Зміст соціальної реклами
Pdf просмотр
Сторінка1/11
Дата конвертації05.01.2017
Розмір1.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ
Проблеми її фінансування. Проблеми вдосконалення законодавчої бази. Креатив. — були у центрі
уваги громадських слухань, організованих Спілкою рекламістів України за сприяння Канадського фонду місцевих ініціатив Канадського агентства міжнародного розвитку.
РЕКЛАМА ПАРФУМІВ ВИКЛИКАЄ
У СТУДЕНТІВ БІЛЬШЕ НЕДОВІРИ, НІЖ ДОВІРИ
За матеріалами засідання круглого столу Оманлива реклама у парфумерії та косметиці чиє вона в Україні, організованого УАМ в рамках IV Міжнародної виставки парфумів та косметики
“іnterCHARM Україна 2006”.
КРЕАТИВНІСТЬ ОТОЧУЄ НАС ВСЮДИ
Креативне читання лекцій, креативне проведення конференцій, креативно грають футболісти. У рекламі креативністю називають пошук принципово нових ідей, рішень, спрямованих на досягнення комерційного успіху.
МЕТОД АНАЛОГІЙ
Одним з відомих прийомів перевірки достовірності результатів соціологічних та маркетингових досліджень є метод аналогій, тобто порівняння результатів, отриманих за двома подібними, але незалежними вибірками. Збіг результатів підтверджує їхню надійність. Контрольне анкетне опитування учнів 10 11 класів м. Луганська там. Києва.
ПОДВІЙНЕ ПОЗИЦИОНУВАННЯ.
ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВЦІВ
Результатом дослідження став висновок, що найбільш надійне та ефективне позиціонування для усього італійського ринку є таке, що підкреслює негайну доступність товару”.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИРЕКТ МАРКЕТИНГ
Представляючи прямо або через торгові асоціації в загальному близько 10 000 європейських фірм або асоціацій, що займаються директ маркетингом, ЄФДМ є розробником Кодексу щодо захисту
інформації для організацій, які задіяні у цій сфері.
анонс
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI
№1 s 2006
Видання Української Асоціації Маркетингу
Журнал заснований у травні 1998 р.
Виходить 1 раз на 2 місяці
Київ, 2005
стр. 55
стр. 50
стр. 29
стр. 15
стр. 6
стр. 4

з міст bМАРКЕТИНГ В УКРАЇНI
№1 s 2006
2
№ 1 (35), січень лютий, 2006 рік
Передплатний індекс – 22942
ISSN 1606 3732
Редакційна колегія:
Павленко А. Ф, д.е.н., академік –
головний редактор
Лилик І. В, к.е.н., доцент –
заст. головного редактора
Бакушевич І. В, к.е.н.
Будзан Б. П, к.т.н.
Войчак А. В, д.е.н.
Заруба В. Я, д.е.н.
Каніщенко О. Л. к.е.н.
Кардаш В. Я, к.е.н.
Крикавський Є. В, д.е.н.
Крикунов М. В, к.т.н.
Мороз Л. А, к.е.н.
Онищенко В. П, д.е.н.
Паніотто В. І, д. філос.н.
Примак ТО, д.е.н.
Решетнікова І. Л, д.е.н.
Решетілова ТБ, д.е.н.
Романенко Л. Ф, д.е.н.
Старостіна А. О, д.е.н.
Циганкова Т. М, д.е.н.
Чурілов ММ, д. соц.н.
Яцишина Л.К., к.т.н.
«Маркетинг в Україні»
визнано фаховим виданням з економічних дисциплін ВАК України.
НОВИНИ УКРАЇНСЬКОГО МАРКЕТИНГУ
А.Г. Андрусенко
“Соціальна реклама в Україні здобутки та перспективи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
І.В. Лилик
Оманлива реклама парфюмерії і косметики чиє вона в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ОГЛЯД РИНКІВ
О.В. Пономаренко
Водоспоживання як сфера комерційної діяльності . . . . . . . . . .9
КОМУНІКАЦІЇ:
РЕКЛАМА, PUBLIC RELATIONS
Т.О. Примак
Сучасні тенденції українського рекламного креативу . . . . . . .15
І.О. Денисова, К.В. Шевченко
Деякі аспекти представництва страхової компанії в Інтернет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
А.В. Мартовий, Н.О. Коцюбайло
Сайти туроператорів і турагентів Криму показники відвідуваності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Л.К. Яцишина, О.І. Лабурцева, Т.М. Ткачова
Порівняння впливу зовнішньої реклами на безпеку життєдіяльності неповнолітніх в Луганську та Києва . . . . . . . .29

з міст bb3bМАРКЕТИНГ В УКРАЇНI
№1 s 2006
Адреса редакції:
03057, Київ, пр. Перемоги, 54/1
тел./факс: 38(044)4560894
тел.: 38(044)4596209
http://uam.iatp.org.ua
E mail: magazine@kneu.kiev.ua uma@kneu.kiev.ua
Літературний редактор
Гвоздецький П.М.
Верстка, дизайн
Загорний К.В.
ІТ менеджер
Андросенко А.Г.
Маркетолог менеджер
Білик І.О.
Менеджер перекладач
Гуцал Т.А.
Засновник:
Всеукраїнська громадська організація
“Українська Асоціація Маркетингу“
Свідоцтво про державну реєстрацію –
КВ № 5533 від 19 жовтня 2001 р.
Видавець:
Київський національний економічний університет
Рекомендовано до друку Вченою радою КНЕУ.
Протокол № 7 від 02 лютого 2006 р. засідання Вченої ради КНЕУ.
Підписано до друку 20 лютого 2006 року.
Надруковано в ПП Демос Сервіс м. Київ, пр. Перемоги, Замовлення № Наклад 5000 прим.
Формат Х. Умов. друк. арк. Повний або частковий передрук чи запозичення матеріалів, надрукованих у цьому виданні, допускається лише з письмового дозволу редакції.
Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець Українська Асоціація Маркетингу
УПРАВЛІННЯ БРЕНДАМИ
О. Я. Малинка
“ДНК” бренду як система збереження, відтворення і передачі
інформації до споживача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О.А. Івасенко
Позиціонування як інструмент досвід виробників плодоовочевої консервної продукції . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
І.О. Соловйов, О.П. Петрухно
Товарна політика виноробних підприємств управління асортиментом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Антоніо Боргесі, Паола Сігнорі,
Іван Руссо, Барбара Гаудензі
Можливість застосування стратегічного подвійного позиціонування (продовження) . . . . . . . . . . . . . .50
НАШІ ІНТЕРВ’Ю
Т.В. Копитько, президент Української Асоціації Директ Маркетингу, генеральний директор агенції прямого маркетингу Мета . . . . .55
МАРКЕТИНГ У СВІТІ
Європейська федерація директ маркетингу (FEDMA)
Європейський кодекс використання особистої інформації у директ маркетингу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Зміст журналу Маркетинг в Україні за 2005 рік . . . . .66
ДІЯЛЬНІСТЬ УАМ
Курси, семінари та тренінги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

новини українського маркетингу
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI
№1 s 2006
4
Основні питання, навколо яких точилася дискусія — це зміст соціальної реклами, проблеми її
фінансування, напрямки вдосконалення законодавчої бази.
Учасники по різному оцінювали креативність існуючої соціальної
реклами. Галина Лактіонова (заступ ник директора Державної соціальної
служби для сім'ї, дітей та молоді
Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту) висловила думку,
що при розгляді реклами під кутом зору креативу, гостро не вистачає
“глобального погляду, філософської складової соціальної рекламі. На
її погляд, сюжети соціальної реклами здебільшого формуються під впливом власного досвіду. Євген Ромат
(доктор наук з державного управління, головний редактор журналу Маркетинги реклама) підкреслив необхідність ідентифікації
соціальної реклами. Що можна вважати соціальної рекламою В чому різниця між поняттям некомерційна та соціальна реклама Соціальна реклама це будь яка інформація, яка розповсюджується в довільній формі,
спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, яка немає наметі отримання прибутку.
Соціальна реклама — це оплачувана реклама, вона завжди оплачується рекламодавцем, яким може виступати громадська організація, чина приклад, держава. Максим Лазебник
(виконавчий директор асоціації
“Всеукраїнська рекламна коаліція“),
підкреслив, що для досягнення ефекту сегментування соціальної реклами
є обов'язковою вимогою. Так, чітко спрямована на молодь реклама Кохаймося отримала позитивний відгук киян, причому була розташована на 800 білбордах замість запланованих. Леонід Хорин (генераль ний директор Всеукраїнської спілки громадських організацій Асоціація страхувальників України) звернув увагу на освітні функції та суспільну відповідальність соціальної реклами на прикладі висвітлення наявних проблему стосунках мід громадянами та страховими компаніями..
Проблеми фінансування соціальної реклами також викликали гостру дискусію. Попри те, що на фінансування соціальної реклами державою виділені кошти в розмірі 1,5 млн.
грн., їх розпорошеність по відомствам, відсутність координуючого органу, не дає можливість фінансово підтримати та виробити єдину спрямовану соціальну політику. Соціальної рекламою в країні займаються міністерства праці та соціальної
політики, з питань надзвичайних ситуацій, державна автоінспекція, податкова адміністрація тощо. За підсумками обговорення було прийняте звернення до державних органів законодавчої та виконавчої
влади.
Матеріал підготував
Артем Андрусенко
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, галузевим міністерствам, державним комітетам, вищим навчальним закладам,
ЗМІ, рекламним агенціям, громадським організаціям
ЗВЕРНЕННЯ
громадськості українських рекламістів, маркетологів,
освітян вищої школи та діячів громадських організацій
Розглянувши стан розвитку соціальної реклами в Україні, учасники громадських слухань Соціальна реклама в Україні здобутки та перспективи констатували наявність та актуальність численних проблему формуванні національної соціальної реклами.
Учасники позитивно оцінюють роль громадських слухань як спробу об'єднання зусиль рекламістів, представників державних органів, громадських організацій,
соціальних установ, інших організацій щодо поліпшення стану в сфері соціальної реклами в Україні.
Висловлені учасниками слухань думки, пропозиції та конструктивна дискусія дають підстави зробити наступні
висновки:
w ступінь розвитку соціальної реклами в Україні ще не досяг відповідного рівня, гідного для використання її
потенціалу у вирішенні важливих соціальних проблем суспільства основні резерви зростання ролі соціальної реклами в Україні знаходяться у сфері діяльності органів дер
“СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА В УКРАЇНі:
ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”
Матеріал підготовлений за результатами громадських слухань, які були організовані Всеукраїнською творчою
спілкою Спілка рекламістів України, і проходили 26 січня 2006 року в рамках виставки Виставковий бізнес 2006: від
кількості до якості. Фінансову підтримку громадським слуханням надав Канадський фонд місцевих ініціатив Ка
надського агентства міжнародного розвитку.

новини українського маркетингу
5
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI
№1 s 2006
жавного управління рекламою, рекламних агенцій,
громадських організацій різної спрямованості, в нових, запроваджуваних в практику соціальної реклами,
творчих, наукових та методологічних засадах.
Головними механізмами та інструментами вирішення зазначених проблем учасники громадських слухань вважають. Подальше формування законодавчої бази соціальної
реклами. Єдина норма, що визначає соціальну рекламу в тексті Закону України Про рекламу не задовольняє суті та меті розвитку цієї галузі. Розпливчате визначення терміну соціальна реклама, надане у вищевказаному Законі, не ідентифікує соціальну рекламу в повному обсязі. Одним із можливих рішень цієї проблеми вважаємо підготовку законопроекту
“Про соціальну рекламу. Подальше формування системи підзаконних актів,
спрямованих регулювати соціальну рекламу, а також безумовне додержання підзаконних актів щодо обов'язкових відрахувань на соціальну рекламу. Формування та затвердження Кабінетом Міністрів
України концепції державної політики в галузі
соціальної реклами. Розробка національної державної програми Соціальна реклама, враховуючи суспільну важливість проблеми та значущість результатів її вирішення для всього населення країни. Законодавче обґрунтування неможливості використання соціальної реклами, як носія загальнолюдських цінностей, в політичних або комерційних цілях;
заборону розміщення у соціальних зверненнях посилань на спонсорів, їх товарний знак (торгову марку брендлоготип), реквізити. Вдосконалення системи управління соціальною рекламою збоку органів виконавчої державної влади на всіх рівнях від центрального до місцевого. У
вирішенні проблем розвитку соціальної реклами має
зростати роль Ради з питань реклами при Кабінеті
Міністрів України. Вважаємо доцільним розгляд питання організації Комітету з питань соціальної реклами у складі вищезгаданої ради, з покладанням на нього функцій з координування роботи виконавчої влади цієї галузі. Створення Консультативної ради при Комітеті з питань соціальної реклами та при Регіональних виконавчих структурах, з покладанням на неї функцій з консультування розробників соціальної реклами неупередженого оцінювання поданих ними пропозицій;
запобігання виготовленню та розміщенню неякісної
соціальної реклами.
8. Використання великого потенціалу численних міжнародних та українських громадських організацій, професійних творчих спілок у справі розвитку національної соціальної реклами. Розвиток наукової бази соціальної реклами, і як один з напрямів впровадження наукових засад соціальної
реклами — розвиток в Україні досліджень в галузі
соціального маркетингу. Слід відзначити перші грун товні наукові дослідження Вплив зовнішньої реклами на неповнолітніх, проведені в рамках проекту
“Роль соціальної реклами як компоненту сталого розвитку суспільства, організованого Спілкою рекламістів України .
10. Запровадження в рамках відповідних спеціалізацій у
ВУЗах України нового курсу/дисципліни соціальна реклама. Учасники громадських слухань вважають для розвитку соціальної реклами в Україні необхідна законодавчо регламентована нова якісна взаємодія всіх зацікавлених сторін щодо вирішення фінансових, законодавчих,
правових, організаційних і творчих проблем розвитку соціальної реклами в українському суспільстві.
Звернення, складене за резолюцією, ухваленою громадсь
кими слуханнями Соціальна реклама в Україні здобутки
та перспективи від 26.01.06, організованими Спілкою
рекламістів України, засвідчують
Старощук М.І., голова Спілки рекламістів України
Ромат Є. В., доктор наук з державного управління, головний редактор журналу Маркетинги реклама”
Бугрим ВВ, академік, співзасновник Всеукраїнської
громадської організації За чисту Україну”
Рибаченко В. Ф., консультант ВР України, член Координаційної ради Міжнародної спілки іміджмейкерів,
віце президент Асоціації політичних психологів України,
шеф редактор альманаху “Автограф”
Лактіонова Г. М., заст. директора Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
Графова ТІ, президент АТ “Реклама”
Лилик Л.О., креативний директор РА “Кінограф“
Андрейченко Е. В., директор РА Україна АРТ“, голова Київської організації Спілки рекламістів України
Гофман Л. В., креативний директор РА AVA
Лилик І.В., генеральний директор ВГО Українська асоціація маркетингу“
Лазебник М.Р., виконавчий директор Всеукраїнської
рекламної коаліції
Овчарек В. Є., виконавчий директор Виставкової федерації України
Паламарчук Р. О., заст. виконавчого директора Асоціації зовнішньої реклами України
Грінкевич Л. Е., директор програм Всеукраїнської екологічної громадської організації Мама 86“
Хорин Л. Є., гендиректор Всеукраїнської спілки громадських організацій Асоціація страхувальників України iЛіфінцев СМ, перший проректор, доцент кафедри рекламного менеджменту та економіки Інституту реклами
Яцишина Л. К., декан інженерно економічного факультету КНУТД, професор кафедри маркетингу, к. т. н.
Левицький О.В., директор культурно інформаційного центру “ЛЕАР“

новини українського маркетингу
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI
№1 s 2006
6
9 лютого 2006 року в рамках проведення І Міжнародної виставки парфумів та косметики "відбулося засідання круглого столу "Оманлива реклама у парфумерії та косметиці чиє вона в Україні. Організатором засідання була ВГО "Українська асоціація маркетингу, учасниками — маркетологи підприємств виробників, представники "Держспоживстандарту", рекламних агенцій, засобів масової інформації тощо.
На початку засідання генеральний директор УАМ Ірина Лилик представила результати опитування, проведеного на початку лютого поточного року серед студентів та викладачів Київського національного економічного університету. Загальний висновок реклама парфумів та косметики викликає у студентів більше недовіри, ніж довіри. Власне, дискусія учасників засідання "круглого столуй точилася навколо проблематики підвищення довіри до реклами та протидії недобросовісній рекламі. З виступів учасників:
Гліб Проненко, директор Центру стратегічного маркетингу Недоброякісна реклама, незважаючи на чинне законодавство та велику кількість публікаційна цю тему, явище достатньо умовне.
Дуже яскраво це проявляється у рекламі засобів по догляду за шкірою, косметики і парфумів. Як висловився один з рекламних "гуру, уданому випадку продається не товар з певними властивостями, а "Надія" сподівання на успішність, кохання, вічну молодість.
Тобто, усе залежить від сподівань споживача і
відповідність рекламного повідомлення цим сподіванням. Усі ми, тверезі та адекватні люди, розуміємо, що реклама передбачає використання образів та алегорій,
отже, не варто буквально сприймати рекламні повідомлення. Хтось може відчути себе уведеним в оману, а хтось — справді відчути себе більш щасливим. Тому коректніше говорити не про "недобросовісність, а про невідповідність ключового рекламного повідомлення сприйняттю цільовою аудиторією.
Ринок косметики та парфумів сьогодні є достатньо насичений, а більшість продуктів — західні торгові марки. У більшості випадків має місце адаптована реклама,
де сценарій, герої та інше розроблялися під західного споживача, а під наш ринок адаптується лише текст. Таким чином, реклама орієнтована не на українського, а на західного споживача. Як наслідок, природно, маємо невідповідність рекламного повідомлення очікуванням цільової аудиторії.
ОМАНЛИВА РЕКЛАМА У ПАРФЮМЕРІЇ ТА
КОСМЕТИКИ: ЧИЄ ВОНА В УКРАЇНІ?
ІРИНА ЛИЛИК,
генеральний директор УАМ

новини українського маркетингу
7
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI
№1 s Як приклад можна навести дані досліджень відношення українського споживача до посилань у рекламі на результати тестування продукції. Так от український споживач косметики недовіряє результатам тестів, або ж вважає їх недостатніми. Але ж, погодьтеся, факт тестування продукту (на людях) дуже часто є ключовим елементом реклами засобів догляду за шкірою, орієнтованим, наприклад, на жінок віком 40+. Це притому, що вказана цільова аудиторія менш довірлива до таких повідомлень, завдяки своєму досвіду та освіті.
Як свідчить практика, більшість випадків неточної або неоднозначної реклами є наслідком ненавмисних дій рекламних фахівців, а скоріше результатом ігнорування системного підходу до формування стратегії просування.
Олег Кобельков, заступник начальника управління "Держспоживстандарту":
Зміст моєї роботи — це виявляння випадків недобросовісної реклами. Вже із визначення поняття "недобросовісна реклама" видно, що процедура доведення уданій сфері є доволі непроста. Згідно Закону України "Про рекламу" в принципів поняття недобросовісної реклами входить будь яке порушення норм, що містяться у цьому сторінковому документі. Припустимо, розміщення зовнішньої реклами алкоголю ближче ніжна метрів від школи це теж недобросовісна реклама. І доводити такі приклади набагато легше, ніж питання неоднозначності змісту.
Законодавець, розуміючи неможливість описати у Законі усі прояви недобросовісної реклами, визначив, що порядок накладання штрафів за порушення чинного законодавства про рекламу визначається окремою Постановою Кабінету Міністрів України. Це Постанова року, у якій розписано механізм визначення винних осіб та притягнення їх до відповідальності. По суті — це маленький процесуальний кодекс. Звичайно, світ реклами
і карний світ — це окремі сфери, однак в принципі ми провадимо справи подібно до того, як це робиться у міліції чи прокуратурі.
Щодо визначення неоднозначності змісту реклами. У
нас є право, і вона закріплене в Законі — це звертатися за незалежною експертизою до фахівців. Стаття 29 свідчить,
що незалежні експертизи можуть здійснювати об'єднання громадян і об'єднання підприємству сфері реклами. Сьогодні ми співпрацюємо з Всеукраїнською рекламною коаліцією, і вони жаліються (хоча ум якій формі, що вони завалені нашими запитами на здійснення таких експертиз.
Мені важно визначити, оскільки ми раніше ніколи не були в цій темі, чиє боротьба із зморшками підтвердженням лікувального ефекту. На щастя, серйозні справи щодо косметики через наш державний комітет не проходили. Я розумію, що реклама парфумів немислима без певної гіперболізації. Але зверніть увагу, що не можна в рекламі використовувати зображення конкретної людини без її згоди. На мій подив, ми мали справу саме з такими випадками.
На даний момент важливо в принципі визначитися,
що кожен з нас розуміє під поняттям "реклама. 1 грудня минулого року парламент проголосував, а 6 січня вступив вдію Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживача. По суті це

новини українського маркетингу
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI
№1 s 2006
8
нова редакції Закону "Про захист прав споживачів. По суті сьогодні в різних законах є 6 визначень поняття "реклама.
Святослав Пилипчук, компанія "Я творчий директор рекламної агенції, і моя щоденна праця — це розробка рекламних повідомлень.
Протягом останніх двох років Всеукраїнська рекламна коаліція запрошує мене для проведення експертиз. В
них задіяні як ті, хто представляє рекламний ринок, такі ті фахівці, які здійснюють оцінку з суто юридичного боку.
Я сьогоднішню дискусію розділив би натри складові.
Перша — це способи, якими рекламне повідомлення доводиться до споживача. Друга — це юридична оцінка даних повідомлень. І третя складова — це відповідність рекламних обіцянок реальним споживчим якостям товару. Щодо першої складової. Ми бачимо величезне різноманіття рекламних повідомлень, стилів, видів. Одні
тяжіють до оголошень, інші — до іміджевої реклами. До оголошень більше тяжіють рекламні повідомлення,
пов'язані із споживчими властивостями продукту. Наприклад, це косметика, призначена для профілактики облисіння, лупи тощо. Іміджева реклама переважає, коли рекламується не стільки властивості, скільки, наприклад, модність товару. Тобто, ніхто не каже, що один шампунь переважає інший своїми якостями, а наголошують на моді. Зрештою, більшість косметичних продуктів такого широкого сегмента може розливатися на одній фабриці під різними торговими марками, а переважна частина виторгу спрямовуватися на рекламу з метою нагнітання споживчого попиту...
Повірте, що нормальну рекламну кампанію, яка складається, умовно кажучи, з 5 хвилин ефірного часу на добу, можуть дозволити собі лише гіганти світової
індустрії, та й ті — з великим напруженням. Що ж стосується власне складової рекламного повідомлення, яка представляє товару вигляді "модного, то тут існує величезна кількість засобів, таких як залучення модних особистостей, моделей, спортсменів тощо. Існують способи гіперболізації споживчих властивостей продукту. Якщо оцінювати під чисто юридичним кутом зору — то це омана. Але якщо оцінювати з позицій пересічної людини будь ласка Ніколи рекламу не вдасться загнати в рамки сухого юридичного продукту, це завжди певна гіперболізація.
Інша справа, коли мають місце неправдиві відомості
щодо споживчих якостей. Однак, якщо споживча вартість в плані порівняння знаходить своє підтвердження в якомусь гумористичному сюжеті, то, на мій погляд, не можна забороняти застосовувати подібні
творчі прийоми. У експертизах завжди багато дискусій про відповідність реклами тим чи іншим юридичним нормам. В чинній законодавчій базі усі положення взаємно суперечать, тому знайти базисі точки опори неможливо.
Ніколи не слід забувати, що реклама діє у полі емоційного людського сприйняття, а те, що є прийнятним для однієї людини, для іншої — неприпустиме. До того ж норми моралі еволюціонують. Різні вікові покоління рекламні повідомлення сприймають далеко неоднаково. Наступна велика проблема — відповідність рекламних обіцянок тим результатам, на які сподівається споживач.
Можна сміливо стверджувати, що ми живемо в епоху тотальної фальсифікації. Зрештою, косметика знаходиться далеко не на перших позиціях серед галузей,
яких у цьому відношенні слід регулювати, контролювати чи забороняти. Тут є питання іншого характеру. Наприклад, чи можна упакування в косметиці віднести до певного виду реклами Далі. Наданий момент жодний з представлених на ринку брендів не наводить повні відомості щодо придатності свого продукту (принаймні,
згідно з результатами досліджень Інституту споживчих експертиз. Якщо вказуються терміни придатності до споживання, то відсутня дата виготовлення тощо. Як наслідок, сьогодні спостерігається тотально необізнаність споживачів.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал