або метою використання.

Основна література: 2, 3, 4, 5, 6.
Додаткова література 1, 2, 3, 5, 7, 8.


Семінарське заняття 2.3. Моделювання інтегрованих уроків читання і письма післябукварного періоду

16
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Психолого-педагогічні основи навчання грамоти
Разом: 108 год., лекції – 12 год., семінарські заняття – 12 год., індивідуальна робота – 4 год., самостійна робота – 40 год., модульний контроль – 4 год. Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Назва модуля
Психолого-педагогічні основи розвитку мовленнєвої діяльності
Текстоцентричні технології на уроках навчання грамоти Лекції
1 2
3 4
5 6
8 9
10 11 14 Теми лекцій Психолого-педагогічні основи розвитку мовлення першокласників діалогічного і монологічного) наново м
у змісті Букваря
(авт
..З
ах арій чу к
М Д, Наум ен ко
ВОД идак ти чн
і можливості

ро зворотів підручників Українська мова (а вт
..З
ах арій чу кМ

) та Читанка а вт
. Науме нк о В. О)
(п
ісл ябу квар на частина у роботі над текстом Роль ілюстративного матеріалу на уроках навчання грамоти Текст оц ен тр ич ні технології на уроках навчання грамоти як пропедевтика до вивчення курсу Літературне читання Диференційовані форми роботи на уроках навчання грамоти Інтеграція навчального змісту Букваря (
ав т..
За ха рі
йч ук
М. Д, Науме нк о В. О
.)як педагогічна технологія Відвідування лекцій. Опрацювання фахових видань. Виконання домашніх завдань Теми семінарських занять Види роботи з розвитку діалогічного і монологічного мовлення першокласників наново м
у змісті Букваря
(авт
..З
ах арій чук
М.
Д
,
Наум ен ко
В. О) Ігрова діяльність на уроках навчання грамоти сюжетно рольовім овн
і та мовленнєві ігри Роль ілюстративного матеріалу на уроках навчання грамоти Вип ер едж ува ль ні, розвивальні, групові, особистісно- орієнтовані технології навчання грамоти Моделювання структури уроків читання і письма із використанням мультимедійної системи Мо дел юва нн я інтегрованих уроків читання і письма післ яб ук вар но го періоду Відвідування семінарських занять. Підготовка виступів на семінарські і практичні заняття. Творча робота.
ІНДЗ
Самост. робота
Табл. 6.1
Табл. 6.1
Табл. 6.1
Табл. 6.1
Табл.
6.1
Табл.
6.1
Табл. 6.1 Табл.
6.1
Табл. 6.1
Табл. 6.1
Табл. 6.1
Табл.
6.1 Види поточного контролю Модульна контрольна робота 1 25 балів Модульна контрольна робота 2 25 балів Кількість балів за модуль Відвідування лекційних, семінарських занять – 6 б семінарські заняття – 30 б самостійна робота – 40 б модульна контрольна робота – 25 б. Разом 101 б. Відвідування лекційних, семінарських занять – 6 б семінарські заняття
– 30 б самостійна робота – 40 б модульна контрольна робота – 25 б.
ІНДЗ – 30 б Разом 131 б. Разом 232 б. Коефіцієнт –
3,9 б. Підсумковий контроль Екзамен (40 балів)

17
V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ

Семінарське заняття 1.1.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал